intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Tác Động Của Tiến Bộ Khoa Học Công Nghệ Tới Phát Triển Ngành Than ở Quảng Ninh

Chia sẻ: Phan Ngi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

116
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo sử sách đã ghi, tháng 12 năm 1939 dưới triều đình Minh Mạng, Tổng đốc Hải An (tên gọi của Quảng Ninh lúc đó ) Tôn Thất Bật đã dâng sớ xin triều đình được thuê dân công để khai thác than ở núi Yên Lãng ( xã Yên Thọ - Đông Triều ngày nay). Ngày 12/3/1883 thực dân Pháp đánh chiếm Hòn Gai - Cẩm Phả nhanh chóng chiếm đoạt tài nguyên than và sau đó tiến hành khai thác công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Tác Động Của Tiến Bộ Khoa Học Công Nghệ Tới Phát Triển Ngành Than ở Quảng Ninh

 1. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài “Tác Động Của Tiến Bộ Khoa Học Công Nghệ Tới Phát Triển Ngành Than ở Quảng Ninh”
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc lêi më ®Çu Theo sö s¸ch ®· ghi, th¸ng 12 n¨m 1939 d­íi triÒu ®×nh Minh M¹ng, Tæng ®èc H¶i An (tªn gäi cña Qu¶ng Ninh lóc ®ã ) T«n ThÊt BËt ®· d©ng sí xin triÒu ®×nh ®­îc thuª d©n c«ng ®Ó khai th¸c than ë nói Yªn L·ng ( x· Yªn Thä - §«ng TriÒu ngµy nay). Ngµy 12/3/1883 thùc d©n Ph¸p ®¸nh chiÕm Hßn Gai - CÈm Ph¶ nhanh chãng chiÕm ®o¹t tµi nguyªn than vµ sau ®ã tiÕn hµnh khai th¸c c«ng nghiÖp. Víi gÇn 120 n¨m lÞch sö khai th¸c vµ 67 n¨m truyÒn thèng vÎ vang, tõ cuéc tæng b·i c«ng ngµy 12/11/1936 cña h¬n 3 v¹n c«ng nh©n má than CÈm Ph¶, Hßn Gai, U«ng BÝ, §«ng TriÒu ®· giµnh th¾ng lîi rùc rì , ®¸nh dÊu mét mèc son chãi läi trong trang sö hµo hïng ®Êu tranh v× sù nghiÖp gi¶i phãng giai cÊp , gi¶i phãng d©n téc . Trong suèt thêi k× kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p , d­íi sù l·nh ®¹o cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh , nh÷ng ng­êi thî má ®· ®oµn kÕt ®Êu tranh chèng l¹i chÕ ®é hµ kh¸c cña bän chñ má , tÝch cùc tham gia kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p , gãp phÇn to lín trong sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc . Khi vïng má Qu¶ng Ninh ®­îc gi¶i phãng 25/4/1955 thî má ®· thi ®ua ngµy ®ªm kh«i phôc hÇm má ,x­ëng m¸y ®Ó s¶n xuÊt nhiÒu than phôc vô kiÕn quèc. Khi ®Õ qu«c Mü më réng chiÕn tranh ra miÒn b¾c (5/8/1964) d­íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng , thùc hiÖn lêi kªu gäi thiªng liªng cña B¸c Hå , thî má ®· nhanh chãng chuyÓn sang s¶n xuÊt thêi chiÕn : Võa s¶n xuÊt ®ñ than cho nhu cÇu phôc vô s¶n xuÊt , chiÕn ®Êu ; võa trùc tiÕp chiÕn ®Êu b¶o vÖ vïng má.Sau ngµy MiÒn Nam ®­îc gi¶i phãng , ®Æc biÖt lµ khi b­íc vµo thêi kú ®æi míi , nhÊt lµ sù ra ®êi Tæng c«ng ty than ViÖt Nam (10/10/1994) ngµnh than ®· ®­îc sù quan t©m rÊt lín cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ta . Khi cßn sèng B¸c Hå ®· nhiÒu lÇn vÒ th¨m vµ lµm viÖc víi ngµnh than . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã rÊt nhiÒu c¸n bé l·nh ®¹o cao cÊp cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ta vÒ th¨m vµ lµm viÖc víi ngµnh than .Ngµy 19/1/2003 phã thñ t­íng Vò Khoan ®· ®Õn chóc mõng c«ng nh©n c¸n bé ngµnh than hoµn thµnh xuÊt s¾c môc tiªu kÕ ho¹ch 5 n¨m tr­íc thêi h¹n . Ngµy 13/2/2004 Chñ tÞch 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc TrÇn §øc L­¬ng ®· ®Õn th¨m vµ gÆp gì trß chuyÖn víi ®«ng ®¶o anh chÞ em c«ng nh©n , c¸n bé trùc tiÕp s¶n xuÊt trªn khai tr­êng chÝnh c«ng ty than Cao S¬n. Ngµy 20/2/2004 ®ång chÝ Lª Kh¶ Phiªu , nguyªn tæng bÝ th­ ban chÊp hµnh TW §¶ng ®· cã nh÷ng cuéc gÆp gì , lµm viÖc víi l·nh ®¹o tæng c«ng ty; th¨m c«ng tr­êng khai th¸c thuéc c«ng ty than Nói BÐo; nãi chuyÖn víi ®«ng ®¶o c«ng nh©n c¸n bé ngµnh Than dù lÔ chµo mõng c«ng ty than Hµ Tu ®ãn nhËn danh hiÖu anh hïng Lao ®éng thêi kú ®æi míi.... Tõ truyÒn thèng lÞch sö ,qu¸ khø hµo hïng cña ngµnh than ®Õn nh÷ng thµnh tùu cña ®æi míi ngµy h«m nay trªn ®Êt má ®· cho thÊy vai trß lín lao cña ngµnh than trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ _ x· héi cña tØnh Qu¶ng Ninh nãi riªng vµ c¶ n­íc nãi chung. Còng chÝnh ph¸t triÓn ngµnh than lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¶ n­íc ®Æc biÖt lµ cña tØnh Qu¶ng Ninh. Ngµy nay khoa häc c«ng nghÖ cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ , t¸c ®éng lªn mäi ngµnh , mäi lÜnh vùc, trë thµnh lùc l­îng lao ®éng míi, cã kh¶ n¨ng t¹o ra nh÷ng b­íc ph¸t triÓn thÇn kú cho nh÷ng ngµnh , lÜnh vùc ,quèc gia nµo biÕt vËn dông nã . Do ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c than lªn n¨ng xuÊt ngµnh than phô thuéc rÊt lín vµo nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ . §ã lµ lý do em viÕt ®Ò tµi “T¸c §éng Cña TiÕn Bé Khoa Häc C«ng NghÖ Tíi Ph¸t TriÓn Ngµnh Than ë Qu¶ng Ninh” Trong qu¸ tr×nh viÕt ®Ò tµi nµy nhÊt ®Þnh em sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai xãt , vËy em kÝnh mong c« söa ch÷a vµ ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó em cã thÓ thùc hiÖn ®Ò ¸n cña m×nh ®­îc tèt h¬n. 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc PhÇn 1 : néi dung vµ ®iÒu kiÖn t¸c ®éng cña tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ tíi ph¸t ngµnh than. 1.Quan niÖm vÒ tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ. TiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ lµ sù ph¸t triÓn liªn tôc c¸c thµnh phÇn vËt chÊt cña lùc l­îng s¶n xuÊt g¾n lion víi viÖc tÝch luü kiÕn thøc , hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n ly s¶n xuÊt , n©ng cao tiÒm lùc s¶n xuÊt vµ ®­îc thÓ hiÖn trong møc t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ. §Ó thóc ®Èy tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ ph¶i chó träng nh©n lùc khoa häc c«ng nghÖ b»ng c¸c biÖn ph¸p nh­: + T¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ th«ng qua x©y dùng nÒn v¨n ho¸ c«ng nghÖ vµ ®¸nh gi¸ ®óng gi¸ trÞ lao ®éng khoa häc c«ng nghÖ + Cã ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nh©n lùc khoa häc ®ång bé , dµi h¹n vµ nhÊt qu¸n. + Bè trÝ vµ sö dông ®óng lùc l­îng c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn cã. Ngoµi ra ®¶m b¶o tµi chÝnh cho sù ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ còng mang ý nghÜa quyÕt ®Þnh. §Ó thóc ®Èy vµ t¹o ®iÒu kiÖn thùc hµnh tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ cã hiÖu qu¶ , ph¶i t¹o lËp ®­îc nguån vèn thÝch ®¸ng, ph©n bæ nguån vèn cã träng ®iÓm vµ sö dông ®óng môc ®Ých. TiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ lµ mét viÖc lµm th­êng xuyªn , liªn tôc trong mäi tæ chøc . Nã cã t¸c dông n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng nghÖ. 1.2 : nãi chung t¸c ®éng cña tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ tíi ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp 1.2.1 : t¸c ®éng tíi h×nh thµnh ngµnh c«ng nghiÖp. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc vµ c«ng nghÖ trong kho¶ng ba thËp kû gÇn ®©y ®· t¹o nªn cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghÖ . Nh÷ng thµnh tùu cña cuéc c¸ch m¹ng 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc c«ng nghÖ diÔn ra nhanh chãng vµ réng kh¾p trªn c¸c lÜnh vùc . Cã mét sè thµnh tùu rÊt næi bËt vµ cã ý nghÜa quan träng víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp , nã lµ nh©n tè chÝnh thóc ®Èy sù ra ®êi cña mét sè ngµnh c«ng nghiÖp. VÝ dô lµ sù ra ®êi cña c«ng nghÖ vËt liÖu míi víi nh÷ng ®Æc tÝnh lµ lµm b»ng c¸c vËt liÖu ®Æc biÖt : nhÑ , bÒn , c¸ch ©m , chôi nhiÖt , chôi ¸p , ®é tinh khiÕt ...®· dÉn tíi sù ra ®êi cña mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn rÊt m¹nh nh­ : tõ vËt liÖu lµ chÊt b¸n dÉn – vi m¹ch – m¸y tÝnh ®iÖn tö .... Vµ cïng víi sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt thÐp , polime, vµ c¸c hîp chÊt c«ng nghiÖp kh¸c ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp hµng kh«ng, vò trô..... 1.2.2 : T¸c ®éng cña khoa häc c«ng nghÖ tíi n¨ng suÊt , t¸c ®éng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm. HÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh khoa häc c«ng nghÖ ®­îc s¶n xuÊt vµ ¸p dông ®Òu nh»m môc ®Ých lµ t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, vµ còng chØ cã con ®­êng lµ ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt míi cã thÓ t¹o ra nh÷ng b­íc tiÕn v­ît bËc vÒ n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm , ë ®©y xin nªu ra mét sè vÝ dô Ngµnh c¬ khÝ ®­îc coi lµ ngµnh l¹c hËu tr­íc ®©y, qua qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ n¨ng lùc s¶n xuÊt ®­îc t¨ng lªn cã thÓ ®¸p øng ®­îc 60% m¸y n«ng nghiÖp trong c¶ n­íc, 25% m¸y lo¹i nhÑ phôc vô trong n«ng nghiÖp, 30% m¸y x©y dùng vµ khai th¸c má , 60% thiÕt bÞ ®iÖn, 20% ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. ChÊt l­îng m¸y mãc do ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o ra còng ngµy cµng ®­îc n©ng cao . Ngµnh DÖt – May ®Çu t­ thªm 121.222 cäc sîi, t¨ng s¶n l­îng sîi lªn 10 000 – 12 000 t©n/ n¨m . N¨ng lùc dÖt ®­îc ®Çu t­ 1 087 m¸y khæ réng , hiÖn ®¹i cña NhËt vµ c¸c n­íc Ch©u ¢u, s¶n l­îng cã thÓ ®¹t thªm 50 triÖu m/n¨m. ViÖc ®æi míi c«ng nghÖ ®· lµm t¨ng n¨ng suÊt , më réng mÆt hµng , n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm , t¨ng kh¶ n¨ng cµnh tranh cña hµng ho¸ c«ng nghiÖp trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. C¸c mÆt hµng cña dÖt may ViÖt Nam ®· 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc vµ ®ang cã mÆt ë rÊt nhiÒu thÞ tr­êng trªn thÕ giíi nh­ Ch©u ¸, Ch©u Phi, EU, NhËt , Mü ..... 1.2.3 : T¸c ®éng tíi ph¸t triÓn thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh tíi s¶n l­îng s¶n xuÊt hµng n¨m cña doanh nghiÖp. §Çu tiªn doanh nghiÖp muèn s¶n xuÊt th× ph¶i n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu , ph¶i cã ®­îc thÞ tr­êng . Khoa häc c«ng nghÖ còng cã ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc t¹o ra thÞ tr­êng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp . +. Víi nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ thuéc vµo d¹ng ph¸t minh , s¸ng chÕ th× nã cã thÓ më ra mét thÞ tr­êng hoµn toµn míi ®èi víi doanh nghiÖp còng nh­ ®èi víi nÒn kinh tÕ . Mét sè vÝ dô nh­ khi con ng­êi chÕ t¹o ra c¸c thiÕt bÞ truyÒn th«ng th× nã më ra mét thÞ tr­êng míi s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c thiÕt bÞ truyÒn th«ng trªn toµn thÕ giíi . HoÆc khi chÕ t¹o thµnh c«ng chiÕc m¸y bay ®Çu tiªn ®· më ra mét thÞ tr­êng míi vÒ m¸y bay vµ c¸c thiÕt bÞ hµng kh«ng kh¸m ph¸ vò trô. +.Víi nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ ®­îc c¶i tiÕn , c¶i thiÖn tõ c¸i cò ( hay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th× ®ã lµ do viÖc n©ng cao n¨ng lùc c«ng nghÖ cña m×nh ) th× nã cã t¸c dông b¶o vÖ thÞ tr­êng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng cho doanh nghiÖp . VÝ dô viÖc n©ng cao n¨ng lùc c«ng nghÖ trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ nh­ may mÆc , da giÇy ...®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may , da giÇy cña ViÖt Nam cã thÓ th©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng nh­ NhËt B¶n , Ch©u ¢u , Mü...... 1.2.4 : T¸c ®éng cña tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ tíi m«i tr­êng s¶n xuÊt. Khoa häc c«ng nghÖ khi ®­îc ¸p dông vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt th× ®Òu cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc vµ tiªu cùc cña nã. Bªn c¹nh nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc lµ n©ng cao n¨ng suÊt , chÊt l­îng s¶n phÈm th× cã rÊt nhiÒu c«ng nghÖ trong c¸c ngµnh , c¸c lÜnh vùc ®Òu g©y ra nh÷ng t¸c ®éng xÊu tíi m«i tr­êng, kÓ tõ m«i tr­êng s¶n xuÊt tíi m«i tr­êng tù nhiªn. Nh­ng c¸c c«ng nghÖ theo chiÒu 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc h­íng nµy th­êng ®­îc ¸p dông trong mét vµi thËp kû tr­íc nh­ c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®­êng , giÊy, thuéc da, may , s¶n xuÊt c¬ khÝ.... T¹i c¸c nhµ m¸y , xÝ nghiÖp s¶n xuÊt m«i tr­êng bÞ « nhiÔm nÆng lÒ ro nguån n­íc sö dông trong s¶n xuÊt kh«ng ®­îc sö lý cho ch¶y hoÆc dß dØ ra c¸c n¬i lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn. ¤ nhiÔm tiÕng ån do m¸y mãc c¬ khÝ ho¹t ®éng, « nhiÔm kh«ng khÝ do bôi , l«ng sîi trong c¸c nhµ m¸y may mÆc , thuéc da.... Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , d­íi søc Ðp cña nhµ n­íc , cña c«ng luËn vµ yªu cÇu thiÕt yÕu n©ng cao ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cho ng­êi lao ®éng lªn c¸c c«ng tr×nh , c«ng nghÖ ®­îc ¸p dông ngµy nay ®Òu ®· ®­îc quan t©m , bªn c¹nh viÖc n©ng cao n¨ng suÊt , chÊt l­îng s¶n phÈm cßn ph¶i chó ý tíi viÖc n©ng cao m«i tr­êng s¶n xuÊt cho ng­êi lao ®éng. 1.2.5: T¸c ®éng cña tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ ®Õn nguån tµi nguyªn. TiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµ nguån tµi nguyªn lu«n cã mét mèi liªn hÖ kh¨ng khÝt nh­ng kh«ng mÊy tèt ®Ñp , ®ã lµ khoa häc c«ng nghÖ cµng ph¸t triÓn bao nhiªu th× tèc ®é tµn ph¸ tµi nguyªn , thiªn nhiªn cña con ng­êi ngµy cµng nhanh bÊy nhiªu, ®Æc biÖt lµ trong ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c kho¸ng s¶n. Víi nh÷ng tiÕn bé khoa häc , c«ng nghÖ t¹o ra nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín trong viÖc khai th¸c. Bªn c¹nh ®ã th× còng chÝnh nh÷ng m¸y mãc nµy sÏ gãp phÇn tµn ph¸ m«i tr­êng tù nhiªn mét c¸ch nhanh chãng h¬n. Mét vÝ dô ®iÓn h×nh lµ khi con ng­êi b­íc vµo cuéc c¸ch m¹ng th«ng tin c«ng nghÖ lÇn thø ba thø t­ , nhê sù trî gióp cña cña c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ m¸y mãc – c¬ khÝ ho¸ , tù ®éng ho¸ , ®iÖn ,®iÖn tö , ®iÖn khÝ ho¸ vµ víi c¸c lo¹i h×nh th«ng tin ®a d¹ng , phong phó , con ng­êi ®· cã ®ñ mäi diÒu kiÖn vµ ph­¬ng tiÖn ®Î nh©n lªn nhiÒu lÇn søc m¹nh cña m×nh trong viÖc khai th¸c c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng. ChØ h¬n 300 n¨m d­íi thêi v¨n minh c«ng nghiÖp ®· g©y ra sù suy tho¸i c¶ vÒ chÊt lÉn l­îng cña m«i tr­êng tù nhiªn , gÊp rÊt nhiÒu lÇn so víi sù tµn ph¸ cña con ng­êi trong hµng ngµn n¨m tr­íc ®ã. 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng t¸c h¹i ®ã th× ngµy nay nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ ®­îc ¸p dông còng cã mét phÇn , mét khÝa c¹nh nµo ®ã gãp phÇn vµo viÖc b¶o vÖ c¸c nguån tµi nguyªn th«ng qua viÖc n©ng cao tû lÖ thu håi s¶n phÈm . Khai th¸c vµ sö dông triÖt ®Ó h¬n c¸c nguån tµi nguyªn tr¸nh sù l·ng phÝ trong c«ng cuéc khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn. 1.3 : Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó t¨ng c­êng t¸c ®éng cña khoa häc c«ng nghÖ trong ph¸t triÓn ngµnh than. 1.3.1 : C«ng t¸c nghiªn cøu triÓn khai. C«ng t¸c nghiªn cøu triÓn khai lµ m¾t xÝch quan träng trong toµn bé chu kú tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ . Nghiªn cøu triÓn khai nh»m lµm vÊt chÊt ho¸ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu, chuyÓn c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vµo s¶n xuÊt . S¶n phÈm cña ho¹t ®éng nghiªn cøu triÓn khai lµ h×nh t¹o mÉu vÒ kü thuËt míi , s¶n phÈm míi , bao gåm : thiÕt kÕ ( s¶n phÈm vµ quy tr×nh ) , thö nghiÒm m« h×nh , thùc nghiÖm. HiÖn nay hÇu hÕt c¸c c«ng nghÖ trong ngµnh than n­íc ta lµ nhËp tõ n­íc ngoµi . §iÒu ®ã , ®ßi hái chóng ta kh«ng chØ n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕp thu , kh¶ n¨ng vËn hµnh , n¾m v÷ng , sö dông cã hiÖu qu¶ c«ng nghÖ nhËp , chuyÓn giao tõ n­íc ngoµi mµ cßn ph¶i c¶i tiÕn , lµm thÝch nghi vµ ®æi míi c«ng nghÖ nhËp ®ã. Tuy nhiªn do nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau vÒ tù nhiªn, ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt trong c¸c má than cña chóng ta cã nh÷ng nÐt kh¸c biÖt víi cña c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi lªn chóng ta còng ph¶i tù nghiªn cøu mét sè nh÷ng c«ng nghÖ thiÕt bÞ sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c¸c má ë n­íc ta. 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc 1.3.2 : N©ng cao n¨ng lùc c«ng nghÖ N¨ng lùc c«ng nghÖ cña mét doanh nghiÖp bao gåm nguån lùc vÒ vèn , lao ®éng kü thuËt . N¨ng lùc c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp ®­îc ®o b»ng kh¶ n¨ng nghiªn cøu øng dông khoa häc tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ , ®æi míi c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng tiÕp thu , n¾m v÷ng , c¶i tiÕn ®æi míi c«ng nghÖ nhËp. HiÖn nay ngµnh than ®ang cã nh÷ng b­íc tiÕn lín vÒ ®Çu t­ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi phôc vô cho s¶n xuÊt . Víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ lín vÒ trang thiÕt bÞ khoa häc c«ng nghÖ , hµng n¨m ngµnh than bá ra hµng tr¨m tû ®ång ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n nµy. Ngoµi ra c¸c ngµnh than còng cã ®­îc mèi liªn hÖ víi c¸c tr­êng ®¹i häc nh­ §¹i Häc Má §Þa ChÊt – Hµ Néi , §¹i Häc Má §Þa ChÊt Qu¶ng Ninh ,c¸c tr­êng Cao §¼ng Má –Qu¶ng Ninh , Tr­êng d¹y nghÒ Má Hång CÈm vÒ viÖc tæ chøc c¸c héi nghÞ khoa häc , ®èi tho¹i vÒ c¸c vÊn ®Ò gi÷a khoa häc víi s¶n xuÊt vµ khoa häc víi s¶n xuÊt ®µo t¹o. 1.3.3 : Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh than ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín vÒ c¸c mÆt khai th¸c vµ s¶n xuÊt kinh doanh . Nh÷ng kÕt qu¶ trªn cã ®­îc lµ nhê ngµnh than ®· vËn dông tèt nghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®¶ng toµn quèc vÒ viÖc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt . Tuy nhiªn ®Ó lµm chñ ®­îc nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trªn chóng ta cÇn cã mét ®éi ngò tri thøc cã tay nghÒ vµ tr×nh ®é , ngµnh than còng ®· hÕt søc quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. VÝ dô : VÒ ®µo t¹o , ngµnh than ®­îc sù trî gióp cña nhµ n­íc ®· cã hai tr­êng ®¹i häc ®Çu ngµnh lµ “ §¹i Häc Má §Þa ChÊt – Hµ Néi “ vµ “ §¹i Häc Má §Þa ChÊt – Qu¶ng Ninh “ ®µo t¹o nh÷ng kü s­ Má cã tr×nh ®é ®¹i häc . Ngoµi ra ngµnh cßn cã tr­êng “Cao §¼ng Kü ThuËt Má “ vµ tr­êng “§µo T¹o NghÒ Má Hång CÈm “ ®µo t¹o nh÷ng kü s­ cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ nh÷ng c«ng nh©n kü thuËt cã tr×nh ®é . Ngoµi ra còng cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c Má víi c¸c tr­êng do ®ã ®· phÇn nµo c©n ®èi ®­îc sè l­îng c«ng nh©n cÇn tuyÓn cña c¸c 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc c«ng ty Than hµng n¨m vµ trong t­¬ng lai víi sè l­îng ®µo t¹o cña c¸c tr­êng trong n¨m . C«ng ty than Khe Chµm lµ mét trong sè ®ã . T¸m th¸ng ®Çu n¨m 2003 c«ng ty ®· tuyÓn thªm 116 c«ng nh©n kü thuËt , 29 kü s­ , cao ®¼ng . Ngoµi ra c«ng ty cßn liªn kÕt víi c¸c tr­êng trong viÖc n©ng cao tay nghÒ cho mét sè c«ng nh©n cña c«ng ty : göi ®µo t¹o 100 häc sinh, thi n©ng bËc cho 171 c«ng nh©n kü thuËt, t¹o ®iÒu kiÖn cho 47 ng­êi trong c«ng ty ®ang theo häc ®¹i häc. C«ng ty Than Hµ Tu trong nh÷ng n¨m tõ 1997 ®Õn n¨m 2003 ®· ®­a h¬n 2 000 c«ng nh©n ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cËp nhËt . Nh­ng cã mét thùc tÕ mµ Ngµnh than còng nh­ hÇu hÕt c¸c ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ n­íc ta m¾c ph¶i ®ã lµ : ChÊt l­îng cña c¸c kü s­ , c¸c c«ng nh©n kü thuËt Má ®­îc ®µo t¹o ra cã tr×nh ®é cßn yÕu . HiÖn nay chóng ta míi chØ ®¸p øng ®­îc phÇn nµo vÒ sè l­îng c¸n bé trÎ song vÒ chÊt l­îng th× ch­a ®­îc ®¶m b¶o n¾m. 1.3.4 : Huy ®éng vµ sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn. Huy ®éng vµ sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn cho ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ ¶nh h­ëng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ . Nã bao gåm c¸c vÊn ®Ò huy ®éng vèn , cÊp ph¸t vèn cho c¸c ch­¬ng tr×nh , ®Ò tµi quan träng vµ sö dông vèn . ViÖc huy ®éng vèn cho ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ cña c¸c c«ng ty than cã thÓ tõ nhiÒu nguån : ng©n s¸ch , lîi nhuËn cña doanh nghiÖp , vay ng©n hµng , vèn cæ phÇn .... §Ó sö dông c¸c nguån vèn cho ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ cã hiÖu qu¶ ngµnh than cÇn chó ý ®Õn mét sè ®iÓm sau ®©y : +. §èi víi c¸c nguån vèn do ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp hoÆc vay ng©n hµng cÇn ph©n bæ tËp trung cho nh÷ng c«ng tr×nh khoa häc c«ng nghÖ träng ®iÓm , tr¸nh khuynh h­íng dµn ®Òu t¶n m¹n. +. §èi víi c¸c nguån vèn cßn l¹i nh­ : vèn tõ lîi nhuËn doanh nghiÖp , vèn cæ phÇn th× cã thÓ ®Çu t­ cho nhiÒu h¹ng môc cÇn thiÕt nh­ s¶n xuÊt , kinh doanh, ®µo t¹o , n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh , h¹ng môc phôc vô ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n trong c«ng ty.... 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc 1.3.5 : x©y dùng quy chÕ khai th¸c tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. §Ó cã thÓ ph¸t triÓn ngµnh than trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp hµng ®Çu cña tæ quèc , lµ ®Çu tÇu kÐo theo sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. Tuy nhiªn do ®Æc thï cña ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c than lµ t¸c ®éng trùc tiÕp m«i tr­êng tù nhiªn , s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi m«i tr­êng lªn ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng ngµnh than nhµ n­íc cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng b¶n quy chÕ vÒ khai th¸c tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr­êng . Theo nh­ quy chÕ nµy chóng ta míi cã ®­îc mét chiÕn l­îc vÒ ¸p dông nh÷ng tiÕn bé vÒ khoa häc kü thuËt hîp lý vµo khai th¸c trong ngµnh than ®¶m b¶o ®­îc n¨ng xuÊt chÊt l­îng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc PhÇn 2 : Thùc tr¹ng ¸p dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo ph¸t triÓn ngµnh than ë Qu¶ng Ninh 2.1 : Mét sè kÕt qu¶ ph¸t triÓn ngµnh than qu¶ng ninh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y a. N¨ng suÊt , chÊt l­îng vµ an toµn lao ®éng ®èi víi ngµnh than. Do nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña khoa häc kü thuËt víi ngµnh than nªn ngµnh than lµ mét trong nh÷ng ngµnh sím ¸p dông ngay nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo ngµnh , do ®ã ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rùc rì +. N¨ng suÊt : N¨m 2003 ®¸nh dÊu mét mèc son ph¸t triÓn cña ngµnh than , víi s¶n l­îng khai th¸c 20,0 triÖu tÊn than nguyªn khai, trong ®ã cã 17,7 triÖu tÊn than s¹ch ®· hoµn thµnh vµ v­ît møc kÕ ho¹ch cña n¨m 2005. ( T¹i ®¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø n¨m ®¶ng ®Ò ra cho ngµnh than lµ ®Õn n¨m 2005 ph¶i khai th¸c ®­îc 16 triÖu tÊn than). LÇn ®Çu tiªn toµn ngµnh v­ît møc kÕ ho¹ch ®µo lß ®¸ ; ®¹t ®­îc c¸c møc ®µo giÕng nghiªng ë c¸c má Vµng Danh , Thèng NhÊt , Khe Chµm , Thµnh C«ng ; ®­a m¸y ®µo lß liªn hîp vµo sö dông thµnh c«ng t¹i má M«ng D­¬ng . NhiÒu c«ng ty ®¹t vµ v­ît møc c«ng suÊt thiÕt kÕ má : §«ng B¾c 2,20 triÖu tÊn , Cäc S¸u 2,35 triÖu tÊn, §Ìo Nai 1,90 triÖu tÊn , Nói BÐo 1,25 triÖu tÊn , M¹o Khª 1,40 triÖu tÊn , Vµng Danh 1,03 triÖu tÊn , M«ng D­¬ng 0,75 triÖu tÊn + . ChÊt l­îng : Nhê ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo ngµnh than mµ chÊt l­îng than còng ®­îc t¨ng lªn . C¸c lo¹i t¹p chÊt trong than ®­îc lo¹i dÇn ra : d¨m gç , hµm l­îng MgO , Fe2O3…., gi¶m tû lÖ than c¸m trong qu¸ tr×nh khai th¸c …. Tõ ®ã n©ng chÊt l­îng than ViÖt Nam lªn cã thÓ phôc vô tèt trong c«ng nghiÖp nh­ : ®iÖn , ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp luyÖn thÐp. + An toµn lao ®éng :Ngµnh than ®­îc xÕp vµo h¹ng môc c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nguy hiÓm v× sè vô tai n¹n vµ tÝnh chÊt tai n¹n , møc ®é ¶nh h­ëng cña c«ng viÖc tíi ng­êi lao ®éng . ChÝnh v× vËy an toµn trong s¶n xuÊt lu«n lµ mét 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc trong nh÷ng môc tiªu th­êng trùc cña ngµnh than . Ngµnh than lu«n ®Æt ra c¸c môc tiªu vÒ an toµn lao ®éng hµng n¨m kÌm theo c¸c môc tiªu vÒ s¶n xuÊt , vµ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p nh»m gi¶m c¸c vô tai n¹n xuèng møc thÊp nhÊt . D­íi t¸c ®éng cña tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng nghÖ , thiÕt bÞ ®· ®­îc ¸p dông vµo nh»m gi¶m thiÓu c¸c vô tai n¹n lao ®éng vµ møc ®é ®éc h¹i, n©ng cao chÊt l­îng m«i tr­êng lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng. N¨m 2003 tæng sè vô tai n¹n lao ®éng cña ngµnh gi¶m 16% so víi n¨m 2002 , sè vô tai n¹n vµ sè vô g©y chÕt ng­êi còng gi¶m 24 vµ 56% b. §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn má than. §êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn má lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña ban l·nh ®¹o c¸c má than, b»ng c¸ch n©ng cao ®iÒu kiÖn lµm viÖc còng nh­ hÖ thèng phôc vô cho c«ng nh©n viªn. C«ng ty than Khe Chµm ®· l¾p ®Æt cho toµn bé 21 phßng nhËn lÖnh giao ca cña c¸c c«ng tr­êng, ph©n x­ëng. L¾p ®Æt hÖ thèng sö lý vµ läc n­íc ®¶m b¶o nhu cÇu n­íc nãng vµ vÖ sinh trong t¾m giÆt vµ sinh ho¹t t¹i c«ng tr­êng c«ng ty. Tõ ®Çu n¨m 2003 l·nh ®¹o c«ng ty than Khe Chµm ®· tæ chøc cho 1005 c¸n bé c«ng nh©n c«ng ty ®i ®iÒu d­ìng , nghØ cuèi tuÇn vµ du lÞch t¹i nhiÒu n¬i trong vµ ngoµi n­íc nh­ Th¸i Lan , Trung Quèc hay c¸c ®iÓm du lÞch H¹ Long , Trµ Cæ .... T¹i c«ng ty than D­¬ng Huy c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i lµm cã xe ®­a ®ãn . Nhµ t¾m vµ giÆt , sÊy quÇn ¸o, ñng, mò ...®­îc x©y dùng liªn hoµn. C¸c khu nhµ ¨n ë, nhµ tËp thÓ ®­îc quy ho¹ch x©y dùng vµ c¶i t¹o, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn c¶nh quan, vÖ sinh m«i tr­êng. Bªn c¹nh ®ã ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn g¾n bã víi ngµnh than trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kh«ng ngõng ®­îc t¨ng lªn, thÓ hiÖn qua doanh thu cña ng­êi lao ®éng. T¹i c«ng ty than Hµ Tu : l­¬ng c«ng nh©n b×nh qu©n t¨ng dÇn tõ 500_600 ngµn ®ång /th¸ng n¨m 1999 lªn dÇn tíi 1 triÖu vµ ®Õn n¨m 2003 l­¬ng ®¹t b×nh qu©n 1,7 triÖu ®ång. T¹i c«ng ty than D­¬ng Huy : N¨m 1999 ®¹t 650 ngµn ®ång /ng­êi /th¸ng, ®Õn n¨m 2003 ®¹t møc 1,6 triÖu ®ång / ng­êi / th¸ng. T¹i c«ng ty than Khe Chµm n¨m 2002 thu nhËp b×nh qu©n theo ®Çu ng­êi lµ 1,958 triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng. Cao S¬n thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ch­a kÓ ¨n c«ng nghiÖp 9.000 ® mét b÷a lµ trªn 1,7 triÖu 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc ®ång /ng­êi /th¸ng M¹o Khª lµ 1,7 triÖu ®ång /ng­êi /th¸ng.....Nh×n chung hiÖn t¹i c¸c c«ng ty than ë Qu¶ng Ninh, c«ng nh©n ®Òu cã møc thu nhËp b×nh qu©n hµng th¸ng ®¹t møc tõ 1,7 tíi trªn 2 triÖu ®ång mét th¸ng. Vµ theo môc tiªu mµ ngµnh than ®¹t ra trong n¨m 2004 ngµnh than ®Æt môc tiªu c«ng nh©n ngµnh than sÏ cã møc thu nhËp b×nh qu©n ®¹t møc tõ 2.003.000 tíi 2.091.000 ®ång /ng­êi/th¸ng . c. §ãng gãp vÒ kinh tÕ _x· héi ®èi víi tØnh Qu¶ng Ninh . Sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña ngµnh than trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· gãp phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn cña tØnh Qu¶ng Ninh. VÒ kinh tÕ hµng n¨m ngµnh than ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch cña tØnh Qu¶ng Ninh tíi hµng tr¨m tû ®ång. MÆt kh¸c víi sè l­îng tËp trung kho¶ng 80 000 c«ng nh©n viªn chøc ngµnh than tËp trung ë Qu¶ng Ninh ngµnh than ®· gi¶i quyÕt cho tØnh mét sè l­îng lín ng­êi lao ®éng cã thu nhËp cao so víi møc thu nhËp trung b×nh trong c¶ n­íc . Ngoµi ra theo quy luËt kinh tÕ th«ng th­êng sù ph¸t triÓn cña ngµnh than lµ ®Çu tÇu kÐo theo sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ë Qu¶ng Ninh nh­ : §ãng vµ söa ch÷a c¸c tµu chë than , xe « t« .... gi¸n tiÕp thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh nh­ : Du lÞch , dÞch vô.... MÆt kh¸c trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh ngµnh than còng ®· tiÕn hµnh x©y dùng c¸c trô së, v¨n phßng ®¹i diÖn hoÆc c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ phôc vô c«ng nh©n ngµnh than còng nh­ phôc vô nh©n d©n Qu¶ng Ninh . VÝ dô ®iÓn h×nh lµ c«ng ty TuyÓn Than Cöa ¤ng b»ng nguån quü phóc lîi vµ c¸n bé c«ng nh©n ®ãng gãp n¨m 2000 c«ng ty ®· x©y dùng mét trung t©m v¨n ho¸ thÓ thao gåm mét s©n vËn ®éng hiÖn ®¹i ®¹t tiªu chuÈn quèc gia cã 5000 chç ngåi , n¨m 2003 c«ng ty ®· x©y dùng Nhµ luyÖn tËp vµ thi ®Êu thÓ thao 1000 chç ngåi , 1 s©n tenis.... HoÆc t¹i c«ng ty than M¹o Khª , c«ng ty ®· x©y dùng t¹i thÞ trÊn M¹o Khª mét sè trô së vµ v¨n phßng ®¹i diÖn khang trang , mét c«ng viªn Má , mét bÖnh viÖn Má phôc vô kh¸m ch÷a bÖnh cho c¶ c«ng nh©n má than vµ ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng. C«ng ty cßn tham gia vµo x©y dùng c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng trong thÞ trÊn phôc vô viÖc tiªu thô than vµ ®i l¹i cho nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc 2.2 : T¸c ®éng cña tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo ngµnh than ë Qu¶ng Ninh 2.2.1 : t¸c ®éng cña tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo t¨ng n¨ng suÊt , chÊt l­îng than. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y trªn c¸c má lé thiªn quy m« s¶n xuÊt trung b×nh trë lªn phÇn lín ®­îc trang bÞ m¸y xóc thuû lùc , m¸y xóc lËt lµ nh÷ng thiÕt bÞ xóc bèc cã tÝnh n¨ng kü thuËt vµ c«ng nghÖ v­ît tréi so víi m¸y xóc tay gµu kÐo c¸p ; « t« cã t¶i träng lín ( ®Õn 60 tÊn ) , ®Æc biÖt lµ « t« khung mÒm cã kh¶ n¨ng v­ît dèc cao vµ lµm viÖc tèt trong ®Þa h×nh chËt hÑp vµ ®­êng x¸ lÇy léi : m¸y khoan thuû lùc cã tÝnh n¨ng c¬ ®éng cao , n¨ng suÊt cao , cã kh¶ n¨ng khoan c¸c lç khoan theo nhiÒu h­íng kh¸c nhau....Nhê trang bÞ thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi mµ c¸c má ®· t¨ng ®­îc c«ng suÊt khai th¸c , bãc ®¸ vµ c¶i thiÖn ®­îc nhiÒu chØ tiªu kinh tÕ _kü thuËt. M¸y xóc thuû lùc sö dông trong c«ng t¸c ®µo s©u ®· t¨ng tèc ®é xu«ng s©u cña má lªn 15 m/n¨m , trong khi nÕu dïng m¸y tay gÇu kÐo c¸p chØ ®¹t trung b×nh 7,5 m ( C«ng ty than Cao S¬n). Dïng m¸y thuû lùc gµu ng­îc ®Ó xóc bèc lùa chän than vµ quÆng ®· gi¶m ®¸ng kÓ tû lÖ tæn thÊt vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm . Nh­ ë c«ng ty than Hµ Tu khi ¸p dông thiÕt bÞ nµy tû lÖ tæn thÊt than cßn 8,16%( n¨m 2002) C«ng ty than Cao S¬n 8,3%, n©ng cao chÊt l­îng than (vÝ dô nh­ ë c«ng ty than Cao S¬n tr­íc n¨m 1998 tû lÖ than c¸m 3 chØ ®¹t 13,2% nh­ng tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2002 tû lÖ than c¸m 3 ®¹t trung b×nh 17,3% , t¨ng 31% vÒ khèi l­îng , ngoµi ra cßn khai th¸c than c¸m 2 cã ®é tro Ak< 8% .... Trong lÜnh vùc khai th¸c hÇm lß: ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ ®­a vµo ¸p dông c¸c s¬ ®å c«ng nghÖ kh¸c nhau phï hîp víi tõng ®iÒu kiÒn ®Þa chÊt má cô thÓ cña tõng khu vùc nh­ : c«ng nghÖ khai th¸c lß chî ng¾n h¹ trÇn ; c«ng nghÖ khai th¸c chia líp , sö dông líp ng¨n b»ng l­íi thÐp ®Ó khai th¸c c¸c vØa dµy dèc tho¶i, dèc xiªn , ¸p dông c«ng nghÖ chèng v× thuû lùc ®¬n, dµn thuû lùc di ®éng, m¸y khÊu than trong lß chî . ViÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ nãi trªn ®· cho kÕt qu¶ 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc b­íc ®Çu nh­ sau : tæn thÊt than gi¶m tõ 10-15%( vÝ dô ë c«ng ty than Vµng Danh n¨m 1997 tæn thÊt than lµ 55,87% ®Õn n¨m 2002 gi¶m xuèng cßn 44,34% ) s¶n l­îng lß chî t¨ng 2-2,5 lÇn , n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng 2 lÇn , l­îng gç tiªu hao gi¶m 2-3lÇn.ë ®©y xin nªu ra mét vÝ dô ®¹i diÖn cho ngµnh than vÒ viÖc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh, ®ã lµ ë c«ng ty than Khe Chµm . Tõ khi míi thµnh lËp n¨m 1986 , c«ng suÊt lß chî chØ ®¹t 1,8 ®Õn 2 v¹n tÊn/ n¨m chèng b»ng gç 4 cét mét thïi víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ l¹c hËu. S¶n l­îng toµn má ®¹t 180 000 ®Õn 200 000 tÊn /n¨m . §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn , tõ n¨m 1995 ®Õn n¨m1998 c«ng ty ®· ngiªn cøu ®­a cét ma s¸t chèng trong lß chî , tuy nhiªn n¨ng suÊt míi chØ ®¹t 2.2 tÊn trªn mét c«ng , c«ng suÊt lß chî t¨ng song míi chØ dõng l¹i ë møc 6 v¹n tÊn / n¨m. N¨m 1998 c«ng ty than Khe Chµm ¸p dông cét chèng thuû lùc trong lß chî ®· n©ng c«ng suÊt lß chî lªn 130 000 tÊn /n¨m. GÇn ®©y nhÊt lµ tõ th¸ng 5/2002 ®Õn th¸ng 5/2003 c«ng ty ®· ¸p dông thö nghiÖm “m¸y khÊu than” mét c«ng nghÖ hiÖn ®¹i bËc nhÊt trªn thÕ giíi ®· cho kÕt qu¶ . B¶ng 1 TT Tªn chØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Tæng céng 1 S¶n l­îng than TÊn 160 458 2 Tiªu hao gç m3 280,9 3 Chi phÝ gç chèng lß m3/1000T 1,75 4 chi phÝ nh©n lùc C«ng 31 104 5 N¨ng suÊt lao ®éng TÊn/ngêi.ca 5,16 (Nguån _§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ¸p dông thö nghiÖm c¬ giíi ho¸ khai th¸c than t¹i c«ng ty than Khe Chµm -§Ò xuÊt ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn trong thêi gian tíi_TS Phïng M¹nh §¾c ; TS NguyÔn Anh TuÊn (ViÖn khoa häc c«ng nghÖ má)-trang 1_Th«ng tin khoa häc c«ng nghÖ má sè 8/2003) §em kÕt qu¶ nµy so s¸nh víi n¨ng suÊt cña lß chî khÊu khoan b¾n m×n chèng gi÷ b»ng cét chèng thuû lùc ®¬n th× s¶n l­îng t¨ng lªn 2 lÇn n¨ng suÊt 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc t¨ng gÊp 2-2,5 lÇn , chi phÝ gç gi¶m 4 lÇn. VÒ chÊt l­îng kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh ë VØa 14-4 cho thÊy tû lÖ than côc +15 t¨ng 2%-3% ®é tro c¸m trong than nguyªn khai trung b×nh lµ 30,38%, cao h¬n tõ 3%-4%, tû lÖ ®¸ th¶i kh«ng ®æi so víi khai th¸c b»ng c«ng nghÖ truyÒn thèng khoan næ m×n. Tuy ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ to lín nh­ vËy nh­ng viÖc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo trong ngµnh than còng cßn cã nhiÒu khã kh¨n h¹n chÕ. +. C¸c c«ng nghÖ míi ¸p dông ®ßi hái tÝnh ®ång bé tõ c«ng nghÖ chÝnh ®Õn c«ng nghÖ liªn quan v× vËy ®ßi hái ph¶i cã kinh phÝ ®Çu t­ lín . +. VÒ nh©n lùc cÇn ph¶i ®µo t¹o c¸n bé , c«ng nh©n ®¶m b¶o tr×nh ®é vµ cã t¸c phong v¨n ho¸ c«ng nghiÖp cao. +. Do trong mçi má than cã nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt kh¸c nhau, cÇn nghiªn cøu kü l­ìng ®Ó lùa chän c«ng nghÖ hîp lý. +. Do sù yÕu kÐm vÒ n¨ng lùc c«ng nghÖ cña c¸c c«ng ty than trong tæng c«ng ty. VÝ dô : Trong giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh thö nghiÖm m¸y khÊu than t¹i c«ng ty than Khe Chµm do ch­a hiÓu ®­îc ­u nh­îc ®iÓm cña m¸y lªn n¨ng suÊt chØ ®¹t trung b×nh lµ 5,2 tÊn /c«ng . Nh­ng ®Õn khi chuyÓn sang khai th¸c t¹i vØa 14.2-1 cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt æn ®Þnh m¸y ®· ph¸t huy hiÖu qu¶ cao . N¨ng suÊt ®¹t 8,1 tÊn /c«ng. 2.2.2 : T¸c ®éng cña khoa häc c«ng nghÖ tíi ph¸t triÓn thÞ tr­êng. Nh÷ng thµnh tùu trong viÖc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trong kho¶ng mét thËp kû trë l¹i ®©y ®· më ra nh÷ng thÞ tr­êng hÕt søc míi mÎ cho ngµnh than ViÖt Nam. Than ViÖt Nam b©y giê kh«ng nh÷ng chØ ®­îc s¶n xuÊt ra phôc vô trong n­íc mµ cßn ®­îc xuÊt khÈu ra c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi . Than ViÖt Nam ®· cã mÆt t¹i Ch©u ¢u, Ch©u Mü , NhËt B¶n ...vµ c¶ n­íc xuÊt khÈu than nhiÒu nhÊt trªn thÕ giíi lµ Trung Quèc. §ång thêi víi viÖc lµm t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm lµ t¨ng nhiÖt n¨ng cña than, c¸c t¹p chÊt 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc còng ®ång thêi bÞ lo¹i bá nh­ d¨m gç, gi¶m tû lÖ s¾t cã lÉn trong than hay c¸c kim lo¹i kh¸c.... lªn chÊt l­îng than æn ®Þnh ,vµ ngµy cµng ®­îc n©ng cao t¹o ®iÒu kiÖn cho than ViÖt Nam ®i vµo nh÷ng thÞ tr­êng míi . HiÖn nay ngµnh than kh«ng nh÷ng ®· s¶n xuÊt ®ñ l­îng than phôc vô cho nhu cÇu néi ®Þa mµ cßn më réng thÞ tr­êng ra víi trªn 30 quèc gia kh¸c trªn toµn thÕ giíi. Tuy nhiªn do c«ng nghÖ cßn kÐm lªn ®Õn nay chÊt l­îng than ViÖt Nam cßn ch­a thÓ ®¸p øng phôc vô trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp cao nh­ c«ng nghiÖp luyÖn thÐp , lß cèc cao ..... 2.2.3 : T¸c ®éng cña tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ tíi m«i tr­êng s¶n xuÊt cña c«ng nh©n ngµnh than. Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh than m«i tr­êng s¶n xuÊt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµnh than còng ®­îc n©ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ . Ng­êi c«ng nh©n kh«ng cßn ph¶i xuèng má víi nh÷ng ®«i bµn tay trÇn vµ c¸i cuèc , c¸i xÎng n÷a . Ngµnh than ®· ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt than nh»m n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng m«i tr­êng lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Ng­êi c«ng nh©n xuèng lß ®­îc trang bÞ tèt h¬n nh­ gang tay , ñng , ®Ìn .... B©y giê ng­êi c«ng nh©n kh«ng cßn ph¶i lµm viÖc víi ®«i tay trÇn mµ ®· cã sù trî gióp cña m¸y mãc nh­ : m¸y khÊu than ... Tû lÖ sö dông gç trong lß còng ®­îc gi¶m xuèng ®¸ng kÓ víi m¸y l­îng gç tiªu hao gi¶m 2-3 lÇn cã t¸c dông tèt trong viÖc t¹o ra m«i tr­êng lµm viÖc trong lß còng nh­ b¶o vÖ m«i tr­êng tù nhiªn bªn ngoµi chèng chÆt ph¸ rõng . Ngoµi ra víi hÖ thèng cét chèng thuû lùc ®¬n, thuû lùc kÐp , dµn thuû lùc di ®éng.... còng cã t¸c dông võa ®¶m b¶o ®é an toµn cao h¬n so víi viÖc chèng lß b»ng gç l¹i võa cã t¸c dông t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng trong ngµnh má. Tuy cã nh÷ng b­íc tiÕn v­ît bËc trong viÖc c¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc cho thî má song nh×n chung m«i tr­êng lµm viÖc cña ng­êi thî má vÉn ®­îc coi lµ nguy hiÓm vµ ®éc h¹i nhÊt trong c¸c ngµnh kinh tÕ cña c¶ n­íc ngµy nay. ViÖc ph¶i lµm vµ tiÕp xóc trùc tiÕp víi than mét chÊt bÈn, vµ nh÷ng ®éc h¹i ro bôi than g©y ra (tû lÖ bôi cao gÊp 400 lÇn cho phÐp) ®· lµm cho c«ng nh©n 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc ngµnh than cã tû lÖ m¾c bÖnh ®­êng h« hÊp rÊt cao. Kh«ng nh÷ng vËy mµ s¶n xuÊt than cßn ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng xung quanh . N­íc tõ c¸c hÇm lß khai th¸c d­íi mùc n­íc biÓn ®­îc b¬m ra ngoµi, n­íc th¶i tõ qu¸ tr×nh sµng tuyÓn than cña c«ng ty TuyÓn Than Cöa ¤ng , TuyÓn Than Hßn Gai kh«ng ®­îc qua xö lý hoÆc ®­îc xö lý rÊt ®¬n gi¶n ®­îc x¶ ra c¸c s«ng , kªnh , r¹ch vµ ®Æc biÖt lµ ®­îc ®æ xuèng hoÆc ®­îc chÈy vÒ VÞnh H¹ Long ( Di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi ) ®· lµm « nhiÔm rÊt nÆng m«i nguån n­íc . HoÆc qua qu¸ tr×nh chuyªn trë than cña c¸c c«ng ty trªn c¸c con ®­êng cã ng­êi d©n sinh sèng lµ rÊt bôi vµ « nhiÔm m«i tr­êng tiÕng ån ..... 2.2.4 : t¸c ®éng cña tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ tíi nguån tµi nguyªn. Than ®­îc xÕp vµo lo¹i tµi nguyªn kh«ng thÓ phôc håi ®­îc . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh than ph¶i tr¶i qua hµng triÖu n¨m lÞch sö víi nh÷ng biÕn ®éng to lín vÒ tù nhiªn . ChÝnh v× vËy mµ ®¶ng vµ nhµ n­íc ta lu«n quan t©m tíi sù ph¸t triÓn cña ngµnh than ph¶i lµm sao khai th¸c tiÕt kiÖm, tr¸nh l·ng phÝ. Nguyªn Tæng BÝ Th­ §ç M­êi trong khi th¨m vµ lµm viÖc víi c¸n bé ngµnh than ®· d¹y : Than cña chóng ta tuy nhiÒu nh­ng khai th¸c còng cã ngµy hÕt. V× vËy mét mÆt chóng ta ph¶i ®Èy m¹nh khai th¸c , thóc ®Èy s¶n xuÊt song mÆt kh¸c còng ph¶i tiÕn hµnh tiÕt kiÖm. ViÖc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®­îc tæng c«ng ty than còng ®· quan t©m vµ chó träng ®Õn vÊn ®Ò nµy vµ chØ ®¹o xuèng c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn . C¸c c«ng ty ®· quan t©m tíi viÖc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ mµ sö dông tiÕt kiÖm tµi nguyªn.. Nh­ ë c«ng ty than Hµ Tu khi ¸p dông m¸y xóc thuû lùc gµu ng­îc ®Ó bèc xóc lùa chän than vµ quÆng ®· gi¶m ®¸ng kÓ tû lÖ tæn thÊt than, tû lÖ tæn thÊt than cßn 8,16%( n¨m 2002) C«ng ty than Cao S¬n 8,3%.Trong lÜnh vùc khai th¸c hÇm lß: ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ ®­a vµo ¸p dông c¸c s¬ ®å c«ng nghÖ kh¸c nhau phï hîp víi tõng ®iÒu kiÒn ®Þa chÊt má cô thÓ cña tõng khu vùc nh­ : c«ng nghÖ khai th¸c lß chî ng¾n h¹ trÇn ; c«ng nghÖ khai th¸c chia líp , 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ò ¸n m«n häc sö dông líp ng¨n b»ng l­íi thÐp ®Ó khai th¸c c¸c vØa dµy dèc tho¶i, dèc xiªn , ¸p dông c«ng nghÖ chèng v× thuû lùc ®¬n, dµn thuû lùc di ®éng, m¸y khÊu than trong lß chî . ViÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ nãi trªn ®· cho kÕt qu¶ b­íc ®Çu nh­ sau : tæn thÊt than gi¶m tõ 10-15%( vÝ dô ë c«ng ty than Vµng Danh n¨m 1997 tæn thÊt than lµ 55,87% ®Õn n¨m 2002 gi¶m xuèng cßn 44,34% ) , l­îng gç tiªu hao gi¶m 2-3lÇn . HoÆc gÇn ®©y lµ viÖc ¸p dông m¸y khÊu than trong khai th¸c than t¹i c«ng ty than Khe Chµm ®· gi¶m l­îng gç tiªu hao xuèng cßn 1,75 m3/1000 TÊn than gi¶m kho¶ng 4 lÇn so víi c«ng nghÖ khai th¸c khÊu khoan b¾n m×n chèng gi÷ b»ng cét chèng thuû lùc ®¬n. Ngµnh than ®· cã nh÷ng cè g¾ng nh»m h¹n chÕ sù thÊt tho¸t tµi nguyªn trong khai th¸c, nh­ng do c«ng nghÖ khai th¸c than cña chóng ta cßn l¹c hËu so víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi lªn tû lÖ hao hôt , tæn thÊt trong khai th¸c cña ngµnh than n­íc ta so víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi vÉn cßn cao, ®ßi hái ngµnh than ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a trong viÖc khai th¸c vµ chÕ biÕn than , tµi nguyªn kh«ng thÓ phôc håi l¹i. 2.3 : h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n 2.3.1 H¹n chÕ Ngµnh than ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín khi ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt. Nh­ng bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng h¹n chÕ mµ ngµnh cßn ch­a kh¾c phôc ®­îc nh­ : +. M«i tr­êng s¶n xuÊt còng nh­ m«i tr­êng xung quanh vÉn cßn bÞ « nhiÔm nÆng lÒ .Ngµnh than vÉn cßn ®­îc xÐt vµo môc nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp nguy hiÓm vµ ®éc h¹i nhÊt ë n­íc ta . +. TiÕp ®Õn lµ do t¸c ®éng kÐo theo cña ngµnh than mµ mét sè ngµnh kh¸c nh­ : . Ngµnh n«ng l©m bÞ ¶nh h­ëng bëi ph¶i khai th¸c gç phôc vô cho viÖc chèng lß dÉn ®Õn sù huû ho¹i m«i tr­êng tù nhiªn vµ tµi nguyªn rõng... 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2