intTypePromotion=1

Đề tài: Kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
159
lượt xem
36
download

Đề tài: Kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: kinh tế tư nhân ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Kinh tế tư nhân ở Việt Nam

 1. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài Kinh tế tư nhân ở Việt Nam
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ph©n II : Néi Dung I. Mét Sè VÊn §Ò LÝ LuËn VÒ Kinh TÕ T­ Nh©n . 1.1. TÝnh tÊt yÕu tån t¹i Kinh TÕ T­ Nh©n : Môc tiªu x©y dùng cnxh ë n­íc ta theo chñ nghÜa mac Lenin vµ t­ t­ëng hå chÝ minh . Mét trong nh÷ng nhiÖm vô lµ x¸c l©p quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt , nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi . trong ®ã néi dung cèt lâi lµ x¸c lËp c¬ cÊu vÒ së h÷u t­ liÖu s¶n xuÊt vµ c¬ cÊu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ mét c¸ch phï hîp víi yªu cÇu cña quy luËt thùc tÕ kh¸ch qua ña nÒn kinh tÕ trong thêi kú qu¸ ®é cña n­íc ta . B­íc khëi ®Çu ®æi míi trong ®ã cã viÖc më ®­êng ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n ®· diÔn ra tõ n¨m 1979 , khi ®ã nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø IV , BCHT¦ §¶ng kho¸ IV . §ã lµ b­íc ®Çu chÊp nhËn kinh tÕ t­ nh©n vµ kinh tÕ hµng ho¸ , dï cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ quy m« vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng , nh­ng ®· lËp tøc nÈy sinh vøng m¾c vÒ lý luËn × ®ông ®Õn nguyªn lý c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa . C©u hái dÆt ra :” Chñ nghÜa x· héi cã ®Æc ®iÓm ­u viÖt lµ kinh tÕ c«ng h÷u vµ hÕ ho¹ch ho¸ tËp trung , nay l¹i më ®­êng cho kinh tÕ t­ nh©n vµ thÞ tr­êng ? cã thÓ lîi tr­íc m¾t , nh­ng l©u dµi liÖu cßn chñ nghÜa x· héi ?” . HÇu nh­ mäi vÊn ®Ò lý luËn n¶y sinh tõ b­íc më ®Çu ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n cho ®Õn nay ®Òu xoay quanh c©u hái ®ã . DÉu cßn ý kiÕn b¨n kho¨n , cuéc më ®­êng vµ ph¸t triÓn vÉn diÔn ra tr­íc hÕt do ¸p lùc m¹nh mÏ tõ thùc tÕ , ®«ng ®¶o nh©n d©n vµ ®¶ng viªn , c¸n bé ®· rÊt n¨ng ®éng t×m tßi s¸ng t¹o nhiÒu nh©n tè míi , kh«ng thô ®éng chÊp hµnh theo “ c¬ chÕ kh«ng phï hîp thùc tÕ ” , ®ßi hái “c¬Ø trãi ” , “th¸o gì ” ®Ó s¶n xuÊt bung ra , c­u v·n ®êi sèng nh©n d©n ®ang qu¸ khã kh¨n thiÕu thèn . Khã kh¨n ®ã cã nguyªn nh©n kh¸ch quan , nh­ng nguyªn nh©n chñ quan , nh­ng nguyªn nh©n chñ yÕu vµ trùc tiÕp lµ do mét sè sai lÇm
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. trong c¶i t¹o, t©p thÓ hãa vµ si­k duy tr× c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, ng¨n cÊm kinh tÕ t­ nh©n vµ quan hÖ thÞ tr­¬ng. Vµ thêi gian ®ã, nguån vËt t­ hµng ho¸ vµ tµi chÝnh trong tay Nhµ n­íc ®· c¹n iÖt, rong khi nguån kh¶ n¨ng trong d©n cßn nhiÒu . Th­c tÕ ®o ®­a tíi ®ßi hái ph¶I “th¸o gì” t­ng b­íc cho kinh tÕ t­ nh©n vµ t­ do trao ®æi hµng ho¸ .Sù th¸o g¬ nhanh chãng ®­a l¹i hiÖu qu¶ næi bËt ,cµng giup kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m th¸o gì. Cïng víi ¸p lùc ®æi m¬Ý tõ thùc tÕ cuéc sèng, vÒ mÆt t­ t­¬ng lý luËn, ngay tõ buæi ®Çu ®· gÆp nhiÒu thuËn lîi do nh÷ng n­íc x· héi chñ nghÜa lóc ®ang cã trµo l­u trë l¹i nh÷ng t­ t­ëng cña Lªnin trong chÝnh s¸ch kinh tÕ míi ,næi bËt nhÊt lµ sù tÊt yÕu ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn . ViÖt Nam lµ n­íc võa míi ph¸t triÓn kinh tÕ sau chiÕn tranh ,tù biÕt m×nh cßn thiÕu vèn lý luËn vµ kinh nghiÖm, nªn ®· rÊt coi träng tæ chøc nghiªn cøu häc tËp vµ khai th¸c kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm quèc tÕ.Tuy nhiªn , ®Æc ®iÓm næi bËt cña b­íc më ®­êng ®æi míi trªn thùc tÕ cña nh©n d©n. Trªn ®Êt n­íc ta , c¸c n¨m tõ 1979 ®Õn ®¹i héi VI (1986 )§¶ng vµ nhµ n­íc ®· liªn tôc cæ vò vµ t¹o phong trµo t×m tßi s¸ng t¹o vµ ph¸t huy nh©n tè míi trªn thùc tÕ . Qua ®ã , tong b­íc tæng kÕt , ban hµnh chÝnh s¸ch vµ thÓ chÕ míi . B­íc ®æi míi chÝnh s¸ch kinh tÕ cña ®¹i héi VI ( 1986 ) kÕ ®ã lµ héi nghÞ lÇn thø 6 (1989 ) BCHT¦ §¶ng kho¸ VI , chÝnh lµ kÕt qu¶ tæng kÕt thùc tÕ , tù chñ vËn dông s¸ng t¹o t­ t­ëng Lªnin vÒ ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ quan hÖ thÞ tr­êng ®Ó xóc tiÕn c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi phï hîp víi ViÖt Nam . ChÝnh s¸ch míi cña ®¹i héi VI , do phï hîp víi thùc tÕ vµ ý nguyÖn cña nh©n d©n , ®· ®I vµo cuéc sèng rÊt nhanh , t¹o c¬ së lý luËn vµ niÒm tin m¹nh mÏ trong toµn ®¶ng , toµn d©n trong sù nghiÖp ®ái míi , trong ®ã p¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n vµ kinh tÕ thÞ tr­êng ®· trë thµnh xu h­íng kh«ng thÓ ®¶o ng­îc dï gÆp khã kh¨n v­íng m¾c th¨ng trÇm . KÕ tôc chÝnh s¸ch cñ §¹i héi VI vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n vµ kinh tÕ thÞ tr­êng.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.2 Vai trß vµ vÞ trÝ cña thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n . 1.2.1VÒ c¬ cÊu nghµnh nghÒ kinh doanh. §Æc tr­ng bao qu¸t lµ ®Çu t­ tËp trung vµo c¸c nghµnh th­¬ng nghiÖp , dÞch vô , c«ng nghiÖp chÕ biÕn , ®¸nh b¾t vµ nu«i trång thuû h¶i s¶n ,x©y dùng ,vËn t¶I kho b·I vµ th«ng tin liªn l¹c ,kh¸ch s¹n nhµ hµng ,kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ dÞch vô t­ vÊn ,tµi chÝnh tÝn dông… N¨m 1994, trong tæng sè 7619 doanh nghiÖp ( gåm c¸c lo¹i c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ,c«ng ty cæ phÇn , doanh nghiÖp t­ nh©n vµ hîp t¸c x·) cã ®Õn 3582 doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng nghiÖp ( chiÕm tû träng 40,01%) 2466 doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh c«ng nghiÖp chÕ biÕn ).Thø ®Õn lµ c¸c nghµnh kinh doanh kh¸c . T×nh h×nh trªn lµ ®iÒu b×nh th­êng trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp tËp trung cao ®é ( víi nÒn kinh tÕ thiÕu hôt triÒn miªn –lµm kh«ng ®ñ ¨n…) ,sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ,vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc . Bëi lÏ , c¸c doanh nghiÖp hoÆc c¸c nhµ kinh doanh chØ ®Çu t­ khi kh¶ n¨ng sinh lîi hÊp dÉn. Sè l­îng c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp tõng b­íc ®· ®­îc thèng kª cËp nhËt nh»m phôc vô c«ng t¾c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ ®èi víi khu vùc kinh tÕ nµy . Qua c¸c sè liÖu thèng kª tæng qu¸t cho thÊy ,Ngoµi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña kinh tÕ c¸ thÕ ( víi 1879402 c¬ së kinh tÕ ,thu hót 3241129 lao ®éng ) th× doanh nghiÖp t­ nh©n gÊp 2,57 lÇn sè l­îng c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ gÊp 2,95 lÇn sè l­îng c«ng ty cæ phÇn .Tuy nhiªn ,sè lao ®éng thu hót cña c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n l¹i nhiÒu h¬n doanh nghiÖp t­ nh©n 1,15 lÇn. Nh­ vËy lo¹i h×nh doanh nghiÖp t­ nh©n vÉn lµ h×nh thøc hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ t­ nh©n trong n­íc .§iÒu nµy cã thÓ c¾t nghÜa bëi c¸c nguyªn nh©n vª quyÒn lîi,uy tÝn, tr¸ch nhiÖm,c¸cyÕu tè t©m lý,tËp qu¸n kinh doanh
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ,nh÷ng giíi h¹n bëi tr×nh ®é x· héi ho¸ s¶n xuÊt vµ m«I tr­êng kinh doanh chi phèi. 1.2.2§ãng gãp vµo GDP. Sù ho¹t ®éng víi qui m« ngµy cµng réng cña doanh nghiÖp t­ nh©n ®· cã nhiÒu dãng gãp cho nÒn kinh tÕ x· héi cña nhµ n­íc ta. ThÓ hiÖn chÝng trong sù ®ãng gãp GDP:1996:tû träng doanh nghiÖp t­ nh©n chiÕm 42,7%GDP cña c¶ n­íc ;khu vùc t­ nh©n chiÕm 3,23%GDPcña c¶ n­íc trong tæng s¶n phÈm quèc néi 213,833 tû ®ång.Thªm vµo ®ã tèc ®ét¨ng tr­ëng GDP cña khu vùc t­ nh©n chiÕm 10,60% (C¸c sè liÖu 1997 , 1998 , 1999 ®­îc thèng kª qua b¶ng sè liÖu sau . Cho thÊy khu vùc t­ nh©n cã ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù gia t¨ng tæng s¶n phÈm quèc néi vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng chung cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. B¶ng 1: T¨ng tr­ëng (theo ­íc tÝnh) vµ tû träng trong GDP cña tõng thµnh phÇn kinh tÕ TT Thµnh phÇn 1997 1998 1999 kinh tÕ T¨ng tr­ëng Tû träng T¨ng tr­ëng Tû träng T¨ng tr­ëng Tû träng 1 N«ng - l©m ng­ 7,5% 24% 15% 24% 9% 24% nghiÖp 2 C«ng nghiÖp vµ 25% 33% 16,5% 34% 12,5% 34% x©y dùng 3 DÞch vô 15% 43% 20% 43% 2,5% 42% 1.2.3 . Gi¶i quyÕt viÖc lµm . Thùc tÕ cho thÊy khu vùc kinh tÕ t­ nh©n thùc sù næi lªn ë ViÖt Nam lµ tõ mÊy n¨m trë l¹i ®©y . Song víi ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc , khu vùc lµy ®· thu hót lùc l­îng lao ®éng ®«ng ®¶o trong nh©n d©n . Cô thÓ qua b¶ng sè liÖu sau , ta thÊy so víi tæng lùc l­îng lao ®éng cña c¶ n­íc th× khu vùc thu hót nhiÒu lao ®éng nhÊt ®ång t hêi kh¶ n¨ng t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho quÇn chóng lµ nhÊt .
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bëi v× thùc chÊt ®¹i bé phËn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n lµ c¸c n«ng trang gia ®×nh , doanh nghiÖp gia ®×nh vµ doanh nghiÒp mét së h÷u . theo sè liÖu thèng kª n¨m 1998 : Riªng c¸c hé knh doanh t­ nh©n trong c«n nghiÖp vµ th­¬ng m¹i ®· thu hót ®­îc trªn 4,5 triÖu ng­êi , chiÕm kho¶ng 13% tæng sè lao ®éng cña khu vùc nµy . ë khu vùc n«ng th«n , c¸c hé tiÓu thñ cong nghiÖp vµ c¸c hé s¶n xuÊt nghÒ phô ®· t¹o ra kho¶ng 4,3 – 4,5 triÖu viÖc lµm cho lao ®éng . Riªng vÒ kinh tÕ hîp t¸c h×nh thøc nµy ®· t¹o ra gÇn 7 triÖu lao ®éng . Nh­ vËy m« h×nh doanh nghiÖp t­ nh©n , ®Æc biÖt t­ nh©n võa vµ nhá cã ý nghÜa trong nh÷ng nghµnh nghÒ truyÒn thèng , tiÓu thñ c«ng , ®ång thêi ®©y còng lµ m« h×nh lµm ¨n cã hiÖu qu¶ nhê vµo chi phÝ thÊp , ®Çu t­ ban ®Çu nhá . Trong 125 doanh nghiÖp trong nghµnh c«ng nghiÖp ®iÖn - ®iÖn tö , doanh nghiÖp võa vµ nhá chiÕm 75% ch­a kÓ ®Õn nhiÒu doanh nghiÖp thuéc mét sè ngµnh bæ trî . Sè l­îng doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· gi¶m xuèng cßn 17 doanh nghiÖp , doanh nghiÖp võa vµ nhá t­ nh©n ( vèn trong n­íc ) cã kho¶ng 45 doanh nghiÖp tham gia vµo l¨p r¸p vµ chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn , c¸c ®å dïng ®iÖn sinh ho¹t ( qu¹t ®iÖn , nåi c¬m ®iÖn …. ) TÝnh ®Õn nay c¶ n­íc cã kho¶ng 200 doanh nghiÖp may t­ nh©n . KÓ c¶ t­ nh©n võa vµ nhá th× sè l­îng c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n trong ngµnh may chiÕm kho¶ng 5% , tøc lµ gÇn 300 doanh nghiÖp . ChÝnh c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh may ®· kh«ng bá trèng thÞ tr­êng néi ®Þa . Hä lÊy thÞ tr­êng trong n­íc lµm chiÕn l­îc ph¸t triÓn doanh nghiÖp cña hä . Kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n võa vµ nhá ph¸t triÓn trªn nhiÒu lÜnh vùc mµ thùc tÕ mÊy n¨m võa qua ®· chøng minh khu vùc t­ nh©n ®· cã b­íc ®Çu trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ mÆc dï ch­a ®¹t ®­îc b­íc tiÕn v­ît bËc nh­ng khu vùc t­ nh©n còng ®· tr¶ lêi cho chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cña n­íc nhµ .TÇm quan träng cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Þnh h­íng xuÊt
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. khÈu cã c¬ së kh«ng ph¶I trªn lý thuyÕt hay do hÖ t­ t­ëng mµ c¾n vµo trong mét nÒn kinh tÕ më , nh©n lùc dåi dµo vµ tiÒn c«ng thÊp .Nãi thµnh c«ng nhÊt theo ®óng nghÜa ®en cña nã tøc lµ nÕu ®­îc ®èi xö hîp lý , c«ng b»ng . C¸c doanh nghiÖp t­ nh©n sÏ ®¹t tû lÖ thu håi vèn cao h¬n c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc lín hoÆc c¸c doanh nghiÖp gia ®×nh . V× thÕ c¸c doanh nghiÑp t­ nh©n cã thÓ xö dông tèt h¬n c¸c nguån ®Çu t­ hiÖn ®ang han hiÕm vµ næi lªn nh­ mét h×nh thøc doanh nghiÖp chñ yÕu trong c¸c nghµnh s¶n xuÊt ®Þnh h­íng xuÊt khÊu , sö dông nhiÒu lao ®éng . Trong mét nÒn kinh tÕ më , dåi dµo lao ®éng vµ nh©n c«ng rÎ th× c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n chiÕm ­u thÕ v× chóng võa ®ñ nhá ®Ó ho¹t ®éng mét c¸ch linh ho¹t ®ång thêi võa ®ñ lín ®Ó d¹t hiÖu qu¶ cao . VÎ ®Ñp c¶u chóng kh«ng ph¶i ë quy m« mµ ë kh¶ n¨ng sinh lêi . V× cã kh¶ n¨ng sinh lêi cho nªn c¸c doanh nghiÖp ®ã kh«ng cÇn chÝnh phñ hç trî , hä chØ cÇn cã ®iÒu kiÖn c«ng b»ng ®Ó thµnh c«ng. Trong mÊy n¨m qua , khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· kh¼ng ®Þnh m×nh , lµ mét trong n¨m thµnh phÇn kinh tÕ ®Êt n­íc , hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cao vµ hÇu hÕt ph¸t triÓn ®ång §Òu trªn mäi lÜnh vùc cña ho¹t ®éng kinh tÕ.Vµ khu vùc nµy còng ®· cã sù tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng trong n­íc mÆc dï ch­a cã sù ®ång ®Òu trªn mäi miÒn ,thµnh phè-®Þa ph­¬ng song s¶n phÈm ®a d¹ng mÉu m· phong phó . Nh­ng c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n th­êng m¾c ph¶I bÖnh thiÕu vèn ,mµ ®Ó vay vèn cho ®µu t­ ph¸t triÓn kinh doanh l¹i rÊt khã kh¨n.Theo thèng kª cña côc thèng kª cho thÊy hiÖn cã 75% sè doanh nghiÖp cã vèn d­íi 50 triÖu ®ßng,vµ thùc tÕ chØ cã 1/3 sè doanh nghiÖp nµy ®­îc vay vèn ®Ó bæ sung vµo sè vèn Ýt ái cña m×nh.Nh­ng vèn vay tõ ng©n hµng tÝn dông còng chØ ®­îc d­íi 20%,cßn l¹i trªn 80% ®· huy ®éng vèn tõ b¹n bÌ ,hä hµng trong qu¸ tr×nh kinh doanh hä ®· tËn dông h×nh thøc tÝn dông th­¬ng m¹i cña c¸c ®èi t¸c kinh doanh-h×nh thøc mua tr¶ chËm
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T¹i c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ,c¸c c¸n bé qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®Òu tr­ëng thµnh tõ thùc tÕ vµ häc hái kinh nghiÖm tõ b¹n hµng chØ mét l­îng nhá ®­îc ®µo t¹o qua c¸c tr­êng líp chÝnh quy vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp hoÆc qu¶n lý kinh tÕ.§øng tr­íc t×nh h×nh thùc tiÔn nh­ vËy ,lùc l­îng c¸n bé qu¶n l ý taÞ c¸c doanh nghiÖp nµy cã nhu cÇu ín vÒ ®µo t¹o.Ch­a kÓ lùc l­îng lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nµy hÇu nh­ kh«ng ®µo t¹o ng¾n h¹n cÊp tèc ra lµm thî.T×nh tr¹ng nµy g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho doanh nghiÖp t­ nh©n hiÖn nay Tr×nh ®é c«ng nghÖ ,chÊt l­îng s¶n phÈm vµ thÞ tr­êng lµ nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp,nh÷ng doanh nghiÖp t­ nh©n rÊt khã cã kh¶ n¨ng ®Çu t­ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®ång thêi viÖc t¸I ®Çu t­ vµo c«ng nghÖ l¹i cµng khã kh¨n.Do vËy mµ chÊt l­îng s¶n phÈm thÊp ,tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm kh«ng cao dÉn ®Õn thÞ tr­êng tiªu thô chØ bã hÑp trong ®Þa bµn chËt hÑp vµ søc mua thÊp.ChÝnh v× vËy mµ doanh nghiÖp t­ nh©n ®· kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c nh­ : c«ng ty cæ phÇn,c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ nhµ n­íc… MÆc dï vËy trong thêi gian qua,mét sè doanh nghiÖp t­ nh©n vÉn v­¬n lªn vµ cã kh¶ n¨ng tham gia xuÊt khÈu ,nh­ng trong thùc tÕ hä ®· kh«ng thÓ tù m×nh t×m ®­îc kh¸ch hµng .KÕt qu¶ lµ s¶n phÈm cña hä ®­îc xuÊt khÈu sang nhiÒu n­íc song ®Òu ph¶I qua c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i n­íc Ngoµi .Do vËy t×nh tr¹ng bÞ Ðp gi¸ lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái ,®iÒu nµy g©y thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy.thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy víi matt sè s¶n phÈm xuÊt khÈu theo h¹n ng¹ch c¸c c«ng ty t­ nh©n ®· ®­îc tham gia ®Êu thÇu h¹n ng¹ch song c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n víi sè vèn Ýt ái vµ ch­a nhiÒu kinh nghiÖm nªn khã cã thÓ th¾ng thÇu,mµ ngay c¶ khi cã kh¸ch hµng nhËp khÈu c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n vÉn khã kh¨n trong viÖc t×m nguån hç trî cho xuÊt khÈu.§¸ng chó ý h¬n lµ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ch­a ®ñ nh÷ng kiÕn thøc vµ th«ng tin cÇn thiÕt vÒ ký hîp ®ång theo th«ng tin
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. quèc tÕ.ViÖt Nam còng ch­a cã nhiÒu chuyªn gia trong lÜnh vùc nµy ,®iÒu nµy dÉn ®Õn c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ph¶I mÊt chi phÝ cao cho c¸c chuyªn gia hoÆc cho c¸c nhµ t­ vÊn n­íc Ngoµi vµ nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy ch¾c ch¾n l¹i céng vµo chi phÝ xuÊt khÈu.§Êt ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n cãn thiÕu .Hä gÆp khã kh¨n c¶ trong viÖc tiÕp cËn ®­îc dÊt cho thuª theo khung gi¸ nhµ n­íc ,lÉn kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó thuª ®Êt Ngoµi khu vùc t­ nh©n .Tuy nhiªn khu vùc t­ nh©n ®· ®ãng gãp mét tØ träng ®¸ng kÓ trong xuÊt khÈu .Sù ph¸t triÎn cña c¸c doanh nghiªp t­ nh©n ë ViÖt Nam ®· thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c nghµnh c«ng nghiÖp truyÒn thèng giµu tiÒm n¨ng ë c¸c ®Þa ph­¬ng nh­ nghÒ thñ c«ng vµ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp ,tØ träng ®ãng gãp trong t«ng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña c¶ n­¬c t¨ng ®ang kÓ .Bªn c¹nh ®ã,víi kh¶ n¨ng linh ho¹t trong kinh doanh mét sè doanh nghiÖp t­ nh©n d· ®Çu t­ mua c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i dÓ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nhê ®ã mµ tØ träng xuÊt khÈu t¨ng lªn d¸ng kÓ . C¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc t­ nh©n cßn ®ãng gãp lín vµo qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ .Gièng nh­ c¸c quèc gia kh¸c ,c¸c doanh nghiÖp lín ë ViÖt Nam tËp trung ë c¸c thµnh phè lín .Xu h­íng nµy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi vÒ møc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ – v¨n hãa – x· héi gi÷a khu vùc thnhf thÞ vµ n«ng th«n ,còng nh­ gi÷a c¸c vïng .Do vËy cã thÓ coi viÖc ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ t­ nh©n nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá noi chung nh­ mét c«ng cô quan träng dÓ t¹o ra sù c©n b»ng gi÷a c¸c vïng gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhaugi÷a c¸c chi nh¸nh còng nh­ c¸c khu vùc l·nh thæ . Trë l¹i víi mét thùc tr¹ng næi bËt cña khu v­c t­ nh©n trong nghµnh c«ng nhiÖp ®Æc biÖt lµ næi lªn tõ qu¸ tr×nh CNH- H§H. HiÖn nay khu vùc ­ nh©n sö dông kho¶ng 12% sè lao ®«ng trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp .Doanh nghiÖp mét së h÷u lµ hinh thøc phæ biÕn nhÊt trong s¶n xu©t c«ng nghiÖp nh­ng do quy m« nhá nªn chØ chiÕm 3% tæng sè vèn d¨ng ký vµ sã lao ®éng
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. .Sè doanh nghiÖp gia ®×nh vµ h¬p t¸c x· nhiÒu h¬n so víi doanh nghiÖp mét së h÷u ,vµo kho¶ng 800 000 doanh nghiÖp thuª kho¶ng 2,5 triÖu lao ®éng gãp tíi 20% s¶n l­îng c«ng nghiÖp . Theo b¶ng 2 cho thÊy sù ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty t­ nh©n trong ngµnh c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam . ®I lªn tõ mét tû träng rÊt nhá gÇn nh­ b»ng kh«ng n¨m 1991 , c¸c c«ng ty t­ nh©n ®· ph¸t triÓn nhanh chãng . Lý do lµ ë chç chØ ®Õn n¨m 1992 c¬ së ph¸p lý cho c¸c c«ng ty t­ nh©n míi ®­îc h×nh thµnh cïng víi viÖc th«ng qua hiÕn ph¸p míi. B¶ng 2: TT Ch©u lôc 1994( %) 1995 (%) 1996(%) 1997 (%) 1998(%) 1 14 11 11 11 15 ¸ 2 ¢U 14 16 16 24 28 3 C¸c n­íc kh¸c 72 72 72 66 57 Theo b¶ng sè liÖu 3 biÓu thÞ c¬ cÊu s¶n l­îng theo ngµnh cña c¸c c«ng ty t­ nh©n , doanh nghiÖp gia ®×nh vµ cµc doanh nghiÖp nhµ n­íc . ChÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm lµ lo¹i h×nh ho¹t ®éng chñ yÕu cña c¶ ba h×nh thøc doanh nghiÖp nµy chiÕm kho¶ng 44% tæng s¶n l­îng c«ng nghiÖp . Tû träng lín cña ngµnh chÕ biÕn l­¬ng thùc , thùc phÈm ph¶n ¸nh møc ®é thÊp kÐm cña c«ng nghiÖp ho¸ ë ViÖt Nam . b¶ng 4 cßn chØ ra r»ng c¶ doanh nghiÖp gia ®×nh l·n c¸c c«ng ty t­ nh©n ®Òu tËp chung chñ yÕu trong mét sè ×t ngµnh Ngoµi c«ng nghiÖp chÕ biÕn , ngµnh vËt liÖu x©y dùng còng ®ãng vai trß qua träng ®èi víi c¸c hé gia ®×nh trong khi dÖt may lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng chinh cña c¸c c«ng ty t­ nh©n ë viÖt nam .
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¶ng 3: TT Khu 1992(%) 1993(%) 1994(%) 1995(%) 1996(%) 1997(%) 1998(%) 1999(%) vùc 1 Thµnh 8,3 7,3 6,1 6,4 5,9 6,0 6,9 7,4 thÞ 2 N«ng - - - - 26,62 25,5 28,2 - th«n C¸c sè liÖu thèng kª trªn cho dï cã phÇn l¹c hËu vµ kh«ng chÝnh x¸c ®­îc vai trß cña khu vùc t­ nh©n trong t­¬ng lai , con sè th­êng ®­îc ®­a ra ®Ó chøng minh cho tÇm quan träng cña c¸c c«ng ty t­ nh©n lµ tû träng 60% trong tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) cña khu vùc nµy .Thùc tÕ ,®¹i héi §¶ng lÇn VIII ®· xem xÐt vÊn ®Ò Nhµ n­íc cÇn lµm g× ®Ó gi¶m bít ®I 20% tû träng cña chÝnh c¸c c«ng ty t­ nh©n trong GDP .C¸c c«ng ty tư nh©n ,bao gåm c«ng ty TNHH va c«ng ty cæ phÇn chiÕm mét phÇn rÊt nhá bÐ trong nÒn kinh tÕ víi tû träng kh«ng qu¸ 1%GDP vµ v× vËy hä kh«ng ph¶I lµ mèi ®e doa ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc hay c¸c môc tiªu x· héi cña chÝnh phñ .Ng­îc l¹i, c¸c môc tiªu t¨ng tr­ëng , viÖc lµm vµ c«ng b»ng , thËm chÝ c¶ môc tiªu duy tr× c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc phô thuéc vµo thµnh c«ng cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ sù v÷ng m¹nh cña c¸c c«ng ty t­ nh©n. B¶ng 4 :C¬ cÊu s¶n l­îng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp theo h×nh thøc së h÷u. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Sè l­îng c«ng ty C«ng ty mét chñ së h÷u 76 3126 8690 14165 18243 21000 C«ng ty TNHH 43 1170 3389 5310 7346 8900 C«ng ty cæ phÇn 3 65 106 134 165 1900 Vèn ( tû ®ång VN ) C«ng ty mét së h÷u na 930 1351 2090 2500 3000 C«ng ty TNHH na 1490 2723 3882 4237 7300 C«ng ty cæ phÇn na 310 850 1071 1244 2500
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¶ng 5 :Thèng kª sù ®ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp trong c¸c ngµnh C«ng ty t­ Doanh Doanh TØ träng cña nh©n% nghiÖp gia nghiÖp nhµ c¸c c«ng ty ®×nh % n­íc % trong tæng SI% L­¬ng thùc ,thùc 31,0 44,5 29,9 3,7 phÈm DÖt may 27,0 7,9 8,1 12,4 Gç\s¶n phÈm gç 11,4 7,8 0,9 15,5 VËt liÖu XD 4,7 18,3 7,4 2,4 C¸c nghµnh kh¸c 25,3 21,5 53,7 2,2 Tæng sè 100,0 100,0 100,0 4,0 Cuèi cïng th× thùc tÕ cho thÊy thèng kª s¸u th¸ng ®Çu n¨m2000 sè c«ng ty t­ nh©n cã t­ c¸ch ph¸p nh©n lµ chiÕm ®a phÇn vµ nhiÒu h¬n sè c«ng ty DNNN víi s­ t¨ng tr­ëng hµng n¨m ngµy cµng lín. B¶ng 6 :Thèng kª sè c«ng ty t­ nh©n vµ t¨ng tr­ëng hµng n¨m ( 1996-2000 ) 1996 1997 1998 1999 2000 C«ng ty Ngoµi quèc 31.143 33.713 36.753 39.915 46.523 doanh T¨ng tr­ëng hµng 8,3% 8,6% 8,6% 16,6% n¨m C«ng ty t­ nh©n 21.905 23.009 24.998 26.989 30.077 T¨ng tr­ëng hµng 5% 8,6 7,9% 11,5% n¨m C«ng ty TNHH 9.316 10.420 11.834 12.473 15.701
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T¨ng tr­ëng hang 11% 9,2 9,5% 25,9% n¨m C«ng ty cæ phÇn 216 302 372 453 745 T¨ng tr­ëng hµng 9,42% 22,8% 21,1% 64,5% n¨m Nh­ vËy khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· ®­îc t¹o lËp vµ sù ph¸t triÓn cña khu vùc nµy trong nh÷ng n¨m qua ®· tù kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña nã trong nÒn kinh tÕ quèc d©n va chøng tá khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· ®ang vµ sÏ trë thµnh khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. 1.3 C¸c bé phËn cña kinh tÕ t­ nh©n . * Bé phËn kinh tÕ c¸ thÓ , tiÓu chñ : Lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kkinh doanh cña doanh nghiÖp .®Ó lµm c«ng iÖc ®ã , hä g¾n vøi thùc quyÒn kinh doanh cña doanh nghiÖp ë hai d¹ng kh¸c nhau. + Lµ chñ së h÷u hoÆc ®ång së h÷u tµi s¶n cña doanh nghiÖp kiªm lu«n viÖc trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . + Kh«ng ph¶I lµ chñ së h÷u , nh­ng ®­îc chñ së h÷u gia cho quyÒn sö dông tµi s¶n vµ trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . + trong kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng X· Héi CHñ NghÜa , mÆc dï ho¹t ®éng trong hai bèi c¶nh cßn cã khÝa c¹nh kh¸c nhau ®ã , nh­ng c¸I chung nhÊt , b¶n chÊt nhÊt cua kinh tÕ c¸ thÓ , tiÓu chñ vÉn kh«ng kh¸c , ®ã lµ g¾n víi thùc quyÒn cña chñ thÓ kinh doanh , c¸c c¸ thÓ lµ ng­êi ®¹i diÖn vµ gi÷ vai trß lín nhÊt , toµn diÖn nhÊt , trong viÖc thùc , thùc quyÒn ®ã cña doanh nghiÖp b¨ng chÝnh tµi n¨ng vµ trÝ tuÖ cña m×nh .
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mét khÝa c¹nh lý thuyÕt cã thÓ cho chóng ta v÷ng tin vµ kÕt luËn ®ã lµ : a; Sù tho¶ hiÖp ®ång thuËn x· héi ngµy cang ®­îc më réng vµ n©ng cao trong m«I tr­êng chÝnh trÞ – x· héi c¨n b¶n ®Æt trªn nÒn t¶ng §¶ng l·nh ®¹o . Nhµ n­íc qua lý nh©n d©n lµm chñ , ®­îc thÎ chÕ ho¸ b»ng ph¸p luËt , ®· to¹ nªn nh÷ng nÐt t­¬ng ®ång , mang tinh x· héi h¸o cao trong thùc quyÒn cña chñ thÓ kinh doanh vµ t¹o nh÷ng nÐt míi trong b¶n chÊt cña c¸ thÓ vµ tiªñ chñ . Thùc quyÒn kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶I ®­îc h×nh thµnh chñ yÕu bëi sù chi phèi cña quyÒn së h÷u , tµi s¶n mµ chñ yÕu b»ng sù t¸c ®éng cña m«I tr­êng chÝnh trÞ , x· héi , b»ng quyÒn cña con ng­êi , trong sù tho¶ hiªp vµ ®ång thuËn x· héi cao. Víi su thÕ vµ ®a d¹ng ho¸ së h÷u vµ h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh , nhÊt lµ sù më réng khu vùc kinh tÕ hçn hîp , trong ®ã cã sù ®an xen , pha lo·ng quyÒn lùc cña ®ång chu së h÷u . VÞ trÝ vµ mèi qua hÖ gi÷ quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®· cã sù thay ®æi , ho¸n vÞ theo h­íng n©ng quyÒn kinh doanh cña doanh nghiÖp . V¨n ho¸ víi t­ c¸ch lµ môc ®Ých , nguån ®éng lùc vµ lµ hÖ ®iÒu tiÕt cña kinh doanh ®­îc khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn lµm cho c¸c c¸ thÓ , c¸c tiÓu chñ cã v¨n ho¸ h¬n trong kinh doanh. b; Kh«ng ph¶I lµ ®Êt ®ai , tiÒn vèn mµ lµ tri thøc míi lµ yÕu tè ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh sù thµnh ®¹t cña kinh tÕ nãi chung vµ s¶n suÊt kinh doanh nãi riªng. Theo ®ã con ®­êng ph¸t triÓn cña tÇng líp tiÓu chñ , c¸ thÓ míi lµ con ®­êng chiÕm lÜnh tri thøc , chø kh«ng ph¶I lµ n¾m lÊy ®Æc quyÒn tõ sù ban cho cña së h÷u ®Êt ®ai vµ tiÒn vèn. Trong nÒn kinh tÕ cña x· héi n«ng nghiÖp truyÒn thèng , ®Êt dai lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn . §Êt qua träng nh­ vËy , nh­ng cã h¹n , nªn ai chiÕm lÜnh ®­îc ®Êt th× chi phèi ®­îc s¶n xuÊt vµ chi phèi ®­îc ng­êi kh¸c
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. kh«ng cã ®Êt . Do ®ã , quyÒn së h÷u ®Êt còng chi phèi gÇn nh­ tuyÖt ®èi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngay nay trong xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ , nhanh chãng cña tri thøc vµ chuyÓn giao chi thøc nªn yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh ®¹t cña kinh doanh lµ tri thøc míi chø kh«ng ph¶I vèn ®Êt vèn tiÒn . Tri thøc míi víi nh÷ng s¸ng kiÕn , ph¸t minh ngµy cµng nhiÒu vµ ®­îc nhanh chãng øng dông vµo ®æi míi c«ng nghÖ kü thuËt vµ qu¶ lý s¶n xuÊt kinh doanh . Quü ®Êt vµ quü tiÒn vèn Ýt cã kh¶ n¨ng chia sÎ , nªn míi cã sù ®éc quyÒn vµ léng quyÒn cña nh÷ng ai chiÕm h÷u ®­¬c ®Êt ®ai, tiÒn vèn. Cßn tri thøc cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn v« h¹n , cã thÓ chia sÎ cho nhau ®Ó cã nhiÒu ng­êi cã tri thøc mµ kh«ng lµm mÊt tri thøc cña ai hÕt. Sù ph¸t triÓn vµ lan to¶ , më réng ph¹m vi ¶nh h­ëng cña tri thøc nh­ vËy nã sÏ tong buíc to¹ kh¶ n¨ng lo¹i bá sù chØ·e vµ ®èi kh¸ng trong céng ®oßng ng­êi, theo ®ã ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp còng thay ®æi vÒ chÊt . Kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c cho tÇng líp doanh nh©n míi lµ ph¶I n¾m lÊy tri thøc , cã tri thøc míi quy tô vµ ph¸t triÓn ®­îc nguån lùc céng ®ång, míi thµnh ®¹t trong kinh doanh . c; Ngµy nay víi nh­ng th¸nh tùu khoa khäc vµ c«ng nghÖ ®· ®­a lùc l­îng ¶n xuÊt lªn mét tr×nh ®é ph¸t triÓn míi cïng víi tr×nh x· héi h¸o s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn, ®· lµm thay ®æi sù cÊu thµnh c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ ph©n phèi so víi tr­íc. Sù cÊu thµnh míi cho thÊy qua hÖ gi÷ s¶n xuÊt vµ ph©n phèi vÌ lý thuyÕt cã thÓ diÔn t¶ trong sù t­¬ng ®ång gi÷ sù ®ãng gãp vµ h­ëng thô. QuyÒn t­ h÷u tµi s¶n , kh«ng ph¶I lóc nµo còng lung ®o¹n ®­îc ph©n phèi vµ ®­a ph©n phèi vµo quan hÑ bãc lét. C¸c c¸ thÓ , tiÓu chñ trong kinh tÕ t­ nh©n víi tr­êng hîp võa lµ chñ së h÷u võa lµ ng­êi trùc tiÒp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ph¶I lóc còng lµ ng­êi bãc lét . Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn cho chóng ta ®I ®Õn kÕt luËn lµ, c¸c thÓ , tiÓu chñ trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n hoÆc cã yÕu tè së h÷u t­ , còng nh­ c¸ thÓ trong khu vùc kinh tÕ kh¸c ®Òu lµ nh÷ng nhµ qu¶n trÞ kinh doanh b»ng chÝnh
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lao ®éng , nhÊt lµ lao ®éng trÝ tuÖ cña hä . C¸ thÓ lµ ng­êi ®¹i diÖn thùc quyÒn cña chñ thÓ kinh doanh vµ trùc tiÕp thùc thi , thùc quyÒn ®ã trong khu«n khæ ph¸p luËt . C¸ thÓ xøng ®¸ng vµ cÇn thiÕt ®­îc ®øng trong hµng ngò c¸c bé phËn v­ît tréi trong céng ®ång d©n téc , lµ tÇng líp tri thøc vµ nh÷ng nhµ l·nh ®¹o qu¶n lý ®Êt n­íc . b; Bé phËn kinh tÕ t­ b¶n : Lµ nh÷ng nhµ t­ b¶n n­íc Ngoµi cã vèn lín , hä ®Çu t­ dùa trªn c¬ së së h÷u t­ nh©n hoÆc së h÷u hçn hîp . Bé ph©n nµy ®ãng vai trß kh¸ quan träng trong nÒn kinh tÕ cña n­íc ta hiÖn nay , vµ chóng cã khuynh h­íng t¨ng lªn hµng n¨m . Víi ®iÒu kiÖn nh­ n­íc ta hiÖn nay th× bé phËn kinh tÕ t­ b¶n ®· gãp phÇn hç trî lín vÒ vèn , hç trî vÒ c«ng nghÖ gióp cho nÒn kinh tÕ n­íc ta b¾t kÞp vµ cã thÓ hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ toµn cÇu , mÆt kh¸c nã cßn gi¶I quyÕt viÖc lµm cho hµng ngh×n lao ®éng d­ thõa ë n­íc ta. ChÝnh v× nã cã vai trß quan träng nh­ vËy lªn nhµ n­íc cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ m«I tr­êng kinh doanh , cÇn söa ®æi c¸c luËt vÒ ®Çu t­ cho thÝch hîp lµm sao cho ViÖt Nam lµ ®iÓm ®Õn cña c¸c nhµ ®Çu t­ . 1.4 NH÷NG H¹N CHÕ CñA THµNH PHÇN KINH TÕ T¦ NH¢N . 1.4.1 Nh÷ng h¹n chÕ ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n . ChÝnh lµ do nÒn t¶ng ph¸p lý vµ c¬ së ph¸p luËt cña nhµ n­íc ®Æt ra cho khu vùc kinh tÕ t­ nh©n mµ t¹o ra cho khu vùc nµy kh¸ nhiÒu khã kh¨n trong sù ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, do ®ã khu vùc nµy ®· g©y lªn mét sè h¹n chÕ sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc nÕu kh«ng nãi qu¸ ®Õn sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc vÒ mäi ph­¬ng diÖn. + C¬ së ph¸p lý qu¸ chÆt chÏ trong viÖc c«ng nhËn t­ c¸ch ph¸p nh©n , l¹i thªm vµo ®ã lµ møc thuÕ ®Æt ra víi c¸c doanh nghiÖp lµ cßn cao , cßn nghiªm
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ngÆt. Cho lªn hiÖn nay mÆc dï nhiÒu doanh nghiÖp t­ nh©n víi nguån vèn tù ph¸t vµ ®· cã hiÖu qña trong ho¹t ®éng kinh doanh nh­ng vÉn kh«ng ®¨ng ký vµ còng kh«ng ®ãng thuÕ cho nhµ n­íc , dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ ng©n s¸ch nhµ n­íc còng kh«ng thu ®­îc g× trong hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc cña c¸c doanh nghiÖp nµy . §Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n võa vµ nhá phµt triÓn ë vïng n«ng th«n hay c¸c doanh nghiÖp hé gia ®×nh th× phÇn lín hä còng muèn tù do kinh doanh mµ kh«ng chÞu sù r»ng buéc cña ph¸p luËt nhµ n­íc . ChÝnh v× vËy sè l­îng thèng kª sù ®ãng gãp cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n vµo tû träng GDP cña nhµ n­íc ®«i khi ch­a ®¸nh gi¸ ®­îc hÕt tiÒm n¨ng vµ hiÖu qu¶ do s¶n xuÊt kinh doanh cña khu vùc nµy mang l¹i . + Møc thuÕ thu cho s¶n xuÊt kinh doanh ch­a ph¶I lµ nguyªn nh©n chÝnh lµm xuÊt hiÖn nh÷ng h¹n chÕ do khu vùc t­ nh©n t¹o ra . Mµ ngay c¶ møc thuÕ dµnh cho xuÊt – nhËp khÈu còng kÐm phÇn ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n … ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm cho c¸c doanh nghiÖo t­ nh©n ë ViÖt Nam mÆc dï vèn cña hä ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sang thÞ tr­êng n­íc Ngoµi hay s¶n phÈm cña hä ®ñ kh¶ n¨ng®Ó ®¸p øn nhu cÇu tiªu thô cña thÞ tr­êng n­íc Ngoµi , nh­ng hä kh«ng muèn xuÊt khÈu v× thñ tôc kh¸ r­êm , rÝch r¾c – khã kh¨n vµ møc thuÕ xuÊt khÈu qu¸ cao. Còng v× thÕ mµ hä kh«ng muãn nhËp khÈu c¸c lo¹i phô ting , c¸c linh kiÖn m¸y mãc hiÖn ®¹i cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt v× møc thuÕ nhËp khÈu vÉn cßn rÊt cao, h¶I quan khã kh¨n vµ ph¶I qua nhiÒu cöa, nhiÒu ng¹ch..Mµ nÕu chØ më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc th«I th× khã cã thÓ n©ng cao møc lîi nhuËn vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, tõ ®ã møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc còng thÊp. 2. H¹n chÕ vÒ mÆt x· héi C¸c doanh nghiÖp t­ nh©n víi nguån vèn trong d©n, vèn tù cã, vèn gãp tõ b¹n kinh doanh lµ chÝnh cho nªn s¶n ph¶m t¹o ra yªu cÇu ph¶I ®¹t chÊt lung cao mÉu m· phong phó ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn lµ nhiÒu nhÊt. Hä t×m ®ñ mäi
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c¸ch ®Ó thu lîi nhuËn vÒ cho m×nh nh­: C¹nh tranh b»ng mäi gi¸ trªn c¶ lÜnh vùc s¶n xuÊt mÉu hµng ho¸ ,thÞ tr­êng ,kh¸ch hµng vµ thu hót nguån vèn . ChÝnh v× môc ®Ých nh­ vËy mµ c¸c doanh nghiÖp khi biÕt c¸ch qu¶n lÝ biÕt c¸ch ®iÒu hµnh th× sÏ thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ tÝch cùc nh­ng cßn mét sè kh¸c sÏ lµ tiªu c­c v× hä hong ®u khÐo lÐo ®Ó canh tranh ma ding mäi thñ ®o¹n ,biÖn ph¸p kÓ c¶ c¨ng th¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp miÔn lµ sao thu ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt s¶n phÈm tiªu thô ®­îc nhiÒu nhÊt . Nªn ®«I khi chÝnh sù c¹nh tranh tiªu cùc ®ã ®· lµm gi¶m tÝnh ®¹o ®øc , v¨n ho¸ trong kinh doanh. Trong s¶n xuÊ, sö dông nh©n c«ng mét c¸ch tèi ®a;lùc l­îng nh©n c«ng nh­ng vÉn ph¶I lµm víi l­îng c«ng viÖc nhiÒu vµ thêi gian dµI trong mét ngµy ,cho nªn ®«I khi thiÕu sù giao l­u gi÷a chñ –thî ;thiÕu t×nh c¶m gi÷a chñ víi c«ng…T¹o nªn bÇu kh«ng khÝ kh«ng tèt cho s¶n xuÊt vµ lùc l­îng lao ®éng bÞ øc chÕ vµ c¨ng th¼ng trong c«ng viÖc , Trong mét sè t×nh huèng , hä thËm chÝ c¶m thÊy bÞ bãc lét søc lao ®éng . Bëi thùc chÊt c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n dÆc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ch­a ®¨ng ký hîp ph¸p th× Ýt cã chÝnh s¸ch hç trî khuyÕn khÝch cho c«ng nh©n nh­ :B¶o hiÓm ,th­ëng c«ng th¨m hái ®éng viªn khi ®au èm…Mét sè nhµ doanh nghiÖp cßn qu¸ cøng nh¾c trong qu¶n lý ®iÒu hµnh, nÕu t×nh tr¹ng nµy lµ phæ biÕn vµ quy m« ¸p dông réng r·I th× sÏ g©y nªn sù m©u thu©n trong c«ng nh©n ,nguån vèn trong d©n gi¶m ma con t¹o ®éng c¬ ®Êu tranh trong c«ng nh©n ,quÇn chóng nh©n d©n .V× vËy ,trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶I cã sù kÕt hîp khÐo lÐo gi÷a nguyªn t¾c trong s¶n xuÊt ,mÒn dÎo trong vËn ®éng trong sö dông c«ng nh©n: nh­ t¨ng c­êng c¸c chÝnh s¸ch vËn ®éng hç trî lao ®éng cho c«ng nh©n sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ trong qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng . §©y lµ vÊn ®Ò vïa cã ý nghÜa kinh tÕ nh­ng ®ång thêi còng lµ tr¸ch nhiÖm x· héi cña c¸c doanh nghiÖp ®èi víi céng ®ång.
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HiÖn nay,mÆc dï khu kinh tÕ t­ nh©n ®¨ ph¸t triÓn réng kh¾p vµ cã h­íng ph¸t triÓn víi qu m« lín trªn c¸c vïng l·nh thæ kh¸c nhau, nh­ng sù ph¸t triÓn ®ã vÉn kh«ng ®ång ®Òu ë c¸c vïng ®Æc biÖt lµ c¸c ®Þa ph­¬ng ,n«ng th«n ,lµng x· …dÉn ®Õn møc ph©n ho¸ giµu nghÌo gi÷a thµnh thÞ –n«ng th«n vÉn cßn tån t¹i ,mÆc dï chóng ta kh«ngthÓ phñ nhËn r»ng tõ khi kinh tÕ t­ nh©n ra ®êi ®· gãp phÇn rÊt nhiÒu trong viÖc ®iÒu tiÕt lao ®éng,t¨ng thu nhËp cña ng­êi d©n ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n .Song thùc tÕ ,th× c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n lín ®a sè vÉn tËp trung ë ®« thÞ thµnh phè lín®Ó tiÖn lîi cho s¶n xuÊt ,cho tiªu thô s¶n phÈm…Trong khi ®ã ,xÐt vÒ nhu cÇu sö dông lao ®éng ,c¸c doanh nghiÖp ngµy nµy cÇn lùc l­îng lao déng kh¸ ®«ng ®á.§©y còng cã thÓ ®­îc coi lµ mét nh©n tè thóc ®Èy xu h­íng di d©n tõ n«ng th«n ®æ dån vÒ thµnh thÞ ngµy cµng phæ biÕn .Xu h­íng di d©n nµy ®· b­íc ®Çu t¹o ra mét sè thÞ tr­êng lao ®éng kh«ng chinh thøc á c¸c thµnh phè lín ,g©y ra c¸c khã kh¨n ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lÝ Nhµ n­íc vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm . Nh­ vËy th× sù ph¸t triÓn ,®ãng gãp to lín ®Õn GDP cho ®Êt n­íc, t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ chøng tá khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cao h¬n so víi c¸c khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc kh¸c vµ còng lµ khu vùc thu hót lùc l­îng lao ®éng nhiÒu nhÊt mÆc dï thùc tÕ phÇn lín lao ®éng hiÖn nay tËp trung vµo khu vùc kinh tÕ t­ nh©n .Song khu vùc nµy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ nÕu kh«ng muèn nãi ®ã lµ ¶nh h­ëng cña nã ®Õn kinh tÕ ®Êt n­íc ,®Õn sù ph¸t triÓn cña x· héi ; nh­ng còng ph¶I thõa nhËn lµ nh÷ng h¹n chÕ vµ ¶nh h­ëng ®ã lµ nhá,them chÝ rÊt nhá chóng ta hoµn toµn cã thÓ kh¾c phôc ®­îc.Dï sao th× nh÷ng h¹n chÕ ®ã kh«ng thÓ lµm lu mê d­îc vai trß vµ vÞ trÝ cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®èi víi ®Êt n­íc ta hiÖn nay.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II . THù TR¹NG CñA KINH TÕ T¦ NH¢N . 1.1 . Thùc tr¹ng . 1.2 Thùc hiÖn ®­êng nèi ®æi míi cña ®¶ng vµ nhµ n­íc , h¬n 10 n¨m qua , kinh tÕ t­ nh©n ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn . Kinh tÕ t­ nh©n t¨ng nhanh c¶ vÒ sè l­îng ®¬n vÞ , vèn kinh doanh vµ lao ®éng , ph¸t triÓn réng kh¾p trong c¶ n­íc ë c¸c nghµnh nghÒ mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm . §Æc biÖt , sè l­îng doanh nghiÖp t­ nh©n t¨ng nhanh sau khi thùc hiÖn luËt doanh nghiÖp . Cïng víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c , sù ph¸t riÓn cña kinh tÕ t­ nh©n ®· gãp phÇn gi¶i phãng l­îc l­îng s¶n xuÊt , thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng x· héi , chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng CNH – H§H , thóc ®Èy c¹nh tranh , ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa . Khu vùc nµy ®· ®ãng gãp qua träng vµo t¨ng tæng s¶n phÈm trong n­íc : Hai n¨m qua 2001- 2002 , sau khi cã luËt doanh nghiÖp ra ®êi , sè doanh nghiÖp t­ nh©n ra ®êi 35440 víi sè vèn ®¨ng kÝ ®¹t 40455 tû ®ång , nhiÒu h¬n sè doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp trong 5 n¨m tr­íc ®ã céng l¹i ®­a sè doanh nghiÖp ®¨ng hÝ hinh doanh ®Ðn cuèi n¨m 2001 lµ 74393 doanh nghiÖp vµ chiÕm tû träng 24,3% tæng sè vèn ®Çu t­ x© héi .N¨m 2001 khu vùc doanh nghiÖp t­ nh©n nép ng©n s¸ch trªn 11075 tû ®ång ,chiÕm 14,8%tæng thu ng©n s¸ch Theo sè liÖu thèng kª n¨m 2000gi¸ trÞ tæng s¶n phÈm cña KTTN chiÕm 42,3%GDP toµn quèc trong ®ã ,hé kinh doanh c¸ thÓ chiÕm 34,8% DNTN chiÕm 7,46% . KTTN ®· huy ®éng ngµy cµng nhiÒu h¬n c¸c nguån vèn trong x· héi ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh .N¨m 1999 khu vùc nµy chiÕm 24,05%,n¨m 2000 chiÕm 24,31% tæng vèn ®Çu t­ x· héi .Theo sè liÖu cña tæng côc thuÕ ,n¨m 2000 KTTN®ãng gãp 16,1%tæng thu ng©n s¸ch .NÐt næi bËt cña KTTN thêi gian qua lµ t¹o ®­îc nhiÒu chçlµm viÖc míi ,thu hót
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2