Đề tài: "Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Thương mịa tổng hợp Bảo Yên"

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
63
lượt xem
20
download

Đề tài: "Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Thương mịa tổng hợp Bảo Yên"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vốn là một trong những yếu tố cơ bản quyết định sự hình thành tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: "Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Thương mịa tổng hợp Bảo Yên"

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 Lêi nãi ®Çu Vèn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù h×nh thµnh tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i bá ra mét sè vèn ®Çu t­ ban ®Çu vµ trong qu¸ tr×nh kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp vÉn ph¶i tiÕp tôc bá thªm vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m môc ®Ých sinh lêi, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, cã nghÜa lµ ph¶i sö dông vèn ®· bá ra sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa trªn, qua thêi gian thùc tËp t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i tæng hîp huyÖn B¶o Yªn trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®­îc ë tr­êng cïng sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c«, c¸c chó phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n, em ®· chän ®Ò tµi: “N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i tæng hîp B¶o Yªn” LuËn v¨n cña em gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I : Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn cè ®Þnh trong doanh nghiÖp. Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i tæng hîp B¶o Yªn. Ch­¬ng III : Mét sè ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i tæng hîp B¶o Yªn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 1 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 Ch­¬ng I Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn cè ®Þnh trong doanh nghiÖp I/ Vèn cè ®Þnh (VC§)vµ tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) cña doanh nghiÖp. 1- Kh¸i niÖm. 1.1- Kh¸i niÖm tµi s¶n cè ®Þnh: §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã t­ liÖu lao ®éng (TLL§), trong mét doanh nghiÖp th­êng cã nhiÒu lo¹i TLL§ kh¸c nhau, mét TLL§ ®­îc coi lµ mét TSC§ ph¶i ®ång thêi th¶o m·n c¶ 4 tiªu chuÈn sau (theo quyÕt ®Þnh sè: 206/ 2003/QQD – BTC ban hµnh ngµy 12/12/2003 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/01/2004). - Ch¾c ch¾n thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ trong t­¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi s¶n ®ã. - Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch tin cËy . - Cã thêi gian sö dông tõ 1 n¨m trë lªn . - Cã gi¸ trÞ tõ 10.000.000® (m­êi triÖu ®ång) trë lªn . Nh÷ng TLL§ kh«ng ®ñ c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh nãi trªn ®­îc coi lµ nh÷ng c«ng cô lao ®éng nhá, ®­îc mua s¾m b»ng nguån vèn l­u ®éng. Nh­ vËy tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng TLL§ kh«ng chØ cã gi¸ trÞ mµ cßn cã gi¸ trÞ sö dông vµ ®ång thêi tham gia vµo nhiÒu chu kú kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.2- Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó h×nh thµnh TSC§ ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i øng ra mét l­îng vèn nhÊt ®Þnh. Sè vèn øng ra ®Ó h×nh thµnh nªn TSC§ ®­îc gäi lµ vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh, vèn cè ®Þnh thùc hiÖn chñ chuyÓn gi¸ trÞ cña nã. Sù chu chuyÓn nµy cña vèn chÞu sù chi phèi rÊt lín 2 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 bëi ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt cña TSC§. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu vÒ mÆt chu chuyÓn cña VC§ thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm sau: - Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh, gi¸ trÞ cña chóng chuyÓn dÇn tõng phÇn vµo gi¸ trÞ thµnh phÈm, do ®ã vèn cè ®Þnh ®­îc thu håi dÇn tõng phÇn d­íi h×nh thøc khÊu hao. V× vËy khÊu hao lµ ph­¬ng thøc qu¶n lý ®Æc tr­ng ®èi víi TSC§. - Vèn cè ®Þnh tham gia vµo nhiÒu chu kú kinh doanh vµ chØ hoµn thµnh mét vßng chu chuyÓn khi t¸i s¶n xuÊt ®­îc TSC§ vÒ mÆt gi¸ trÞ. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn cã thÓ rót ra kh¸i niÖm vÒ VC§ nh­ sau: Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp lµ mét bé phËn cña vèn ®Çu t­ øng tr­íc vÒ TSC§, ®Æc ®iÓm cña nã lµ chu chuyÓn gi¸ trÞ dÇn dÇn tõng phÇn trong nhiÒu chu kú kinh doanh vµ hoµn thµnh mét vßng chu chuyÓn khi t¸i s¶n xuÊt ®­îc TSC§ vÒ mÆt gi¸ trÞ. 1.3- Nguån h×nh thµnh VC§: - §Çu t­ vµo TSC§ lµ mét sù bæ sung vèn dµi h¹n nh»m h×nh thµnh vµ bæ sung nh÷ng TSC§ cÇn thiÕt ®Ò thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh l©u dµi cña doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc x¸c ®Þnh nguån tµi trî cho nh÷ng cho nh÷ng kho¶n môc ®Çu t­ lµ rÊt quan träng bëi nã cã yÕu tè quyÕt ®Þnh cho viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh sau nµy. XÐt mét c¸ch tæng thÓ th× ng­êi ta cã thÓ chia lµm hai lo¹i nguån tµi trî chÝnh. - Nguån tµi trî bªn trong: Lµ nh÷ng nguån xuÊt ph¸t tõ b¶n th©n doanh nghiÖp nh­ vèn chñ së h÷u bá ra ban ®Çu, vèn khÊu hao, lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó l¹i ... Hay nãi kh¸c ®i lµ nh÷ng nguån vèn thuéc quyÒn sö h÷u cña doanh nghiÖp. - Nguån tµi trî bªn ngoµi: Lµ nh÷ng nguån cña doanh nghiÖp huy ®éng tõ bªn ngoµi ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh nh­ vèn vay, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu, thuª mua, thuª ho¹t ®éng ... 2- Ph©n lo¹i TSC§. Doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i TSC§ kh¸c nhau, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ ng­êi ta ph©n lo¹i theo mét sè tiªu thøc sau: 3 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 2.1- Ph©n lo¹i TSC§ theo h×nh th¸i biÓu hiÖn: Theo tiªu thøc nµy toµn bé TSC§ cña doanh nghiÖp ®­îc chia lµm ba lo¹i: TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh, TSC§ thuª tµi chÝnh. 2.1.1- TSC§ h÷u h×nh: Theo quyÕt ®Þnh sè: 206/ 2003/ Q§ - BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé tµi chÝnh th× TSC§ h÷u h×nh lµ nh÷ng TLL§ chñ yÕu ®­îc biÓu hiÖn b»ng c¸c h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ bao gåm: - Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc: Lµ TSC§ cña doanh nghiÖp ®­îc h×nh thµnh sau qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng nh­ trô së lµm viÖc, nhµ kho, hµng rµo .... - M¸y mãc, thiÕt bÞ: Lµ toµn bé c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh­ m¸y mãc chuyªn dïng, thiÕt bÞ c«ng t¸c. - Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn: lµ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i gåm nh÷ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®­êng s¾t, ®­êng thuû ... - ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý: lµ nh÷ng thiÕt bÞ, dông cô dïng trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh­ m¸y vi tÝnh, phôc vô qu¶n lý thiÕt bÞ ®iÖn tö… - V­ên c©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc hoÆc cho s¶n phÈm lµ c¸c lo¹i c©y nh­: cµ phª, v­ên chÌ, v­ên cao su ... - C¸c lo¹i TSC§ kh¸c: lµ toµn bé c¸c TSC§ kh¸c ch­a liÖt kª vµo n¨m lo¹i trªn nh­ tranh ¶nh, t¸c phÈm nghÖ thuËt ... 2.1.2- TSC§ v« h×nh: Còng theo quyÕt ®Þnh trªn TSC§ v« h×nh lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ. Nh­ng thÓ hiÖn mét l­îng gi¸ trÞ lín ®· ®­îc ®Çu t­ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn nhiÒu chu kú, kinh doanh cña doanh nghiÖp nh­ : - QuyÒn sö dông ®Êt. - Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp - Chi phÝ vÒ nh÷ng ph¸t minh, s¸ng chÕ - Chi phÝ nghiªn cøu, ph¸t triÓn - Chi phÝ vÒ lîi thÕ kinh doanh Ngoµi ra cßn cã c¸c tµi s¶n v« h×nh kh¸c nh­: QuyÒn ®Æc nh­îng, nh·n hiÖu th­¬ng m¹i ... 4 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 2.1.3- TSC§ thuª tµi chÝnh: Lµ nh÷ng TSC§ mµ doanh nghiÖp thuª cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh, khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, bªn thuª ®­îc quyÒn lùa chän mua l¹i tµi s¶n thuª hoÆc tiÕp tôc thuª theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång thuª tµi chÝnh. Tæng sè tiÒn thuª mét lo¹i tµi s¶n quy ®Þnh t¹i hîp ®ång thuª tµi chÝnh, Ýt nhÊt ph¶i t­¬ng ®­¬ng víi gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®ã t¹i thêi ®iÓm kú hîp ®ång. Mäi ho¹t ®éng thuª TSC§ nÕu kh«ng tho¶ m·n c¸c quy ®Þnh trªn ®­îc coi lµ TSC§ thuª ho¹t ®éng. 2.2- Ph©n lo¹i TSC§ theo t×nh h×nh sö dông: C¨n cø vµo t×nh h×nh sö dông TSC§ cã thÓ chia toµn bé TSC§ cña doanh nghiÖp thµnh c¸c lo¹i sau: - TSC§ ®ang sö dông: lµ nh÷ng TSC§ ®ang trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tham gia vµo qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra s¶n phÈm. Trong doanh nghiÖp tû träng tµi s¶n ®· ®­a vµo sö dông so víi toµn bé TSC§ hiÖn cã cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cµng cao. - TSC§ ch­a sö dông: lµ nh÷ng tµi s¶n do nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan, kh¸ch quan ch­a thÓ ®­a vµo sö dông nh­: tµi s¶n dù tr÷, tµi s¶n mua s¾m, x©y dùng thiÕt kÕ ch­a ®ång bé. - TSC§ kh«ng cÇn dïng vµ chê thanh lý: lµ nh÷ng tµi s¶n ®· h­ háng kh«ng sö dông ®­îc hoÆc cßn sö dông ®­îc nh­ng l¹c hËu vÒ mÆt kü thuËt, ®ang chê ®Ó gi¶i quyÕt. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp thÊy ®­îc møc ®é sö dông cã hiÖu qu¶ cña TSC§. 2.3- Ph©n lo¹i TSC§ theo c«ng dông kinh tÕ: - TSC§ dïng cho môc ®Ých kinh doanh. - TSC§ dïng cho môc ®Ých phóc lîi, sù nghiÖp an ninh quèc phßng. - TSC§ b¶o qu¶n hé, gi÷ hé, cÊt gi÷ hé. Nãi chung tuú theo yªu cÇu qu¶n lý cña tõng doanh nghiÖp, doanh nghiÖp tù ph©n lo¹i chi tiÕt h¬n c¸c TSC§ cña doanh nghiÖp theo tõng nhãm cho phï hîp. 5 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 2.4- Ph©n lo¹i TSC§ theo quyÒn sö h÷u: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy TSC§ ®­îc chia ra: - TSC§ tù cã: lµ nh÷ng TSC§ do doanh nghiÖp x©y dùng, mua s¾m b»ng nguån vèn tù cã, vèn tù bæ sung, vèn Nhµ n­íc, vèn nµy hoÆc do liªn doanh liªn kÕt. - TSC§ ®i thuª: trong lo¹i nµy bao gåm 2 lo¹i : + TSC§ thuª tµi chÝnh: Lµ nh÷ng TSC§ mµ doanh nghiÖp thuª dµi h¹n trong thêi gian dµi theo hîp ®ång thuª. §èi víi nh÷ng TSC§ nµy doanh nghiÖp cã quyÒn qu¶n lý vµ sö dông, cßn quyÒn sö h÷u thuéc vÒ doanh nghiÖp cho thuª. + TSC§ thuª ho¹t ®éng: lµ lo¹i TSC§ ®­îc thuª tÝnh theo thêi gian sö dông hoÆc khèi l­îng c«ng viÖc kh«ng ®ñ ®iÓu kiÖn vµ kh«ng mang tÝnh chÊt thuª vèn. §èi víi nh÷ng TSC§ nµy doanh nghiÖp kh«ng cã quyÒn ®Þnh ®o¹t chØ cã quyÒn sö dông, gi¸ trÞ cña c¸c TSC§ nµy kh«ng ®­îc tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n doanh nghiÖp. 2.5- Ph©n lo¹i TSC§ theo nguån h×nh thµnh: - TSC§ nhµ n­íc cÊp - TSC§ mua s¾m, x©y dùng b»ng nguån vèn vay - TSC§ mua s¾m x©y dùng b»ng nguån vèn tù bæ sung tõ c¸c quü. - TSC§ nhËn vèn gãp liªn doanh, liªn kÕt. C¸ch nµy gióp doanh nghiÖp ®iÒu chØnh c¸c nguån vèn sao cho tèi ­u nhÊt. 3- KhÊu hao TSC§. 3.1- Hao mßn vµ khÊu hao TSC§: Trong qóa tr×nh tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh, do chÞu t¸c ®éng bëi nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nªn TSC§ bÞ hao mßn dÇn. Sù hao mßn TSC§ ®­îc chia thµnh. - Hao mßn h÷u h×nh: lµ hao mßn do doanh nghiÖp sö dông vµ do m«i tr­êng tû lÖ thuËn víi thêi gian sö dông vµ c­êng ®é sö dông. - Hao mßn v« h×nh: lµ lo¹i hao mßn x¶y ra do sù tiÕn bé khoa häc kü thuËt lµm cho TSC§ bÞ gi¶m vµ lçi thêi. Do bÞ hao mßn nªn trong mçi chu kú SXKD 6 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 ng­êi ta tÝnh chuyÓn mét phÇn hao mßn vµo gi¸ thµnh quü ®Ó t¸i s¶n xuÊt TSC§, c«ng viÖc ®ã gäi lµ khÊu hao TSC§. Nh­ vËy, ®èi víi nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh cÇn ph¶i xem xÐt, tÝnh to¸n møc khÊu hao sao cho phï hîp víi thùc tr¹ng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.2- C¸c ph­¬ng ph¸p khÊu hao (KH) : 3.2.1- Ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh vµ tû lÖ khÊu hao TSC§ (ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo ®­êng th¼ng). §©y lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao b×nh qu©n theo thêi gian sö dông.Theo ph­¬ng ph¸p nµy, møc khÊu hao c¬ b¶n vµ tû lÖ khÊu hao b×nh qu©n hµng n¨m cña TSC§ kh«ng ®æi vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: NG MK = T Trong ®ã: MK : møc KH c¬ b¶n b×nh qu©n hµng n¨m cña TSC§. NG: nguyªn gi¸ cña TSC§ T: thêi gian sö dông Møc trÝch KH trung b×nh hµng th¸ng b»ng sè KH ph¶i trÝch c¶ n¨m chia cho 12 th¸ng. - Tr­êng hîp thêi gian sö dông hay nguyªn gi¸ cña TSC§ thay ®æi, doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh l¹i møc trÝch KH trung b×nh cña TSC§ b»ng c¸ch lÊy gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n chia cho thêi gian sö dông ®­îc x¸c ®Þnh l¹i hoÆc thêi gian sö dông cßn l¹i (®­îc x¸c ®Þnh lµ chªnh lÖch gi÷a thêi gian sö dông ®· ®¨ng ký trõ thêi gian ®· sö dông) cña TSC§. - Møc trÝch khÊu hao cho n¨m cuèi cïng cña thêi gian sö dông TSC§ ®­îc x¸c ®Þnh lµ hiÖu sè gi÷a nguyªn gi¸ TSC§ vµ sè khÊu hao luü kÕ ®· thùc hiÖn ®Õn n¨m tr­íc n¨m cuèi cïng cña TSC§ ®ã. Trong ph­¬ng ph¸p nµy th× sè khÊu hao hµng n¨m cßn ®­îc tÝnh b»ng sè t­¬ng ®èi lµ tû lÖ khÊu hao, tû lÖ khÊu hao hµng n¨m ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc: 7 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 MK TK = NG Trong ®ã: TK : tû lÖ khÊu hao n¨m cña TSC§ MK: møc khÊu hao n¨m cña TSC§ NG: nguyªn gi¸ cña TSC§ TK Tû lÖ KH th¸ng cña TSC§: Th = 12 ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ viÖc tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, tæng khÊu hao cña TSC§ ®­îc ph©n bæ vµo gi¸ thµnh mét c¸ch ®Òu ®Æn lµm cho gi¸ thµnh æn ®Þnh. Nh­îc ®iÓm: Do møc khÊu hao, tû lÖ khÊu hao hµng n¨m ®­îc x¸c ®Þnh ë møc æn ®Þnh nªn kh¶ n¨ng thu håi vèn chËm, khã tr¸nh khái bÞ hao mßn v« h×nh. X¸c ®Þnh møc trÝch khÊu hao ®èi víi nh÷ng TSC§ ®­a vµo sö dông tr­íc ngµy 01/01/2004. C¨n cø c¸c sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n, hå s¬ cña TSC§ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n cña TSC§. X¸c ®Þnh thêi gian sö dông cßn l¹i cña TSC§ theo c«ng thøc sau: t1 T = T2 (1- ) T1 Trong ®ã: T : thêi gian sö dông cßn l¹i cña TSC§. T1, T2: thêi gian sö dông cña TSC§. t1: thêi gian thùc tÕ ®· trÝch khÊu hao cña TSC§ 8 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 X¸c ®Þnh møc trÝch khÊu hao hµng n¨m (cho nh÷ng n¨m cßn l¹i cña TSC§) nh­ sau: Møc khÊu hao Gi¸ trÞ cßn l¹i cñaTSC§ Trung b×nh hµng n¨m = cña TSC§ thêi gian sö dông cßn l¹i cña TSC§ Møc trÝch khÊu hao trung b×nh hµng th¸ng b»ng sè khÊu hao ph¶i trÝch c¶ n¨m chia cho 12 th¸ng. 3.2.2- C¸c ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh. 3.2.2.1- Ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d­ gi¶m dÇn cã ®iÒu chØnh: Møc trÝch khÊu hao TSC§ theo ph­¬ng ph¸p sè d­ gi¶m dÇn cã ®iÓu chØnh ®­îc x¸c ®Þnh nh­: X¸c ®Þnh thêi gian sö dông cña TSC§: Doanh nghiÖp x¸c ®Þnh thêi gian sö dông cña TSC§ theo quy ®Þnh t¹i chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§ ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè: 206/2003/Q§ - BTC cña Bé tµi chÝnh. X¸c ®Þnh møc tÝnh khÊu hao n¨m cña TSC§ trong c¸c n¨m ®Çu theo c«ng thøc d­íi ®©y: Møc tÝnh trÝch khÊu hao Gi¸ trÞ cßn l¹i Tû lÖ khÊu = x hµng n¨m cña TSC§ cña TSC§ hao nhanh Tû lÖ khÊu hao nhanh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Tû lÖ khÊu hao TSC§ theo = x Tû lÖ KH nhanh (%) ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng HÖ sè ®iÓu chØnh. Tû lÖ KH TSC§ theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng x¸c ®Þnh nh­ sau: Tû lÖ khÊu hao TSC§ theo 1 ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng (%) = x 100 Thêi gian sö dông cña TSC§ 9 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 HÖ sè ®iÒu chØnh x¸c ®Þnh theo thêi gian sö dông cña TSC§ quy ®Þnh t¹i b¶ng d­íi ®©y: Thêi gian sö dông cña TSC§ HÖ sè ®iÒu chØnh (lÇn) 1,5 §Õn 4 n¨m (t  4 n¨m) 2,0 Trªn 4 -> 6 n¨m ( 4 n¨m < t  6 n¨m) Trªn 6 n¨m (t > 6 n¨m) 2,5 Nh÷ng n¨m cuèi, khi møc khÊu hao n¨m x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p sè d­ gi¶m dÇn nãi trªn b»ng ( hoÆc thÊp h¬n) møc KH tÝnh b×nh qu©n gi÷a gi¸ trÞ cßn l¹i vµ sè n¨m sö dông cßn l¹i cña TSC§ th× kÓ tõ n¨m ®ã møc KH ®­îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ chia cho sè n¨m sö dông cßn l¹i cña TSC§. Møc KH hµng th¸ng b»ng sè KH ph¶i trÝch c¶ n¨m chia cho 12 th¸ng. ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ vèn ®­îc thu håi nhanh, phßng ngõa ®­îc hiÖn t­îng hao mßn v« h×nh. Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p nµy cßn h¹n chÕ lµ KH luü kÕ ®Õn n¨m cuèi cïng sÏ kh«ng bï ®¾p vèn ®Çu t­ ban ®Çu cña TSC§. 3.2.2.2- Ph­¬ng ph¸p KH theo sè l­îng, khèi l­îng s¶n phÈm. TSC§ trong doanh nghiÖp ®­îc trÝch KH theo ph­¬ng ph¸p KH theo sè l­îng, khèi l­îng s¶n phÈm nh­ sau: - C¨n cø vµo hå s¬ kinh tÕ – kü thuËt cña TSC§, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh tæng sè l­îng, khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt theo c«ng suÊt thiÕt kÕ cña TSC§, gäi t¾t lµ s¶n phÈm theo c«ng suÊt thiÕt kÕ. - C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh sè l­îng, khèi l­îng s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt hµng th¸ng, hµng n¨m cña TSC§. - X¸c ®Þnh møc trÝch KH trong th¸ng cña TSC§ theo c«ng thøc sau: Møc trÝch KH trong th¸ng cña TSC§ = SL s¶n phÈm s¶n xuÊt trong th¸ng x Møc trÝch KH b×nh qu©n tÝnh cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm. 10 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 Trong ®ã: Møc tÝnh KH Nguyªn gi¸ cña TSC§ b×nh qu©n tÝnh cho 1 = ®¬n vÞ s¶n phÈm Sè l­îng theo c«ng suÊt thiÕt kÕ - Møc trÝch KH n¨m cña TSC§ b»ng tæng møc trÝch KH cña 12 th¸ng trong n¨m vµ tÝnh theo c«ng thøc sau: Møc trÝch KH b×nh Møc trÝch KH n¨m Sè l­îng s¶n phÈm = x qu©n tÝnh cho 1 ®¬n vÞ cña TSC§ s¶n xuÊt trong n¨m s¶n phÈm. Tr­êng hîp c«ng suÊt thiÕt kÕ vµ nguyªn gi¸ cña TSC§ thay ®æi doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh l¹i møc trÝch KH cñaTSC§. 4- LËp kÕ ho¹ch KH TSC§ vµ sö dông quü KH TSC§ cña DN. 4.1- LËp kÕ ho¹ch KH TSC§ theo ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp: X¸c ®Þnh sè tiÒn KH TSC§ dù kiÕn theo c«ng thøc sau: MK = NGKH x TK Trong ®ã: MK: sè tiÒn KH TSC§ dù kiÕn trong kú. NGKH : nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ph¶i tÝnh KH trong kú TK : Tû lÖ KH tæng hîp b×nh qu©n TSC§. X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ph¶i tÝnh KH trong kú x¸c ®Þnh nh­ sau: NGKH = NGd + NG1 – NGg Trong ®ã: NGd: nguyªn gi¸ TSC§ ph¶i tÝnh KH ë ®Çu kÕ ho¹ch. NGt, NGg: nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ph¶i tÝnh KH t¨ng lªn trong kú (vµ gi¶m bít trong kú). NGt x Nt NGg x Ng NGt = NGg = 12 12 11 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 Trong ®ã: NGt, NGg: nguyªn gi¸ TSC§ ph¶i tÝnh KH t¨ng lªn hoÆc gi¶m bít trong kú. Nt: sè ngµy t¨ng Ng: sè ngµy gi¶m Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, khèi l­îng tÝnh to¸n kh«ng nhiÒu nh­ng ®é chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ kh«ng cao. 4.2- LËp kÕ ho¹ch KH TSC§ theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. - Sè tiÒn KH trong kú kÕ ho¹ch ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Sè tiÒn KH dù kiÕn n¨m kÕ ho¹ch = Tæng sè tiÒn KH cña 12 th¸ng trong n¨m kÕ ho¹ch. - Sè tiÒn KH cña tõng th¸ng cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc theo c«ng thøc: n  ( NGDi) . tKi ) KHt = t =1 Trong ®ã: KHt: Sè tiÒn KH TSC§ trong th¸ng NGDi, Nguyªn gi¸ cÇn trÝch KH ë ®Çu th¸ng cña tõng lo¹i TSC§. tKi : Tû lÖ KH theo th¸ng cña tõng lo¹i TSC§. t : Lo¹i TSC§. §Ó ®¬n gi¶n viÖc tÝnh to¸n, sè tiÒn KH trong th¸ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Sè tiÒn KH TSC§ th¸ng nµy = Sè KH TSC§ th¸ng tr­íc + Sè KH t¨ng thªm trong th¸ng - Sè KH gi¶m ®i trong th¸ng. 4.3- Ph©n phèi vµ sö dông tiÒn trÝch KH TSC§. Theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh, tiÒn khÊu hao ®èi víi TSC§ trong doanh nghiÖp (DN) Nhµ n­íc ®­îc h×nh thµnh tõ nguån vèn Nhµ n­íc vµ tõ nguån vèn do doanh nghiÖp tù bæ sung ®­îc ®Ó l¹i lµm nguån vèn t¸i ®Çu t­ TSC§ cho DN. 12 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 Trong khi ch­a thu håi ®ñ vèn, doanh nghiÖp cã thÓ dïng tiÒn KH ®Ó bæ sung vèn KD. §èi víi TSC§ ®­îc h×nh thµnh tõ nguån vèn vay, vÒ nguyªn t¾c tiÒn KH lµ nguån ®Ó tr¶ tiÒn vay. Th«ng th­êng trong ho¹t ®éng kinh doanh viÖc tÝnh KH TSC§ cña DN ®­îc thùc hiÖn hµng th¸ng. TiÒn KH nh»m ®Ó t¸i ®Çu t­ TSC§. Do ch­a cã nhu cÇu ®Çu t­, doanh nghiÖp ®­îc sö dông linh ho¹t sè tiÒn KH ®Ó bæ sung vèn kinh doanh nh»m ®¹t møc sinh lêi cao. II/ Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh . 1- Nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan. ChÝnh s¸ch kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc: Trªn c¬ së ph¸p luËt kinh tÕ vµ c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, nh»m t¹o m«i tr­êng vµ hµnh lang cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh vµ h­íng c¸c ho¹t ®éng ®ã theo kÕ ho¹ch kinh tÕ vÜ m«. V× thÕ c¸c doanh nghiÖp chÞu sù t¸c ®éng rÊt lín cña c¸c quy chÕ qu¶n lý Nhµ n­íc. ThÞ tr­êng c¹nh tranh: VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi doanh nghiÖp lµ ph¶i cã kÕ ho¹ch c¶i t¹o, ®Çu t­ míi TSC§ tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi. Nhê ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, c¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ, th× nh÷ng s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra míi cã n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng ®¶m b¶o, gi¸ thµnh h¹ do ®ã míi dñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã l·i suÊt tiÒn vay còng lµ mét nh©n tè ¶nh h­ëng quan träng. L·i suÊt tiÒn vay ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ ®Çu t­ cña doanh nghiÖp. Sù thay ®æi cña l·i suÊt sÏ kÐo theo nh÷ng biÕn ®éng c¬ b¶n cña dù ¸n ®Çu t­, ®Æc biÖt lµ hiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh. Nguån vèn do cÊp trªn cÊp: §©y lµ nguån ®¸ng kÓ ®Ó tµi trî cho TSC§ DN tuy nhiªn nguån nµy khã cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thanh to¸n tøc thêi cña DN. Tuy vËy c¸c DN vÉn muèn sö dông nguån nµy v× chi phÝ cho chóng rÊt thÊp ®«i khi b»ng kh«ng. H¹n møc tÝn dông do ng©n hµng dµnh cho DN: Khi ng©n quü cña DN kh«ng ®ñ ®¸p øng cho nhu cÇu chØ tiªu kh«ng ®ñ ®Ó tµi trî cho mét ®¬n vÞ dù ¸n 13 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 nµo ®ã cña DN th× 1 ph­¬ng s¸ch hay ®­îc sö dông lµ vay ng©n hµng theo h¹n møc tÝn dông. §Ó hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¨ng cao th× DN ph¶i xin ®­îc h¹n møc tÝn dông víi chi phÝ thÊp. C¸c nh©n tè kh¸c: C¸c nh©n tè nµy ®­îc coi lµ nh©n tè bÊt kh¶ kh¸ng nh­ thiªn tai, ®Þch ho¹, cã t¸c ®éng trùc tiÕp lªn hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cña DN. Møc ®é tæn h¹i vÒ l©u dµi hay tøc thêi hoµn toµn kh«ng thÓ biÕt tr­íc chØ cã thÓ dù phßng tr­íc nh»m gi¶m nhÑ thiªn tai mµ th«i. 2. Nh©n tè chñ quan: Nh©n tè nµy xuÊt ph¸t tõ b¶n th©n DN vµ DN cã kh¶ n¨ng tù kh¾c phôc nh­ng yÕu tè ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn DN vµ ph¸t huy h¬n n÷a nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng tèt. Th«ng th­êng, trªn gãc ®é tæng qu¸t ng­êi ta th­êng xem xÐt nh÷ng yÕu tè sau: - Ngµnh nghÒ kinh doanh: Nh©n tè nµy t¹o ra ®iÓm xuÊt ph¸t cho DN còng nh­ ®Þnh h­íng cho nã trong suèt qu¸ tr×nh tån t¹i. Do ®ã, viÖc sö dông TSC§ cña mçi ngµnh nghÒ lµ kh«ng gièng nhau, tuú vµo tõng c«ng viÖc mµ cã t­ c¸ch sö dông cho hîp lý. - ChiÕn l­îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña DN: Lµ ®Þnh h­íng quan träng, nã thÓ hiÖn nh÷ng môc tiªu ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña DN. Tõ nh÷ng chiÕn l­îc ®Ò ra DN sÏ cã nh÷ng biÖn ph¸p sö dông tµi s¶n ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao. - Tr×nh ®é cña c¸n bé nh©n viªn trong DN: YÕu tè nµy ®­îc xem xÐt trªn 2 khÝa c¹nh lµ tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña l·nh ®¹o c¸c cÊp. Nã ®­îc thÓ hiÖn qua kh¶ n¨ng ph¸t triÓn theo chiÒu s©u cña DN. + §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ph¶i cã tay nghÒ cao, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu c«ng nghÖ míi, tù chñ c«ng viÖc, ph¸t huy vÒ tÝnh s¸ng t¹o, cã ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n TSC§ trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. + §èi víi c¸n bé qu¶n lý cã thÓ xem xÐt trªn c¸c gãc ®é sau -> Qu¶n lý vÒ nh©n sù : Qu¸ tr×nh tuyÓn chän c«ng nh©n ra sao, ®· hîp lý ch­a, sù s¾p xÕp ph©n c«ng lao ®éng ®· ®óng ng­êi ®óng viÖc hay ch­a, cã bÞ 14 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 l·ng phÝ lao ®éng hay kh«ng vµ qua ®ã n¨ng suÊt lao ®éng ®­îc n©ng lªn nh­ thÕ n¶o ? -> Qu¶n lý vÒ tµi chÝnh : Quy tr×nh h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp cã ®óng theo quy ®Þnh hay kh«ng ? Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, viÖc thu chi ph¶i râ rµng, tiÕt kiÖm, ®óng viÖc, ®óng thêi ®iÓm th× míi cã thÓ n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. -> Qu¶n lý c¸c dù ¸n : §©y lµ c«ng viÖc rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp x©y dùng, v× nã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c¸c dßng thu nhËp, mµ doanh nghiÖp nhËn ®­îc sau nµy. C«ng t¸c qu¶n lý dù ¸n bao gåm c¶ viÖc kh¶o s¸t lËp dù ¸n vµ thÈm ®Þnh dù ¸n. §Æc biÖt lµ viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n. Nã lµ viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh møc ®é kh¶ thi cña dù ¸n. Khi thÈm ®Þnh dù ¸n ph¶i xem xÐt trªn c¶ ba mÆt ®ã lµ kü thuËt vµ c«ng nghÖ, x©y dùng vµ m«i tr­êng, kinh tÕ tµi chÝnh. ViÖc thÈm ®Þnh dù ¸n cã ý nghÜa quan träng v× nã cho phÐp x¸c ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶, sù tån t¹i, kh¶ n¨ng sinh lêi, kh¶ n¨ng hoµn vèn vµ nguån huy ®éng ®Ó x©y dùng dù ¸n. - Mèi quan hÖ cña DN: Mèi quan hÖ nµy ®­îc ®Æt ra trªn hai ph­¬ng diÖn lµ quan hÖ gi÷a DN víi kh¸ch hµng vµ mèi quan hÖ gi÷a DN víi nhµ cung cÊp. §iÒu nµy rÊt quan träng bëi nã ¶nh h­ëng tíi nhÞp ®é s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng ph©n phèi, tiªu thô s¶n phÈm ... do vËy t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña DN, nÕu DN cã mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp .... th× sÏ b¸n ®­îc nhiÒu s¶n phÈm, t×m ®­îc nguån tµi trî cho viÖc ®Çu t­ vµo TSC§ do ®ã mèi quan hÖ ¶nh h­ëng lín tíi viÖc n©ng cao hiÖu qña sö dông TSC§. 3- ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§ cña DN: N©ng cao hiÖu qu¶ VC§ sÏ ®¶m b¶o an toµn tµi chÝnh cho DN. ViÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ sÏ gióp DN n©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vèn, kh¶ n¨ng thanh to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn cho DN kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n thanh to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ rñi ro trong kinh doanh. Gióp DN n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Trong khi vèn DN cã h¹n th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ v« cïng cÇn thiÕt. 15 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 Gióp doanh nghiÖp ®¹t ®­îc môc tiªu t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n chñ së h÷u n©ng cao uy tÝn cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng, c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Nh­ vËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung vµ VC§ nãi riªng cña DN kh«ng nh÷ng ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc cho DN vµ ng­êi lao ®éng mµ cßn t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. III/ HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VC§ vµ c¸c biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§. 1- HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VC§ cña DN: Vèn cè ®Þnh ®­îc øng ra vµ sau mét thêi gian t­¬ng ®èi dµi míi thu håi ®­îc toµn bé. Do vËy, viÖc sö dông tèt sè VC§ hiÖn cã lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa kinh tÕ rÊt lín. §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc tr×nh ®é tæ chøc vµ sö dông vèn cè ®Þnh cña DN cÇn sö dông chØ tiªu hiÖu suÊt sö dông VC§. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu suÊt sö dông VC§. 1.1- Hµm l­îng VC§: B×nh qu©n sö dông trong kú Hµm l­îng VC§ = Doanh thu thuÇn trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè VC§ cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra 1 ®ång doanh thu. NÕu chi phÝ VC§ cho 1 ®ång doanh thu thuÇn lín chøng tæ hiÖu qu¶ sö dông VC§ thÊp vµ ng­îc l¹i. 1.2- HÖ sè huy ®éng VC§: Ph¶n ¸nh møc ®é huy ®éng VC§ hiÖn cã vµo ho¹t ®éng kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp vµ ®­îc x¸c ®Þnh. Sè VC§ ®ang dïng trong ho¹t ®éng kinh doanh HÖ sè huy ®éng VC§ trong kú = Sè vèn cè ®Þnh hiÖn cã cña DN 16 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 1.3- HÖ sè ®æi míi TSC§ trong kú: Gi¸ trÞ TSC§ t¨ng trong kú HÖ sè ®æi míi TSC§ trong kú = Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n trong kú HÖ sè nµy cho biÕt t×nh h×nh sö dông vèn ®Ó ®Çu t­ ®æi míi TSC§, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, t¨ng tiÒm lùc c«ng nghÖ míi, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña DN. 1.4- HiÖu suÊt sö dông TSC§ trong kú: Doanh thu thuÇn trong kú HiÖu suÊt sö dông TSC§ trong kú = Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång TSC§ trong kú tham gia t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. Th«ng qua chØ tiªu nµy cho phÐp ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sö dông VC§ cña DN. 1.5- HÖ sè hao mßn TSC§: ChØ tiªu nµy, mét mÆt ph¶n ¸nh møc ®é hao mßn cña TSC§ trong DN; mÆt kh¸c, nã ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh tr¹ng vÒ n¨ng lùc cña TSC§ còng nh­ VC§ ë thêi ®iÓm ®¸nh gi¸. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: Sè khÊu hao luü kÕ cña TSC§ ë thêi ®iÓm ®¸nh gi¸ HÖ sè hao mßn TSC§ = Tæng nguyªn gi¸ TSC§ ë thêi ®iÓm ®¸nh gi¸ 1.6- Møc hao phÝ TSC§: Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ Møc hao phÝ TSC§ = Doanh thu thuÇn hay lîi nhuËn thuÇn 17 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 Qua chØ tiªu nµy cho thÊy ®Ó cã 1 ®ång DTT hoÆc LNT ph¶i chi phÝ bao nhiªu ®ång tµi s¶n cè ®Þnh. NÕu møc hao phÝ thÊp chøng tá hiÖu qu¶ sö dông VC§ cao vµ ng­îc l¹i. 1.7- HÖ sè trang bÞ kü thuËt cho 1 c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. HÖ sè trang bÞ TSC§ = Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n trong kú Sè l­îng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt chØ tiªu nµy dïng ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é trang bÞ kü thuËt cho ng­êi lao ®éng cao hay thÊp, chØ tiªu nµy cµng lín th× cµng gãp phÇn gi¶i phãng lao ®éng cho ng­êi lao ®éng. 1.8- Søc sinh lêi cña tµi s¶n cè ®Þnh. Lîi nhuËn thuÇn Søc sinh lêi cña TSC§ = Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ChØ tiªu nµy ph¸n ¸nh mét ®ång gi¸ trÞ nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ th× mang l¹i mÊy ®ång lîi nhuËn thuÇn. Ngoµi ra cßn sö dông c«ng thøc sau: Lîi nhuËn tr­íc thuÕ (hoÆc sau thuÕ) Tû suÊt lîi nhuËn VC§ = VC§ b×nh qu©n sö dông trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh 1 ®ång VC§ b×nh qu©n sö dông trong kú mang l¹i mÊy ®ång lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. 2- C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó b¶o toµn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sña dông VC§: Trong m«i tr­êng c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, viÖc b¶o toµn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt nãi chung vµ VC§ nãi riªng, lµ yªu cÇu cã tÝnh chÊt sèng cßn ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Vèn cè ®Þnh lµ mét bé phËn quan träng trong c¬ cÊu vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thùc hiÖn viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh cã ý nghÜa kinh tÕ rÊt lín ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Do vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cÇn chó ý mét sè biÖn ph¸p nh­ sau: - LËp vµ thùc hiÖn tèt dù ¸n ®Çu t­ vµo TSC§. 18 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 - Qu¶n lý chÆt chÏ, huy ®éng tèi ®a TSC§ hiÖn cã. Ho¹t ®éng kinh doanh cÇn lËp sæ s¸ch ®Ó theo dâi ®èi víi tõng TSC§. Th­êng xuyªn kiÓm so¸t t×nh h×nh sö dông TSC§ ®Ó huy ®éng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi TSC§ hiÖn cã vµo ho¹t ®éng. - Khi nÒn kinh tÕ cã l¹m ph¸t ë møc cao th× cÇn thùc hiÖn ®iÒu chØnh l¹i nguyªn gi¸ TSC§ ®Ó ®¶m b¶o thu håi ®Çy ®ñ sè VC§ cña doanh nghiÖp. - Thùc hiÖn khÊu hao TSC§ mét c¸ch hîp lý, viÖc KH ph¶i tÝnh c¶ hao mßn h÷u h×nh vµ hao mßn v« h×nh, ®¶m b¶o thu håi ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi VC§. - Thùc hiÖn viÖc b¶o d­ìng, söa ch÷a TSC§ theo ®Þnh kú, tr¸nh t×nh tr¹ng TSC§ bÞ h­ háng tr­íc thêi h¹n sö dông. Tr­êng hîp TSC§ cÇn ph¶i söa ch÷a lín ë giai ®o¹n cuèi cña thêi h¹n sö dông cÇn c©n nh¾c hiÖu qu¶ cña viÖc söa ch÷a víi viÖc thanh lý tµi s¶n ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh míi. - Chó träng thùc hiÖn ®æi míi TSC§ 1 c¸ch kÞp thêi vµ thÝch hîp ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. - Chñ ®éng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro ®Ó b¶o toµn vèn nh­ : Tham gia b¶o hiÓm víi TSC§ ®Æc biÖt; nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan cã thÓ g©y ra nh­ ho¶ ho¹n, b·o lôt vµ nh÷ng bÊt ch¾c kh¸c cã thÓ x¶y ra. 19 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ TuyÕt Mai – 6A06 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh t¹i c«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i tæng hîp B¶o Yªn I/ §Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp. 1 - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty TNHH TMTH B¶o Yªn ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: 12/ Q§ - UBND TØnh Lµo Cai ngµy 01/08/2002. Tªn gäi ®Çy ®ñ: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i tæng hîp huyÖn B¶o Yªn – TØnh Lµo Cai. Tªn viÕt t¾t: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i tæng hîp B¶o Yªn. Trô së chÝnh: ThÞ trÊn Phè Rµng – B¶o Yªn – Lµo Cai. C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nhËn theo luËt ®Þnh, cã con dÊu riªng vµ më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp huyÖn B¶o Yªn. Theo giÊy phÐp kinh doanh th× c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i tæng hîp B¶o Yªn ®­îc phÐp kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc sau: - C¸c mÆt hµng c«ng nghÖ phÈm, mü phÈm. - C¸c mÆt hµng t¹p ho¸. - C¸c l­¬ng thùc, thùc phÈm, n«ng l©m s¶n, h¶i s¶n, ho¸ chÊt. - C¸c mÆt hµng vËt liÖu x©y dùng. - C¸c mÆt hµng x¨ng dÇu, chÊt ®èt. - Kinh doanh nhµ nghØ. - Kinh doanh nhµ hµng ¨n uèng. 20 Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản