intTypePromotion=3

Đề tài: Các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:72

0
896
lượt xem
336
download

Đề tài: Các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu

 1. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG IH C KHOA KINH T VÀ QTKD TÀI: “ Các gi i pháp hoàn thi n phân tích tài chính doanh nghi p t i Công ty s n xu t bao bì và hàng xu t kh u ” Sinh viên th c hi n : Nguy n Th Thu Hà Lp : VB2 K4 0 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 2. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD 1 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 3. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD M CL C L i nói u . ..........................................................................................3 Chương I: M t s v n chung v ho t ng tài chính và phân tích tình hình tài chính doanh nghi p . .................................................................5 1.1. Ho t n g tài chính doanh nghi p . ..............................................5 1.2. Phân tích ho t ng tài chính c a doanh nghi p. .........................6 1.2.1. Ý nghĩ a và m c í ch c a phân tích tình hình tài chính. ..........6 1.2.2. Tài li u d ùng làm căn c phân tích tình hình tài chính doanh nghi p. ................................................................................8 1.2.2.1. B ng cân i k toán ; M u s B01-DN ..........................8 1.2.2.2. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh m u s B02-DN. .9 1.2.2.3. Báo cáo lư u chuy n ti n t M u s 1303 -DN ............... 10 1.2.2.4. Thuy t minh báo cáo tài chính M u B09-DN. ............... 11 1.2.3. Phương pháp phân tích tình hình tài chính. ......................... 11 1.2.4. N i d ung phân tích tình hình tài chính. ............................... 14 1.2.4.1. ánh giá khái quát tình hình tài chính .......................... 14 1.2.4.2. Phân tích m i quan h gi a các kho n m c trong b ng cân i k toán. ........................................................................ 15 1.2.4.3. Phân tích cán b c u t ài s n và cơ c u v n. .................. 16 1.2.4.4. Phân tích tình hình công n và kh n ăng thanh toán. ..... 19 1.2.4.5. Phân tích tình hình huy n g và hi u q u s d n g v n. . 21 1.2.4.6. Phân tích tình hình l i nhu n. ...................................... 25 1.2.4.6. Phân tích tình hình b o toàn và phát tri n v n. ............. 26 Chương II: Phân tích th c t r ng tình hình tài chính Công ty s n xu t bao bì và hàng xu t k h u. .......................................................................... 28 2.1. Gi i t hi u chung v Công ty s n xu t b ao bì và hàng xu t kh u. ....................................................................................................... 28 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty s n xu t b ao bì và hàng xu t k h u. ................................................................... 28 2.1.2. c i m ngành s n xu t kinh doanh. ................................. 29 2.1.3. C ơ c u t ch c b máy qu n l ý c a Công ty. ....................... 30 2.1.4. Tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh trong m t s nă m qua c a x í nghi p. ........................................................................ 32 2.1.5. V n d ng hình th c k toán t i Công ty. ............................. 34 2.2. Phân tích th c tr ng tình hình tài chính t i Công ty. .................. 36 2.2.1. ánh giá khái quát tình hình tài chính ................................ 36 2.2.2. Phân tích m i quan h gi a các kho n m c t rên b ng C K T. ................................................................................................... 37 2.2.3. Phân tích cơ c u ngu n v n . ............................................... 48 2.2.4. Phân tích hi u qu s d ng v n. ......................................... 51 2.2.5. Phân tích tình hình công n và kh năng thanh toán. ........... 55 2.2.5.1. Phân tích tình hình công n . ......................................... 55 2 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 4. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD 2.2.5.2. Phân tích kh năng thanh toán. ................................. 58 2.2.6. Phân tích tình hình l i n hu n. ............................................. 64 Chương III: M t s ki n n gh nh m hoàn thi n, phân tích và c i thi n t ình hình tài chính c a Công ty. ........................................................... 65 3.1. ánh giá chung v tình hình tài chính c a Công ty .................... 65 3.2. M t s k i n ngh nh m c i t hi n tình hình tài chính t i Công ty s n xu t bao bì và hàng xu t kh u. ................................................... 68 K t l u n . ............................................................................................. 73 Tài li u tham kh o . ............................................................................. 74 3 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 5. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD L I NÓI U t n ư c ta ang trong quá trình phát tri n theo mô hình kinh t t h t rư ng có nh hư ng xã h i ch nghĩ a, do v y p hân tích và qu n lý tài chính doanh nghi p cũng ph i ư c t hay i cho phù h p v i xu h ư ng phát tri n ó. Hơ n n a n n kinh t t h tr ư ng ch u s t ác ng c a quy lu t giá tr , q uy lu t c nh tranh , quy lu t cung c u. Và c bi t n ư c ta ã và s h i nh p ch ng hi u qu vào khu v c AFTA/ASEAN, m c m c a hàng hoá d ch v t ài chính u tư s t v à ngang b ng v i các nư c trong kh i ASEAN t ng bư c t o i u k i n n n g v kinh t , v pháp lý h i nh p s âu hơn v kinh t khu v c và th g i i . Do ó v n phân tích và qu n l ý tài chính doanh nghi p l à m t khâu tr ng tâm c a qu n lý doanh nghi p. Vi c t hư ng xuyên ti n h ánh phân tích tình hình tài chính s giúp cho các doanh nghi p và các cơ quan ch qu n c p t rên th y r õ th c t r n g ho t ng tài chính, k t q a ho t ng s n x u t kinh doanh trong k ỳ c a doanh nghi p cũng như xác nh ư c m t cách y , úng n n guyên nhân và m c n h hư ng c a các nhân t t hông tin có th ánh giá ti m năng , hi u qu s n xu t kinh doanh cũng nh ư r i ro và tri n v ng trong t ương lai c a doanh nghi p l ãnh o doanh nghi p ư a ra nh ng gi i pháp h u hi u, nh ng quy t nh chính xác nh m nâng cao ch t l ư ng công tác qu n l ý kinh t , nâng cao hi u q u s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p . Các b ư c tài chính là tài li u ch y u phân tích tình hình tài chính c a doanh nghi p vì nó ph n ánh m t cách t ng h p nh t v t ình hình công n , ngu n v n, tài s n các ch t iêu v t ình hình tài chính cũng như k t qu ho t n g s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Tuy nhiên nh ng thông tin mà báo cáo tài chính cung c p l à ch ư a y vì nó không gi i thích ư c cho ng ư i quan tâm bi t ư c r õ v t h c t r ng 4 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 6. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD ho t ng tài chính nh ng r i ro, tri n v ng và xu hư ng phát tri n c a d oanh nghi p. Phân tích tình hình tài chính s b khuy t cho s t hi u h t n ày. Nh n t h c ư c t m quan tr ng c a v i c phân tích tình hình tài chính iv is phát tri n c a doanh nghi p k t h p v i ki n t h c lý lu n ư c ti p t hu nhà tr ư ng và tài li u t ham kh o t h c t cùng v i s g iúp hư ng d n nhi t tình c a các th y cùng toàn th các cô chú trong phòng k toán Công ty s n x u t bao bì và hàng xu t k h u, tôi ã ch n “ Các gi i pháp hoàn thi n phân tích tài chính doanh chuyên nghi p t i C ông ty s n xu t bao bì và hàng xu t kh u ” K t c u c a chuyên ngoài ph n m u v à k t lu n g m 3 chương chính sau: Chương I: M t s v n chung v ho t n g tài chính và phân tích tình hình tài chính doanh nghi p. Chương II. Phân tích tình hình tài chính t i Công ty s n x u t b ao bì cà hàng xu t kh u. Chương III. M t s k i n ngh nh m hoàn thi n phân tích tình hình tài chính c a "Công ty s n x u t bao bì và hàng xu t kh u ". 5 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 7. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD CH ƯƠ NG I LÝ LU N CHUNG V H O T NG TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHI P. 1 .1. HO T N G TÀI CHÍNH DOANH NGHI P . Tài chính doanh nghi p l à khâu cơ s c a h th ng tài chính b i l n ó tr c t i p g n l i n và ph c v quá trình s n xu t kinh doanh các ơn v cơ s , nơi tr c t i p s áng t o ra s n ph m qu c dân, m t k hác còn có tác ng quy t nh n t hu nh p c a các khâu tài chính khác trong h t h ng tài chính. Ho t ng tài chính là m t t rong nh ng n i d ung cơ b n c a ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p nh m gi i quy t m i quan h kinh t p hát sinh trong quá trình kinh doanh ư c b i u hi n dư i hình thái ti n t t h c h i n các m c tiêu c a doanh nghi p l à t i a hoá l i nhu n , t i a h oá v n ch s h u . Nói cách khác ho t n g tài chính là nh ng quan h ti n t g n t r c t i p v i vi c t ch c huy ng phân ph i, s d ng qu n lý v n t rong quá trình kinh doanh. Ho t ng tài chính doanh nghi p ph i hư ng t i các m c t iêu sau: - Ho t ng tài chính ph i gi i quy t t t các m i quan h kinh t t h hi n qua vi c t hanh toán v i các ơ n v có liên quan như Ngân hàng, các ơn v kinh t khác... m i quan h này ư c c t h hoá b ng các ch t iêu ánh giá v m t l ư ng m t ch t và th i gian. Ho t ng tài chính ph i m b o nguyên t c hi u qu , nguyên t c n ày òi h i ph i t i a h oá vi c s d ng các ngu n v n, như ng v n m b o q uá trình s n xu t kinh doanh ư c ho t ng bình thư ng và mang l i hi u qu cao. 6 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 8. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD Ho t ng tài chính ư c t h c hi n t rên cơ s t ôn tr ng pháp lu t, ch p hành và tuân th các ch v t ài chính tín d ng, ngh ĩ a v v i n hà nư c, k l u t v i các ơn v t ài chính kinh t có liên quan. 1 .2. PHÂN TÍCH HO T N G TÀI CHÍNH C A D OANH NGHI P . 1 .2.1. ý nghĩ a và m c í ch c a phân tích tình hình tài chính. Phân tích tình hình tài chính doanh nghi p hay c t h hoá là quá trình phân tích tình hình tài chính doanh nghi p hay c t h hoá là quá trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghi p là quá trình ki m t ra i chi u, so sánh các s l i u, tài li u và tình hình tài chính hi n hành và trong quá kh nh m m c ích ánh giá ti m năng, hi u qu kinh doanh cũng như r i r o trong t ương lai c a doanh nghi p. Báo cáo tài chính là báo cáo t ng h p nh t v t ình hình tài s n, ngu n v n v à công n cũng như t ình hình tài chính, k t qu kinh doanh trong k ỳ c a d oanh nghi p. Do ó vi c th ư ng xuyên ti n hành phân tích tài chính s cung c p thông tin cho ng ư i s d ng t các góc k hác nhau, v a ánh giá toàn di n, v a t ng h p khái quát l i v a x em xét m t cách chi ti t ho t n g tài chính c a d oanh nghi p n h n bi t phán o án và ư a ra quy t nh tài chính, quy t nh u t ư và quy t nh tài tr phù h p , phân tích tình hình tài chính thông qua các báo cáo tài chính c a d oanh nghi p l à m i q uan tâm c a nhi u n hóm ngư i. Nhà qu n lý, các nhà u t ư, các c ông, các ch n , các khách hàng, các nhà cho vay tín d ng, các cơ quan chính ph và ngư i lao ng... m i nhóm ngư i này có nhu c u thông tin khác nhau. + i v i các ch d oanh nghi p và các nhà qu n t r d oanh nghi p m i quan tâm hàng u c a h l à tìm ki m l i nhu n và kh năng tr n . M t doanh nghi p b l liên t c s b c n n gu n l c v à bu c ph i óng c a. M t khác n u doanh nghi p không có kh n ăng thanh toán cũng bu c ph i óng c a. 7 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 9. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD + i v i các ch ngân hàng và các nhà cho vay tín d ng m i quan tâm hàng u c a h ch y u l à kh năng tr n c a doanh nghi p. Vì vyh c bi t quan tâm n l ư ng ti n v à các kho n có th chuy n n hanh thành ti n t ó s o sánh v ơí n ng n h n bi t ư c k h năng thanh toán t c t h i c a doanh nghi p. Bên c nh ó các ch ngân hàng và các nhà cho vay tín d ng cũ ng bi t quan tâm t i s l ư ng v n ch s h u b i vì ngu n v n này là kho n b o h i m cho h t rong trư ng h p d oanh nghi p b r i r o trong thanh toán. + i v i các nhà cung c p v t tư hàng hoá d ch v cho doanh nghi p h ra các quy t nh xem có cho phép khách hàng s p t i có ư c mua ch u hàng hay không. h c n bi t ư c kh năng thanh toán c a d oanh nghi p hi n t i và trong th i g ian s p t i . + i v i các nhà u tư , m i q uan tâm c a h l à th i gian hoàn v n, m c s inh lãi và s r i r o. Vì v y h c n các thông tin v i u ki n t ài chính , tình hình ho t n g, hi u qu kinh doanh và ti m năng tăng tr ư ng c a các doanh nghi p . Ngoài ra các cơ quan tài chính, th ng kê, thu , cơ quan ch qu n các nhà phân tích tài chính ho ch nh chính sách, nh ng ngư i lao ng... cũ ng r t q uan tâm t i các thông tin tài chính c a doanh nghi p. Nh ư v y có th nói m c tiêu t i cao và quan tr n g nh t c a phân tích tình hình tài chính là giúp rút ra quy t nh l a ch n phương án kinh doanh t i cao và ánh giá chính xác th c t r ng ti m năng tài chính c a d oanh nghi p. 1 .2.2. Tài li u dùng làm căn c phân tích tình hình tài chính doanh nghi p. Phân tích tình hình tài chính s d ng m i ngu n t hông tin có kh n ăng làm rõ m c t iêu c a d oán tài chính trong ó ch y u t hông tin t các báo cáo tài chính. 8 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 10. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD 1.2.2.1. B ng cân i k t oán ; M u s B01-DN B ng cân i k t oán là báo cáo tài chính t n g h p ph n ánh t ng quát toàn b giá tr t ài s n hi n có ngu n h ình thành tài s n óca d oanh nghi p t i m t t h i i m nh t nh theo 2 cách phân lo i l à k t c u v n kinh doanh và ngu n h ình thành v n kinh doanh. S l i u b ng cân i k t oán cho bi t t oàn b g iá tr t ài s n hi n có c a doanh nghi p t i t h i i m b áo cáo theo cơ c u t ài s n và ngu n h ình thành tài s n tài s n . Căn c v ào b ng cân i k t oán có th nh n x ét ánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghi p . B ng cân i k t oán thư ng có k t c u 2 ph n: + Ph n t ài s n: Ph n ánh toàn b giá tr t ài s n hi n có c a doanh nghi p t i t h i i m l p b áo cáo theo cơ c u t ài s n v à hình th c t n t i t rong quá trình ho t ng kinh doanh c a d oanh nghi p. Tài s n ư c chia thành 2 ph n : Tài s n l ư u ng và u t ư ng n h n, Tài s n c nh và u t ư dài h n. + Ph n ngu n v n: Ph n ánh ngu n hình thành tài s n h i n có c a d oanh nghi p t i th i i m l p báo cáo. Các ch tiêu ngu n v n t h h i n t rách nhi m pháp lý c a doanh nghi p i v i tài s n ang qu n l ý và s d ng t i doanh nghi p. Ngu n v n ư c chia thành n ph i t r v à ngu n v n ch s h u. M i ph n c a b ng cân i k t oán u ư c ph n ánh theo ba c t : Mã s , s u nă m, s cu i k ỳ (quý, năm) N i dung trong b ng cân i k t oán tho mãn ph ương trình cơ b n. T ng tài s n = T n g ngu n v n Ngoài hai ph n t ài s n và ngu n v n , c u t o b ng cân i k toán còn có ph n t ài s n ngoài b n g. 9 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 11. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD + Ph n t ài s n ngoài b n g: Ph n ánh tài s n không thu c quy n s h u c a doanh nghi p như ng doanh nghi p ang qu n l ý ho c s d ng và m t s ch t iêu b s ng không th ph n ánh trong b ng cân i k toán. Cơ s s li u l p b ng cân i k toán là các s k t oán t ng h p v à chi ti t các tài kho n lo i 0 ,1,2,3,4 và b ng cân i k toán k ỳ t r ư c. 1 .2.2.2. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh m u s B 02-DN. Là báo cáo tài chính t ng h p ph n ánh t ng quát tình hình và hi u qu ho t ng kinh doanh chính và ho t ng khác tình hình th c h i n nghĩ a v v i nhà n ư c v t hu và các kho n n p báo cáo k t q u ho t ng kinh doanh g m 3 ph n : Ph n 1: Lãi - L : ph n ánh tình hình k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p bao g m h o t ng kinh doanh và các ho t ng khác. t t c các ch t iêu trong ph n này u t rình bày s l i u c a k ỳ t rư c t ng s phát sinh trong kỳ báo cáo. Ph n 2: Tình hình th c hi n nghĩ a v v i nhà nư c. Ph n ánh tình hình th c hi n nghĩa v v i nhà nư c v t hu và các kho n ph i n p khác. t t c các ch t iêu trong ph n này u ư c t rình bày: s còn ph i n p k ỳ t r ư c chuy n s ang, s còn ph i n p phát sinh trong k ỳ báo cáo, s ã n p t rong k ỳ b áo cáo, s còn ph i n p n cu i l ỳ báo cáo. Ph n I II. Thu giá tr gia t ăng (GTGT) ư c kh u t r , ư c mi n g i m, ư c h oàn l i : ph n ánh s t hu giá tr gia tăng ư c k h u tr , ã k h u t r , và còn ư c kh u t r cu i k ỳ s t hu g iá tr gia t ăng ư c h oàn l i, ã hoàn l i và còn ư c hoàn l i cu i k ỳ. S t hu giá tr gia t ăng ư c mi n gi m, ã mi n gi m v à còn ư c m i n g i m. 10 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 12. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD Cơ s s li u l p báo cáo k t qu kinh doanh là s k t oán trong k ỳ các tài kho n t l o i 5 n lo i 9, tài kho n 3 33 và báo cáo k t q u ho t ng kinh doanh k ỳ t r ư c. 1 .2.2.3. Báo cáo l ưu chuy n t i n t M u s 1 303 -DN Báo cáo lư u chuy n t i n t là báo cáo tài chính ph n ánh các kho n t hu và chi ti n t rong k ỳ c a doanh nghi p theo các ho t ng kinh doanh, ho t ng u t ư v à ho t n g tài chính. D a vào báo cáo lưu chuy n t i n t t hanh toán có th ánh giá kh năng t o r a ti n, s b i n ng tài s n thu n, kh n ăng thanh toán và d oán ư c b n g ti n t rong k ỳ t i p t heo c a doanh nghi p. + Lư u chuy n t i n t t ho t n g kinh doanh: Ph n ánh toàn b ng ti n t hu vào và chi ra liên quan tr c ti p n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p như thu ti n m t t doanh thu bán hàng, các kho n t hu b t t hư ng b n g ti n m t k hác, chi ti n m t t r cho ngư i bán ho c n gư i cung c p, chi tr l ương, n p thu , chi tr l ãi ti n v ay... + Lư u chuy n t i n t t h o t ng u t ư p h n ánh toàn b ng ti n thu vào và chi ra liên quan tr c ti p n ho t ng u tư c a ã n p. Các kho n thu chi ti n m t n hư b án tài s n, bán ch ng khoán u t ư , thu n các Công ty khác, thu l i v ph n u tư . các kho n chi ti n m t n hư mua tài s n ch ng khoán u tư c a các doanh nghi p. + Lư u chuy n t i n t t ho t n g tài chính: Ph n ánh toàn b ng ti n t hu chi liên quan tr c t i p n ho t ng tài chính c a doanh nghi p bao g m các nghi p v l àm t ăng gi m v n kinh doanh c a doanh nghi p như ch doanh nghi p góp v n , vay v n dài h n, ng n h n, nh n v n g óp liên doanh, phát hành trái phi u... + Có 2 phương pháp l p báo cáo l ư u chuy n t i n t l à phương pháp tr c t i p và phương pháp gián ti p. M i báo cáo l p t heo phương pháp 11 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 13. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD k hác nhau thì tuân theo nguyên t c cơ s s l i u và cách l p các ch t iêu khác nhau. 1 .2.2.4. Thuy t m inh báo cáo tài chính M u B09-DN. Thuy t minh báo cáo tài chính là m t b ph n l p t hành h t h ng báo cáo tài chính c a doanh nghi p ư c l p gi i thích b s ung thông tin v t ình hình ho t ng c a doanh nghi p trong k ỳ báo cáo mà báo cáo tài chính không th t rình bày rõ ràng và chi ti t ư c. Thuy t minh báo cáo tài chính trình bày khái quát a i m ho t ng s n x u t kinh doanh, n i dung m t s ch k toán ư c doanh nghi p l a ch n áp d ng tình hình và lý do bi n ng c a m t s i t ư ng s n x u t và ngu n v n quan tr n g, phân tích m t s ch t iêu tài s n ch y u v à các ki n ngh c a doanh nghi p. Cơ s s l i u l p t huy t minh báo cáo tài chính là các s k t oán k ỳ t r ư c báo cáo, b n g cân i k toán k ỳ t rư c báo cáo thuy t minh báo cáo tài chính kỳ t rư c, n ă m tr ư c. 1 .2.3. Phương pháp phân tích tình hình tài chính. Các công c ch y u phân tích tình hình tài chính doanh nghi p . + Trên b n g cân i k t oán v i t n g tài s n, t ng ngu n v n ánh giá t ng kho n m c s o v i quy mo chung. + Phân tích theo chi u ngang, ph n ánh s bi n ng khác c a t ng ch t iêu làm n i b t các xu th và t o nên m i quan h c a các ch t iêu ph n ánh trên cùng 1 dòng c a b áo cáo so sánh. + Phương pháp so sánh: So sánh là phương pháp ư c s d n g ph bi n n h t t rong phân tích ánh giá k t q u , x ác nh v trí và xu hư ng bi n ng c a các ch t iêu phân tích. Vì v y t i n hành so sánh gi i quy t nh ng v n 12 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 14. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD cơ b n n hư x ác nh s g c so sánh, xác nh i u ki n s o sánh xác n h m c tiêu so sánh. + i u ki n s o sánh. Ch t iêu kinh t ư c hình thành cùng m t kho n g th i gian nh ư n hau: - Ch tiêu kinh t ph i t h n g nh t v m t n i d ung và phương pháp tính toán. - Ch tiêu kinh t ph i cùng ơn v o l ư ng. - Cùng quy mô ho t ng v i i u ki n kinh doanh t ương t n hau + Tiêu chu n s o sánh: Là các ch t iêu ư c ch n l àm căn c so sánh (k ỳ g c). + Các phương pháp so sánh thư ng s d ng. - So sánh tương i : Ph n ánh k t c u m i quan h t c phát tri n và m c p h b i n c a các ch t iêu kinh t . - So sánh s tuy t i : Cho bi t kh i lư ng, quy mô doanh nghi p t ư c t các ch tiêu kinh t gi a k ỳ phân tích và k ỳ g c. - So sánh s bình quân: Cho bi t k h năng bi n ng c a m t b p h n ch t iêu ho c nhóm ch t iêu. + Phương pháp chi ti t hoá ch tiêu phân tích. phân tích m t cách sâu s c các i t ư ng nghiên c u, không th ch d a v ào các ch t iêu t ng h p , mà c n ph i ánh giá theo các ch t iêu c u thành c a ch t iêu phân tích. Thông thư ng trong phân tích vi c chi ti t ch tiêu phân tích ư c ti n hành theo các h ư ng sau: - Chi ti t t heo b ph n c u t hành ch t iêu: 13 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 15. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD M t k t qu kinh doanh bi u hi n trên các ch tiêu theo các b p h n cùng v i s bi u h i n v lư ng c a b ph n ó s g iúp ích r t n hi u t rong vi c ánh giá chính xác k t qu . - Chi ti t theo th i gian , chi ti t t heo th i gian giúp các gi i pháp có hi u qu cho công tác s n xu t kinh doanh tu ỳ t heo c t ính c a quá trình s n x u t kinh doanh, tu ỳ t heo n i dung kinh t c a các ch t iêu phân tích, tu ỳ m c í ch phân tích khác nhau có th l a ch n k ho ng th i g ian c n chi ti t khác nhau và ch t iêu chi ti t khác nhau. - Chi ti t t heo a i m: Chi ti t ch t iêu phân tích theo a i m l à xác nh các ch t iêu phân tích theo các a i m t h c hi n các ch t iêu ó 1 .2.4. N i dung phân tích tình hình tài chính. N i d ung phân tích tình hình tài chính doanh nghi p tu ỳ t hu c v ào d ki n mà ban giám c ò i h i và thông tin ngư i phân tích mu n có. Tuy nhiên phân tích tình hình tài chính doanh nghi p bao g m nh ng n i d ung sau: 1 .2.4.1. ánh giá khái quát tình hình tài chính - ánh giá khái quát tình hình tài chính s cung c p m t cách t ng quát nh t tình hình tài chính trong k ỳ kinh doanh c a doanh nghi p l à kh q uan hay không kh quan. i u ó cho phép ch d oanh nghi p t h y r õ th c ch t c a quá trình phát tri n h ay chi u hư ng suy thoái c a d oanh nghi p. Qua ó có nh ng gi i pháp h u hi u qu n l ý. - ánh giá khái quát tình hình tài chính trư c h t căn c vào s l i u ã ph n ánh trên b ng cân i k t oán r i s o sánh t h y ư c quy mô v n mà ơn v s d n g trong k ỳ cũng như kh n ăng huy ng v n t các ngu n khác nhau c a doanh nghi p. Tuy nhiên n u ch d a vào s t ăng hay gi m c a t ng tài s n hay t ng ngu n v n thì chư a t h y rõ 14 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 16. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD t ình hình tài chính c a d oanh nghi p ư c vì v y c n p h i phân tích m i q uan h gi a các kho n m c t rong b ng cân i k toán. 1 .2.4.2. Phân tích m i q uan h gi a các kho n m c t rong b ng cân i k t oán. - h i u ư c m t cách y t h c t r n g tài chính cũng nh ư t ình hình s d n g tài chính c a doanh nghi p và tình hình bi n ng c a các kho n m c t rong b ng cân i k toán theo quan i m luân chuy n v n . tài s n c a doanh nghi p bao g m t ài s n lư u ng và tài s n c nh chúng ư c h ình thành ch y u t v n ch s h u t c l à. B ngu n v n = A t ài s n (I + II + IV + V (2,3) + VI + B tài s n (1) Cân i ( 1) ch mang tính ch t lý thuy t nghiã là ngu n v n ch s h u doanh nghi p tư t rang tr i các lo i t ài s n cho các ho t n g ch y u mà không ph i i vay ho c chi m d ng. Trong th c t , t hư ng x y ra m t t rong hai trư ng h p. N u v t rái > v ph i tr ư ng h p này doanh nghi p th a ngu n v n s d ng không h t nên s b chi m d ng t bên ngoài. N u v t rái < v p h i t hi u n gu n v n t rang tr i t ài s n nên ch c ch n doanh nghi p p h i i vay ho c chi m d ng v n t bên ngoài. Trong quá trình kinh doanh khi ngu n v n ch s h u k hông áp n g ư c nhu c u doanh nghi p ư c phép i vay b sung v n kinh doanh . Lo i t r các kho n v ay quá h n , thì các kho n vay ng n h n dài h n chưa n h n tr u ư c coi là ngu n v n h p pháp. Do v y v m t l ý thuy t l i có quan h cân i. B ngu n v n + A ngu n v n ( I(1) + II) = A tài s n ( I + II + IV + V (2,3) + VI) + B tài s n ( I + II+ III). 15 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 17. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD Cân i 2 h u như không x y r a trên th c t t hư ng x y r a m t hai tr ư ng h p. V t rái > v ph i s t h a v n và s v n ó s b chi m d n g V t rái < v p h i do thi u ngu n v n b ù p n ên doanh nghi p p h i i chi m d n g. - M t k hác do tính ch t cân b ng c a b ng cân i k toán T ng tài s n = T ng ngu n v n n ên ta có cân i 3 s au: {A. I(1) , II + B] ngu n v n - [ A>I>II>IV, V (2,3) VI + B I, II, III] tài s n = [A.III.V (1,4,5) + B IV] tài s n - [ A.I (2,3...8)III] ngu n v n . Nghi p v cân i này cho th y s v n mà doanh nghi p b chi m d ng (ho c i chi m d n g) b ng s chênh l ch gi a s t ài s n ph i thu và công n ph i tr . Vi c phân tích, ánh giá tình hình tài chính thông qua phân tích m i quan h g i a các kho n m c t rong b n g cân i k toán s l à không y . Do ó ch doanh nghi p , k toán tr ư ng và các i t ư ng quan tâm n t ình hình doanh nghi p p h i xem xét k t c u v n và ngu n v n i chi u yêu c u kinh doanh. 1 .2.4.3. Phân tích cán b c u tài s n và cơ c u v n. Trong n n kinh t t h t r ư ng th m n h trong c nh tranh s ph t hu c v ào ti m l c v v n và quy mô tài s n . Song vi c phân b t ài s n n hư th n ào cơ c u h p l ý không m i l à i u ki n t iên quy t có nghĩ a là ch v i s v n nhi u không thôi s không mà ph i m b o s d ng nó như t h nào nâng cao hi u qu . M u n như v y chúng thanh toán ph i x em xét k t c u t ài s n (v n) c a doanh nghi p có h p l ý hay không. a. Phân tích cơ c u tài s n. 16 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 18. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD phân tích cơ c u t ài s n l p b ng cơ c u t ài s n ( b ng s 01). Ngoài vi c s o sánh t ng tài s n cu i kỳ s o v i u n ă m v n còn ph i xem xét t t r ng lo i t ài s n chi m t ng s t ài s n mà xu hư ng bi n ng c a vi c p hân b tài s n. i u này ư c ánh giá trên tính ch t k inh doanh và tình hình bi n ng c a t ng b ph n, tu ỳ t heo lo i t ình hình kinh doanh x em xét t t r ng t ng lo i t ài s n chi m trong t n g s là cao hay th p. Khi ánh giá s phân b TSC và TDH trong t n g tài s n k t h p v i t su t u tư phân tích chính xác và rõ nét h ơn T n g TSC v à ang u tư T su t u tư = x 1 00 T ng s t ài s n T s u t n ày ph n ánh tình tr ng trang b cơ s v t ch t k t hu t n ói chung và máy móc thi t b nói riêng c a doanh nghi p. nó cho bi t năng l c s n xu t và xu hư ng phát tri n l âu dài c a doanh nghi p t r s ch t iêu này ph t hu c vào t ng ngành kinh doanh c th . Khi phân tích cơ c u t ài s n , c n xem xét s b i n n g c a t ng kho n m c c t h , xem xét t tr n g c a m i l o i l à cao hay th p t rong t n g s t ài s n. Qua ó ánh giá tính h p l ý c a s bi n it ó có gi i p háp c t h . Có th l p b ng t ương t như p hân tích cơ c u t ài s n b ng 02. Ngoài vi c x em xét ánh giá tình hình phân b v n c n phân tích cơ c u ngu n v n ánh giá kh năng t t ài tr v m t t ài chính cũng như m c t ch , ch ng trong kinh doanh và nh ng khó khăn làm doanh nghi p ph i ư ơng u. b. Phân tích cơ c u ngu n v n. t i n hành phân tích cơ c u n gu n v n t a l p b n g: 17 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 19. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD Phân tích cơ c u ngu n v n (b ng s 0 3) i v i ngu n hình thành tài s n c n x em xét t t r ng c a t ng lo i chi m t rong t ng s cũng nh ư x u h ư ng bi n ng c a chúng. N u n gu n v n ch s h u chi m t t r ng cao trong t n g s t hì doanh nghi p có kh năng t m b o v m t t ài chính và m c clpca d oanh nghi p i v i ch n l à cao. Ngư c l i n u công n ph i tr chi m ch y u t rong t ng s t hì kh năng t m b o v m t tài chính c a d oanh nghi p s t h p. i u này d t h y r ng thông qua ch tiêu t s u t t ài tr T ng ngu n v n ch s h u T s u t t ài tr = x 1 00 T ng ngu n v n Ch t iêu này càng nâng cao th hi n kh năng c l p cao v m t t ài chính hay m c t ài tr c a doanh nghi p càng t t b i vì h u h t t ài s n mà doanh nghi p h i n có u ưc u tư b n g v n c a mình. N p h i tr T su t n = x 100 T ng ngu n v n T s u t này cho bi t s n mà doanh nghi p ph i t r cho các doanh nghi p khác ho c cá nhân có liên quan n ho t ng kinh doanh t s u t n ày càng nh càng t t . Nó th hi n kh năng t ch v v n c a doanh nghi p. Sau khi ánh giá khái quát tình hình tài chính thông quá các phân tích chúng thanh toán c n ư a ra m t vài nh n x ét chung v t ình hình tài chính c a doanh nghi p có cơ s cho nh ng phân tích ti p t heo. 18 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4
 20. B áo cáo th c t p n ghi p v K hoa Kinh t v à QTKD 1 .2.4.4. Phân tích tình hình công n và kh năng thanh toán. Tình hình công n và kh năng thanh toán ph n ánh rõ nét ch t l ư ng công tác tài chính c a d oanh nghi p. N u ho t ng tài chính t t t hì s ít công n , kh năng thanh toán cao, ít b chi m d ng v n. Ngư c l i n u ho t ng tài chính kém thì s d n n t ình tr ng chi m d ng v n l n nhau, các kho n công n p h i t hu s dây d ư a kéo dài, ơn v m t t ch t rong kinh doanh và không còn kh năng thanh toán n n h n có kh năng d n n t ình tr ng phá s n. Căn c vào b ng cân i k toán l p b ng phân tích tình hình thanh toán, khi phân tích c n ư a ra tính h p l ý c a n h ng kho n chi m d ng có k ho ch thu h i n và thanh toán úng lúc, k p t h i, x em xét các kho n n ph i t hu bi n n g có n h hư ng n tình hình tài chính c a doanh nghi p h ay không, c n t ính ra và so sánh các ch t iêu sau. T n g s n ph i thu x T l kho n thu so v i ph i tr = 100 T ng s n ph i tr N u t l n ày > 100% thì s v n ơn v i chi m d n g ơn v khác ít hơn s b chi m d ng. Doanh thu thu n S vòng quay các kho n ph i t hu = Bình quân các kho n ph i thu Ch tiêu này cho bi t m c h p l ý c a s dư các kho n p h i thu và hi u qu c a vi c t hu h i công n . N u các kho n ph i t hu ư c t hu h i nhanh thì s vòng luân chuy n các kho n ph i t hu s cao và doanh nghi p í t b chi m d ng v n. Tuy nhiên s vòng luân chuy n các kho n p h i t hu n u q uá cao s không t t v ì có th nh hư ng n kh i lư ng hàng tiêu dùng do phương th c t hanh toán quá ch t ch . 19 Nguy n T h T hu Hà VB2 K4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản