intTypePromotion=1

Đề tài: KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG PROGESTERONE TRONG SỮA BẰNG KỸ THUẬT ELISA ĐỂ CHẨN ĐOÁN MANG THAI SỚM, CHẬM ĐỘNG DỤC HOẶC PHỐI NHIỀU LẦN KHÔNG ĐẬU TRÊN BÕ CHO SỮA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÕ SỮA LONG THÀNH VÀ CÁC HỘ LÂN CẬN TỈNH ĐỒNG NAI (part 7)

Chia sẻ: Asdfadf Adgsg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
4
download

Đề tài: KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG PROGESTERONE TRONG SỮA BẰNG KỸ THUẬT ELISA ĐỂ CHẨN ĐOÁN MANG THAI SỚM, CHẬM ĐỘNG DỤC HOẶC PHỐI NHIỀU LẦN KHÔNG ĐẬU TRÊN BÕ CHO SỮA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÕ SỮA LONG THÀNH VÀ CÁC HỘ LÂN CẬN TỈNH ĐỒNG NAI (part 7)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là những yếu tố giúp cho phối giống đạt tỷ lệ thụ thai cao hơn ở bò rạ. Tỷ lệ thụ thai đạt mức tốt nhất ở nhóm bò đẻ lứa 5 là 80%. Tuy nhiên, khi bò cái càng lớn tuổi, khả năng sinh sản sẽ giảm dần và do đó khả năng thụ thai sẽ giảm xuống ở nhóm bò đẻ lứa thứ 6 là 62,5%. Kết quả khảo sát của chúng tôi phù hợp với nhận định này khi lứa đẻ gia tăng thì tỷ lệ thụ thai cũng tăng lên. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG PROGESTERONE TRONG SỮA BẰNG KỸ THUẬT ELISA ĐỂ CHẨN ĐOÁN MANG THAI SỚM, CHẬM ĐỘNG DỤC HOẶC PHỐI NHIỀU LẦN KHÔNG ĐẬU TRÊN BÕ CHO SỮA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÕ SỮA LONG THÀNH VÀ CÁC HỘ LÂN CẬN TỈNH ĐỒNG NAI (part 7)

  1. (67,8% và 33,3%, tƣơng ứng). Đây là những yếu tố giúp cho phối giống đạt tỷ lệ thụ thai cao hơn ở bò rạ. Tỷ lệ thụ thai đạt mức tốt nhất ở nhóm bò đẻ lứa 5 là 80%. Tuy nhiên, khi bò cái càng lớn tuổi, khả năng sinh sản sẽ giảm dần và do đó khả năng thụ thai sẽ giảm xuống ở nhóm bò đẻ lứa thứ 6 là 62,5%. Kết quả khảo sát của chúng tôi phù hợp với nhận định này khi lứa đẻ gia tăng thì tỷ lệ thụ thai cũng tăng lên. Tỷ lệ thụ thai của lứa 1, 2, 3 và 4 lần lƣợt là 33,33%; 33,33%; 100% và 100%. Từ những kết quả khảo sát và so sánh với các kết quả kiểm tra của nhiều tác giả trƣớc đó, chúng tôi có thể kết luận kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang ELISA đã xác định hàm lƣợng progesterone sữa có độ chính xác cao giúp tìm hiểu động thái progesterone của thú đồng thời còn giúp chẩn đoán mang thai sớm, chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu, buồng trứng kém phát triển, tồn hoàng thể…để từ đó đề ra khuynh hƣớng điều trị chính xác nhằm hạn chế tình trạng kém sinh sản. 51
  2. Chƣơng 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực hiện đề tài khảo sát hàm lƣợng progesterone trong sữa bằng kỹ thuật ELISA để chẩn đoán mang thai sớm, chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu trên bò cho sữa tại Công ty Cổ Phần bò sữa Long Thành và các hộ lân cận tỉnh Đồng Nai, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: Kỹ thuật ELISA xét nghiệm hàm lƣợng progesterone sữa đã đánh giá chính xác tình trạng sinh sản trên bò sữa không và có mang thai. Kỹ thuật đã giúp xác định chính xác các bò không mang thai ở ngày 21 sau khi phối, trong lúc đó kỹ thuật chỉ xác định hàm lƣợng progesterone cao trong sữa đối với bò mang thai hoặc tồn hoàng thể. Do đó muốn biết đƣợc bò tồn hoàng thể phải kiểm tra thai qua trực tràng 60 ngày sau đó. Kết luận lại, kỹ thuật ELISA là công cụ tốt cho quá trình chẩn đoán bò mang thai sớm, chậm lên giống hoặc phối nhiều lần không đậu. Hàm lƣợng progesterone sữa diễn biến nhƣ sau:  Bò sinh sản bình thƣờng Hàm lƣợng progesterone trong sữa trung bình theo nhóm cao của bò ở ngày gieo tinh là 0,61 ng/ml tăng lên 2,31 ng/ml vào ngày thứ 21. Chẩn đoán mang thai 60 ngày khám qua trực tràng đạt 80%; 20% bò bị tồn hoàng thể. Hàm lƣợng progesterone trong sữa trung bình theo nhóm thấp của bò ở ngày gieo tinh là 0,34 ng/ml, tăng từ ngày 7 đến ngày 14 lần lƣợt là 0,58 và 1,12 ng/ml; sau đó giảm xuống vào ngày thứ 21 là 0,87 ng/ml. Hàm lƣợng progesterone trong sữa trung bình theo nhóm cao lứa đẻ dao động từ 0,56 ng/ml đến 2,89 ng/ml và theo nhóm máu dao động từ 0,58 ng/ml đến 2,66 ng/ml. 52
  3. Hàm lƣợng progesterone trong sữa trung bình theo nhóm thấp lứa đẻ dao động từ 0,16 ng/ml đến 1,00 ng/ml và theo nhóm máu dao động từ 0,16 ng/ml đến 1,29 ng/ml.  Bò chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu Hàm lƣợng progesterone trong sữa trung bình theo nhóm cao của bò ở ngày gieo tinh là 0,46 ng/ml tăng lên 2,34 ng/ml vào ngày thứ 21. Chẩn đoán mang thai 60 ngày khám qua trực tràng đạt 60%; 40% bị tồn hoàng thể. Hàm lƣợng progesterone trong sữa trung bình theo nhóm thấp của bò ở ngày gieo tinh là 0,21 ng/ml, tăng từ ngày 7 đến ngày 14 lần lƣợt là 0,61 và 0,87 ng/ml; sau đó giảm xuống vào ngày thứ 21 là 0,68 ng/ml. Bò có buồng trứng chƣa hoạt động trở lại hoặc bị u nang noãn. Hàm lƣợng progesterone trong sữa trung bình theo nhóm cao lứa đẻ dao động từ 0,33 ng/ml đến 2,92 ng/ml và theo nhóm máu dao động từ 0,40 ng/ml đến 2,76 ng/ml. Hàm lƣợng progesterone trong sữa trung bình theo nhóm thấp lứa đẻ dao động từ 0,11 ng/ml đến 0,92 ng/ml và theo nhóm máu dao động từ 0,17 ng/ml đến 1,08 ng/ml. 5.2 Đề nghị Khuyến cáo ngƣời chăn nuôi lấy mẫu sữa kiểm tra hàm lƣợng progesterone 21 ngày và khám thai qua trực tràng ở ngày 60 sau khi phối nhằm chẩn đoán bò mang thai sớm, chậm lên giống hoặc phối nhiều lần không đậu. 53
  4. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 1. Lê Xuân Cƣơng, 1990. Báo cáo kết quả điều tra cơ bản bò sữa TP.HCM. Chƣơng trình hợp tác nghiên cứu giữa: Viện KHKTNNMN, Công ty trâu bò sữa, thịt miền Nam, Công ty bò sữa TP.HCM và Chi cục thú y TP.HCM. 2. Lê Xuân Cƣơng, Lƣu Văn Tân, Chung Anh Dũng, Trần Tích Cảnh, Nguyễn Duy Hạng, Cao Văn Triều, 1990. Kết quả ứng dụng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ để định lượng progesterone nhằm chẩn đoán sớm có thai ở trâu bò. Việt Nam. 3. Chung Anh Dũng, 2002. Sử dụng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ và một số biện pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả gieo tinh nhân tạo của bò lai hướng sữa. Luận án Tiến Sĩ Nông Nghiệp. Viện Khoa Học Nông Nghiệp Miền Nam. 4. Chung Anh Dũng, 2002. Nghiên cứu động thái progesterone bằng kỹ thuật ELISA để chẩn đoán chậm động dục heo hậu bị và biện pháp can thiệp bằng kích thích tố. Luận án Tiến Sĩ Nông Nghiệp. Viện Khoa Học Nông Nghiệp Miền Nam TP. HCM. 5. Nguyễn Văn Dũng, 2005. Điều tra tỷ lệ nhiễm và phân tích một số yếu tố liên quan đối với bệnh do Mycobacterium Bovis, Leptospira và Brucella trên bò sữa tại TP.HCM. Luận án Thạc Sĩ Khoa Học Nông Nghiệp. 6. Lê Đăng Đảnh, 1996. Nghiên cứu tính năng sản xuất sữa bò lai 1/2, 3/4 và 7/8 máu Holstein Friesian và ảnh hưởng của một số biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng đến năng suất của chúng. Luận án Phó Tiến sĩ KHNN. 7. Hoàng Kim Giao, 1997. Công nghệ sinh sản trong chăn nuôi bò. Nhà xuất bản Nông Nghiệp. 8. Nguyễn Ngọc Khánh, 2004. Khảo sát số bò sữa có vấn đề về sinh sản sau khi sinh và biện pháp can thiệp bằng CUE – MATA kết hợp PGF2 , Estradiol tại huyện Củ Chi, TP.HCM. Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trƣờng Đại Học Nông Lâm TP.HCM. 9. Phan Văn Kiểm, Đào Đức Thà, Trịnh Quang Phong, Đỗ Hữu Hoan, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Ngọc Hiệu, Nguyễn Quý Quỳnh Hoa, 2006. Xác định hàm lượng 54
  5. progesterone ở bò lai hướng sữa bằng kỹ thuật miễn dịch enzyme (ELISA). Tạp chí chăn nuôi 2006. 10. Nguyễn Thanh Linh, 2006. Khảo sát hàm lượng progesterone trong sữa bò bằng kỹ thuật EIA tại Công ty cổ phần bò sữa Đồng Nai. Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trƣờng Đại học Nông Lâm TP.HCM. 11. Vƣơng Ngọc Long, 2002. Tài liệu tập huấn chăn nuôi bò sữa, hội thi triển lãm giống bò sữa TP.HCM lần II, 2003. 12. Ngô Phƣơng Nghị, 2003. Chẩn đoán Actino Bacillus pleuropneumoniae dựa trên bệnh tích của phổi, kỹ thuật ELISA và nuôi cấy phân lập. Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trƣờng Đại Học Nông Lâm TP.HCM. 13. Nguyễn Hữu Ninh và Bạch Đăng Phong, 1994. Bệnh sản khoa gia súc. Nhà xuất bản Nông Nghiệp. 14. Cao Thanh Phú, 2003. Khảo sát động thái progesterone bằng kỹ thuật P – ELISA để ứng dụng chẩn đoán chậm động dục trên bò cái cho sữa. Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trƣờng Đại Học Nông Lâm TP.HCM. 15. Nguyễn Minh Thanh, 2005. Khảo sát động thái progesterone bằng kỹ thuật P – ELISA và ứng dụng chẩn đoán chậm động dục trên bò cái cho sữa. Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trƣờng Đại học Nông Lâm TP.HCM. 16. Nguyễn Văn Thành, 2002. Giáo trình sản khoa. Tủ sách Đại Học Nông Lâm TP.HCM. 17. Nguyễn Văn Tìm, Lê Xuân Cƣơng, Trịnh Công Thành, 1999. Xây dựng hệ thống quản lý giống bò sữa tại TP.HCM theo quy trình công nghệ tiên tiến để nâng cao phẩm chất giống bò sữa. Chƣơng trình hợp tác nghiên cứu giữa: Sở NN&PTNT TP.HCM, Trung tâm ABC, Đại học Nông Lâm TP.HCM. TÀI LIỆU NƢỚC NGOÀI 18. Cavestany D., Juanbeltz R., Canclini E., Elhordoy D., Tagle R., Lanzzeri S., Gama S., Martinez E., 2001. “Evaluation of a seasonal-breeding artificial insemination program in Uruguay using milk progesterone radio immunoassay”, Radio immunoassay and related techniques to improve artificial insemination programmes for cattle reared under tropical and sub-tropical conditions, Proceeding of IAEA final research co-ordination meeting in Uppsala, Sweden, FAO-IAEA, pp. 129-146. 55
  6. 19. Henshow T.S., D.V.M., 1990. “Reproductive Herd Health” pp. 83-93, and “The estrus cycle of the cow” pp. 31 – 34, Bovine Artificial Insemination Technical Manual, CAAB, First Edition, Canada. 20. Navy M.J. and Cook M.J., 1978. Redistribution of blood flow by PGF2 in the ovary. Am. J. Obst. Gynecol. 117, pp. 381 – 385. 21. Mugerwa E. M., 1989. A review of reproductive performance of female Bos Indicus (Zebu) cattle. International Livestock Centre for Africa. ILCA Monograph No 6. 22. Nakao T; Sugihashi A; Tosa E, 1982. An of milk P4 – EIA for early pregnancy diagnosis in cows. Pages 267 – 272. Tạp chí chăn nuôi 5/2006. 23. Homeida et al, 2002. Progesterone levels in skim milk in cow with conceived and not conceived v/ after Al. Hiroshima University. Journal. Tạp chí chăn nuôi 5/2006. 24. Kamonpatana M; Srisakwattana K; Sophon S, 1988. Pregnancy diagnosis from milk sample. ChualalongKorn University Press. Pages 73 – 126. Thailand. Tạp chí chăn nuôi 5/2006. 56
  7. PHỤ LỤC 1: HÀM LƢỢNG PROGESTERONE SỮA BÕ SINH SẢN BÌNH THƢỜNG Nhóm Tình hình đậu Lứa đẻ Ngày 0 Ngày 7 Ngày 14 Ngày 21 Ngày 24 máu thai Có thai 75% 3 0,73 0,85 1,48 2,14 2,34 50% 2 0,12 0,43 1,34 0,91 0,85 50% 1 0,53 0,91 1,43 1,92 1,78 75% 2 0,81 0,97 1,26 2,05 2,26 Có thai 50% 4 0,28 1,14 1,86 2,14 2,28 Có thai 50% 3 0,92 1,55 2,57 3,58 3,67 Có thai 75% 2 0,62 0,93 1,27 2,08 2,30 75% 2 0,12 0,46 0,67 0,56 0,55 75% 4 0,35 0,91 1,37 0,95 0,87 50% 1 0,08 0,13 0,42 0,09 0,08 Có thai 50% 1 0,69 1,15 1,83 2,06 2,41 75% 4 0,17 0,26 1,21 0,48 0,40 Có thai 75% 3 0,16 0,85 1,54 2,35 2,65 Có thai 50% 2 0,49 1,03 1,94 2,31 2,46 75% 2 0,11 0,26 1,52 1,17 1,09 75% 2 0,8 0,97 1,2 1,09 0,96 50% 3 0,16 0,21 0,47 0,34 0,30 Có thai 50% 4 0,89 1,43 1,92 2,21 2,54 50% 4 0,52 0,93 1,26 2,17 2,49 75% 1 0,72 1,25 1,53 1,19 1,13 57
  8. PHỤ LỤC 2: HÀM LƢỢNG PROGESTERONE SỮA BÕ CHẬM ĐỘNG DỤC HOẶC PHỐI NHIỀU LẦN KHÔNG ĐẬU Nhóm Tình hình Lứa đẻ Ngày 0 Ngày 7 Ngày 14 Ngày 21 Ngày 24 máu đậu thai 75% 4 0,64 0,96 0,86 0,74 0,71 75% 2 0,48 0,76 1,04 2,01 2,29 Có thai 75% 1 0,22 1,12 1,68 2,04 2,16 Có thai 50% 2 0,82 1,68 2,04 3,14 3,42 75% 2 0,09 0,48 0,67 0,53 0,45 Có thai 75% 4 0,26 1,26 2,64 3,13 3,19 75% 1 0,31 1,49 1,6 2,01 2,15 50% 2 0,29 1,26 1,64 2,15 2,43 50% 2 0,21 0,96 1,86 1,48 1,27 50% 4 0,12 0,9 0,96 0,42 0,39 50% 1 0,11 0,86 0,92 0,74 0,70 75% 3 0,09 0,13 0,42 0,28 0,25 50% 3 0,16 0,48 0,97 0,86 0,52 Có thai 75% 3 0,68 1,84 2,45 2,64 3,01 75% 2 0,31 0,13 0,31 0,24 0,21 50% 2 0,18 0,48 0,82 0,71 0,64 Có thai 75% 4 0,46 1,28 1,56 2,06 2,25 50% 1 0,47 1,31 1,58 2,02 2,38 50% 4 0,23 0,72 0,92 0,83 0,79 Có thai 50% 3 0,64 1,87 1,99 2,24 2,82 58

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản