Đề tài:" Lập Báo cáo tài chính tại công ty"

Chia sẻ: Chauquocphong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

5
3.700
lượt xem
1.416
download

Đề tài:" Lập Báo cáo tài chính tại công ty"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường thì phải đổi mới về nhiều mặt, trong đó đổi mới về tài chính là một trong những vấn đề hàng đầu, bởi vì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao thì các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính một cách minh bạch và chính xác, để những người sử dụng nó nắm bắt những thông tin cần thiết và đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài:" Lập Báo cáo tài chính tại công ty"

 1. Đề tài Lập Báo cáo tài chính tại công ty
 2. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc MUÏC LUÏC MUÏ LÔØI MÔÛ ÑAÀU ......................................................................................................... 3 1. Lyù do choïn ñeà taøi............................................................................................. 3 2. Muïc ñích nghieân cöùu ñeà taøi ............................................................................ 3 3. Phöông phaùp nghieân cöùu ñeà taøi ...................................................................... 3 4. Phaïm vi cuûa ñeà taøi ........................................................................................... 4 5. Keát caáu ñeà taøi .................................................................................................. 4 CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY COÅ PHAÀN THÖÏC PHAÅM BÍCH CHI ................................................................................................... 5 1.1 Giôùi thieäu khaùi quaùt veà Coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi .................. 5 1.1.1 Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån ......................................................... 5 1.1.2 Maët haøng kinh doanh chuû yeáu cuûa Coâng Ty .......................................... 6 1.1.3 Chöùc naêng, nhieäm vuï vaø quyeàn haïn ...................................................... 6 1.2 Cô caáu toå chöùc cuûa Coâng Ty ........................................................................ 7 1.2.1 Cô caáu toå chöùc saûn xuaát .......................................................................... 7 1.2.2 Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù .............................................................. 8 1.3 Thuaän lôïi, khoù khaên vaø phöông höôùng phaùt trieån ...................................... 10 1.3.1 Thuaän lôïi ............................................................................................... 10 1.3.2 Khoù khaên ............................................................................................... 11 1.3.3 Phöông höôùng phaùt trieån ....................................................................... 11 1.4 Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn taïi Coâng Ty ............................................. 12 1.4.1 Nhieäm vuï coâng taùc keá toaùn .................................................................. 12 1.4.2 Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn ............................................................ 12 1.4.3 Hình thöùc ghi soå keá toaùn ....................................................................... 13 1.4.4 Cheá ñoä vaø phöông phaùp keá toaùn Coâng Ty aùp duïng ............................. 14 1.5 Ñaëc ñieåm öùng duïng tin hoïc trong coâng taùc keá toaùn taïi Coâng Ty .............. 15 SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 1-
 3. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc CHÖÔNG 2: KEÁ TOAÙN LAÄP BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN THÖÏC PHAÅM BÍCH CHI ......................................................................... 16 2.1 Laäp baûng CÑKT .......................................................................................... 16 2.1.1 Keát caáu vaø cô sôû soá lieäu ....................................................................... 16 2.1.2 Phöông phaùp laäp cuï theå ........................................................................ 16 2.2 Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kimh doanh (BCKQHÑKD) .......................... 23 2.2.1 Keát caáu vaø cô sôû soá lieäu ....................................................................... 23 2.2.2 Phöông phaùp laäp cuï theå ........................................................................ 23 2.3 Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä ........................................................................ 28 2.3.1 Keát caáu vaø cô sôû soá lieäu ....................................................................... 28 2.3.2 Phöông phaùp laäp cuï theå ........................................................................ 28 2.4 Thuyeát minh baùo caùo taøi chính (TMBCTC) ............................................... 33 2.4.1 Cô sôû soá lieäu .......................................................................................... 33 2.4.2 Phöông phaùp laäp cuï theå ........................................................................ 33 CHÖÔNG 3: NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ ....................................................... 45 3.1 Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù .................................................................................. 45 3.2 Kieán nghò ..................................................................................................... 46 KEÁT LUAÄN ........................................................................................................... 48 SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 2-
 4. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc LÔØI MÔÛ ÑAÀU LÔØ 1. 1. Lyù do choïn ñeà taøi Ngaøy nay chuùng ta ñang chöùng kieán söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá nöôùc nhaø töø moät neàn kinh teá döïa vaøo noâng nghieäp laø chuû yeáu sang moät neàn kinh teá coù tyû troïng coâng nghieäp vaø dòch vuï khaù cao, döa treân neàn taûng cuûa neàn kinh teá tri thöùc vaø xu höôùng gaén lieàn vôùi neàn kinh teá toaøn caàu. Chính söï chuyeån dòch naøy ñaõ taïo ñieàu kieän vaø cô hoäi thuaän lôi cho nhieàu ngaønh kinh teá phaùt trieån. Song song vôùi ñieàu ñoù cuõng coù nhieàu vaán ñeà phöùc ñaët ra cho doanh nghieäp, ñoøi hoûi caùc dooanh nghieäp phaûi bieát töï vaän ñoäng, ñeå hoøa nhaäp vôùi neàn kinh teá toaøn caàu, traùnh nguy cô bò ñaøo thaûi theo quy luaät cuûa neàn kinnh teá thò tröôøng. Trong boái caûnh ñoù, caùc doanh nghieäp muoán ñöùng vöõng treân thöông tröôøng thì phaûi ñoåi môùi veà nhieàu maët, trong ñoù ñoåi môùi veà taøi chính laø moät trong nhöõng vaán ñeà haøng ñaàu, bôûi vì ñeå hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñaït ñöôïc hieäu quaû cao thì caùc doanh nghieäp phaûi laäp baùo caùo taøi chính moät caùch minh baïch vaø chính xaùc, ñeå nhöõng ngöôøi söû duïng noù naém baét ñöôïc nhöõng thoâng caàn thieát vaø ñöa ra nhöõng quyeát ñònh ñuùng ñaén, phuø hôïp. Thaáy ñöôïc taàm quan troïng ñoù, trong thôøi gian kieán taäp vaø tieáp xuùc thöïc teá taïi coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi neân em quyeát ñònh choïn ñeà taøi: “ Laäp baùo caùo taøi chính taïi coâng ty”. 2. 2. Muïc ñích nghieân cöùu ñeà taøi Vieäc laäp BCTC cuûa Coâng ty laø vaán ñeà raát quan troïng, coù nhieàu ngöôøi beân trong Coâng ty vaø beân ngoaøi ñeàu raát quan taâm ñeán BCTC, bôûi vì ñaây laø cô sôû ñeå hoï nghieân cöùu tình hình taøi chính cuûa Coâng ty nhö theá naøo, ñeå töø ñoù ho ñöaï ra quyeát ñònh phuø hôïp, ngoaøi ra ñeà taøi naøy seõ boå sung theâm kieán thöùc vaø töø ñoù bieát ñöôïc söï khaùc nhau giöõa thöïc tieãn vaø lyù thuyeát ñaõ hoïc ôû nhaø tröôøng. 3. 3. Phöông phaùp nghieân cöùu ñeà taøi Phöông • Phöông phaùp thu thaäp thoâng tin thoâng qua: SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 3-
 5. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc - Soá lieäu töø caùc chöùng töø goác cuûa Coâng ty ñeå töø ñoù laäp ra caùc soå keá toaùn caàn thieát laøm cô sôû ñeå laäp baùo caùo taøi chính. - Tham khaûo yù kieán nhaân vieân cuûa Coâng ty. - YÙ kieán cuûa giaùo vieân höôùng daãn. - Tham khaûo saùch vaø moät soá taøi lieäu khaùc. Phöông Phöông phaùp xöû lyù thoâng tin: • Phöông phaùp nghieân cöùu ñöôïc vaän duïng trong ñeà taøi naøy chuû yeáu laø phöông phaùp toång hôïp soá lieäu thöïc teá thu thaäp ñöôïc trong quaù trình kieán taäp taïi Coâng ty, töø ñoù laøm cô sôû laäp caùc baûng baùo caùo taøi chính. Ngoaøi ra trong ñeà taøi coøn söû duïng phöông phaùp dieãn dòch vaø quy naïp: - Phöông phaùp dieãn dòch: Ñi töø caùi chung ñeán caùi rieâng, töø keát luaän vaán ñeà ñeán caùi chi tieát, cuï theå. - Phöông phaùp quy naïp: Ñi töø caùi chi tieát, tieán haønh phaân tích ñeå ruùt ra keát luaän vaán ñeà. 4. 4. Phaïm vi cuûa ñeà taøi Ñeà taøi nghieân cöùu veà Laäp baùo caùo taøi chính taïi Coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi döïa treân nhöõng soá lieäu thu thaäp ñöôïc taïi Coâng ty. Do haïn cheá veà thôøi gian kieán taäp vaø nhìn nhaän vaán ñeà chöa ñöôïc nhaïy beùn neân ñeà taøi Laäp caùo taøi chính coøn nhieàu haïn cheá, mong quyù Thaày coâ ñoùng goùp yù kieán ñeå ñeà taøi hoaøn chænh hôn. 5. 5. Keát caáu ñeà taøi Ñeà taøi bao goàm 3 chöông: Chöông 1: Giôùi thieäu khaùc quaùt veà Coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích chi. Chöông 2: Keá toaùn laäp baùo caùo taøi chính taïi Coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi. Chöông 3: Nhaän xeùt vaø kieán nghò. SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 4-
 6. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY COÅ PHAÀN THÖÏC CHÖÔNG PHAÅM BÍCH CHI 1.1 1.1 Giôùi thieäu khaùi quaùt veà Coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi 1.1.1 Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån Coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi laø moät trong nhöõng doanh nghieäp hoaït ñoäng hieäu quaû trong lónh vöïc cheá bieán thöïc phaåm ôû Vieät Nam. Tieàn thaân laø nhaø maùy Boät Bích Chi thaønh laäp töø naêm 1966 döôùi söï quaûn lyù cuûa tö nhaân, laø ñôn vò chuyeân saûn xuaát boät gaïo löùc, boät ñaäu caùc loaïi cung caáp cho thò tröôøng tieâu thuï trong nöôùc. Ñeán naêm 1975 chuyeån giao cho Ban Tuyeân Huaán Trung Öông Cuïc. Naêm 1977 chính thöùc chuyeån thaønh xí nghieäp quoác doanh theo quyeát ñònh soá 2492/LTTP/CT ngaøy 16/11/1977 cuûa Boä Löông Thöïc-Thöïc Phaåm, ñaàu naêm 1986 Coâng ty ñöôïc chuyeån veà tænh quaûn lyù (thuoäc ngaønh coâng nghieäp). Toång cuïc tieâu chuaån ño löôøng chaát löôïng QUACERT chöùng nhaän heä thoáng quaûn lyù chaát lyù cuûa coâng ty ñuû ñeå ñaùnh giaù vaø phuø hôïp tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000. Hoaït ñoäng theo ñieàu leä coâng ty vaø luaät doanh nghieäp do Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam khoùa X kyø hoïp thöù V thoâng qua ngaøy 12/06/1999. • Teân ñaày ñuû: Coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi • Teân giao dòch: Bich Chi Food Company • Truï sôû chính cuûa coâng ty ñaët taïi: 45X1, ñöôøng Nguyeãn Sinh Saéc, Thò xaõ Sa Ñec, Tænh Ñoàng Thaùp. • Ñieän thoaïi: (067) 3 861 910/3 770873 • Fax: (067) 3886 674/3 770 873 • Website: www.bichchi.com.vn • Vaên phoøng ñaïi dieän: Ñòa chæ: Soá 46, ñöôøng 7A, Phöôøng Bình Trò Ñoâng B, Quaän Taân Bình, Tp.HCM. Soá ñieän thoaïi: (84 8) 7515241 – Fax (84 8) 7515242 Thöïc hieän theo nghò ñònh 388/HÑBT ( nay laø Chính phuû) 20/11/1991 ban haønh quy cheá veà thaønh laäp vaø giaûi theå Doanh nghieäp Nhaø Nöôùc. Ñeán naêm 2001, theo chuû tröông cuûa Chính phuû thöïc hieän chính saùch coå phaàn hoùa Doanh nghieäp nhaø nöôùc, Coâng ty chính thöùc trôû thaønh Coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi cho ñeán nay. SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 5-
 7. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc Thaønh coâng cuûa Coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi ñöôïc chöùng minh qua haøng loaït caùc giaûi thöôûng lôùn taïi caùc kyø hoäi trôï, trieån laõm thaønh töïu kinnh teá, saûn phaåm ñaõ ñaït 10 huy chöông vaøng veà tieâu chuaån Chaát löôïng vaø An toaøn Veä sinh Thöïc phaåm nhö: Cuùp vaøng Thöông Hieäu vì söùc khoûe Coäng Ñoàng, giaûi Mai Vaøng Hoäi Nhaäp, Thöông hieäu baïn Nhaø Noâng… Vôùi phöông chaâm “Uy tín – Chaát löôïng – Giaù caû caïnh tranh”, uy tín thong hieäu ñöa thöïc phaåm Bích Chi vöôn xa khoâng nhöõng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu noäi ñòa maø saûn phaåm Bích Chi ñaõ coù maët nhieàu thò tröôøng treân theá giôùi nhö: Ñaøi Loan, Hoâng Kong, Singapore, Malaysia, UÙc, Haøn Quoác, Nhaät Baûn, Myõ… 1.1.2 1.1.2 Maët haøng kinh doanh chuû yeáu cuûa Coâng Ty -Thöïc phaåm Bích Chi bao goàm treân 50 loaïi saûn phaåm, ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa ngöôøi tieâu duøng. Trong ñoù phaûi keå ñeán caùc saûn phaåm truyeàn thoáng noåi tieáng cuûa Bích Chi nhö boät gaïo löùc, boät dinh döôõng, huû tieáu caùc loaïi -Baùnh phoøng toâm laø loaïi saûn phaåm noåi tieáng ôû vuøng Sa Ñeùc cuõng ñöôïc Coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi nghieân cöùu vaø cheá bieán vôùi nhieàu chuûng loaïi khaùc nhau. -Kinh doanh buoân baùn xe maùy, xuaát khaåu nhieàu loaïi thöïc phaåm ra nöôùc ngoaøi. 1.1.3 1.1.3 Chöùc naêng, nhieäm vuï vaø quyeàn haïn Chöù Chöùc naêng Do coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi laø Coâng ty vöøa thöông maïi vöøa saûn xuaát, trong ñoù saûn xuaát laø chuû yeáu, neân chöùc naêng cuûa Coâng ty: - Cung caáp löông thöïc, thöïc phaåm cho tieâu duøng trong nöôùc. Ngoaøi ra coøn xuaát löông thöïc, thöïc phaåm ra nhieàu nöôùc treân theá giôùi. - Vöøa laø Coâng ty thöông maïi neân Coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi laø caàu noái giöõa nhaø saûn xuaát vaø ngöôøi tieâu duøng. Nhieäm vuï Nhieä Thöïc hieän ñuùng caùc chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn do Boä Taøi Chính quy ñònh, xaây döïng keá hoaïch kinh doanh toaøn dieän, ñaûm baûo kinh doanh coù hieäu quaû, thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï noäp thueá cuõng nhö caùc nghóa vuï khaùc ñoái vôùi nhaø nöôùc. SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 6-
 8. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc Thöïc hieän ñuùng cheá ñoä tieàn löông, BHXH, BHYT, caùc cheá chính saùch do nhaø nöôùc quy ñònh ñoái vôùi caùn boä coâng nhaân vieân. Taïo ra nhöõng saûn phaåm an toaøn, chaát löôïng cho ngöôøi tieâu duøng, naâng cao trình ñoä vaø tay ngheà cho caùn boä coâng nhaân vieân, thöïc hieän toát coâng taùc phoøng chaùy chöõa chaùy vaø baûo veä moâi tröôøng. Thöôøng xuyeân chuû ñoäng aùp duïng khoa hoïc kyõ thuaät, ñoåi môùi coâng ngheä, naâng cao cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, maùy moùc thieát bò ñeå phuø hôïp vôùi nhu caàu saûn xuaát kinnh doanh cuûa Coâng ty. Tìm toøi nghieân cöùu aùp duïng coâng ngheä môùi ñeå ngaøy caøng naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø taïo ra nhieàu saûn phaåm ña daïng, chaát löôïng. Quyeàn haïn Quyeà Ñöôïc quyeàn söû duïng voán, taøi saûn, lao ñoäng cuûa Coâng ty theo cheá ñoä chính saùch do nhaø nöôùc quy ñònh. Ñöôïc quyeàn kyù keát caùc hôïp ñoàng kinh teá, hôïp ñoàng lao ñoäng vaø caùc hôïp ñoàng khaùc thuoäc phaïm vi, quyeàn haïn, nhieäm vuï cuûa Coâng ty. Ñöôïc quyeàn môû taøi khoaûn taïi caùc Ngaân haøng vaø coù con daáu rieâng. 1.2 1.2 Cô caáu toå chöùc cuûa Coâng Ty 1.2.1 Cô caáu toå chöùc saûn xuaát Quy moâ cuûa Coâng ty laø saûn xuaát haøng loaït, cô caáu toå chöùc saûn xuaát ñöôïc xaây döïng theo daây chuyeàn thieát bò coâng ngheä cho phuø hôïp töøng loaïi vaø töøng nhoùm saûn phaåm. Coâng ty ñöôïc ñaët taïi ñòa baøn thò xaõ Sa Ñeùc, tænh Ñoàng Thaùp, naèm trong khu quy hoaïch coâng ngieäp neân cô sôû haï taàng töông ñoái hoaøn chænh vaø thuaän lôïi trong giao thoâng. Toång dieän tích söû duïng cuûa Coâng ty laø khoaûng 40.000 m2, goàm vaên phoøng laøm vieäc, phaân xöôûng cheá bieán, phaân xöôûng traùng baùnh, phaân xöôûng cô khí thuoäc phöôøng 2 Thò xaõ Sa Ñeùc caïnh quoác loä 80. Cuõng laø ñòa ñieåm chính cuûa Coâng ty. Cô caáu toå chöùc saûn xuaát cuûa Coâng ty coù theå chia laøm 03 boä phaän chính: o Boä phaân saûn xuaát chính: goàm caùc phaân xöôûng cheá bieán, phaân xöôûng traùng baùnh. o Boä phaän phuïc vuï nhö: kho baõi, vaän taûi, boác xeáp, nhaø aên,… SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 7-
 9. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc o Boä phaän phuï trôï nhö: phaân xöôûng cô khí söûa chöõa cô khí, ñieän, nöôùc trong Coâng ty. 1.2.2 1.2.2 Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù Coâng ty hieän coù 2 nhaø maùy, 3 phoøng chöùc naêng, 5 phaân xöôûng vaø vaên phoøng ñaïi dieän taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Ñoäi nguû caùn boä nhaân vieân: Coâng ty coù treân 20 kyû sö, treân 20 trung caáp vaø khoaûng treân 500 coâng nhaân coù tay ngheà cao giaøu kinh nghieäm, saún saøng ñaùp öùng moïi nhu caàu cuûa khaùch haøng vôùi hieäu quaû cao nhaát. Hieän nay boä maùy quaûn lyù cuûa Coâng ty ñöôïc toå chöùc theo kieåu cô caáu tröïc tuyeán chöùc naêng theo sô ñoà sau: Sô ñoà 1.1: SÔ ÑOÀ BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ CUÛA COÂNG TY Sô TOÅNG GIAÙM ÑOÁC TOÅ P. P. TOÅNG GIAM ÑOÁC P. P. TOÅNG GIAÙM ÑOÁC (SX (SX – TB – CN) (KD (KD – KT – PTSP) GIAÙM ÑOÁC NHAØ MAÙY GIAÙ GÑ BAÙ GÑ NHAØ MAÙY BAÙNH PHOØNG TOÂM PHOØ HUÛ PHÔÛ HUÛ TIEÁU - PHÔÛ Phaân Phaâ Phaân Phaâ Phaân Phaâ Phaân Phaâ Tröôûng Tröôû Vaên n Vaê Phoøng Phoø P.Keá Phaân Phaâ Vaê P.Keá phoø xöôû phoøng xöôûng xöôû xöôû xöôûng xöôûng xöôû xöôûng phoøng phoø haø toaù xöông haønh toaùn xöông Phoøng kyõ boät traùng cô khí cheá ñaïi chính tieâu baùnh ñaïi thuaät baùnh bieán keá thuï dieän n dieä p.toâm toaùn SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 8-
 10. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc Ban Ban giaùm ñoác Ban Giaùm ñoác bao goàm 01 Toång Giaùm Ñoác vaø 02 Phoù Toång Giaùm Ñoác. Toång Giaùm Ñoác: laø ngöôøi ñaïi dieän cho caùn boä coâng nhaân vieân chöùc (CBCNVC) quaûn lyù Coâng ty theo söï chæ ñaïo cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò. Coù quyeàn quyeát ñònh vaø ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty theo ñuùng keá hoaïch ñeà ra. Chòu traùch nhieäm tröôùc Coâng ty veà moïi hoaït ñoäng vaø saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. Phoù Toång Giaùm Ñoác: laø ngöôøi trôï giuùp cho Giaùm ñoác trong vieäc quaûn lyù, ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty theo söï phaân coâng cuûa Toång giaùm ñoác. Phoù Toång Giaùm Ñoác (Kinh doanh – Kyõ thuaät & phaùt trieån saûn phaåm) - Thöïc hieän coâng taùc kyõ thuaät vaø cheá bieán saûn phaåm môùi. - Coâng taùc keá hoaïch vaø ñieàu ñoäng phöông tieän vaän chuyeån. - Cuøng Toång giaùm ñoác trong vieäc naém tình hình giaù caû, ñieàu tieát kòp thôøi cho kinnh doanh. Phoù toång Giaùm Ñoác ( Saûn xuaát – Thieát bò & Coâng ngheä) - Ñieàu haønh saûn xuaát trong toaøn coâng ty. - Caûi tieán vaø naâng caáp thieát bò phuø hôïp coâng ngheä cheá bieán, khoâng ngöøng naâng cao hieäu quaû saûn xuaát vaø chaát löôïng saûn phaåm. Giaùm Ñoác caùc boä phaän - Toå chöùc saûn xuaát ñaûm baûo chaát löôïng vaø hieäu quaû. - Ñeà xuaát vôùi Toång Giaùm Ñoác veà vieäc ñoåi môùi thieát bò naâng cao chaát löôïng saûn phaûm. - Cuøng ban Toång Giaùm Ñoác laøm coâng taùc xuaát, nhaäp khaåu vaø xaây döïng ñònh möùc tieàn löông. Caù Caùc phoøng ban Vaên phoøng ñaïi dieän: laø nôi giao dòch, tieáp xuùc vôùi khaùch haøng ( cung öùng nguyeân vaät lieäu, tieâu thuï saûn phaåm) ñoàng thôøi laø kho trung chuyeãn haøng hoùa cuûa Coâng ty taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Phuï traùch taïi vaên phoøng ñaïi dieän laø tröôûng phoøng ñaïi dieän coù nhöõng nhieäm vuï sau: - Ñieàu haønh coâng vieäc ôû vaên phoøng ñaïi dieän, ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng, phoøng choáng chaùy noå, khoâng ñeå nhaèm laån, thaát thoaùt haøng hoùa, taøi saûn, chöùng töø. SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 9-
 11. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc - Thay maët Coâng ty tieáp xuùc vôùi caùc ñoái taùc trong vieäc hôïp taùc kinh teá, lieân doanh, lieân keát nhaèm ñaåy maïnh saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. - Tieáp caän thò tröôøng, baùn, giôùi thieäu saûn phaåm, xaây döïng ñaïi lyù ñeå môû roäng thò tröôøng tieâu thuï. - Tieáp nhaän haøng hoùa cuûa Coâng ty ñeå hoaøn taát thuû tuïc xuaát nhaäp khaåu hoaëc giao cho caùc ñaïi lyù, khaùch haøng theo hôïp ñoàng. Tröôûng phoøng keá hoaïch - kyõ thuaät coù nhieäm vuï: - Xem xeùt hôïp ñoàng, ñôn ñaët haøng vaø toå chöùc thöïc hieän khi Coâng ty ñaõ kyù cam keát vôùi khaùch haøng. - Laäp keá hoaïch saûn xuaát, thöïc hieän coâng taùc Marketing ñeå ñaåy maïnh tieâu thuï saûn phaåm cuûa Coâng ty. - Phoái hôïp vôùi phoøng haønh chính - keá toaùn theo doõi coâng nôï, caùc ñònh möùc kinh teá kyõ thuaät, caùc hôïp ñoàng kinh teá. - Kieåm tra nhaäp, xuaát vaät tö, nguyeân vaät lieäu phuïc vuï cho saûn xuaát theo phieáu nhaäp xuaát kho hôïp leä. - Tieáp caän, naém baét thò tröôøng, giaù caû vaø ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp kòp thôøi cho giaùm ñoác. Tröôûng phoøng haønh chính – keá toaùn coù nhieäm vuï: - Quaûn lyù hoà sô nhaân söï, coâng vaên, laäp thuû tuïc hôïp ñoàng lao ñoäng, soå BHXH, BHYT cho coâng nhaân vieân ñuùng theo quy ñònh cuûa nhaø nöôùc. - Quaûn lyù, ñieàu ñoäng, tuyeån choïn, ñaøo taïo nhaân söï phuïc vuï saûn xuaát theo yeâu caàu. - Toå chöùc quaûn lyù toát taøi saûn, chöùng töø coù giaù, tieàn maët vaø caùc taøi saûn khaùc coù giaù trò cuûa Coâng ty. - Toå chöùc coâng taùc kieåm tra, kieåm keâ, phaân tích hoaït ñoäng kinh teá vaø baùo caùo ñuùng quy ñònh. - Phoái hôïp vôùi caùc boä phaän coù lieân quan xaây döïng ñònh möùc lao ñoäng, ñôn giaù tieàn löông, theo doõi coâng nôï vaø ñeà nghò ban giaùm ñoác ñieàu chænh kòp thôøi vôùi nhöõng baát hôïp lyù. 1.3 Thuaän lôïi, khoù khaên vaø phöông höôùng phaùt trieån 1.3 1.3.1 Thuaän lôïi § Coù vò trí thuaän lôïi: Tieáp giaùp vôùi ngaõ tö Quoác loä 80, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vaän chuyeån haøng hoùa. SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 10-
 12. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc § Noäi boä Coân ty luoân ñoaøn keát vaø thoáng nhaát coù yù töôûng vaø saùng kieán môùi ñeå phaùt trieån saûn phaåm cuûa Coâng ty. § Coâng ngheä saûn xuaát tieân tieán, coâng xuaát lôùn, coù ñuû khaû naêng ñeå ñaùp öùng thò tröôøng tieâu thuï. § Chuû tröông cuûa Chính phuû khuyeán khít saûn xuaát vaø xuaát khaåu. § Nhaõn hieäu coù uy tín treân thò tröôøng. § Lôïi theá töø thò tröôøng cung öùng nguyeân vaät lieäu ( thöøa höôûng lôïi theá vuøng nguyeân lieäu ñaëc saûn noåi tieáng cuøng laøng ngheà Boät loïc Sa Ñeùc, naèm ngay vöïa luùa Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long). § Toác ñoä phaùt trieån kinh teá cuûa caû nöôùc noùi chung vaø khu vöïc Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long noùi rieâng tieáp tuïc taêng tröôûng, do Vieät Nam hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø Quoác teá. 1.3.2 1.3.2 Khoù khaên § Ngaøy caøng coù nhieàu Coâng ty maïnh tham gia vaøo thò tröôøng. § Chöa xaây döïng cung öùng maïng löôùi tieâu thuï ñuû maïnh. § Coâng ty tröïc thuoäc taïi trung taâm thò xaõ Sa Ñeùc neân yeâu caàu veà vieäc quaûn lyù, caáp thoaùt nöôùc raát nghieâm ngaët. 1.3.3 Phöông höôùng phaùt trieån Coâng ty coå phaån thöïc phaåm Bích Chi ñaõ hình thaønh töø nhieàu loaïi hình doanh nghieäp khaùc nhau, tröïc thuoäc Trung Öông quaûn lyù (1977 – 1985), thuoäc ñòa phöông quaûn lyù (1986 – 2000) vaø töø naêm 2001 thì Coâng ty ñaõ töï thaân vaän ñoäng, söï thaønh coâng vaø thaát baïi trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán caùc thaønh vieân goùp voán, chính söï thay ñoåi qua nhieàu giai ñoaïn nhö theá maø Coâng ty ñaõ coù nhöõng ñònh höôùng môùi vaø tieán boä hôn. Ñaëc bieät laø söï bieán ñoåi saâu saéc veà kinh teá laø chuyeån töø cô cheá taäp trung quan lieâu bao caáp sang cô cheá thò tröôøng theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Nhöng veà cô baûn ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Coâng ty hieän nay: • Hoaït ñoäng kinh doanh coù hieäu quaû, phaûn aùnh tình hình thöïc teá cuûa Coâng ty ñeå coù nhöõng ñieàu chænh phuø hôïp, maïnh daïn nhaän ra khuyeát ñieåm vaø tích cöïc söûa chöõa. • Thöïc hieän phaùt trieån quy moâ saûn xuaát kinh doanh khoâng chæ trong nöôùc maø coøn môû roäng hôn nöõa ra thò tröôøng nöôùc nöôùc ngoaøi, phaùt huy uy tín nhaõn hieäu vaø chaát löôïng saûn phaåm, taïo loøng tin beàn vöõng trong loøng khaùch haøng. SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 11-
 13. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc • Luoân luoân tìm hieåu, nghieân cöùu thò tröôøng, ñoåi môùi coâng ngheä saûn xuaát cho phuø hôïp töøng thôøi kyø, ñeå ñuû söùc caïnh tranh vôùi caùc coâng ty khaùc vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. • Taïo coâng aên vieäc laøm cho lao ñoäng, naâng cao hieäu quaû kinh teá, xaõ hoäi, thöïc hieän ñuùng chuû tröông, chính saùch phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc. 1.4 1.4 Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn taïi Coâng Ty 1. keá 1.4.1 Nhieäm vuï coâng taùc keá toaùn Phoøng keá toaùn coù nhieäm vuï xaây döïng cheá ñoä quaûn lyù taøi chính - keá toaùn • cuûa Coâng ty, phuø hôïp vôùi chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam vaø phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa Coâng ty. Laäp keá hoaïch kinh doanh phuø hôïp vôùi tình hình taøi chính cuûa Coâng ty. • Toå chöùc thanh toaùn ñaày ñuû, kòp thôøi, ñuùng haïn caùc khoaûn thanh toaùn cuûa • Coâng ty cuõng nhö thu hoài caùc khoaûn nôï ñaõ ñeán haïn. Trích laäp vaø söû duïng caùc quyõ ñuùng theo cheá ñoä nhaø nöôùc ban haønh. • Thanh toaùn caùc khoaûn tieàn cho caùn boä coâng nhaân vieân ñuùng theo quy • ñònh. Thu thaäp, xöû lyù thoâng tin, soá lieäu keá toaùn theo töøng ñoái töôïng, coâng vieäc • ñuùng vôùi chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam. Cung caáp thoâng tin soá lieäu keá toaùn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Theo doõi, kieåm tra, ghi cheùp, phaûn aùnh tình hình löu chuyeån haøng hoùa, • tình hình tieâu thuï saûn phaåm vaø theo doõi caùc khoaûn doanh thu cuõng nhö giaù voán vaø caùc chi phí khaùc trong doanh nghieäp. Tình hình söû duïng taøi saûn, vaät tö trong coâng ty. Kieåm tra giaùm saùt vieäc • thöïc hieän keá hoaïch kinh doanh, keá hoaïch thu chi taøi chính cuûa Coâng ty. 1.4.2 Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn 1.4.2 - Nhaân söï: Boä phaän keá toaùn coù 7 nhaân vieân, trong ñoù coù moät keá toaùn tröôûng, 1 phoù phoøng, 1 thuû quyû vaø 4 keá toaùn vieân, phoøng keá toaùn döôùi söï laõnh ñaïo cuûa keá toaùn tröôûng vaø söï chæ ñaïo cuûa Giaùm ñoác. SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 12-
 14. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc Sô ñoà 1.2: SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY KEÁ TOAÙN CUÛA COÂNG TY Sô KEÁ KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG PHOÙ PHOÙ PHOØNG KEÁ TOAÙN KEÁ TOAÙN KEÁ TOAÙN KEÁ TOAÙN THUÛ QUYÕ KEÁ TOAÙN CÔ TSCÑ - CCDC COÂNG NÔÏ, TIEÀN LÖÔNG SÔÛ VT,HH 1.4.3 thöù 1.4.3 Hình thöùc ghi soå keá toaùn Coâng ty ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Chöùng töø ghi soå (CTGS). Chöùng töø ghi soå duøng ñeå phaân loaïi, heä thoáng hoùa vaø xaùc ñònh noäi dung ghi Nôï, ghi Coù cuûa caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Haèng ngaøy hoaëc ñònh kyø keá toaùn caên cöù vaøo caùc chöùng töø keá toaùn ñaõ ñöôïc keá toaùn kieåm tra hoaëc caêc cöù vaøo doøng cuûa baûng toång hôïp chöùng töø keá toaùn cuøng loaïi ñeå laäp Chöùng töø ghi soå, ñoàng thôøi ghi Soå, theû keá toaùn chi tieát lieân quan, Chöùng töø ghi soå sau khi laäp xong chuyeån ñeán keá toaùn tröôûng hoaëc ngöôøi phuïc traùch keá toaùn toång hôïp ghi vaøo Soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå vaø Soå caùi caùc taøi khoaûn. Cuoái thaùng coäng Soå caùi caùc taøi khoaûn ñeå tính ra soá phaùt sinh Nôï, Coù vaø soá dö cuoái thaùng cuûa töøng taøi khoaûn vaø ñoái chieáu vôùi Soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå, sau khi kieåm tra ñoái chieáu khôùp soá lieäu tieán haønh laäp Baûng caân ñoái soá phaùt sinh vaø Baùo caùo taøi chính. Chöùng töø ghi soå coù theå ghi theo hai caùch sau ñaây: - Ghi theo trình töï thôøi gian nghieäp vuï kinh teá. - Ghi theo noäi dung kinh teá. SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 13-
 15. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc Sô ñoà 1.3: SÔ ÑOÀ GHI SOÅ KEÁ TOAÙN TAÏI COÂNG TY Sô CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN SOÅ, THEÛ KEÁ BAÛNG TOÅNG HÔÏP SOÅ SOÅ QUYÕ CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN CHI TOAÙN CUØNG LOAÏI TIEÁT SOÅ SOÅ ÑAÊNG KYÙ KYÙ CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ CHÖÙ BAÛNG CHÖÙNG TOÅNG TÖØ GHI HÔÏP CHI SOÅ TIEÁT SOÅ SOÅ CAÙI BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÙ Ghi Ghi haèng ngaøy Ghi cuoái thaùng Ñoái chieáu soá lieäu 1.4.4 1.4.4 Cheá ñoä vaø phöông phaùp keá toaùn Coâng Ty aùp duïng Coâng ty aùp duïng nieân ñoä keá toaùn naêm, vaøo ngaøy 31/ 12 moãi naêm thì boä phaän keá toaùn cuûa Coâng ty toång hôïp vaø laäp baùo caùo taøi chính naêm ñeå bieát ñöôïc tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty trong naêm lôøi hay loã bao nhieâu, ñeå töø ñoù Ban laõnh ñaïo Coâng ty ñeà ra nhöõng bieän phaùp ñeå naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh hoaëc khaéc phuïc nhöõng yeáu keùm trong naêm tröôùc. Coâng ty khaáu hao taøi saûn coá ñònh theo ñöôøng thaúng vaø aùp duïng heä thoáng taøi khoaûn theo quyeát ñònh soá 15/2006/QÑ – BTC, ngaøy 20/03/2006 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính. SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 14-
 16. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc 1.5 Ñaëc ñieåm öùng duïng tin hoïc trong coâng taùc keá toaùn taïi Coâng Ty 1.5 Coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi töông ñoái lôùn, haèng ngaøy raát nhieàu nghieäp vuï phaùt sinh, neân trong coâng taùc keá toaùn vieäc öùng duïng tin hoïc vaøo laø ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå coâng vieäc ñöôïc nhanh hôn. Coâng ty söû duïng phaàn meàm keá toaùn doanh nghieäp SAS INNOVA 6.8 ñeå haïch toaùn caùc nghieäp vuï phaùt sinh, laäp Baùo caùo taøi chính (BCTC) vaø baùo caùo thueá trong kyø keá toaùn. SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 15-
 17. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc CHÖÔNG 2: KEÁ TOAÙN LAÄP BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TAÏI COÂNG TY COÅ CHÖÔNG 2: PHAÀN THÖÏC PHAÅM BÍCH CHI 2.1 Laäp baûng CÑKT 2.1.1 Keát caáu vaø cô sôû soá lieäu Baûng CÑKT cuûa Coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi ñöôïc laäp theo quy ñònh cuûa Boä Taøi Chính (maãu soá B01 – DN) keát caáu goàm hai phaàn: taøi saûn vaø nguoàn voán, ñöôïc saép xeáp theo kieåu moät beân, phaàn taøi saûn xeáp tröôùc roài tôùi phaàn nguoàn voán, heát moãi phaàn ñeàu coù doøng toång coäng. Cô sôû ñeå laäp baûng CÑKT naêm 2008 bao goàm: - Baûng CÑKT naêm 2007 (laáy soá cuoái kyø). - Baûng caân ñoái soá phaùt sinh naêm 2008. - Caùc soå keá toaùn lieân quan. - Moät soá taøi lieäu khaùc. 2.1.2 Phöông phaùp laäp cuï theå Coät “ñaàu kyø” caên cöù vaøo coät “cuoái kyø” cuûa baûng CÑKT ñöôïc laäp taïi ngaøy 31/12/2007 ñeå ghi vaøo caùc chæ tieâu töông öùng (xem baûng 2.2) Coät “cuoái kyø” caên cöù vaøo baûng caân ñoái soá phaùt sinh ñöôïc laäp ngaøy cuoá 31/12/2008, soå caùi caùc taøi khoaûn, soå toång hôïp vaø soå keá toaùn chi tieát caùc taøi khoaûn ñöôïc laäp ngaøy 31/12/2008, tieán haønh laäp cuï theå nhö sau: • Taøi saûn A. Taøi saûn ngaén haïn (maõ soá 100) : Ñöôïc laäp baèng caùch laáy toång coäng soá lieäu cuûa caùc maõ soá : maõ soá 110, maõ soá 120, maõ soá 130, maõ soá 140 va maõ soáø 150 ñeå ghi soá tieàn 15.697.457.157 ñoàng, trong ñoù maõ soá 120 khoâng coù soá lieäu phaùt sinh (xem baûng 2.2). I/ Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn ( maõ soá 110): caên cöù vaøo soá lieäu cuûa caùc maõ soá 111, maõ soá 112 ñeå ghi soá tieàn 9.197.632.010 ñoàng trong ñoù maõ soá 111 laø 4.966.449.317 ñoàng vaø maõ soá 112 laø 4.586.338.440 ñoàng. 1. Tieàn (maõ soá 111) caên cöù vaøo soá dö cuoái kyø cuûa soå caùi qua caùc quyù cuûa taøi khoaûn 111 ñeå ghi soá tieàn 4.966.449.317 ñoàng. 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn (maõ soá 112) caên cöù vaøo soá dö cuoái kyø cuûa soå caùi qua caùc quyù cuûa taøi khoaûn 112 ñeå ghi soá tieàn 4.586.338.440 ñoàng. III/ Caùc khoaûn phaûi thu (maõ soá 130) ñöôïc toång hôïp soá lieäu cuûa caùc maõ soá: maõ soá 131, maõ soá 132, maõ soá 133, maõ soá 134, maõ soá 135 vaø maõ soá 139 ñeå SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 16-
 18. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc ghi soá tieàn 4.259.233.661 ñoàng, trong ñoù maõ soá 132, maõ soá 133, maõ soá 134, maõ soá 139 khoâng coù soá lieäu. 1. Phaûi thu khaùch haøng ( maõ soá 131) caên cöù vaøo soá dö nôï treân soå chi tieát phaûi thu khaùch haøng (môû theo töøng khaùch haøng) ñeå ghi soá tieàn 4.144.842.846 ñoàng (xem baûng 2.1). Baûng 2.1: Soå thanh toaùn vôùi khaùch haøng (TK 131) Baû SOÅ SOÅ CHI TIEÁT THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA ÑVT: ñoàng Chöùng töø Chöù Soá Soá Soá phaùt sinh Soá dö TK TK ñoái Dieãn giaõi Dieã öùùng ö Soá Ngaøy Ngaø Nôï Coù Nôï Coù Soá Nôï Coù Nôï Coù SDÑK SDÑK 2.311.998.599 Coâng ty Haûi Yeán traû tieàn 68 20/04 112 40.000.000 haøng Baùnh phoøng toâm baùn 69 21/04 511,3331 137.500.000 cho Coâng ty Ñoâng Anh Baùnh phoøng toâm baùn 70 22/04 511,3331 66.000.000 cho Coâng ty An Ñoâng Coâng ty An Ñoâng traû laïi 75 23/04 531,3331 11.000.000 moät soá haøng Coâng ty Hoaøng Sa mua 76 25/04 511,3331 203.500.000 baùnh vaø caùc loaïi TP Doanh nghieäp Taân Tieán 78 26/04 111 158.000.000 Traû tieàn haøng 80 29/04 Baùn mì Cho Cty Haûi yeán 511,3331 33.000.000 Doanh nghieäp Huøng 85 11/05 111 11.000.000 Anh traû tieàn haøng Coâng ty Haûi Yeán mua 87 12/05 511,3331 78.400.000 baùnh phoøng toâm Coâng ty ÑoângAnh 89 13/05 111 20.000.000 traû tieàn haøng Coâng ty Hoaøng Anh mua 95 15/05 baùnh phoøng vaø caùc loaïi 555,3331 93.500.000 TP Coâng ty Huy Höng 150 19/05 111 15.000.000 traû tieàn haøng Coâng ty Minh Anh mua 152 25/05 511,3331 121.200.000 haøng SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 17-
 19. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc Coâng ty An Ñoâng 155 30/07 112 36.000.000 traû tieàn haøng Coâng ty Vaân Nam 211 05/09 511,3331 220.000.000 mua haøng Phaûi thu moät soá khaùch 511,3331 1.170.744.247 haøng khaùc… Coäng soá phaùt sinh Coä 2.123.844.247 291.000.000 SDCK SDCK 4.144.842.846 4.144.842.846 4.144.842. (Nguoàn: Töø phoøng Taøi Chính – Keá Toaùn) 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc (maõ soá 135) caên cöù vaøo soá dö coù cuûa taøi khoaûn 138 (Phaûi thu khaùc) ñeå ghi soá tieàn 114.390.815 ñoàng. IV/ Haøng toàn kho (maõ soá 140) ñöôïc toång hôïp soá lieäu cuûa caùc maõ soá: maõ soá 141, maõ soá 149 ñeå ghi soá tieàn 2.233.591.486 ñoàng. 1. Haøng toàn kho (maõ soá 141) caên cöù vaøo soå caùi taøi khoaûn 152 ñeå ghi soá tieàn 1.655.920.886 ñoàng. 2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (maõ soá 141) soá lieäu ñeå ghi vaøo chæ tieâu naøy laø caên cöù vaøo soá dö Nôï cuoái kyø cuûa taøi khoaûn 159 treân soå caùi. V/ Taøi saûn ngaén haïn khaùc (maõ soá 150) ñöôïc toång hôïp soá lieäu cuûa caùc maõ soá: maõ soá 151, maõ soá 152, maõ soá 154, maõ soá 158 ñeå ghi soá tieàn 7.000.000 ñoàng, trong ñoù maõ soá 152, maõ soá 154 vaø maõ soá 158 khoâng coù soá lieäu (xem baûng 2.2). B. Taøi saûn daøi haïn (maõ soá 200): Ñöôïc laäp baèng caùch laáy soá lieäu cuûa caùc B. maõ soá: maõ soá 210, maõ soá 220, maõ soá 240, maõ soá 250, maõ soá 260 ñeå ghi soá tieàn 77.153.820 ñoàng. Trong ñoù maõ soá 210,maõ soá 240, maõ soá 250 khoâng coù soá lieäu . II/ Taøi saûn coá ñònh (maõ soá 220) ñöôïc toång hôïp töø caùc soá lieäu cuûa caùc maõ soá: maõ soá 221, maõ soá 224, maõ soá 227 vaø 230 ñeå ghi soá tieàn 71.287.153 ñoàng. Trong ñoù caùc maõ soá: maõ soá 224, maõ soá 227, maõ soá 230 khoâng coù soá lieäu phaùt sinh. 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình (maõ soá 221) ñöôïc toång hôïp soá lieäu töø caùc maõ soá 222 (nguyeân giaù) vaø maõ soá 223 (hao moøn ñöôïc ghi soá aâm), ñeå ghi soá tieàn 71.287.153 ñoàng. - Nguyeân giaù (maõ soá 222) caên cöù vaøo soá dö nôï treân soå caùi cuûa taøi khoaûn 211 ñeå ghi soá tieàn 83.027.273 ñoàng. - Hao moøn (maõ soá 223) caên cöù vaøo vaøo soá dö coù cuûa taøi khoaûn 2141 treân soå caùi ñeå ghi soá tieàn 11.740.120 ñoàng. SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 18-
 20. Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc V/ Taøi saûn daøi haïn khaùc (maõ soá 260) ñöôïc toång hôïp soá lieäu töø caùc maõ soá: maõ soá 261, maõ soá 262, maõ soá 268 ñeå ghi soá tieàn 5.866.667 ñoàng. Trong ñoù maõ soá 262, maõ soá 268 khoâng coù soá lieäu phaùt sinh. Toång coäng taøi saûn (maõ soá 270) ñöôïc toång hôïp töø caùc soá lieäu cuûa caùc maõ Toå soá: maõ soá 100 vaø maõ soá 200, ñeå ghi soá tieàn 15.774.610.977 ñoàng. • Nguoàn voán A. Nôï phaûi traû (maõ soá 300): Ñöôïc laäp baèng caùch toång hôïp soá lieäu töø caùc 300): maõ soá: maõ soá 310, maõ soá 330, ñeå ghi soá tieàn 6.084.057.180 ñoàng. I/ Nôï ngaén haïn (maõ soá 310) ñöôïc toång hôïp soá lieäu töø caùc maõ soá: maõ soá 311, maõ soá 312, maõ soá 313, maõ soá 314 ,maõ soá 315, maõ soá 316, maõ soá 317, maõ soá 318,maõ soá 319 vaø maõ soá 320, ñeå ghi soá tieàn 6.072.546.108 ñoàng. Trong ñoù maõ soá 311, maõ soá 313, maõ soá 317, maõ soá 318 vaø maõ soá 320 khoâng coù soá lieäu phaùt sinh. 2. Phaûi traû ngöôøi baùn (maõ soá 312) caên cöù vaøo soá dö coù treân soå chi tieát cuûa taøi khoaûn 331 (môû theo töøng khaùch haøng) ñeå ghi soá tieàn 2.293.174.906 ñoàng. 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc (maõ soá 314) caên cöù soá dö coù cuûa taøi khoaûn 333 treân soå caùi ñeå ghi soá tieàn 185.605.674 ñoàng. 5. Phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng ( maõ soá 315) caên cöù vaøo soá dö coù cuûa taøi khoaûn 334 “ Phaûi traû cho coâng nhaân vieân” treân soå caùi ñeå ghi soá tieàn 1.271.016.293 ñoàng. 6. Chi phí phaûi traû (maõ soá 316) caên cöù vaøo soá dö coù cuûa taøi khoaûn 335 treân soå caùi ñeå ghi soá tieàn 2.225.598.235 ñoàng. 9. Caùc khoaûn phaûi traû phaûi noäp ngaén haïn khaùc (maõ soá 319) caên cöù vaøo soá dö coù cuûa taøi khoaûn 338 treân soå caùi ñeå ghi soá tieàn 97.151.000 ñoàng. II/ Nôï daøi haïn (maõ soá 330) ñöôïc toång hôïp soá lieäu töø caùc maõ soá: maõ soá 331, maõ soá 332, maõ soá 333, maõ soá 334, maõ soá 335, maõ soá 336 vaø maõ soá 337 ñeå ghi soá tieàn 11.511.072 ñoàng. Trong ñoù maõ soá 331, maõ soá 332, maõ soá 333, maõ soá 334, maõ soá 335, vaø maõ soá 337 khoâng coù soá lieäu phaùt sinh. 6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm (maõ soá 336) caên cöù vaøo soá dö coù cuûa taøi khoaûn 351 ñeå ghi soá tieàn 11.511.072 ñoàng. B. Voán chuû sôû höõu (maõ soá 400): Soá lieäu ghi vaøo chæ tieâu naøy laø soá toång hôïp soá lieäu töø caùc maõ soá: maõ soá 410, maõ soá 430, ñeå ghi vaøo soá tieàn 9.690.553.797 ñoàng. Trong ñoù maõ soá 430 khoâng coù soá lieäu (xem baûng 2.2). SVTH: Châu Quoác Phong Trang- 19-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản