intTypePromotion=1

ĐỀ TÀI: THĂM DÒ MỎ ĐÁ XÂY DỰNG NÚI HOA SƠN, XÃ VẠN KHÁNH, HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA

Chia sẻ: Ngô Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:56

0
161
lượt xem
46
download

ĐỀ TÀI: THĂM DÒ MỎ ĐÁ XÂY DỰNG NÚI HOA SƠN, XÃ VẠN KHÁNH, HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm thực hiện phương châm học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tế, sau khi hoàn thành chương trình học lí thuyết, trường đã quyết định cho tôi đi thực tập tốt nghiệp tại Đoàn Địa chất 505 thuộc Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ với thời gian 8 tuần, kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2012 đến hết ngày 20 tháng 08 năm 2012. Tỉnh Khánh Hòa nói riêng và miền Trung nói chung là một trong những khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước, là nơi có môi trường đầu tư...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI: THĂM DÒ MỎ ĐÁ XÂY DỰNG NÚI HOA SƠN, XÃ VẠN KHÁNH, HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA

 1. ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA ĐỊA LÝ - ĐỊA CHẤT ---------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “THĂM DÒ MỎ ĐÁ XÂY DỰNG NÚI HOA SƠN, XÃ VẠN KHÁNH, HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA”
 2. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 Mục Lục 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ........................................................................... 4 CHƢƠNG 1 ..................................................................................................................................... 5 KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ ............................................................................................... 5 1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN ................................................... 5 1.1.1. Vị trí địa lý............................................................................................................................. 5 1.1.2. Đặc điểm tự nhiên.................................................................................................................. 5 1.1.3. Đặc điểm khí hậu ................................................................................................................... 6 1.1.4. Đặc điểm kinh tế nhân văn .................................................................................................... 6 1.1.5. Giao thông ............................................................................................................................. 6 1.2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT .................................................................................... 7 1.2.1. Giai đoạn trƣớc năm 1975 ..................................................................................................... 7 1.2.2. Giai đoạn sau năm 1975 ........................................................................................................ 7 CHƢƠNG 2 ..................................................................................................................................... 9 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ĐỊA CHẤT MỎ ....................................................................................... 9 2.1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐỂM ĐỊA CHẤT VÙNG ....................................................................... 9 2.2. CẤU TẠO ĐỊA CHẤT KHU VỰC ....................................................................................... 10 2.2.1. Địa tầng ............................................................................................................................... 10 2.2.1.1. Hệ tầng Nha Trang (Knt) ................................................................................................. 10 2.2.1.2. Hệ Đệ tứ............................................................................................................................ 10 2.2.2. Magma ................................................................................................................................. 11 2.2.2.1. Phức hệ Tây Ninh (GbJ3tn) ............................................................................................. 11 2.2.2.2. Phức hệ Định Quán (J3đq) ................................................................................................ 11 2.2.2.3. Phức hệ Đèo Cả (G/K2 đc) ............................................................................................... 11 2.2.3. Kiến tạo ............................................................................................................................... 12 2.3. ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG SẢN ................................................................................................. 14 2.3.1. Diện phân bố các bải lăn đá granit biotit tảng lăn ............................................................... 14 2.3.1.1. Diện phân bố bãi đá lăn BL1 ........................................................................................... 14 2.3.1.2. Diện phân bố bãi đá lăn BL2 ............................................................................................ 14 2.3.1.3. Diện phân bố bãi đá lăn BL3 ............................................................................................ 14 2.3.1.4. Bãi đá lăn moong khai thác tận thu BL4 .......................................................................... 14 CHƢƠNG 3 ................................................................................................................................... 16 CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA CHẤT ........................................................................................... 16 VÀ CÁC VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG .............................................................................. 16 3.1. CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA ........................................................................................................ 16 3.1.1. Nhiệm vụ, khối lƣợng, thiết bị đo vẽ ................................................................................... 16 3.1.1.1. Nhiệm vụ, khối lượng........................................................................................................ 16 3.1.1.2. Thiết bị dùng trong thi công công tác trắc địa .................................................................. 16 3.1.2. Công tác kỹ thuật ................................................................................................................. 17 3.1.2.1. Tài liệu dùng trong thi công ............................................................................................. 17 3.1.2.2. Thành lập lƣới khống chế mặt phẳng và độ cao ............................................................... 17 3.1.3. Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1.000 và số hóa bản vẽ................................................... 19 3.1.3.1. Lưới đường chuyền kinh vĩ ............................................................................................... 19 3.1.3.2. Đo chi tiết địa hình địa vật................................................................................................ 20 3.1.3.3. Công tác nội suy và số hóa ............................................................................................... 20 3.1.4. Đƣa công trình từ thiết kế ra thực địa .................................................................................. 20 3.1.5. Định tuyến thăm dò ............................................................................................................. 21 GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 1 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 3. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 3.1.6. Công tác kiểm tra nghiệm thu tài liệu.................................................................................. 22 3.2. CÔNG TÁC ĐỊA CHẤT ........................................................................................................ 25 3.2.1. Các phƣơng pháp thăm dò địa chất ..................................................................................... 25 3.2.1.1. Đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1/1.000 (không quan sát xạ) .................................................. 25 3.2.1.2. Đo vẽ diện tích các bãi đá lăn, xác định mật độ phân bố đá lăn ....................................... 25 3.2.2. Công tác mẫu ....................................................................................................................... 29 3.2.2.1. Mẫu lát mỏng .................................................................................................................... 29 3.2.2.2 Mẫu cơ lý đất ..................................................................................................................... 29 3.2.2.3 Mẫu cơ lý đá ...................................................................................................................... 30 3.2.2.4. Mẫu nƣớc .......................................................................................................................... 30 3.3. CÁC VẤN ĐỀ BẢO VÊ MÔI TRƢỜNG ............................................................................. 30 3.3.1 Đánh giá tác động môi trƣờng .............................................................................................. 30 CHƢƠNG 4 ................................................................................................................................... 33 ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƢỢNG VÀ TÍNH CHẤT CÔNG NGHỆ CỦA GRANIT BIOTIT TẢNG LĂN NÚI HOA SƠN .................................................................................................................... 33 4.1. ĐẠI CƢỢNG VỀ CHẤT LƢỢNG ĐÁ XÂY DỰNG ........................................................... 33 4.2. ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƢỢNG GRANIT TẢNG LĂN NÚI HOA SƠN ................................. 33 4.2.1. Tính chất thạch học của đá granit biotit tảng lăn núi Hoa Sơn............................................ 33 4.2.2. Tính chất cơ lý của đá granit biotit tảng lăn núi Hoa Sơn ................................................... 33 CHƢƠNG 5 ................................................................................................................................... 36 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC MỎ ..................................................................................................................................... 36 5.1. MỤC ĐÍNH, NHIỆM VỤ VÀ CÁC DẠNG CÔNG TÁC ĐÃ TIẾN HÀNH .................................... 36 5.1.1.Mục đích, nhiệm vụ .............................................................................................................. 36 5.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ................................................................................... 37 5.2.1. Nƣớc mặt ............................................................................................................................. 37 5.3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ............................................................................... 38 5.3.1. Đặc tính cơ lý các lớp đất đá. .............................................................................................. 38 GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 2 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 4. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 Huế, tháng 8 năm 2012 MỞ ĐẦU Nhằm thực hiện phƣơng châm học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tế, sau khi hoàn thành chƣơng trình học lí thuyết, trƣờng đã quyết định cho tôi đi thực tập tốt nghiệp tại Đoàn Địa chất 505 thuộc Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ với thời gian 8 tuần, kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2012 đến hết ngày 20 tháng 08 năm 2012. Tỉnh Khánh Hòa nói riêng và miền Trung nói chung là một trong những khu vực kinh tế trọng điểm của cả nƣớc, là nơi có môi trƣờng đầu tƣ khá tốt nên hàng loạt các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc đã và đang ngày càng quan tâm đến khu vực này. Tỉnh Khánh Hòa là một tỉnh có tốc độ xây dựng phát triển nhanh nên thị trƣờng tiêu thụ nguồn vật liệu xây dựng rất lớn, hàng năm cần một khoảng đá làm vật liệu xây dựng rất lớn, trong khi năng lực của các mỏ hiện có chƣa đủ đáp ứng. Do đó, việc tìm kiếm, thăm dò và đánh giá chất lƣợng, trữ lƣợng đá làm vật liệu xây dựng là một yêu cầu cấp bách. Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Thăm dò mỏ đá xây dựng núi Hoa Sơn, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa ” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Nghiên cứu đề tài này, trƣớc tiên giúp bản thân tác giả làm quen với công tác nghiên cứu, học hỏi đƣợc những kiến thức thực tế thông qua những bài học lý thuyết trên lớp. Qua đó nắm vững đƣợc kiến thức chuyên môn hơn và tạo cơ sở cho quá trình làm việc sau này. 1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu, đánh giá chất lƣợng, trữ lƣợng ở cấp 121 và 122, các đặc tính công nghệ của mỏ đá núi Hoa Sơn làm vật liệu xây dựng. Nhằm tạo cơ sở cho quá trình khai thác và chế biến đá tại mỏ đạt đƣợc hiệu quả cao nhất, đáp ứng nhu cầu sản xuất vật liệu xây dựng thông thƣờng cung cấp cho thị trƣờng. 2. Các hệ phƣơng pháp thực hiện và khối lƣợng thăm dò - Lộ trình đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:1000 khối lƣợng: 25ha. GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 3 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 5. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 - Đo đếm mật độ phân bố các bãi đá lăn - Đo bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 1000 khối lƣợng 0,25 km2, định tuyến trắc địa 2.980m, đo công trình ra thực địa 11 điểm và đo công trình vào bản đồ 3 điểm. - Lấy và phân tích: 06 mẫu cơ lý đất; 05 mẫu cơ lý đá; 03 lát mỏng; 01 mẫu hoá nƣớc, 01 mẫu vi trùng. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tƣợng: Đá granit biotit của Phức hệ Đèo Cả (K2 đc) Phạm vi thực hiện đề tài : Mỏ đá xây dựng núi Hoa Sơn, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa Sau hơn 2 tháng làm việc khẩn trƣơng, với sự cố gắng nỗ lực hết mình của bản thân, đặc biệt là đƣợc sự giúp đỡ tận tình của Thầy giáo hƣớng dẫn TS. Lê Xuân Tài, cùng với các thầy cô trong bộ môn địa chất cũng nhƣ các phòng ban và cán bộ kỹ thuật Đoàn Địa chất 505 đã giúp tôi hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này đáp ứng theo yêu cầu và thời gian quy định và có bố cục nhƣ sau: ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị đƣợc trình bày trong 7 chƣơng. Chƣơng 1. Khái quát về khu thăm dò Chƣơng 2. Đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ Chƣơng 3. Công tác thăm dò địa chất và các vấn đề bảo vệ môi trƣờng Chƣơng 4. Đặc điểm chất lƣợng và tính chất công nghệ của đá granitbiotit Chƣơng 5. Đặc điểm ĐCTV - ĐCCT và điều kiện khai thác mỏ. Chƣơng 6. Tính trữ lƣợng Chƣơng 7. Hiệu quả công tác thăm dò. Do thời gian có hạn, trình độ, kiến thức chuyên môn còn nhiều hạn chế nên báo cáo này không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận đƣợc sự chỉ bảo, góp ý của các Thầy - Cô giáo và các bạn đồng nghiệp. Tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn đến các Thầy - Cô giáo trong bộ môn Địa chất, các cán bộ Đoàn Địa chất 505, đặc biệt là sự giúp đỡ, dẫn dắt tận tình của Thầy giáo TS. Lê Xuân Tài để tôi hoàn thành bản báo cáo tốt nghiệp này. Huế, tháng 8 năm 2012 Sinh viên: Ngô Văn Hòa GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 4 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 6. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 CHƢƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÕ 1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN 1.1.1. Vị trí địa lý Mỏ đá xây dựng núi Hoa Sơn thuộc thôn Suối Hàng, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Vị trí trung tâm mỏ cách quốc lộ 1A khoảng 2km về phía tây bắc, cách trung tâm thành phố Nha Trang 60km và UBND huyện Vạn Ninh 10km về phía đông bắc. Diện tích của mỏ là 0,254km2 và đƣợc giới hạn bởi các điểm góc từ 1 - 5 thuộc tờ bản đồ địa hình Bàn Thạch tỷ lệ 1:50.000 số hiệu D- 49-75-B, hệ VN2000 kinh tuyến trục 1110 (bảng 1.1). Bảng 1.1. Thống kê toạ độ các điểm khống chế mỏ đá xây dựng núi Hoa Sơn Hệ toạ độ VN2000, múi chiếu 3o, Tên kinh tuyến trục 108o15’ SƠ ĐỒ TT điểm X (m) Y (m) 1 14 11 930 6 09 720 1 1 2 14 11 740 6 10 040 2 2 14 11 250 6 09 860 3 3 5 14 11 270 6 09 590 4 4 3 4 14 11 430 6 09 420 5 5 1.1.2. Đặc điểm tự nhiên Diện tích thăm dò nằm ở sƣờn phía đông nam của núi Hoa Sơn, sƣờn núi dốc kéo dài theo phƣơng đông bắc - tây nam, độ cao chênh lệch lớn từ 20m đến 712 (đỉnh 712 cách trung tâm mỏ 900m về phía tây bắc), phần thấp ở phía đông nam và cao dần về lên phía tây bắc. Do đặc điểm phần lớn diện tích thăm dò tồn tại dƣới dạng đá tảng lăn tại chỗ nên độ che phủ thấp. Thảm thực vật nhìn chung kém phát triển, chủ yếu là rừng cây thấp xen lẫn dây leo, gai bụi rậm rạp . Một số diện tích rừng đã bị ngƣời dân địa phƣơng phát đốt làm nƣơng rẫy, t rỉa đậu, ngô,....nhƣng chủ yếu là trồng chuối. Hệ thống sông suối trong vùng bao gồm các hệ thống sông chính nhƣ: hệ thống sông Bình Trung - Đồng Điền và các suối Bí, suối Luồn… nằm ở phía tây khu mỏ. Phía đông bắc có hệ thống sông Can - Tân Phƣớc và các suối Hàng, suối Ngòi Ngàn ở phía đông. Nhìn chung do đặc điểm của địa hình trong vùng các hệ thống sông đều ngắn và dốc. Chúng đều bắt nguồn từ phía tây, chảy về đông và đổ ra biển. Tuy nhiên tuỳ theo đặc điểm của địa hình, các dòng suối này có thể uốn lƣợn theo các hƣớng khác nhau trƣớc khi đổ ra biển đông. GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 5 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 7. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 Photo: Ngô Văn Hòa Hình 1.1. Đặc điểm tự nhiên khu mỏ Photo: Ngô Văn Hòa 1.1.3. Đặc điểm khí hậu Khánh Hòa là một tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa vừa mang tính chất khí hậu đại dƣơng, nên tƣơng đối ôn hòa và có 2 mùa rõ rệt là mùa mƣa và mùa nắng. Mùa mƣa ngắn, từ khoảng giữa tháng 9 đến tháng 12 dƣơng lịch, những tháng còn lại là mùa nắng. Nhiệt độ trung bình hàng năm 26,50C. Độ ẩm tƣơng đối cao 80,5%. 1.1.4. Đặc điểm kinh tế nhân văn Dân cƣ trong vùng chủ yếu là ngƣời kinh, sống tập trung dọc theo 2 bên đƣờng Quốc lộ 1A và các dải đồng bằng ven biển. Họ sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, ngƣ nghiệp. Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là lúa và hoa màu, một số ít sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản và đánh bắt cá xa bờ. 1.1.5. Giao thông Khu vực thăm dò có hệ thống giao thông rất thuận tiện, từ thành phố Nha Trang theo QL1A về phía bắc khoảng 60km, sau đó rẽ theo đƣờng đất rộng 5m về hƣớng tây bắc khoảng 2km là đến diện tích vùng mỏ. Đồng thời khu vực thăm dò cũng có tuyến đƣờng sắt bắc - nam chạy qua. Ngoài ra, hệ thống các đƣờng tỉnh lộ, đƣờng liên huyện, đƣờng liên xã rất phát triển. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc thăm dò, khai thác và vận chuyển sản phẩm đi các vùng lân cận. GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 6 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 8. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 1.2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT 1.2.1. Giai đoạn trƣớc năm 1975 Trƣớc năm 1975 chủ yếu là những công trình nghiên cứu của các nhà địa chất Pháp, đáng kể nhất là các công trình nghiên cứu của Fromaget, Hoffet, Saurin E.Jacob,...(1921 - 1927). Năm 1964 Saurin E.Jacob hiệu đính và bổ sung BĐĐC Đông Dƣơng. 1.2.2. Giai đoạn sau năm 1975 Sau năm 1975 công tác nghiên cứu địa chất đặc biệt đƣợc chú trọng, trong các năm 1975 - 1988 bao gồm nhiều công trình liên quan đến khu mỏ: - Công trình đo vẽ lập Bản đồ địa chất miền Nam tỷ lệ 1: 500.000 đƣợc thực hiện trong những năm 1975 - 1978 do Nguyễn Xuân Bao làm chủ biên. - Công trình đo vẽ lập Bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 loạt tờ Bến Khế - Đồng Nai đƣợc thành lập từ năm 1979 - 1988, trong đó diện tích của đề án thuộc tờ Đà Lạt - Cam Ranh đƣợc các nhà địa chất của Đoàn 20B tiến hành dƣới sự chủ biên của Nguyễn Đức Thắng. - “Bản đồ địa chất 1: 50.000 nhóm tờ Phan Rang - Cam Ranh” (P.Stepanek, 1986), "Báo cáo địa chất nhóm tờ Nha Trang tỷ lệ 1:50.000 và tìm kiếm các điểm quặng thuộc nhóm tờ Phan Rang” (1991) do Đoàn Địa chất Việt Tiệp tiến hành. - Năm 1993 - 1994 dƣới sự chỉ đạo của Nguyễn Xuân Bao, việc hiệu đính loạt tờ Bến Khế - Đồng Nai tỷ lệ 1: 200.000 đƣợc tiến hành, trong đó đã đƣa lên tờ bản đồ địa chất những tƣ liệu chủ yếu về tài nguyên khoáng sản có trong vùng, bổ sung các tài liệu mới thu thập nhƣ các tài liệu về tai biến địa chất và các danh lam thắng cảnh có trong vùng. - Đặc biệt trong tháng 7 năm 2009 Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ đã khảo sát trên diện tích, thu thập tài liệu liên quan đến đặc điểm chất lƣợng và đƣợc tổng hợp, xử lý thành lập đề án “Thăm dò đá xây dựng núi Hoa Sơn, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà”. GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 7 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 9. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 Hình 1.2. Sơ đồ vị trí giao thông mỏ đá núi Hoa Sơn, tỉnh Khánh Hòa GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 8 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 10. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 CHƢƠNG 2 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ĐỊA CHẤT MỎ 2.1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐỂM ĐỊA CHẤT VÙNG Theo tài liệu địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1: 200.000 vùng nghiên cứu có đặc điểm về địa chất đơn giản. Địa tầng có mặt các đá phun trào của Hệ tầng Nha Trang (Knt) bao gồm: ryolit, ryodacit, đacit, anđesitođacit và tuf của chúng; phân bố với diện lộ nhỏ chạy dọc theo đứt gảy phƣơng đông bắc - tây nam và trầm tích bở rời hệ đệ tứ gồm cuội, sỏi, cát, bột, sét phân bố chủ yếu ở phía đông nam vùng. Về magma bao gồm các thành tạo phức hệ Tây Ninh (GbJ3tn), phức hệ Định Quán (Di/J3đq1) và phức hệ Đèo Cả (G/Kđc). Trong đó chủ yếu là các thành tạo magma xâm nhập thuộc pha 2 phức hệ Đèo Cả (G/Kđc2), phân bố chủ yếu ở phần trung tâm và phát triển mạnh về phía tây bắc trên một diện tích rộng lớn, ít hơn là khối nhỏ chừng 2km2 của các đá pha 3 phức hệ Đèo Cả(G/Kđc3), phân bố thành dãi kéo dài phía nam vùng. Thành phần phức hệ Đèo Cả theo các pha nhƣ sau: Pha 2(G/Kđc2): bao gồm các đá granosienit biotit, granit biotit (hornblend). Đá màu hồng xám, hạt thô, cấu tạo khối, kiến trúc nửa tự hình. Pha 3(G/Kđc3): lộ thành các khối nhỏ gồm các đá granit biotit, granosyenit biotit. Đá màu hồng, cấu tạo khối, kiến trúc nửa tự hình hạt nhỏ không đều. Các thành tạo phức hệ Tây Ninh (GbJ3tn), chỉ là một khối nhỏ (0,2km2) phân bố ở phía đông bắc vùng. Bao gồm các đá pyroxenit, gabro, gabronorit, gabro amphybol. Đá có dạng hạt nhỏ đến lớn, cấu tạo khối, kiến trúc gabro. Các đá thuộc pha 1 của phức hệ Định Quán (Di/J3đq1) lộ ra dƣới dạng hai diện lộ nhỏ kéo phƣơng đông bắc - tây nam ở khu vực tiếp giáp giửa khối magma và trầm tích bở rời hệ đệ tứ. Thành phần bao gồm: diorit thạch anh hạt vừa màu xanh đen phớt lục, cấu tạo khối, kiến trúc nửa tự hình hạt không đều. Các đá granodiorit phức hệ Định Quán (Di/J3đq1) bị các đá granitoid phức hệ Đèo Cả (G/Kđc3) xuyên cắt. Về kiến tạo vùng nghiên cứu nằm ở đông nam địa khối Kon Tum, trong khu vực chỉ có một đứt gãy có phƣơng đông bắc - tây nam. Đứt gãy này cách diện tích khu mỏ khoảng 2km về hƣớng tây bắc, có mặt trƣợt hầu nhƣ thẳng đứng và dịch ngang trái khá rõ, cắt qua các đá của hệ tầng Nha Trang (K nt) và phức hệ Đèo Cả (G/K đc2). GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 9 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 11. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 2.2. CẤU TẠO ĐỊA CHẤT KHU VỰC 2.2.1. Địa tầng 2.2.1.1. Hệ tầng Nha Trang (Knt) Các thành tạo phun trào felsic đƣợc liên hệ với hệ tầng Nha Trang phân bố ở phía tây vùng nghiên cứu, diện tích khoảng 2km2. Thành phần chủ yếu là: phun trào ryolit, ryodacit, đacit, anđesitođacit và tuf; ryolit, tranchyryolit xen felsit cấu tạo dòng chảy, phân dải mỏng. Chiều dày của hệ tầng 420 - 450m. Các đá núi lửa của hệ tầng Nha Trang phủ bất chỉnh hợp trên granodiorit phức hệ Định Quán và bị xuyên cắt bởi các đá granitoid phức hệ Đèo Cả. 2.2.1.2. Hệ Đệ tứ - Trầm tích sông - biển Pleistocen muộn (amQ13) Các trầm tích có nguồn gốc sông biển Pleistocen muộn, phân bố ở ven rìa phía đông, nam khu vực nghiên cứu. Thành phần từ dƣới lên gồm: cát sạn bột sét màu xám trắng kẹp lớp cuội hoặc thấu kính cuội mỏng. Cát màu xám, xám xanh; sét mịn dẻo màu đen, xám đen chứa thực vật phân hủy kém. Thành phần (%) khoáng vật: thạch anh 55 - 75; felspat 6 - 25; các mảnh vụn đá 1,5 - 7. Khoáng vật nặng có ích: ilmenit, granat, sphen, leucoxen, zircon, graphit, saphir (1 hạt), casiterit. Chiều dày 9,5m. Các trầm tích vừa mô tả đƣợc liên hệ với các địa tầng ở đồng bằng Vạn Giã, Quy Nhơn có chứa bào tử phấn hoa và vi cổ sinh tuổi Pleistocen muộn. - Trầm tích biển Holocen sớm - giữa(mQ2 2 ) Các trầm tích biển Holocen trung tạo thềm hoặc đê chắn ven biển, phân bố ở phía đông bắc diện tích nghiên cứu tại cửa sông Can. Thành phần chủ yếu là cát, sạn ít bột màu xám trắng, xám xanh, phớt vàng. Chiều dày chung 13m. Nằm giữa các tích tụ Pleistocen muộn và hiện đại nên xếp tuổi Holocen sớm - giữa. - Trầm tích sông Holocen muộn (aQ23) Các trầm aluvi Holocen thƣợng tạo ra các bãi cát, cuội, sỏi ven lòng hoặc các bãi bồi nhỏ hẹp dọc các suối nhánh lớn. Chiều rộng từ 1 - 2m đến vài chục mét. Thành phần gồm: cuội - sỏi và cát - sét, trong đó sạn sỏi cát chiếm hơn 90%. Thành phần cuội sỏi gồm: thạch anh, granit, ryolit, đá biến chất. Trong chúng có chứa sa khoáng vàng, casiterit, saphir … Chiều dày 3 - 4m. GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 10 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 12. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 2.2.2. Magma 2.2.2.1. Phức hệ Tây Ninh (GbJ3tn) Trong khu vực nghiên cứu các thành tạo phức hệ Tây Ninh gồm một khối nhỏ phân bố ở phía đông bắc vùng. Thành phần bao gồm các đá pyroxenit, gabro, gabronorit, gabro amphybol. Đá có dạng hạt nhỏ đến lớn, cấu tạo khối, kiến trúc gabro. Thành phần (%) khoáng vật: plagioclas (labrador - andesin) 50 - 70; augit 25 - 40; olivin 1 - 10; magnetit 2 - 5; enstatit, hornblend. trong các biến thể pyroxenit, gabro pyroxen chiếm tới 75 - 90%. Trên biểu đồ Anon (1973) các đá phức hệ rơi chủ yếu và trƣờng gabronorit và gabronorit olivin. Về vị trí và tuổi: Các thành tạo xâm nhập phức hệ Tây Ninh xuyên qua các trầm tích hệ tầng Đray Linh. Chúng đƣợc liên hệ có tuổi giả định là Jura muộn. 2.2.2.2. Phức hệ Định Quán (J3đq) Trong khu vực nghiên cứu chỉ gặp các đá thuộc pha 1 của phức hệ Định Quán. Thành phần bao gồm: diorit thạch anh hạt vừa màu xanh đen phớt lục, cấu tạo khối, kiến trúc nửa tự hình hạt không đều. Thành phần (%) khoáng vật: plagioclas 51 - 80; thạch anh 7 - 12; felspat kali 2 - 16; biotit 6 - 18; pyroxen 0 - 8 và apatit, sphen, zircon, magnetit. Các đá granodiorit phức hệ Định Quán bị các đá granitoid phức hệ Đèo Cả xuyên cắt, bị tập cuội kết tuf hệ tầng Đơn Dƣơng phủ lên trên và chúng xuyên qua phun trào andesit hệ tầng Đèo Bảo Lộc. 2.2.2.3. Phức hệ Đèo Cả (G/K2 đc) Các đá xâm nhập thuộc phức hệ Đèo Cả chiếm phần lớn diện tích vùng bao gồm 2 pha xâm nhập: Pha 2: bao gồm các đá granosienit biotit, granit biotit (hornblend). Đá màu hồng xám, hạt thô, cấu tạo khối, kiến trúc nửa tự hình; rất phổ biến kiến trúc dạng porphyr, ban tinh felspat kali màu hồng, kích thƣớc 0,5 - 2,5cm, nền hạt trung đến thô. Thành phần (%) khoáng vật: plagioclas 31 - 33; thạch anh 27 - 32; felspat kali 31 - 36; biotit 4 - 7; hornblend 0 - 3 và sphen, apatit, zircon, orthit, magnetit, ilmenit, rutil, casiterit. Pha 3: lộ thành các khối nhỏ gồm các đá granit biotit, granosyenit biotit. Đá màu hồng, cấu tạo khối, kiến trúc nửa tự hình hạt nhỏ không đều. Thành phần (%) khoáng vật: plagioclas 22 - 33; thạch anh 25 - 38; felspat 33 - 39; biotit 3 - 6 và sphen, apatit, tourmalin. Các đá phức hệ Đèo Cả xuyên cắt các đá của phức hệ Định Quán và phun trào hệ tầng Nha Trang, hệ tầng Đray Linh. GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 11 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 13. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 2.2.3. Kiến tạo Vùng nghiên cứu nằm ở đông nam địa khối Kon Tum. Địa khối này là một phần đƣợc tách ra từ đại lục tiền cambri và đã tồn tại trong đại dƣơng paleotetis nhƣ một lục địa trƣớc khi đƣợc gắn kết với các địa khối khác vào Trias để tạo thành lục địa Đông Nam Á. Trong mesozoi muộn, phần rìa các phía đông địa khối tham gia vào đai magma rìa lục địa tích cực Đông Nam Á và trong Kainozoi muộn nhiều khu vực của địa khối là trƣờng phun trào bazan nội mảng lục địa. Đứt gãy: Trong khu vực nghiên cứu chỉ gặp một đứt gãy có phƣơng đông bắc - tây nam. Đứt gãy này có mặt trƣợt hầu nhƣ thẳng đứng và dịch ngang trái khá rõ, cắt qua các đá của hệ tầng Nha Trang và phức hệ Đèo Cả. GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 12 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 14. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 ĐÓNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHU VỰC TỶ LỆ 1. 25.000 GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 13 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 15. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 2.3. ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG SẢN Kết quả công tác thăm dò cho thấy các diện phân bố granit biotit pha 2 của phức hệ Đèo Cả (G/Kđc2) ở dạng tảng lăn là đối tƣợng thăm dò. Tùy theo đặc điểm màu sắc, kích thƣớc, độ nguyên khối, đặc tính cơ lý,... đƣợc lựa chọn khai thác sử dụng với nhiều lĩnh vực khác nhau. Trên cơ sở tài liệu thu thập đƣợc tại mỏ đá granit biotit tảng lăn núi Hoa Sơn phân bố khá đều trên toàn bộ diện tích với kích thƣớc và mật độ khác nhau có chất lƣợng tốt đủ tiêu chuẩn khai thác làm vật liệu xây dựng, có thể chia khu mỏ làm 04 bãi đá tảng lăn. Trong đó có 03 bãi đá tảng lăn chƣa khai thác và 01 bãi lăn khai thác tận thu ở moong. 2.3.1. Diện phân bố các bải lăn đá granit biotit tảng lăn 2.3.1.1. Diện phân bố bãi đá lăn BL1 Phân bố chủ yếu phần trung tâm khu mỏ, kéo dài theo phƣơng gần đông tây, chiều rộng bãi lăn khoảng 100 mét, dài 260 mét. Bao gồm những tảng lăn granit biotit kích thƣớc từ vài mét khối đến hàng chục mét khối, dƣới dạng các khối tảng chồng chất lên nhau. Càng đi về phía tây, tây bắc kích thƣớc các tảng lăn càng lớn, ngƣợc lại càng đi về phía đông giáp biên giới mỏ mật độ phân bố và kích thƣớc tảng lăn giảm. 2.3.1.2. Diện phân bố bãi đá lăn BL2 Phân bố chủ yếu chủ yếu phần đông bắc giáp biên giới mỏ, phƣơng kéo dài tây bắc đông nam, chiều rộng 70 mét, chiều dài 370 mét. Chúng bao gồm những tảng lăn granit biotit kích thƣớc lớn từ vài mét đến hàng chục mét khối, độ nguyên khối tốt phân bố chồng chất lên nhau. Kích thƣớc và mật độ phân bố tảng lăn tăng dần từ đông sang tây. 2.3.1.3. Diện phân bố bãi đá lăn BL3 Phân bố xen kẹp giữa hai bãi lăn BL1 và BL2 ngoài ra còn phát triển ở phía đông bắc kéo dài xuống tây nam. Trên bình đồ bãi lăn này tạo nên vành đai bao quanh trung tâm khu mỏ, chiều rộng trung bình 50 - 60 mét. Chúng bao gồm những tảng lăn granit biotit kích thƣớc từ vài mét khối đến chục mét khối, hình dạng không giống nhau, một số ít đẳng thƣớc, phần còn lại thƣờng có dạng tảng kéo dài hoặc méo mó. Đá có độ nguyên khối tốt, rắn chắc, các tảng nằm chồng chất lên nhau và có phƣơng kéo dài chung đông tây và đông bắc - tây nam. 2.3.1.4. Bãi đá lăn moong khai thác tận thu BL4 Đây là phần diện tích đang đƣợc khai thác, phân bố chủ yếu từ trung tâm xuống phía nam khu thăm dò. Trung tâm moong là hệ thống đƣờng vận chuyển đá khối về bãi tập kết. Dọc hai bên đƣờng là những bãi đá tảng tự nhiên có kích thƣớc
 16. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 Ngoài các diện tích trên phần còn lại hầu hết bị phủ bởi cát, sạn, sỏi, sét màu nâu vàng, trên mặt phân bố tảng lăn granit biotit, kích thƣớc từ vài dm3 đến dƣới 0,5m3 phân bố thƣa thớt (mật độ
 17. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 CHƢƠNG 3 CÔNG TÁC THĂM DÕ ĐỊA CHẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Trong đề án mục tiêu đặt ra khi tiến hành thăm dò là xác định cấu trúc mỏ, nghiên cứu đặc điểm địa chất khu vực và đặc điểm chất lƣợng đá; xác định đặc điểm địa chất thuỷ văn - địa chất công trình (ĐCTV - ĐCCT) và sơ bộ điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ; xác định trữ lƣợng của mỏ ở cấp 121 và cấp 122. Với mục tiêu là xác định trữ lƣợng các khối đá lăn hiện tại còn lại trong mỏ, làm vật liệu xây dựng thông thƣờng nên nhiệm vụ chính của đề án là khoanh vẽ các bãi đá lăn, xác định mật độ đá lăn cũng nhƣ bề dày của chúng phục vụ cho việc tính trữ lƣợng đá lăn; hệ phƣơng pháp kỹ thuật đƣợc lựa chọn để đánh giá chất lƣợng đá và tính trữ lƣợng đá lăn granit làm vật liệu xây dựng núi Hoa Sơn bao gồm: Công tác trắc địa, công tác địa chất và công tác mẫu. 3.1. CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA 3.1.1. Nhiệm vụ, khối lƣợng, thiết bị đo vẽ 3.1.1.1. Nhiệm vụ, khối lượng Để phục vụ cho công tác thăm dò và tính trữ lƣợng mỏ đá vật liệu xây dựng thuộc đề án "Thăm dò mỏ đá xây dựng núi Hoa Sơn, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa”, các hạng mục công tác trắc địa bao gồm: - Thành lập lƣới giải tích 2: 2 điểm - Đo đƣờng sƣờn kinh vĩ: 2km - Thành lập bản đồ địa hình bằng phƣơng pháp kinh vĩ, tỷ lệ 1:1.000, diện tích 0,25 km2, khoảng chênh cao đƣờng bình độ 1m; - Đo công trình từ bản đồ ra thực địa: 5 điểm Bảng 3.1. Thống kê tọa độ điểm góc diện tích thăm dò đưa từ thiết kế ra thực địa Hệ toạ độ VN2000, múi chiếu 3o, Tên kinh tuyến trục 108o15’ SƠ ĐỒ TT điểm X (m) Y (m) 14 11 930 6 09 720 1 1 1 14 11 740 6 10 040 2 2 2 14 11 250 6 09 860 3 3 5 14 11 270 6 09 590 4 4 3 4 14 11 430 6 09 420 5 5 3.1.1.2. Thiết bị dùng trong thi công công tác trắc địa - Đo lƣới giải tích bằng máy GPS Trimble R3, xử lý số liệu bằng phần mềm GPSurvey 2.35 trên máy tính laptop ASUS X83VM-X1. GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 16 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 18. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 - Các hạng mục khác đƣợc đo đạc bằng máy toàn đạc điện tử do hãng Leica Thụy Sĩ sản xuất; model: TC405. - Nội suy đƣờng bình độ bằng phần mềm Harmony Software chạy trên laptop ASUS X83VM-X1. 3.1.2. Công tác kỹ thuật 3.1.2.1. Tài liệu dùng trong thi công - Về khống chế mặt phẳng và độ cao. Gần khu đo đã có 2 điểm Địa chính cơ sở (ĐCCS) số hiệu 911441 và 911437, số liệu 2 điểm ĐCCS đƣợc thu thập tại Trung tâm Thông tin Dữ liệu đo đạc Bản đồ - Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; Khu đo cách xa điểm đ ộ cao Nhà nƣớc nên độ cao đƣợc lấy theo độ cao thủy chuẩn tạm thời của 2 điểm ĐCCS. Các điểm này đã xác định ngoại thực tế còn nguyên dạng. Các điểm ĐCCS là cơ sở để phát triển toạ độ và độ cao về khu đo. Bảng 3.2. Bảng thống kê số liệu điểm gốc Độ cao thuỷ Toạ độ (VN2000, múi chiếu Số chuẩn tạm Cấp 3o, kinh tuyến trục 108o15’) Tên điểm hiệu STT thời hạng điểm X (m) Y (m) h (m) Toạ độ VN 2000, múi chiếu 6o, kinh tuyến trục 101o00’) ĐCCS 1 Thôn Tiên Ninh 911437 1411531,870 313408,008 8,464 ĐCCS 2 Thôn Tân Dân 911441 1408685,027 310230,626 15,576 Toạ độ VN-2000, múi chiếu 3o, kinh tuyến trục 108o15’) ĐCCS 1 Thôn Tiên Ninh 911437 1411559,481 611966,844 8,464 ĐCCS 2 Thôn Tân Dân 911441 1408679,098 608819,763 15,576 (Tọa độ được tính chuyển bằng phần mềm CIDALA GEOTOOLS 1.2) - Về bản đồ: khu thăm dò thuộc tờ bản đồ địa hình hệ tọa độ và độ cao Quốc gia VN-2000, tỷ lệ 1:50.000, tờ Bàn Thạch và Khải Lƣơng có số hiệu D-49-75-B,D (6834 I, 6834 II) đƣợc thành lập bằng phƣơng pháp biên vẽ, xuất bản năm 2001. Bản đồ này đƣợc in trên giấy dùng để tham khảo và thiết kế khi thi công. 3.1.2.2. Thành lập lƣới khống chế mặt phẳng và độ cao Khu đo nằm cách xa điểm gốc (~2km) nên để đảm bảo độ chính xác, khu đo bố trí một lƣới tam giác gồm 2 điểm mới. Lƣới đƣợc thành lập theo hệ tọa độ VN- GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 17 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 19. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 o o 2000, múi chiếu 3 , kinh tuyến trục 108 15’. Đo đạc bằng máy định vị GPS một tần số Trimble R3. - Chọn điểm, chôn mốc Mốc giải tích đƣợc đúc bằng bê tông, tâm sứ, kích thƣớc mặt mốc (15x15) cm, đáy mốc (25x25) cm và cao 50 cm, mặt mốc ghi tên mốc. Mốc đƣợc chôn cạnh khu mỏ nhằm khai thác dữ liệu ổn định lâu dài. - Bố trí lưới Lƣới tam giác bố trí gồm: hai điểm ĐCCS 911437, 911441 và hai điểm mới lập có số hiệu D.1, D.2. Hai điểm D.1, D.2 tạo thành một cạnh thông hƣớng nhằm làm cơ sở để tăng dày lƣới đƣờng sƣờn kinh vĩ . - Đồ hình lưới - Công tác đo đạc và bình sai Lƣới tam giác đƣợc đo bằng máy định vị GPS Trimble R3 sản xuất tại Mexico, máy có độ chính xác: Về mặt phẳng: +(5mm+0,5mm/km) Về độ cao: +(5mm+1mm/km) Lƣới tam giác đƣợc đo bằng công nghệ định vị vệ tinh GPS, tọa độ và độ cao các điểm đo đƣợc xác định đồng thời. Thời gian thu tín hiệu tại mỗi điểm không dƣới 60 phút, chiều cao antena đƣợc đo hai lần: lúc đầu và lúc kết thúc, lấy số liệu trung bình. Tín hiệu vệ tinh thu đƣợc trút vào máy tính để xử lý và tính chiều dài cạnh. Số liệu đo GPS đƣợc truyền sang máy tính để xử lý, tính toán cạnh và bình sai bằng phần mềm GPSurvey 2.35 đã đƣợc Tổng cục Địa chính, nay là Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cho phép. Kết quả toạ độ, độ cao đƣợc tính toán ở hệ toạ độ và độ cao Quốc gia VN-2000, múi chiếu 3o, kinh tuyến trung ƣơng 108o15’. * Chất lượng xử lý cạnh GVHD: TS. LÊ XUÂN TÀI 18 SVTH: NGÔ VĂN HÒA
 20. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP LỚP ĐỊA CHẤT K2008 - Các chỉ tiêu kỹ thuật xử lý cạnh lƣới giải tích đạt nhƣ sau: + Ratio nhỏ nhất: RATIO (911437  D.2) = 8,1 (cho phép >1,5) + RMS lớn nhất: RMS (911441  D.1) = 0,009 < 0,032 (RMSgiới hạn = 0,02 + 0,004.D=0,032; D là chiều dài, đơn vị km). + Reference Variance lớn nhất: (911441  D.1)= 2,747

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản