intTypePromotion=1

Đề tài: Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng và phát triển hoạt động đầu tư vàng tại Việt Nam

Chia sẻ: Thùy Linh Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
186
lượt xem
66
download

Đề tài: Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng và phát triển hoạt động đầu tư vàng tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng và phát triển hoạt động đầu tư vàng tại việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng và phát triển hoạt động đầu tư vàng tại Việt Nam

 1. ! " # $%& '( )* *+
 2. , - - . /0 12 3454 6786 97:; 97 07> 0?@A93 BC93 BC 6780 0?4D9 7EF0 =/93 =GH 0@ BC93 0F4 4I0 J;K ! " #$ %$ #& ! '()" )* + ,- .+ / * 01 23 4 5 2 6 "1 , $7 8 9: 1 ; " %* < 2 =5 0 > ? " 1 @A B@C@ =/ % 3 D .+ / ?
 3. , J97 ;LM M7N B4O0 0P0 4 J97 ;LM M8M Q593 BC Q4DH =R 44 J97 ;LM M8M =R 07> 444 ,A4 ;S =GH 4B 7@T93 * U V- W X - X ** - Y Z- [# \ * C*C*C* E F! 3< : 1 ****************************************************C C*C*B* E F! 2
 4. C*L*B*J* ? #% H ! 1 ^ ***************************************************************CC C*L*B*L* + T T $ T U******************************************************************CC C*L*J* 01 , 2 : 1 **************************************************************************************************CC C*L*J*C* a 1 ?Z**************************************************************************************CC C*L*J*B* ( 1 #T ***************************************************************************************************CB C*L*J*J* 2 S < 1 *************************************************************************************CB C*L*J*L* 0 > 1 ! $ ***********************************************************************CB C*L*J*N* > . b c= ************************************************************************CB C*L*J*X* . $Q : 1 ************************************************************************CB *a ] c - \ - *) C*N*C* ( #. O1 , d( # )< e ********************************************************CJ C*N*B* ( #. O1 :f d( # g h #e **********************************************CJ C*N*J* ( #. 1 i d' , ( # )h
 5. B*B*B* ( C`A` C``[ ***********************************************************************************BL B*B*J* ( C``A B@@[ ***********************************************************************************B[ B*B*L* ( B@@A B@C@ ***********************************************************************************JJ +) ,d e + ^* 7@T93 ) f m \ - )* - d n ^+ J*C*C* : # W *******************************************************************LB J*C*B* + , ^ ******************************************************************************************************LJ )+ - V- _ ^) J*B*C* % m ; $ Q \; *****************************LJ J*B*B* + H I : : # $ ************************LN )) - V -$ ^' J*J*C* )%
 6. L*C*C*J* 0 > 1 W:q ********************************************************************NN L*C*C*L* 0 > 1 > 3 < s 7
 7. - g u 0' {0 < >: 1 0 0' {0 , i< T m+ {m 3< |?g {Y Z 3Y 2 g}m { 0G #% H O ?Z (m' {i
 8. - p 593 + * 7293 vw 0
 9. - X R 07> + * 48 BC93 •H‚ = + + ƒ 348 =„ …J € 0x 9}; *jbj =O9 07893 )l+(*( R 07> + ) 48 zGH 07O 34~4 0x 9}; *jbj =O9 07893 )l+(*( R 07> + ^ R 07> Q4O9 =/93 9! 9z†‡ 0x +((a =O9 +((j R 07> + a ƒ …I …F; 6780 0F4 4I0 J; 0x 9}; *jk' =O9 *jb' R 07> + ' 48 BC93 07O 34~4 0x 9}; *jk' =O9 *jbb R 07> + k 48 zGH 07O 34~4 0x 9}; *jk' =O9 *jbb R 07> + b ƒ …I …F; 6780 0x 9}; *jbj =O9 *jjk R 07> + j ƒ 348 =„ …J € 0x 9}; *jbj =O9 *jjk R 07> + *( 48 BC93 BC 348 BC93 4I0 J; 0x 9}; *jbj =O9 *jjk R 07> + ** 48 zGH 07O 34~4 0x 9}; *jbj =O9 *jjk R 07> + *+ ƒ …I …F; 6780 0x 9}; *jjb =O9 9}; +((k R 07> + *) 4ˆ9 Q4O9 348 BC93 07O 34~4 07†E 07893 0x 07893 kl*jb+ ‰ )l+((' R 07> + *^ 7H MGH BŠ BC93 S 4I0 J; *jj+ ‰ +((k R 07> + *a 48 BC93 BC 348 BC93 4I0 J; 0x 9}; *jjb =O9 +((k R 07> + *' ƒ 348 =„ …J € 0x 9}; *jjb =O9 +((k R 07> + *k 48 zGH 07O 34~4 0x 9}; *jjb =O9 +((k R 07> + *b 48 BC93 ‹ 348 BC93 BC 0ƒ 348 $ 34J4 =EF9 +((b!+(*( R 07> + *j 48 zGH 07O 34~4 0x 9}; +((b =O9 07893 )l+(*(
 10. , Œm * ,• zE M7Ž9 =Š 0C4& 0s % , P ! : T" 5 ?Z : F I 3 .>S . $Q >" w1 < . >: I , 3 V 2 / > ! 1 ;2 " H O S ; 1 ^ I z9 1 ! : # " n O3 : 4 O S $ 3 ,* 1 Q $" $Q E 3 + Q ^, : ~ I > H 5 W 1 w V
 11. + LM =•M7 9374w9 MyH M|J …H•9 B}9& =3 2 H ; I"9 * \ % 3: # "< ^ > 1 1 H n> % H nF 5 ! . $Q E3 + * \4z H W > 9 % - z ; ^" " H < $U $ P < 1< S : # K #G % -: # E3 + " z q, . $Q E3 + $ "1 OP < 1< !+ $ ! 1 :4 / $† a /4 zH93 9374w9 MyH& < 7< 1 23 1 "a3 < 1" 1 #T " a 1 ?Z 5 E3 + " $ # S ! 1 #$ 1 S ! 1, 2 ,* ' ^ > 1 S ! 1, 2 , $ 1 "5 Q O H ! q #. T $ *
 12. C 7@T93 * U V- W X - X ** - Y Z- [# \ & *** J4 0?‘ M|J 93C97 M„93 9374I6 v7J4 078M BC93& E3 : 1 ] 4 F; / 1 ;2 ‡ : 4" : P * 1 ;2 ," : 1 ] S 3< P $Q W< : 2 $7 ; / %< 1 I ! 3 " $ " $Q OS P $Q ƒ : % UV , ! S : * D5 Q" 4 y W< P S 3< P W 5 * D2 1 ;2 ‡ ƒ 7 d=|'0 e" T Aˆ 1 W :q U Xˆ W :q 1 #. G* +4 S H n W:q ; / W =|'0 * E n W:q T ? dN`ˆ B@@Je" ‰ dLLˆe" ( dJBˆe" ( , dBXˆe ( t dBJˆe* Š ^ ‹" D Œ DS" 2 W 4 I OP 3 2 O S "P > . : * 1 $
 13. B **+ J4 0?‘ M|J BC93 =24 B~4 67L 9N 0F4 M8M 9@~M =J93 6780 0?4D9& Œ DS . $Q W * D Œ DS" 4 S F; / 3 I 3 5 P ! < G H* . 8" 5 $Q $7 H $Q < G H =5 1 , Œ 1 t $Q * + Q S $Q < G H 4 I $7 OP 3 2 % OW * Y n 44 4< ; / $ :a 3 ! , ; $ 3 ;9 1 H #.< 1 $ " - :a 3" "(1 ,- 1 :1" ,2 3
 14. J * * ^ c93 zL93 M|J BC93 0?E93 …’97 B{M M„93 9374I6 BC ‚ 0O& E $7 #G W 3 " % 3 H ; / S 2 ,* + H S> #, W ! 4V H> H #G , / *E WT 2 S 2 3 ! z * % , / "E 4> 1: q " ,4 3 $7 % / 3 W, x< 1 $7 ,U - s *E> #G $ W, x< " n O/ Žt Ž $7 $ 1 S O. ƒ I % $ 1" z< P OP 3 ; P 2 $ * 01 O. , W, x< 4 $7 8 #G 1, . .2 S OU *E $7 8 #G 1 O. , OV P OP S , 3 8 * + " $7 8 #G , 1 #G #$7 7< ! 2 $7 < 1 1 * * * a c93 zL93 M|J BC93 0?E93 B4IM Q5E BI ;„4 0?@A93& (T ^," $Q w
 15. L + tw W, W z 1 4 I S;1 4 /; / $7 8 #G ,IP W #$7 < q " W q, 8 • < G % < q ":I 1 - d: > P !, ^e 1 O 3 b D^, O$ S # S" 1 4 I# S \ 7 #$ C@ ‘)mvj‰ H ,O S" 1 4 I# S \ C@ U X@ ‘)mvj‰* m ," T $4 I: $7 7 $ 5 Qy 7< ; P :1! " H 5 1 T $E3 + $7 : I T, ! :.< Q 1 T $ 1 . $Q $ ?Z" • "+ " †# S
 16. N 7
 17. X ; 1 : P K 1 ! ,I W* *)+ 7> 0?@A93 BC93 B•0 M7“0& 7> 0?@A93 R93 „93 ” 7† 749†1† E…z J9z $4…B†? •‡M7J93† $EM4†0‚– :9 S 0> 0?@A93 10JQH… 7< 7’ — ” 10J9QH… E…z •‡M7J93†– S , BXv@[vC``N" 1 7< 5 ] C: < G G !, 1 P W H * 7> 0?@A93 7@•93 54 ” 7† $7J937J4 E…z •‡M7J93† ‰ $ •– #. , J@vC@vB@@B 1 7< 5 C: J: P ``"``ˆ ``"`Nˆ" U .> ’ v * D^, y . $Q 0?@A93 BC93 0@T93 …J4& †˜ E?v †?MJ904…† •‡M7J93† ” •[– . $Q W #. 1 7< 5 g t j< : ; 9* Rƒ T S C`[L ;, 7< 5 C@@ t ``"Nˆ* C``J" 1 < 0j?}c d+th ’ : 0 # ,} te / +’?}c* 74MJ3E EJ?z E™ ?Jz† ” – Rƒ T #. C`[L 1 7< 5 ;, ] JJ"B t ``"Nˆ* E B@@X" : 2 $7 7< 5 g t #. 0Rj z $7 ; 0j?}c* Ev‚E E;;Ez40‚ •‡M7J93† ” – . $Q $U W 0 ^ ‹" Oƒ T #. C`AB 1 7< 5 C@@ ``"``ˆ* H…04 E;;Ez40‚ •‡M7J93† E™ 9z4J ” [– BC J04E9J… E;;Ez40‚ J9z †?4BJ04B† •‡M7J93† ” •[– B . $Q $U Œ DS" Oƒ T S B@@J 1 7< 5 C@@ ``"``ˆ*
 18. [ HQJ4 E…z J9z E;;Ez40‚ •‡M7J93† ” [– Oƒ T S B@@N" B`ˆ #. W ! "4 q " : ] ^ ! t q # * 7> 0?@A93 BC93 0@T93 …J4 7@•93 54 ‰ $7J937J4 šH0H?†1 •‡M7J93†1 ”$ š•– Oƒ T #. \ @`v@CvB@@A 1 7< 5 2 I C: * * ) ^ VH€ v497 zEJ97 BC93 ‰ E…z •‡M7J93† ?Jz†z šH9z1 ” • š1–& (} g S n O3 ! ; Z: # 3 G 1 *Y Z: # S $: # i< !, 1 #. # "' " +th ’ :* (} g T > S 1 @J B@@J . $Q : 1 ” #$ # i< ] d( # R )t t… (R)e* (R) $7 P OP OK $7 #% H" W< G > I 1 T $1 ^ 4 Iƒ H 7 \ 1 : T ; P 9" < > OP I "< > $ : " 4< > $ : ,i t \ < >; P 9 $7 W< ; W, #3 S : 2 $7 ] $7 O1 * . $Q 3 ," 4 S 2 (} g OI : $ . $Q H : 1 :1 " , #$ 1 {( # R )t t" , ( #R )t t " ) tt : ( #) t " +th ( #| t*= S 1 (} g $7 OP 7 OV =S 5 *E 1 @AvB@@[ ; Z w ƒ : P XB["`B W *Y Z ) tt : : P A@ˆ i $7 " 4; , W 4> :P W . $Q *
 19. A *^ $% % X *^* yM MH93 BC93& 4DH =R * * : 1 d0' e 1 T ] S H , 2; / ;, . 1 ! "< G S S^ 1 T ]" V + ' 4 H ]^ U J*@@@ x" > L*N@@ x• 4 y
 20. ` *^*+ /93 0784 M|J M8M 93œ9 7C93 • BC •H€ 04Š9 0I •H2M 0O& +^ $U d+= _e 1 $ $Q 4 #% H V 7< 9 I #- # : T " n O3 H $ : 1 P $7 * += _ 1 ;Z 3 $Q \ 5: 1 P W $ K P;, H 4 7$ *E $ $Q 4 1oU $7 P OK OP 3" F H $ : P W , : 1 $7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2