intTypePromotion=1

Đề tài: Phân tích và thiết kế biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm càng xe máy ở Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

Chia sẻ: Dang Trong Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
68
lượt xem
14
download

Đề tài: Phân tích và thiết kế biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm càng xe máy ở Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước như hiện nay, các doanh nghiệp phải chủ động về hoạt động sản xuất kinh doanh, điều này đã đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và đòi hỏi mới nhằm đáp ứng kịp thời với những thay đổi để có thể tồn tại và phát triển được trong cạnh tranh, doanh nghiệp nào cũng phải phân đấu nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và giao hàng đúng thời hạn trên cơ sở tăng năng suất lao động và sử dụng tiết kiệm các nguồn lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Phân tích và thiết kế biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm càng xe máy ở Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

 1. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 Môc lôc Néi dung Trang Lêi c¶m ¬n ................................................................................................................... 2 PhÇn më ®Çu ............................................................................................................... 3 PhÇn 1: Cë së lý thuyÕt vÒ qu¶n lý chÊt l−îng........................................... 4 1.1. Kh¸i niÖm chÊt l−îng, qu¶n lý chÊt l−îng ................................................................ 4 1.2. Tr×nh tù ph©n tÝch chÊt l−îng s¶n phÈm.................................................................... 8 1.3. D÷ liÖu vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ............................................................................ 8 1.4. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm..................................................... 17 1.5. C¸c ph−¬ng h−íng n©ng cao chÊt l−îng ................................................................ 18 PhÇn 2: Ph©n tÝch chÊt l−îng s¶n phÈm cµng xe m¸y cña c«ng ty 2.1. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty ................................................................... 19 2.2. Ph©n tÝch chÊt l−îng cµng xe m¸y .......................................................................... 29 2.3. Nguyªn nh©n vµ nh©n tè chÝnh ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng ..................................... 34 2.4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung ....................................................................................... 38 PhÇn 3: ThiÕt kÕ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l−îng cµng xe t¹i c«ng ty 3.1. ChiÕn l−îc, chÝnh s¸ch cña c«ng ty trong thêi gian tíi .......................................... 40 3.2. BiÖn ph¸p 1: §µo t¹o chuyªn m«n vµ kü n¨ng qu¶n lý cho c¸n bé, c«ng nh©n ..... 40 3.3. BiÖn ph¸p 2: ChÕ t¹o míi g¸ hµn, khu«n dËp, b¶o d−ìng toµn bé khu«n g¸ trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt ....................................................................................................... 43 3.4. BiÖn ph¸p 3: §−a ra quy chÕ th−ëng ph¹t nghiªm kh¾c ®èi víi c«ng nh©n vi ph¹m néi quy lao ®éng ...................................................................................................... 45 3.5. Mét sè ®Ò xuÊt kh¸c cho nhµ m¸y trong thêi gian tíi ............................................ 49 KÕt luËn ..................................................................................................................... 50 Tµi liÖu tham kh¶o §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 1
 2. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 Lêi c¶m ¬n Tr−íc tiªn, em xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c Ths. NguyÔn TiÕn Dòng, Tr−ëng Bé m«n Qu¶n trÞ kinh doanh, Khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n lý, Tr−êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ h−íng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n tèt nghiÖp. Em còng xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c thÇy c« trong Khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n lý, c¸c ®ång nghiÖp t¹i C«ng ty Cæ phÇn Kim KhÝ Th¨ng Long, ®Æc biÖt lµ c¸c anh chÞ trong Phßng QC c«ng ty, Phßng Qu¶n lý chÊt l−îng Nhµ m¸y sè 3 ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu, nghiªn cøu, thùc hiÖn ®Ò tµi. Sau cïng, em xin c¶m ¬n c¸c b¹n vµ gia ®×nh ®· lu«n quan t©m, chia sÎ vµ ®éng viªn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp, t×m hiÓu vµ viÕt ®å ¸n ®Ó em cã ®−îc kÕt qu¶ nh− h«m nay. Do tr×nh ®é vµ hiÓu biÕt cña em vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái sai sãt trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ viÕt b¸o c¸o. Em rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn gãp ý tõ phÝa thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó em hoµn thiÖn ®å ¸n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2011 Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 2
 3. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 PhÇn më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n−íc nh− hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®iÒu nµy ®· ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp nh÷ng yªu cÇu vµ ®ßi hái míi nh»m ®¸p øng kÞp thêi víi nh÷ng thay ®æi ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®−îc trong c¹nh tranh, doanh nghiÖp nµo còng ph¶i ph©n ®Êu n©ng cao chÊt l−îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ giao hµng ®óng thêi h¹n trªn c¬ së t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ sö dông tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. Lµ mét c¸n bé cña Phßng QC – c«ng ty, tõ nh÷ng kiÕn thøc thu ®−îc trong qu¸ tr×nh häc tËp, nhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l−îng ®èi víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp em ®· chän ®Ò tµi: “ Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm cµng xe m¸y ë C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Th¨ng Long” lµm ®Ò tµi tèt nghiÖp cña m×nh 1. Môc tiªu cña ®Ò tµi - HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm - Ph©n tÝch thùc tr¹ng chÊt l−îng t¹i C«ng ty vµ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng - ChØ ra ph−¬ng h−íng vµ biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−îng t¹i C«ng ty 2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu §å ¸n ®· ¸p dông mét sè ph−¬ng ph¸p thèng kª, biÓu b¶ng, tæng hîp, ph©n tÝch lµm râ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−îng t¹i C«ngty cæ phÇn Kim KhÝ Th¨ng Long vµ sö dông sè liÖu tæng hîp cña Phßng QC, Phßng Qu¶n lý chÊt l−îng vµ c¸c phßng ban kh¸c cña C«ng ty. 3. KÕt cÊu cña ®å ¸n Ngoµi lêi nãi ®Çu, kÕt luËn, néi dung ®å ¸n ®−îc chia lµm 3 phÇn chÝnh sau: Phần 1: C¬ së lý thuyÕt vÒ qu¶n lý chÊt l−îng Phần 2: Ph©n tÝch chÊt l−îng s¶n phÈm cµng xe m¸y Phần 3: C¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm cµng xe m¸y Nguån d÷ liÖu dïng ®Ó ph©n tÝch trong khu«n khæ ®å ¸n nµy bao gåm: C¸c b¶n tæng hîp lçi cña kh¸ch hµng, t¹i c«ng ty, c¸c biªn b¶n kiÓm tra chÊt l−îng, hµng háng. B¶n ®å ¸n tËp trung tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh c¸c d¹ng lçi, sè l−îng lçi, ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n vµ t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc. §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 3
 4. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 PhÇn 1 C¬ së lý thuyÕt vÒ qu¶n lý chÊt l−îng 1.1. Kh¸i niÖm chÊt l−îng, Qu¶n lý chÊt l−îng 1.1.1. Kh¸i niÖm chÊt l−îng: Cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau khi ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò chÊt l−îng s¶n phÈm cô thÓ nh− sau: * Quan ®iÓm mang t− t−ëng triÕt häc cho r»ng: ChÊt l−îng lµ sù tuyÖt vêi vµ hoµn h¶o cña s¶n phÈm. Quan ®iÓm nµy mang tÝnh triÕt häc, trõu t−îng, chÊt l−îng kh«ng thÓ x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c nªn chØ cã ý nghÜa ®¬n thuÇn trong nghiªn cøu * Quan ®iÓm chÊt l−îng theo ®Æc ®iÓm s¶n phÈm: ChÊt l−îng s¶n phÈm ®−îc ph¶n ¸nh bëi c¸c thuéc tÝnh ®Æc tr−ng cña s¶n phÈm ®ã. Theo quan niÖm nµy chÊt l−îng s¶n phÈm ®ång nghÜa víi sè l−îng c¸c thuéc tÝnh h÷u Ých cña s¶n phÈm. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ s¶n phÈm cã nhiÒu thuéc tÝnh h÷u Ých ch−a ch¾c ®· ®−îc ng−êi tiªu dïng ®¸nh gi¸ cao. * Quan ®iÓm chÊt l−îng theo nhµ s¶n xuÊt: ChÊt l−îng lµ sù phï hîp cña mét s¶n phÈm víi c¸c yªu cÇu hoÆc tiªu chuÈn, quy c¸ch ®· x¸c ®Þnh tr−íc. Quan ®iÓm nµy chØ tËp trung chñ yÕu ®Õn viÖc ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu chÊt l−îng ®Æt ra. * Quan ®iÓm chÊt l−îng theo ng−êi tiªu dïng: ChÊt l−îng lµ sù phï hîp cña s¶n phÈm víi môc ®Ých, lîi Ých sö dông cña ng−êi tiªu dïng * ChÊt l−îng theo gi¸ trÞ: ChÊt l−îng cung cÊp nh÷ng thuéc tÝnh mang l¹i lîi thÕ c¹nh tranh ph©n biÖt víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr−êng * Mét sè ®Þnh nghÜa kh¸c vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm nh− sau: - Theo TCVN ISO 9000: ChÊt l−îng lµ møc ®é tho¶ m·n cña mét tËp hîp c¸c thuéc tÝnh ®èi víi c¸c yªu cÇu. C¸c ®Æc tÝnh bao gåm: VËt lý, c¶m quan, hµnh vi, thêi gian, chøc n¨ng vµ c¸c ®Æc tÝnh nµy ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu x¸c ®Þnh, ngÇm hiÓu chung hay b¾t buéc. - Theo ng−êi b¸n hµng: ChÊt l−îng lµ b¸n hÕt hµng, cã kh¸ch hµng th−êng xuyªn. - Theo ng−êi tiªu dïng: ChÊt l−îng lµ sù phï hîp víi mong muèn cña hä. ChÊt l−îng s¶n phÈm, dÞch vô ph¶i thÓ hiÖn c¸c khÝa c¹nh: ThÓ hiÖn tÝnh n¨ng kü thuËt hay tÝnh h÷u dông cña nã, ThÓ hiÖn cïng víi chi phÝ, g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn tiªu dïng cô thÓ. Tõ nh÷ng quan niÖm trªn ta thÊy r»ng quan niÖm “chÊt l−îng h−íng theo thÞ tr−êng” ®−îc c¸c doanh nghiÖp còng nh− c¸c nhµ nghiªn cøu quan t©m nhiÒu h¬n v× nã h−íng ®Õn môc tiªu kh¸ch hµng lµ chñ yÕu. ChÊt l−îng kh«ng chØ dõng l¹i ë chÊt l−îng s¶n phÈm mµ cßn chÊt l−îng dÞch vô khi b¸n vµ chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®−îc møc chÊt l−îng ®ã hay chÝnh lµ chÊt l−îng tæng hîp. §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 4
 5. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 1.1.2. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý chÊt l−îng Qu¶n lý mét tæ chøc, mét doanh nghiÖp trong bÊt kú trong lÜnh vùc nµo thùc chÊt lµ qu¶n lý mét hÖ thèng gåm nhiÒu qu¸ tr×nh, nhiÒu ho¹t ®éng liªn quan ®Õn nhau, ®Ó biÕn yÕu tè ®Çu vµo (nguån lùc cña tæ chøc) thµnh kÕt qu¶ ®Çu ra (c¸c s¶n phÈm, dÞch vô, tiÖn Ých cho x· héi…). Do ®ã, ®Ó cã kÕt qu¶ ®Çu ra tèt, cÇn qu¶n lý kiÓm so¸t mét hÖ thèng c¸c nguån lùc vµ c¸c qu¸ tr×nh nh»m ®¹t môc tiªu cuèi cïng cña tæ chøc doanh nghiÖp. Trong doanh nghiÖp cã 5 hÖ thèng qu¶n lý ®ã lµ: - HÖ thèng qu¶n lý kü thuËt: §©y lµ hÖ thèng qu¶n lý nh»m kiÓm so¸t tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kü thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, liªn quan ®Õn toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc cung cÊp dÞch vô. - HÖ thèng qu¶n lý tµi chÝnh: HÖ thèng qu¶n lý nh»m qu¶n lý nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn khÝa c¹nh vÒ tµi chÝnh, tµi s¶n cña doanh nghiÖp. - HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng: Lµ hÖ thèng qu¶n lý nh»m ®Þnh h−íng vµ kiÓm so¸t tæ chøcvÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm, chÊt l−îng c¸c qu¸ tr×nh vµ chÊt l−îng cña c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý trong doanh nghiÖp - HÖ thèng qu¶n lý m«i tr−êng: Lµ hÖ thèng qu¶n lý nh»m kiÓm so¸t c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn m«i tr−êng ph¸t sinh tõ nh÷ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. - HÖ thèng qu¶n lý nguån nh©n lùc: HÖ thèng qu¶n lý vµ kiÓm so¸t nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nguån nh©n lùc, còng nh− nh÷ng tr¸ch nhiÖm x· héi cña mét tæ chøc ®èi víi viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Qu¶n lý chÊt l−îng lµ mét khÝa c¹nh cña chøc n¨ng qu¶n lý ®Ó x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÊt l−îng. Ho¹t ®éng qu¶n lý trong lÜnh vùc chÊt l−îng ®−îc gäi lµ qu¶n lý chÊt l−îng, cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm ®Þnh nghÜa xoay quanh néi dung nµy nh−: - Theo GOST 15467 – 79: Qu¶n lý chÊt l−îng chÝnh lµ x©y dùng, ®¶m b¶o vµ duy tr× møc chÊt l−îng tÊt yÕu trong c¶ kh©u thiÕt kÕ, chÕ t¹o, s¶n xuÊt, l−u th«ng vµ tiªu dïng. §−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch kiÓm tra chÊt l−îng cã hÖ thèng, còng nh− c¸c nh©n tè t¸c ®éng vµ ®iÒu kiÖn ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng s¶n phÈm. - Theo A.G. Robertson, mét chuyªn gia ng−êi Anh vÒ chÊt l−îng cho r»ng: Qu¶n lý chÊt l−îng ®−îc xem nh− mét hÖ thèng qu¶n trÞ tÊt c¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ cho phÐp tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña ng−êi tiªu dïng - Trong tiªu chuÈn c«ng nghiÖp NhËt B¶n (JIS) cho r»ng: Qu¶n lý chÊt l−îng lµ hÖ thèng ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt gãp phÇn t¹o ra c¸c hµng ho¸ ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu cña ng−êi tiªu dïng. - Gi¸o s−, tiÕn sÜ Kaoru Ishikawa, mét chuyªn gia næi tiÕng trong lÜnh vùc qu¶n lý chÊt l−îng cña NhËt B¶n ®−a ra ®Þnh nghÜa qu¶n lý chÊt l−îng cã nghÜa lµ: Nghiªn cøu triÓn khai, thiÕt kÕ s¶n xuÊt vµ b¶o d−ìng mét sè s¶n phÈm cã chÊt l−îng, kinh tÕ nhÊt, cã Ých nhÊt cho ng−êi tiªu dïng vµ bao giê còng tho¶ m·n nhu cÇu cña ng−êi tiªu dïng. - Tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ ISO 9000 cho r»ng: Qu¶n lý chÊt l−îng lµ mét ho¹t ®éng cã chøc n¨ng qu¶n lý chung nh»m môc ®Ých ®Ò ra chÝnh s¸ch môc tiªu, tr¸ch nhiÖm vµ thùc hiÖn chóng b»ng c¸c biÖn ph¸p nh− ho¹ch ®Þnh chÊt l−îng, kiÓm so¸t §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 5
 6. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 chÊt l−îng, ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ c¶i tiÕn chÊt l−îng trong khu«n khæ mét hÖ thèng chÊt l−îng. Qu¶n lý chÊt l−îng cã thÓ hiÓu lµ mét hÖ thèng nh÷ng biÖn ph¸p nh»m t¹o ra hµng ho¸ hoÆc dÞch vô cã chÊt l−îng phï hîp víi yªu cÇu cña ng−êi mua mét c¸ch kinh tÕ nhÊt Tõ nh÷ng kh¸i niÖm trªn ta cã thÓ rót ra mét sè ®Æc ®iÓm chung vÒ qu¶n lý chÊt l−îng nh− sau: - Môc tiªu trùc tiÕp cña qu¶n lý chÊt l−îng lµ ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ c¶i tiÕn chÊt l−îng phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr−êng víi chi phÝ tèi −u. - Thùc chÊt cña qu¶n lý chÊt l−îng lµ tæng hîp c¸c ho¹t ®éng cña chøc n¨ng qu¶n lý nh−: Ho¹ch ®Þnh, tæ chøc, kiÓm so¸t vµ ®iÒu chØnh. Nãi c¸ch kh¸c, qu¶n lý chÊt l−îng chÝnh lµ chÊt l−îng cña qu¶n lý. - Qu¶n lý chÊt l−îng ®−îc thùc hiÖn trong suèt thêi kú sèng cña s¶n phÈm tõ thiÕt kÕ, chÕ t¹o ®Õn sö dông s¶n phÈm. 1.1.3. Mét sè ph−¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l−îng Vµo nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XX ng−êi ta quan niÖm qu¶n lý chÊt l−îng lµ kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Õn giai ®o¹n tiÕp theo vµo nh÷ng n¨m 50 cña thÕ kû XX ph¹m vi néi dung chøc n¨ng qu¶n lý chÊt l−îng ®−îc më réng h¬n nh−ng chñ yÕu vÉn tËp trung vµo giai ®o¹nh s¶n xuÊt. Ngµy nay, qu¶n lý chÊt l−îng ®· ®−îc më réng bao gåm c¶ lÜnh vùc s¶n xuÊt, dÞch vô vµ qu¶n lý. Quan ®iÓm qu¶n lý chÊt l−îng ngµy nay ph¶i h−íng vµo phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt, ph¶i tËp trung vµo n©ng cao chÊt l−îng cña qu¸ tr×nh voµ toµn bé hÖ thèng. §ã chÝnh lµ qu¶n lý chÊt l−îng toµn diÖn. * Qu¶n lý chÊt l−îng, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Qu¶n lý chÊt l−îng lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn liªn tôc ban ®Çu c¸c xÝ nghiÖp thùc hiÖn ®¶m b¶o chÊt l−îng trªn c¬ së kiÓm tra th«ng qua tæ chøc KCS. NhiÖm vô cña Phßng KCS lµ ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn kh«ng ®Ó c¸c s¶n phÈm kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt l−îng lät ®Õn tay kh¸ch hµng. Thùc chÊt cña viÖc kiÓm tra nµy lµ lµm chøc n¨ng cña mét bé läc ph©n chia s¶n phÈm thµnh hai phÇn: Sai háng bªn trong vµ sai háng bªn ngoµi. - Sai háng bªn trong lµ nh÷ng sai háng ®−îc ph¸t hiÖn vµ gi÷ l¹i trong ph¹m vi doanh nghiÖp. - Sai háng bªn ngoµi lµ nh÷ng sai háng ®· ®Ó lät ®Õn tay kh¸ch hµng. NÕu KCS lµm viÖc tèt th× phÇn sai háng bªn trong sÏ lín h¬n phÇn sai háng bªn ngoµi, nÕu KCS lµm viÖc kÐm th× kÕt qu¶ sÏ ng−îc l¹i, nh−ng tæng sè sai háng cña hai phÇn gép l¹i lµ kh«ng ®æi bëi KCS kh«ng cã kh¶ n¨ng lo¹i trõ nguyªn nh©n dÉn tíi sai háng do ®ã kh«ng ng¨n chÆn ®−îc qu¸ tr×nh sai háng. §Ó kh¾c phôc nh−îc ®iÓm trªn, ng−êi ta ph¸t triÓn hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l−îng dùa trªn c¬ së qu¶n lý chÊt l−îng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. TÊt c¶ c¸c bé phËn liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm nh− cung øng vËt t−, c«ng nghÖ, tæ chøc s¶n xuÊt, kiÓm tra, ®ãng gãi b¶o qu¶n, vËn §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 6
 7. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 chuyÓn…®Òu ph¶i thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l−îng, mang l¹i hiÖu qu¶ cao so víi viÖc ®¬n thuÇn sö dông hÖ thèng KCS KiÓm tra kh«ng t¹o ra chÊt l−îng mµ chÊt l−îng ®−îc t¹o ra tõ toµn bé qu¸ tr×nh. * Qu¶n lý chÊt l−îng toµn diÖn Theo TCVN 5914 – 1994: “ Qu¶n lý chÊt l−îng toµn diÖn lµ c¸ch qu¶n lý mét tæ chøc tËp trung vµo chÊt l−îng, dùa vµo sù tham gia cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña nã, nh»m ®¹t ®−îc sù thµnh c«ng l©u dµi nhê viÖc tho¶ m·n kh¸ch hµng vµ ®em l¹i lîi Ých cho c¸c thµnh viªn cña tæ chøc ®ã vµ x· héi”. Cã thÓ gi¶i thÝch néi dung cña ®Þnh nghÜa trªn: - Mäi ho¹t ®éng qu¶n lý ®Òu tËp trung vµo chÊt l−îng, lÊy chÊt l−îng lµ môc tiªu hµng ®Çu - Mäi thµnh viªn, mäi cÊp, tÊt c¶ c¸c bé phËn kh«ng ai ®−îc ®øng ngoµi ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l−îng * Mét sè ph−¬ng ph¸p kh¸c Ngoµi c¸c ph−¬ng ph¸p trªn th× cßn mét sè ph−¬ng ph¸p kh¸c ®−îc ¸p dông trong c¸c c«ng ty mét sè n−íc nh− sau: - Ph−¬ng ph¸p cam kÕt chÊt l−îng ®ång bé (Total quality commutent TQC) ph−¬ng ph¸p nµy ®éng viªn khÝch lÖ toµn bé thµnh viªn trong c«ng ty cam kÕt ®¶m b¶o chÊt l−îng c«ng viÖc do chÝnh m×nh phô tr¸ch, ®¶m nhiÖm - C¶i tiÕn chÊt l−îng toµn diÖn c«ng ty: ViÖc c¶i tiÕn chÊt l−îng ®−îc tiÕn hµnh ®Òu kh¾p ë c¸c bé phËn l·nh ®¹o ®Õn c«ng nh©n, c¸c dÞch vô b¸n hµng vµ b¸n hµng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶n s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Ó ®¸p øng, tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ toµn x· héi. 1.1.4. Môc ®Ých vµ ®èi t−îng cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng Mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu cña doanh nghiÖp lµ n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Muèn cã s¶n phÈm tèt nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu sau: - §¸p øng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ møc chÊt l−îng phï hîp øng víi chøc n¨ng sö dông x¸c ®Þnh cña s¶n phÈm - Phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn vµ quy ®Þnh kü thuËt mang tÝnh ph¸p lÖnh - Phï hîp víi ph¸p luËt vµ c¸c yªu cÇu vÒ tÝnh kinh tÕ vµ tÝnh x· héi. - Mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n H×nh 1.1 11 giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh qu¶n lý chÊt l−îng s¶n phÈm TQM §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 7
 8. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 §Ó ®¹t ®−îc môc tiªu trªn ®èi t−îng cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng tæng hîp lµ toµn bé 11 giai ®o¹n cña chu tr×nh qu¶n lý chÊt l−îng. 1. Maketting 2. ThiÕt kÕ, x©y dùng c¸c quy ®Þnh kü thuËt vµ nghiªn cøu triÓn khai 3. Cung øng vËt t− kü thuËt 4. ChuÈn bÞ s¶n xuÊt 5. TiÕn hµnh s¶n xuÊt 6. KiÓm tra thö nghiÖm 7. §ãng gãi, b¶o qu¶n 8. Ph©n phèi tiªu thô 9. L¾p ®Æt vµ vËn hµnh 10. Hç trî vµ b¶o tr× kü thuËt 11. Thµnh lý sau sö dông §èi víi mçi giai ®o¹n ®Òu cã nh÷ng yªu cÇu vµ néi dung qu¶n lý chÊt l−îng cô thÓ 1.2. Tr×nh tù ph©n tÝch chÊt l−îng s¶n phÈm §Ó ph©n tÝch chÊt l−îng s¶n phÈm ng−êi ta ph¶i tËp hîp, thèng kª ®−îc c¸c d÷ liÖu liªn quan ®Õn s¶n phÈm ®ã. Th«ng th−êng cã 3 b−íc c¬ b¶n sau: - B−íc 1: Thèng kª sai háng Thèng kª sai háng cho biÕt gåm nh÷ng d¹ng sai háng nµo, sè l−îng bao nhiªu vµ sai háng nµo lµ nhiÒu nhÊt, Ýt nhÊt, ®¸ng chó ý nhÊt. Thèng kª sai háng cßn gióp n¾m ®−îc hiÖn tr¹ng, cã sè liÖu ®Ó ph©n tÝch nh»m ®−a ra quyÕt ®Þnh, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh vµ cã quyÕt ®Þnh c¶i tiÕn hay kh«ng - B−íc 2: §¸nh gi¸ tæn thÊt X¸c ®Þnh ®−îc chi phÝ cña c¸c sai háng lµ bao nhiªu, tæn thÊt vÒ c¸i g× nhiÒu nhÊt, Ýt nhÊt. - B−íc 3: X¸c ®Þnh nguyªn nh©n Tæng hîp ®−îc c¸c nguyªn nh©n cã thÓ g©y ra lçi X¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c sai háng lµ do ®©u ®Ó ®−a ra ph−¬ng ¸n xö lý thÝch hîp cho mçi d¹ng sai háng. Cã thÓ x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, thêi gian, ®i¹ ®iÓm ph¸t sinh vµ cã h−íng kh¾c phôc 1.3. D÷ liÖu vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chÊt l−îng 1.3.1. D÷ liÖu Cã 2 lo¹i d÷ liÖu: Bªn trong c«ng ty vµ bªn ngoµi c«ng ty - D÷ liÖu bªn trong c«ng ty + BiÓu thèng kª lçi t¹i ®¬n vÞ s¶n xuÊt + C¸c ®Þnh møc gia c«ng, vËt t−, lao ®éng cña s¶n phÈm + C¸c biªn b¶n chÊt l−îng, hµng háng, b¸o c¸o chÊt l−îng ®Þnh kú + C¸c lo¹i kÕ ho¹ch s¶n xuÊt + Pháng vÊn trùc tiÕp c«ng nh©n §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 8
 9. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 - D÷ liÖu bªn ngoµi c«ng ty: + Thèng kª lçi cña kh¸ch hµng + C¸c biÓu yªu cÇu ®èi phã sai háng, biÓu 5 nguyªn t¾c. 1.3.2. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch sè liÖu A. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh: * Ph−¬ng ph¸p so s¸nh gi¶n ®¬n: Lµ kÕt qu¶ cña phÐp trõ gi÷a trÞ sè cña kú ph©n tÝch so víi kú gèc cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. §Ó phÐp so s¸nh cã ý nghÜa th× ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt lµ c¸c chØ tiªu ®−îc ®em so s¸nh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÊt so s¸nh ®−îc vÒ kh«ng gian vµ thêi gian VÒ thêi gian: C¸c chØ tiªu ph¶i ®−îc tÝnh trong cïng mét kho¶ng thêi gian h¹ch to¸n nh− nhau (cô thÓ nh− cïng quý, th¸ng, n¨m…) vµ ph¶i ®ång nhÊt trªn c¶ ba mÆt: cïng ph¶i ¸nh néi dung kinh tÕ, cïng mét ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n, cïng mét ®¬n vÞ ®o l−êng. VÒ kh«ng gian: C¸c chØ tiªu cÇn ph¶i ®−îc quy ®æi vÒ cïng quy m« t−¬ng tù nh− nhau (cô thÓ cïng mét bé phËn, ph©n x−ëng…) §Ó ®¸p øng cho c¸c môc tiªu so s¸nh ng−êi ta th−êng dïng c¸c ph−¬ng ph¸p so s¸nh sau: * Ph−¬ng ph¸p so s¸nh tuyÖt ®èi Lµ kÕt qu¶ cña phÐp trõ gi÷a trÞ sè cña kú ph©n tÝch so víi kú gèc, kÕt qu¶ so s¸nh biÓu hiÖn khèi l−îng, quy m« cña c¸c hiÖn t−îng Møc t¨ng gi¶m tuyÖt TrÞ sè kú chØ tiªu kú = - TrÞ sè chØ tiªu kú gèc ®èi chØ tiªu () ph©n tÝch Møc t¨ng gi¶m trªn chØ ph¶n ¸nh vÒ l−îng, thùc chÊt cña viÖc t¨ng gi¶m nãi trªn kh«ng nãi lµ cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc dïng kÌm víi c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ gi÷a c¸c kú. * Ph−¬ng ph¸p so s¸nh t−¬ng ®èi Lµ kÕt qu¶ cña phÐp chia gi÷a trÞ sè cña kú ph©n tÝch so s¸nh víi kú gèc cña chi tiªu kinh tÕ, kÕt qu¶ so s¸nh nµy biÓu hiÖn kÕt cÊu mèi quan hÖ, tèc ®é ph¸t triÓn møc phæ biÕn cña c¸c hiÖn t−îng kinh tÕ. Møc t¨ng gi¶m t−¬ng ®èi c¸c chØ tiªu TrÞ sè kú ph©n tÝch x 100% = TrÞ sè kú gèc + §iÒu kiÖn so s¸nh: - B¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt vÒ néi dung kinh tÕ cña c¸c chØ tiªu - B¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt vÒ ph−¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ tiªu - B¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt vÒ ®¬n vÞ tÝnh c¸c chØ tiªu c¶ vÒ sè l−îng, thêi gian vµ gi¸ trÞ + øng dông: Ph−¬ng ph¸p so s¸nh gi¶n ®¬n ®−îc sö dông phæ biÕn trong c¸c lÜnh vùc ph©n tÝch lao ®éng, vËt t−, tiÒn vèn, lîi nhuËn, chÊt l−îng…®Ó kiÓm tra møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. B. Ph−¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn Ph−¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn lµ ph−¬ng ph¸p mµ ë ®ã c¸c nh©n tè lÇn l−ît ®−îc thay thÕ theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c møc ®é ¶nh h−ëng cña §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 9
 10. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 chóng ®Õn chØ tiªu cÇn ph©n tÝch (®èi t−îng ph©n tÝch) b»ng c¸ch cè ®Þnh c¸c nh©n tè kh¸c trong mçi lÇn thay thÕ. Thùc chÊt cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ thay sè liÖu thùc tÕ vµo sè liÖu kÕ ho¹ch, sè liÖu ®Þnh møc hoÆc sè liÖu gèc. Sè liÖu ®−îc thay thÕ cña mét nh©n tè nµo ®ã ph¶n ¸nh møc ®é ¶nh h−ëng cña nh©n tè ®ã tíi c¸c chØ tiªu ph©n tÝch trong khi c¸c chØ tiªu kh¸c kh«ng thay ®æi. Theo ph−¬ng ph¸p nµy chØ tiªu lµ lµm ¶nh h−ëng: C = f (x, y, z). Tr×nh tù thay thÕ: C¸c nh©n tè vÒ khèi l−îng thay thÕ tr−íc, c¸c nh©n tè vÒ chÊt l−îng thay thÕ sau, tr−êng hîp ®Æc biÖt tuú theo yªu cÇu c¶u môc ®Ých ph©n tÝch Cô thÓ: Gäi Q lµ chØ tiªu cÇn ph©n tÝch Gäi a, b, c lµ tr×nh tù c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn chØ tiªu ph©n tÝch ThÓ hiÖn b»ng ph−¬ng tr×nh: Q = a. b. c §Æt Q1 : ChØ tiªu kú ph©n tÝch, Q1 = a1 . b1 . c1 §Æt Q0 : ChØ tiªu kú ph©n tÝch, Q0 = a0 . b0 . c0 Q1 – Q0 = Q møc chªnh lÖch gi÷a kú thùc hiÖn vµ kú gèc, ®©y còng lµ ®èi t−îng cÇn ph©n tÝch. Q = a1 . b1 . c1 - a0 . b0 . c0 Thùc hiÖn theo tr×nh tù c¸c b−íc thay thÕ ( L−u ý: nh©n tè ®· thay thÕ ë b−íc tr−íc ph¶i ®−îc gi÷ nguyªn cho b−íc sau thay thÕ) * Thay thÕ b−íc 1 (cho nh©n tè a) a0 . b0 . c0 ®−îc thay thÕ b»ng a1 . b0 . c0 Møc ®é ¶nh h−ëng cña nh©n tè a lµ a = a1 . b0. c0 - a0 . b0 . c0 * Thay thÕ b−íc 2 cho nh©n tè b a1. b0 . c0 ®−îc thay thÕ b»ng a1 . b1 . c0 Møc ®é ¶nh h−ëng cña nh©n tè b lµ b = a1 . b1. c0 – a1 . b0 . c0 * Thay thÕ b−íc 3 cho nh©n tè c a1. b1 . c0 ®−îc thay thÕ b»ng a1 . b1 . c1 Møc ®é ¶nh h−ëng cña nh©n tè c lµ c = a1 . b1. c1 – a1 . b1 . c0 Tæng hîp møc ®é ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè ta cã a + b + c = Q * ¦u nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p - ¦u ®iÓm: Lµ ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n, dÔ tÝnh to¸n so víi c¸c ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nh©n tè ¶nh h−ëng kh¸c. Ph−¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c nh©n tè cã quan hÖ víi chØ tiªu ph©n tÝch b»ng th−¬ng, tæng, hiÖu, tÝch sè vµ c¶ sè %. - Nh−îc ®iÓm: Khi x¸c ®Þnh nh©n tè ®ã, ph¶i gi¶ ®Þnh c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi, trong thùc tÕ c¸c nh©n tè kh¸c cã thÓ thay ®æi. ViÖc s¾p xÕp tr×nh tù c¸c nh©n tè tõ §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 10
 11. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 nh©n tè s¶n l−îng ®Õn chÊt l−îng, trong thùc tÕ viÖc ph©n biÖt râ rµng gi÷a nh©n tè s¶n l−îng vµ nh©n tè chÊt l−îng lµ kh«ng râ rµng. - Ph¹m vi ¸p dông: Ph−¬ng ph¸p nµy ®Ó ph©n tÝch nguyªn nh©n, x¸c ®Þnh ®−îc møc ®é ¶nh h−ëng cña nh©n tè lµm t¨ng, gi¶m chØ tiªu ®ang ph©n tÝch. Tõ ®ã ®−a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng nh©n tè chñ quan ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn chÊt l−îng kinh doanh vµ ®ång thêi cñng cè, x©y dùng ph−¬ng h−íng cho kú sau. C. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch t−¬ng quan vµ håi quy Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch t−¬ng quan vµ håi quy lµ ph−¬ng to¸n häc ®−îc vËn dông trong ph©n tÝch kinh doanh ®Ó biÓu hiÖn vµ ®¸nh gi¸ mèi liªn hÖ gi÷a hai hay nhiÒu biÕn sè, nh−ng kh«ng biÓu diÔn thµnh ph−¬ng tr×nh liªn hÖ vµ kh«ng nªu râ ®©u lµ biÕn nguyªn nh©n (®Çu vµo), ®©u lµ biÕn kÕt qu¶ (®Çu ra) Ph−¬ng ph¸p håi quy: X¸c ®Þnh mèi liªn hÖ gi÷a mét biÕn kÕt qu¶ vµ mét hay nhiÒu biÕn nguyªn nh©n b»ng ph−¬ng tr×nh liªn hÖ (ph−¬ng tr×nh håi quy) Ph−¬ng ph¸p t−¬ng quan vµ håi quy cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau vµ cã thÓ gäi t¾t lµ ph−¬ng ph¸p t−¬ng quan. Nõu quan s¸t ®¸nh gi¸ mèi liªn hÖ gi÷a mét tiªu thøc kÕt qu¶ víi nhiÒu tiªu thøc nguyªn nh©n goi lµ t−¬ng quan béi. Ph−¬ng ph¸p t−¬ng quan vµ håi quy ph¶n ¸nh nh÷ng nh©n tè nghiªn cøu ¶nh h−ëng ®Õn chØ tiªu ph©n tÝch chiÕm bao nhiªu %, cßn l¹i bao nhiªu % lµ do ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng nghiªn cøu. §ång thêi còng chØ ra møc ®« ¶nh h−ëng cña tõng nh©n tè ®Õn chØ tiªu ph©n tÝch. 1.3.3. Mét sè c«ng cô gióp ph©n tÝch, qu¶n lý chÊt l−îng Trong qu¶n lý chÊt l−îng ng−êi ta th−êng sö dông 7 lo¹i c«ng cô truyÒn thèng lµ s¬ ®å nh©n qu¶, biÓu ®å Pareto, phiÕu kiÓm tra chÊt l−îng, biÓu ®å ph©n bè mËt ®é, biÓu ®å kiÓm so¸t, biÓu ®å ph©n t¸n. * PhiÕu kiÓm tra: Là nh÷ng phiÕu ghi c¸c sè liÖu mét c¸ch ®¬n gi¶n b»ng c¸ch ký hiÖu c¸c ®¬n vÞ ®o vÒ c¸c d¹ng sai sãt khuyÕt tËt cña s¶n phÈm Môc ®Ých cña c«ng cô nµy lµ thu thËp, ghi chÐp c¸c d÷ liÖu chÊt l−îng theo nh÷ng c¸ch thøc nhÊt ®Þnh ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chÊt l−îng vµ ®−a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh xö lý hîp lý. Cã thÓ sö dông phiÕu kiÓm tra ®Ó: - KiÓm tra lý do s¶n phÈm bÞ tr¶ l¹i - KiÓm tra vÞ trÝ c¸c khuyÕt tËt - Phóc tra c«ng viÖc kiÓm tra cuèi cïng (kiÓm tra x¸c nhËn) C¸c d¹ng phiÕu kiÓm tra - PhiÕu kiÓm tra mµu tr¾ng: Hµng ®· ®−îc ph©n x−ëng kiÓm tra chê QC kiÓm tra - PhiÕu kiÓm tra mµu xanh: Hµng kiÓm tra ®¹t - PhiÕu kiÓm tra mµu vµng: Hµng kiÓm kh«ng ®¹t cã thÓ söa ch÷a ®−îc - PhiÕu kiÓm tra mµu ®á: Hµng kh«ng ®¹t, kh«ng söa ®−îc §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 11
 12. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 ViÖc sö dông phiÕu kiÓm tra lµ rÊt dÔ, ®iÒu nµy còng ph¶n ¸nh lµ t¹i sao trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay vÉn th−êng sö dông c¸ch nµy lµ phæ biÕn ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cña m×nh * S¬ ®å l−u tr×nh: Lµ h×nh thøc thÓ hiÖn toµn bé c¸c ho¹t ®éng cÇn thùc hiÖn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay cung cÊp s¶n phÈm, dÝch vô th«ng qua nh÷ng s¬ ®å khèi vµ c¸c ký hiÖu nhÊt ®Þnh Môc ®Ých cña lo¹i c«ng cô nµy lµ nhËn biÕt, ph©n tÝch ho¹t ®éng ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng ho¹t ®éng ch−a thÝch hîp cÇn ®−îc söa ®æi Các hoạt Quyết Bắt đầu động Kết thúc định * S¬ ®å nh©n qu¶ - Kh¸i niÖm: Lµ mét s¬ ®å biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ vµ nguyªn nh©n g©y ra kÕt qu¶ ®ã. KÕt qu¶ lµ nh÷ng chØ tiªu chÊt l−îng cÇn theo dâi ®¸nh gi¸, cßn nguyªn nh©n lµ nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn chØ tiªu chÊt l−îng ®ã. - Môc ®Ých lµ t×m kiÕm, x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng trôc trÆc vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm, dÞch vô hoÆc qu¸ tr×nh. Tõ ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc nguyªn nh©n nh»m c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn chÊt l−îng cña ®èi t−îng qu¶n lý. - C¸ch x©y dùng X¸c ®Þnh ®Æc tÝnh chÊt l−îng cô thÓ cÇn ph©n tÝch VÏ chØ tiªu chÊt l−îng lµ mòi tªn dµi biÓu hiÖn x−¬ng sèng c¸, ®Çu mòi thª ghi chØ tiªu chÊt l−îng ®ã X¸c ®Þnh c¸c yªu tè chÝnh ¶nh h−ëng ®Õn chØ tiªu chÊt l−îng ®· lùa chän, vÏ c¸c yÕu tè nµy nh− nh÷ng x−¬ng nh¸nh chÝnh cña c¸. T×m tÊt c¶ c¸c yÕu tè kh¸c cã ¶nh h−ëng ®Õn nhãm yÕu tè chÝnh võa x¸c ®Þnh Trªn mçi nh¸nh x−¬ng cña tõng yÕu tè chÝnh, vÏ thªm c¸c nh¸nh x−¬ng d¨m cña c¸ thÓ hiÖn c¸c yÕu tè trong mèi quan hÖ hä hµng, trùc tiÕp, gi¸n tiÕp Ghi tªn c¸c yÕu tè vµ chØ tiªu chÊt l−îng trªn s¬ ®å §Ó s¬ ®å nh©n qu¶ chÝnh x¸c, ph¸t huy t¸c dông tèt, cÇn cã sù hîp t¸c phèi hîp chÆ chÏ víi nh÷ng ng−êi trùc tiÕp t¹o ra chØ tiªu chÊt l−îng ®ã. §Õn tËn n¬i x¶y ra sù viÖc ®Ó nghiªn cøu t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ khuyÕn khÝch mäi thµnh viªn tham gia vµo viÖc ph¸t triÓn, t×m kiÕm nguyªn nh©n vµ l¾ng nghe ý kiÕn cña hä §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 12
 13. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 H×nh 1.2 S¬ ®å nh©n qu¶ Con ng−êi Men Materials VËt liÖu ChØ tiªu chÊt l−îng Ph−¬ng ph¸p Methods M¸y mãc Machines * BiÓu ®å Pareto - Kh¸i niÖm: BiÓu ®å Pareto lµ ®å thÞ h×nh cét ph¶n ¸nh c¸c d÷ liÖu chÊt l−îng thu thËp ®−îc, s¾p xÕp theo thø tù tõ cao ®Õn thÊp, chØ râ c¸c vÊn ®Ò cÇn ®−îc −u tiªn gi¶i quyÕt tr−íc. - Nh×n vµo biÓu ®å ng−êi ta thÊy râ kiÓu sai sãt phæ biÕn nhÊt, thø tù −u tiªn kh¾c phôc c¸c vÊn ®Ò còng nh− kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng c¶i tiÕn chÊt l−îng. Nhê ®ã kÝch thÝch, ®éng viªn ®−îc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng−êi lao ®éng trong ho¹t ®éng c¶i tiÕn ®ã. - C¸ch thùc hiÖn: X¸c ®Þnh c¸c lo¹i sai sãt vµ thu thËp d÷ liÖu S¾p xÕp d÷ liÖu trong b¶ng theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ TÝnh tû lÖ % cña tõng d¹ng sai sãt X¸c ®Þnh tû lÖ % sai sè tÝch luü VÏ ®å thÞ cét theo tû lÖ % cña c¸c d¹ng sai sãt võa tÝnh ë trªn. Thø tù vÏ d¹ng sai sãt cã tû lÖ lín nhÊt tr−íc vµ theo thø tù nhá nhÊt. VÏ ®−êng tÝch luü theo sè % tÝch luü ®· tÝnh ViÕt tiªu ®Ò néi dung vµ ghi tãm t¾t c¸c d¹ng ®Æc tr−ng cña sai sãt lªn ®å thÞ BiÓu ®å Pareto cã thÓ ¸p dông trong tr−êng hîp c¸c d¹ng khuyÕt tÊt hoÆc sè lçi ®−îc quy vÒ gi¸ trÞ. Khi ®ã thø tù −u tiªn ®−îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo gi¸ trÞ nh÷ng l·ng phÝ hoÆc tæn thÊt do c¸c d¹ng khuyÕt tËt ®−a l¹i §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 13
 14. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 H×nh 1.3 BiÓu ®å Pareto 100 Tû lÖ khuyÕt tËt % 80 60 40 20 1 2 3 4 5 C¸c d¹ng khuyÕt tËt * BiÓu ®å ph©n bè mËt ®é BiÓu ®å ph©n bè mËt ®é (Histogram): lµ mét d¹ng cña ®å thÞ cét trong ®ã c¸c yÕu tè biÕn ®éng hay c¸c d÷ liÖu ®Æc thï ®−îc chia thµnh c¸c líp hoÆc thµnh c¸c phÇn vµ ®−îc diÔn t¶ nh− c¸c cét víi kho¶ng c¸ch líp ®−îc biÓu thÞ qua ®−êng ®¸y vµ tÇn suÊt biÓu thÞ qua chiÒu cao. T¸c dông: - KiÓm tra vµ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l−îng kh¶ n¨ng c¶u qu¸ tr×nh vµ thiÕt bÞ. Theo dâi ®−îc biÕn ®éng cña qu¸ tr×nh, ®é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ - KiÓm so¸t qu¸ tr×nh dïng lµm tµi liÖu b¸o c¸o ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu H×nh 1.4 BiÓu ®å ph©n bè mËt ®é 12 10 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 14
 15. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 * BiÓu ®å kiÓm so¸t BiÓu ®å kiÓm so¸t biÓu thÞ d−íi d¹ng ®å thÞ sù thay ®æi cña chØ tiªu chÊt l−îng ®Ó ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã ë tr¹ng th¸i kiÓm so¸t hay chÊp nhËn ®−îc kh«ng. Trong biÓu ®å kiÓm so¸t cã c¸c ®−êng giíi h¹n kiÓm so¸t vµ cã ghi c¸c gi¸ trÞ thèng kª ®Æc tr−ng thu thËp tõ c¸c nhãm mÉu ®−îc chän ra liªn tiÕp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña biÓu ®å kiÓm so¸t - Cã sù kÕt hîp gi÷a ®å thÞ vµ c¸c ®−êng kiÓm so¸t. C¸c ®−êng kiÓm so¸t lµ nh÷ng ®−êng giíi h¹n trªn vµ giíi h¹n d−íi thÓ hiÖn kho¶ng sai lÖch cao vµ thÊp nhÊt mµ c¸c gi¸ trÞ chÊt l−îng cßn n»m trong sù kiÓm so¸t. - §−êng t©m thÓ hiÖn gi¸ trÞ b×nh qu©n cña c¸c d÷ liÖu thu thËp ®−îc - §å thÞ lµ ®−êng thÓ hiÖn c¸c ®iÓm ph¶n ¸nh c¸c sè liÖu b×nh qu©n trong tõng nhãm mÉu hoÆc ®é ph©n t¸n, hoÆc gi¸ trÞ cña tõng chØ tiªu chÊt l−îng cho biÕt t×nh h×nh biÕn ®éng cña qu¸ tr×nh Th«ng tin vÒ hiÖn tr¹ng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhËn ®−îc nhê quan tr¾c mét mÉu tõ qu¸ tr×nh. C¸c gi¸ trÞ ®Æc tr−ng cña mÉu nh− gi¸ trÞ trung b×nh, ®é lÖch chuÈn, sè khuyÕt tËt…®−îc ghi lªn ®å thÞ. VÞ trÝ cña c¸c ®iÓm nµy sÏ cho biÕt kh¶ n¨ng vµ tr¹ng th¸i cña qu¸ tr×nh. Kh¶ n¨ng cña qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a ®é lÖch tÊt nhiªn cña qu¸ tr×nh vµ c¸c th«ng sè thiÕt kÕ. Mèi quan hÖ nµy th−êng ®−îc biÓu hiÖn b»ng chØ sè kh¶ n¨ng qu¸ tr×nh ®−îc ký hiÖu lµ Cp. ChØ sè kh¶ n¨ng qu¸ tr×nh chÝnh lµ tû sè ph¶n ¸nh ®é réng cña c¸c th«ng sè thùc tÕ so víi th«ng sè tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh. UCL – LCL Cp = 6 UCL: Gi¸ trÞ ®o thùc tÕ lín nhÊt (®−îc tÝnh tuú theo lµ lo¹i biÓu ®å g×) LCL: Gi¸ trÞ ®o thùc tÕ nhá nhÊt (®−îc tÝnh tuú theo lµ lo¹i biÓu ®å g×) n  ( x  x) i 2  i 1 n : Lµ ®é lÖch chuÈn cña qu¸ tr×nh Cp > 1,33 : Qu¸ tr×nh cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t chÆt chÏ 1  Cp  1,33 : Qu¸ tr×nh cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t Cp < 1,0 : Qu¸ tr×nh kh«ng cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 15
 16. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 H×nh 1.5 BiÓu ®å kiÓm so¸t 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Môc ®Ých chung nhÊt cña biÓu ®å kiÓm so¸t lµ ph¸t hiÖn nh÷ng biÕn ®éng cña qu¸ tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng qu¸ tr×nh ®−îc kiÓm so¸t, ®−îc chÊp nhËn hay kh«ng kiÓm so¸t ®−îc, tõ ®ã t×m ra nguyªn nh©n lo¹i bá. T¸c dông cña biÓu ®å kiÓm so¸t lµ cho biÕt nh÷ng biÕn ®éng cña qu¸ tr×nh trong suèt thêi gian ho¹t ®éng vµ xu thÕ biÕn ®æi cña nã, qua ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra sù bÊt th−êng ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý nh»m kh«i phôc qu¸ tr×nh vÒ tr¹ng th¸i chÊp nhËn ®−îc hoÆc gi÷ qu¸ tr×nh ë tr¹ng th¸i míi tèt h¬n. §©y lµ mét c«ng cô quan träng trong c¶i tiÕn chÊt l−îng qu¸ tr×nh. * BiÓu ®å t¸n x¹: H×nh 1.6 BiÓu ®å t¸n x¹ BiÓu ®å ph©n t¸n ®−îc sö dông ®Ó ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a 2 nh©n tè. Dùa vµo viÖc ph©n tÝch biÓu ®å cã thÓ thÊy ®−îc nh©n tèt nµy phô thuéc nh− thÕ nµo vµo mét nh©n tè kh¸c nh− thÕ nµo vµ møc ®é phô théc gi÷a chóng. Nhµ qu¶n lý cã thÓ sö dông mét hay mét vµi c«ng cô thèng kª khi ph©n tÝch vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Sö dông l−u ®å ®Ó ph©n chia khu vùc s¶n xuÊt vµ c¸c kh©u s¶n xuÊt s¶n phÈm cã thÓ gióp chóng ta nhËn biÕt c¸c vÊn ®Ò mét c¸ch dÔ dµng, ®ång thêi viÖc ph©n chia khu vùc nµy còng t¹o thuËn lîi cho viÖc t×m ra nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò. §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 16
 17. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 Khi ph©n tÝch thùc tr¹ng, chóng ta cã thÓ kÕt hîp phiÕu kiÓm tra, biÓu ®å ph©n bè vµ biÓu ®å kiÓm s¸ot ®Ó ph©n tÝch mét c¸ch thùc tÕ, kh¸ch quan vÊn ®Ò nh− thÕ nµo, ®ang ë møc ®é nµo, cã cÇn ph¶i tiÕn hµnh xö lý hay kh«ng? Trong b−íc x¸c ®Þnh nguyªn nh©n, chóng ta cã thÓ sö dông biÓu ®å nh©n qu¶ vµ biÓu ®å Pareto ®Ó x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh h−ëng cña nguyªn nh©n cã tÝnh tíi chi phÝ do tõng nguyªn nh©n g©y ra, x¸c ®Þnh ®−îc nguyªn nh©n nµo lµ nguyªn nh©n chñ yÕu vµ cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng nguyªn nh©n nµo ®Ó cã thÓ lo¹i bá ®−îc vÊn ®Ò ®ang x¶y ra. Dùa trªn c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu ®−îc x¸c ®Þnh, c¸c nhµ qu¶n lý cÇn ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó lo¹i bá vµ thùc hiÖn biÖn ph¸p tèi −u nhÊt Sau khi thùc hiÖn cÇn tiÕp tôc theo dâi qu¸ tr×nh ®Ó xem møc ®é hiÖu qu¶ cña c¸c gi¶i ph¸p ®ã nh− thÕ nµo, chóng ta cã thÓ sö dông tiÕp tôc sö dông phiÕu kiÓm tra kÕt hîp víi biÓu ®å ph©n bè vµ biÓu ®å kiÓm so¸t 1.4. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm ChÊt l−îng s¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm tõ nguyªn vËt liÖu víi c¸c thµnh tùu cña c«ng nghÖ m¸y mãc vµ sù s¸ng t¹o cña con ng−êi thÓ hiÖn tõ kh©u thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, kiÓm tra… ®Õn thµnh phÈm, chÝnh v× vËy chÊt l−îng cña s¶n phÈm phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè - YÕu tè vÜ m«: Lµ nh÷ng yÕu tè bªn ngoµi doanh nghiÖp nh−ng l¹i cã ¶nh h−ëng kh¸ lín. C¸c yÕu tè nµy cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng cña s¶n phÈm. - YÕu tè vi m«: §ã lµ nh÷ng yÕu tè bªn trong doanh nghiÖp, ®©y lµ nh÷ng yÕu tè chÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng cña s¶n phÈm. Hình 1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ Nhu cầu của nền Sự phát triển Phong tục tập Hiệu lực cơ chế kinh tế của KHKT quán thói quen quản lý * Đòi hỏi của thị * Chu kỳ công tiêu dùng * Chính sách ổn trường. nghệ của sản * Các nước khác định sản xuất. phẩm rút ngắn. nhau thì thói * Chính sách * Trình độ phát * Công nghệ quen tiêu dùng thuế, đầu tư vốn triển của nền sản xuất ngày khác nhau. * Hướng dẫn tiêu kinh tế, nền sản càng phong * Quan niệm về dùng. xuất… phú CLSP khác nhau. Chất lượng sản Yếu tố con Yếu tố NVL. Yếu tố m¸y Phương thức tổ phẩm người * Chất lượng NL. mãc- thiết bị chức quản lý * Tay nghề. * Số lượng. * C¸c bè trÝ sắp * C¸ch thức tổ *Trình độ, năng * Thời gian giao xếp, sử dụng thiết chức lao động, sản lực. nhận… bị xuất, kiểm tra, dự * Ý thức, kỷ luật. * T×nh trạng thiết trữ, tiªu thụ… bị… CÁC YẾU TỐ VI MÔ §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 17
 18. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 - YÕu tè con ng−êi: §©y lµ yÕu tè quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm, nhãm yÕu tè nµy bao gåm: Ban l·nh ®¹o, c¸n bé vµ c«ng nh©n toµn c«ng ty, ®Ó s¶n phÈm ®¹t chÊt l−îng th× toµn bé nh©n viªn trong c«ng ty ph¶i ®−îc ®µo t¹o, båi d−ìng kiÕn thøc, n©ng cao tay nghÒ, mäi ng−êi ph¶i ®Æt lîi Ých cña m×nh trong lîi Ých cña c«ng ty vµ mäi ng−êi ph¶i ®Þnh h−íng vµo môc tiªu ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ thÞ tr−êng - YÕu tè nguyªn vËt liÖu: §©y lµ yÕu tè ®Çu vµo quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm. Muèn cã s¶n phÈm ®¹t chÊt l−îng th× tr−íc tiªn nguyªn vËt liÖu ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÊt l−îng, sè l−îng cung cÊp, ®¶m b¶o giao nhËn ®óng kú h¹n ®Ó gióp doanh nghiÖp chñ ®éng æn ®Þnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch chÊt l−îng - YÕu tè m¸y mãc thiÕt bÞ: §©y còng lµ yÕu tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng cña s¶n phÈm, t¨ng tÝnh c¹nh tranh vµ ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i cña s¶n phÈm. Muèn n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i sö dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch chÊt l−îng. - Ph−¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý: §©y còng lµ yÕu tè cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm v× nÕu nguyªn vËt liÖu, kü thuËt c«ng nghÖ, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh−ng doanh nghiÖp kh«ng biÕt tæ chøc lao ®éng, tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm, tiªu thô s¶n phÈm, vËn chuyÓn, dù tr÷, b¶o qu¶n, tæ chøc söa ch÷a, b¶o d−ìng…th× còng kh«ng ®¶m b¶o n©ng cao ®−îc chÊt l−îng s¶n phÈm. 1.5. C¸c ph−¬ng h−íng n©ng cao chÊt l−îng BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng lu«n mong muèn chÊt l−îng s¶n phÈm, dÞch vô cña m×nh tèt, tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ tõ ®ã thu hót, l«i kÐo kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh. Muèn lµm ®−îc viÖc ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c ph−¬ng h−íng n©ng cao chÊt l−îng vµ th−êng ®−îc tËp trung vµo c¸c yÕu tè sau: 1.5.1. Hoµn thiÖn yÕu tè con ng−êi - N©ng cao ý thøc, tr¸ch nhiÖm cña ng−êi lao ®éng trong c«ng viÖc ®−îc giao - Tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cña ng−êi lao ®éng ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc - Cã h×nh thøc kû luËt thÝch ®¸ng víi nh÷ng c¸ nh©n vi ph¹m néi quy quy ®Þnh 1.5.2. Hoµn thiÖn yÕu tè nguyªn vËt liÖu - Sö dông ®óng nguyªn vËt liÖu theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ - Nguyªn vËt liÖu sö dông ph¶i cã chøng nhËn nguån gèc xuÊt xø râ rµng - B¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu tèt, tr¸nh gØ bÒ mÆt… 1.5.3. M¸y mãc thiÕt bÞ - Cã kÕ ho¹ch b¶o d−ìng m¸y mãc thiÕt bÞ ®Þnh kú - Tu©n thñ ®óng kÕ ho¹ch b¶o d−ìng m¸y mãc thiÕt bÞ - Mäi sù cè bÊt th−êng vÒ m¸y ph¶i ®−îc theo dâi vµ ghi chÐp cô thÓ vµ cã kÕ ho¹ch söa ch÷a khi cÇn thiÕt 1.5.4. Ph−¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý hîp lý - Tæ chøc ®µo t¹o kü n¨ng qu¶n lý cho toµn bé ®éi ngò l·nh ®¹o qu¶n lý ®Ó n©ng cao hiÓu biÕt vµ cã biÖn ph¸p qu¶n lý hiÖu qu¶ nhÊt. §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 18
 19. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 PhÇn 2 ph©n tÝch chÊt l−îng s¶n phÈm cμng xe m¸y 2.1. §Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt cña c«ng ty 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Tªn doanh nghiÖp : C«ng ty Cæ phÇn Kim KhÝ Th¨ng Long Tªn quan hÖ quèc tÕ: Thang Long Metal Wares Joint Stock Company Trô së chÝnh : Ph−êng Sµi §ång – QuËn Long Biªn – Thµnh phè Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04- 38.759304 Fax : 04- 38.276670 Email: vnm2@hn.vnn.vn Website:www.thanglongmetalwares.com C«ng ty Cæ phÇn Kim khÝ Th¨ng Long lµ doanh nghiÖp nhµ n−íc có quy m« lín víi 2707 lao ®éng trùc thuéc UBND Thµnh phè Hµ Néi, ®−îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 522/Q§-TCCQ ngµy 13-3-1969 cña Uû ban hµnh chÝnh Thµnh phè Hµ Néi trªn c¬ së s¸p nhËp 3 xÝ nghiÖp: XÝ nghiÖp ®Ìn pin, XÝ nghiÖp ®Ìn b·o, XÝ nghiÖp kho¸ Hµ Néi víi tªn gäi ban ®Çu lµ XÝ nghiÖp Kim khÝ Th¨ng Long. Thùc hiÖn chñ tr−¬ng s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ n−íc theo nghÞ ®Þnh 388/H§BT ngµy 23-01-1992, Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi ®· ra quyÕt ®Þnh sè 2950/Q§-UB cho phÐp thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp. Ngµy13-9-1992, doanh nghiÖp ®· ®−îc UBND Thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 1996/Q§-UB cho phÐp ®æi tªn vµ ®iÒu chØnh nhiÖm vô thµnh C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long. Vµo 4-3-1998 UBND thµnh phè Hµ Néi ®· cã quyÕt ®Þnh sè 930/Q§-UB vÒ viÖc s¸p nhËp Nhµ m¸y c¬ khÝ L−¬ng Yªn vµo C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long vµ ngµy 31-11-2002 UBND Thµnh phè Hµ Néi ®· cã quyÕt ®Þnh sè 2550/Q§-UB vÒ viÖc s¸p nhËp C«ng ty thiÕt bÞ l¹nh Long Biªn vµo C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long. Ngµy 14/12/2004 UBND Thµnh phè Hµ Néi cã quyÕt ®Þnh Q§ 186/2006/Q§- UB vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long thuéc së c«ng nghiÖp Hµ Néi thµnh c«ng ty TNHH nhµ n−íc mét thµnh viªn Kim KhÝ Th¨ng Long. Ngµy 16/9/2008 UBND Thµnh phè Hµ Néi cã quyÕt ®Þnh sè 760/Q§-UBND vÒ viÖc chuyÓn Doanh nghiÖp nhµ n−íc C«ng ty TNHH nhµ n−íc mét thµnh viªn Kim KhÝ Th¨ng Long thµnh C«ng ty Cæ phÇn Kim KhÝ Th¨ng Long. HiÖn nay, C«ng ty Cæ phÇn Kim khÝ Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n−íc n»m trªn ®Þa bµn QuËn Long Biªn - Hµ Néi, ngay c¹nh Khu c«ng nghiÖp ®iÖn tö kü thuËt cao. Víi bÒ dµy 40 n¨m thµnh lËp C«ng ty cã c¬ së h¹ tÇng tèt, víi diÖn tÝch mÆt b»ng 25.000m2, l¹i n»m c¹nh quèc lé 5 lµ ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cña C«ng ty. Ngoµi ra, C«ng ty cã trô së giao dÞch t¹i 195 Kh©m Thiªn - §èng §a - Hµ Néi, Sè 2 Gi¶ng Vâ - §èng §a – Hµ Néi, Sè 1 L−¬ng Yªn Hµ néi, 1 khu chung c− cao tÇng t¹i sè 1 L−¬ng Yªn Hµ Néi, 1 nhµ m¸y t¹i x· Minh Khai- HuyÖn Tõ Liªm- Hµ Néi, 2 nhµ m¸y t¹i x· Héi X¸- Long Biªn- Hµ Néi, 1 nhµ m¸y t¹i khu c«ng nghiÖp Lª Minh Xu©n- HuyÖn §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 19
 20. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ BÝch ThuËn K8M10 B×nh Ch¸nh- TPHCM. HiÖn nay C«ng ty cã 2707 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong ®ã cã 584 c¸n bé lµm gi¸n tiÕp t¹i c¸c phßng ban, 371 kü s− tèt nghiÖp t¹i c¸c tr−êng ®¹i häc trong vµ ngoµi n−íc, sè c¸n bé trung cÊp kü thuËt vµ c«ng nh©n cã tay nghÒ cã (tõ bËc 5 trë lªn) chiÕm 15% c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp. Hµng n¨m C«ng ty vÉn th−êng xuyªn tæ chøc tuyÓn dông thî trÎ ®Ó ®µo t¹o c«ng nh©n cã tay nghÒ cao kÕ tiÕp líp tr−íc. C«ng ty cã tæ chøc §¶ng, tæ chøc C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn. Qu¸ tr×nh 40 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lu«n æn ®Þnh vµ t¨ng tr−ëng. NÐt næi bËt lµ trong thêi kú ®æi míi chuyÓn ®æi tõ s¶n xuÊt kinh doanh cò sang c¬ chÕ thÞ tr−êng víi nhiÒu khã kh¨n trong b−íc chuyÓn ®æi ®Ó hoµ nhËp víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ trong viÖc c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng hµng tiªu dïng lu«n cã biÕn ®éng víi nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c còng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cïng lo¹i. Th¸ng 7 n¨m 2000, tæ chøc QMA ( Australia ) vµ Quacert ( ViÖt Nam ) ®· cÊp chøng chØ ISO 9002 cho hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng cña C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long. Víi nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®−îc trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· vinh dù ®−îc Nhµ n−íc tÆng th−ëng : + Hu©n ch−¬ng chiÕn c«ng h¹ng ba. + Hu©n ch−¬ng lao ®éng h¹ng ba. + Danh hiÖu ®¬n vÞ anh hïng. + Ngµy 5/9/2000 ®−îc Nhµ n−íc tÆng danh hiÖu cao quý “ Anh hïng lao ®éng trong thêi kú ®æi míi ”. C«ng ty ®· vinh dù ®−îc ®ãn c¸c ®ång chÝ Lª Kh¶ Phiªu- Tæng bÝ th− §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, Chñ tÞch n−íc TrÇn §øc L−¬ng vÒ th¨m. §Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña thÞ tr−êng, víi quan ®iÓm më réng hîp t¸c, n¨m 1997 C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long ®· liªn kÕt víi tËp ®oµn Honda, Goshi Niken cña NhËt B¶n thµnh lËp c«ng ty s¶n xuÊt phô tïng «t« xe m¸y Goshi - Th¨ng Long, sè vèn gãp cña C«ng ty lµ 30% trong tæng sè vèn lªn tíi gÇn 14 triÖu USD. 2.1.2. NhiÖm vô cña C«ng ty C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kim khÝ gia dông vµ chi tiÕt s¶n phÈm cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c tõ kim lo¹i tÊm l¸ máng b»ng c«ng nghÖ ®ét dËp. S¶n phÈm ®−îc b¶o vÖ vµ trang trÝ bÒ mÆt b»ng c¸c c«ng nghÖ m¹, tr¸ng men, s¬n, nhuém kim lo¹i vµ nhiÒu c«ng nghÖ kh¸c. Víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn hµng n¨m c«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt tõ 2,5 ®Õn 3 triÖu s¶n phÈm hoµn chØnh. S¶n phÈm chñ yÕu gåm cã: - MÆt hµng truyÒn thèng: BÕp dÇu tr¸ng men c¸c lo¹i, ®Ìn to¹ ®¨ng, ®Ìn b·o, xoong ch¶o, Êm inox… - MÆt hµng xuÊt khÈu: §å dïng gia ®×nh s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña IKEA – Thuþ §iÓn xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng EU vµ B¾c Mü. - MÆt hµng xe m¸y: C¸c chi tiÕt xe m¸y cung cÊp cho HVN vµ GTA… S¶n phÈm cña c«ng ty cã uy tÝn trªn thÞ tr−êng trong vµ ngoµi n−íc, ®· giµnh ®−îc §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản