intTypePromotion=3

Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy: Đánh giá kết quả nuôi dưỡng cho bệnh nhân cắt toàn bộ dạ dày có mở thông hỗng tràng tại khoa Phẫu thuật tiêu hóa Bệnh viện Việt Đức (1/2013 - 5/2013)

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
42
lượt xem
14
download

Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy: Đánh giá kết quả nuôi dưỡng cho bệnh nhân cắt toàn bộ dạ dày có mở thông hỗng tràng tại khoa Phẫu thuật tiêu hóa Bệnh viện Việt Đức (1/2013 - 5/2013)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: mô tả qui trình nuôi dưỡng qua mở thông hỗng tràng ở bệnh nhân sau mổ cắt dạ dày toàn bộ, đạt tỷ lệ cao bệnh nhân có mở thông hỗng tràng đáp ứng được theo chế độ ăn đưa ra. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy: Đánh giá kết quả nuôi dưỡng cho bệnh nhân cắt toàn bộ dạ dày có mở thông hỗng tràng tại khoa Phẫu thuật tiêu hóa Bệnh viện Việt Đức (1/2013 - 5/2013)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> KHOA ĐIỀU DƢỠNG<br /> <br /> Tên sinh viên: TRẦN THỊ MAI<br /> Mã sinh viên : A13812<br /> <br /> Tên đề tài:<br /> ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NUÔI DƢỠNG CHO BỆNH NHÂN CẮT TOÀN BỘ DẠ<br /> DÀY CÓ MỞ THÔNG HỖNG TRÀNG TẠI KHOA PHẪU THUẬT<br /> TIÊU HÓA BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC(1/2013-5/2013)<br /> <br /> ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ CHÍNH QUY<br /> <br /> Ngƣời HDKH : Th.s.TRẦN VĂN NHƢỜNG<br /> <br /> HÀ NỘI_Tháng 7 năm 2013.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> <br /> , GS.TS Phạm Thị Minh Đức<br /> D<br /> <br /> ng và B<br /> <br /> Đề D<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ở<br /> <br /> Đ ều<br /> ề<br /> <br /> Thạc sĩ :Trần Văn Nhường<br /> ề<br /> Cử nhân Trần Diệu Hương-<br /> <br /> ở<br /> <br /> u thu<br /> <br /> Đứ -<br /> <br /> -<br /> <br /> ề<br /> <br /> u thu<br /> <br /> –<br /> <br /> Đứ<br /> <br /> ứ<br /> ứ<br /> p th<br /> ở<br /> <br /> 2<br /> <br /> THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> A (Age in Years)<br /> <br /> : Tuổi tính bằng năm<br /> <br /> AF (Activity Factor)<br /> <br /> : Yếu tố hoạt động<br /> <br /> BMR (Basal Metabolic Rate)<br /> <br /> : Năng lƣợng cơ bản<br /> <br /> BV<br /> <br /> : Bệnh viện<br /> <br /> BW (Body Weight in kg)<br /> <br /> : Cân nặng cơ thể tính bằng kg<br /> <br /> H (Height in cm)<br /> <br /> : Chiều cao tính bằng cm<br /> <br /> HT<br /> <br /> : Huyết thanh<br /> <br /> IF (Injury Factor)<br /> <br /> : Yếu tố tổn thƣơng<br /> <br /> MTHT<br /> <br /> : Mở thông hỗng tràng<br /> <br /> NTVM<br /> <br /> : Nhiễm trùng vết mổ<br /> <br /> TF (Thermal Factor)<br /> <br /> : Yếu tố nhiệt độ cơ thể<br /> <br /> TP<br /> <br /> : Toàn phần<br /> <br /> UTDD<br /> <br /> : Ung thƣ dạ dày<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................................ 4<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ......................................................................................... 9<br /> 1.1. Lịch sử điều trị nuôi dƣỡng ......................................................................................9<br /> 1.2. Nguyên lý cơ bản trong nuôi dƣỡng điều trị ............................................................9<br /> 1.2.1. Đảm bảo nhu cầu năng lƣợng ..............................................................................10<br /> 1.2.2. Nhu cầu các chất dinh dƣỡng ..............................................................................11<br /> 1.3. Dinh dƣỡng qua mở thông hỗng tràng ...................................................................12<br /> 1.3.1. Giải phẫu chức năng ruột non .............................................................................12<br /> 1.3.2. Sinh lý hấp thu dinh dƣỡng của ruột[4] ...............................................................13<br /> 1.4. Ảnh hƣởng của trạng thái dinh dƣỡng đến tình trạng bệnh lý ...............................14<br /> 1.5. Dung dich nuôi dƣỡng qua đƣờng tiêu hóa ............................................................15<br /> 1.6. Các phƣơng pháp nuôi dƣỡng đƣờng tiêu hóa .......................................................15<br /> 1.7. Nuôi dƣỡng bệnh nhân sau mổ cắt toàn bộ dạ dày do ung thƣ ..............................16<br /> 1.7.1. Điều trị phẫu thuật UTDD [10] ...........................................................................16<br /> 1.7.2. Chăm sóc sau mổ: ................................................................................................16<br /> CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................... 19<br /> 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu .............................................................................................19<br /> 2.2. Thời gian, địa diểm nghiên cứu ..............................................................................19<br /> 2.3. Cỡ mẫu, chọn mẫu nghiên cứu ...............................................................................19<br /> 2.4. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp...........................................................19<br /> 2.5. Biến số và phƣơng tiện thu thập số liệu .................................................................19<br /> 2.5.1. Các biến số nghiên cứu........................................................................................19<br /> 4<br /> <br /> 2.5.2. Các bƣớc tiến hành và thu thập số liệu ................................................................19<br /> 2.6. Xử lý số liệu: ..........................................................................................................22<br /> 2.7.Vấn đề đạo đức nghiên cứu .....................................................................................23<br /> CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................................................... 24<br /> 3.1. Thông tin chung ......................................................................................................24<br /> 3.1.1. Đặc điểm về giới..................................................................................................24<br /> 3.1.3. Phân bố tuổi ở bênh nhân nghiên cứu .................................................................24<br /> 3.1.4. Đặc điểm về bệnh lý phối hợp .............................................................................25<br /> 3.1.5. Các loại thức ăn bệnh nhân sử dụng ....................................................................25<br /> 3.2. Kết quả nuôi dƣỡng ................................................................................................25<br /> 3.2.1. Khả năng đáp ứng của bệnh nhân với chế độ ăn .................................................25<br /> 3.2.2. Lƣợng sữa trung bình bệnh nhân ăn đƣợc trong 1 tuần nuôi dƣỡng ...................26<br /> 3.2.3. Đánh giá chỉ số Albumin .....................................................................................27<br /> 3.2.4. Đánh giá chỉ số Protein........................................................................................27<br /> 3.2.5. Cân nặng ..............................................................................................................27<br /> 3.2.7. Biến chứng sau mổ ..............................................................................................29<br /> CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN ............................................................................................ 29<br /> 4.1.Về đặc điểm ngƣời bệnh nuôi dƣỡng ......................................................................30<br /> 4.1.1. Tuổi và giới .........................................................................................................30<br /> 4.1.2. Đặc điểm bệnh lý .................................................................................................30<br /> 4.1.3 Thời điểm nuôi dƣỡng ..........................................................................................30<br /> 4.1.4. Các loại thức ăn bệnh nhân sử dụng ....................................................................30<br /> 4.1.5. Sử dung nạp sữa của bệnh nhân ..........................................................................31<br /> 4.2.Kết quả nuôi dƣỡng qua mở thông hỗng tràng ........................................................31<br /> 4.2.1. Về cân nặng .........................................................................................................31<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản