Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
21
lượt xem
4
download

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành" được thực hiện với 2 mục tiêu: Mô tả các đặc điểm lâm sàng của bệnh ĐMV và các biến chứng sau phẫu thuật bắc cầu chủ vành, trình bày các biện pháp chăm sóc người bệnh sau mổ bắc cầu nối chủ vành theo đúng quy trình điều dưỡng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> Khoa Điều dƣỡng<br /> <br /> LƢU XUÂN HUÂN<br /> Mã sinh viên: B00166<br /> <br /> CHĂM SÓC BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT<br /> BẮC CẦU NỐI CHỦ VÀNH<br /> <br /> CHUYÊN ĐỂ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> <br /> Hà Nội - Tháng 12 năm 2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> Khoa Điều dƣỡng<br /> <br /> LƢU XUÂN HUÂN<br /> Mã sinh viên: B00166<br /> <br /> CHĂM SÓC BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT<br /> BẮC CẦU NỐI CHỦ VÀNH<br /> <br /> CHUYÊN ĐỂ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> <br /> Ngƣời HDKH: Thạc sỹ. Ngô Đình Trung<br /> <br /> Hà Nội - Tháng 12 năm 2012<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trong su t qu tr nh h<br /> nh n<br /> <br /> s h<br /> <br /> ng<br /> <br /> n gi p<br /> <br /> i l ng k nh tr ng v<br /> th nh t i quí th y<br /> <br /> tr<br /> <br /> t p v ho n th nh huy n<br /> <br /> t t nghi p n y t i<br /> <br /> qu<br /> <br /> nh h v<br /> <br /> u<br /> <br /> th y<br /> <br /> i t ns us<br /> <br /> ng Thăng Long<br /> <br /> cho tôi su t th i gian h c t p t i tr<br /> <br /> yt l i<br /> <br /> ặc bi t là những th y<br /> <br /> m n h n<br /> <br /> t n tình d y b o<br /> <br /> ng.<br /> <br /> Tôi xin gửi l i c m n s u s<br /> nhi u th i gian và tâm huy t h<br /> <br /> t i xin<br /> <br /> n<br /> <br /> n th c sỹ Ng Đ nh Trung ng<br /> <br /> i<br /> <br /> nh<br /> <br /> ng d n nghiên cứu v gi p t i ho n th nh huy n<br /> <br /> t t nghi p này.<br /> Tôi xin chân thành c m n l nh<br /> Trung<br /> <br /> ng Qu n ội 108<br /> <br /> o, chỉ huy khoa Hồi sức tích c c b nh vi n<br /> <br /> t o rất nhi u<br /> <br /> i u ki n<br /> <br /> ể tôi h c t p và hoàn thành t t<br /> <br /> khóa h c.<br /> Cu i cùng tôi xin bày t lòng bi t n s u s c t i những ng<br /> nh<br /> <br /> n èv<br /> <br /> ồng nghi p, những ng<br /> <br /> i lu n<br /> <br /> nt i<br /> <br /> i thân trong gia<br /> <br /> ộng viên tôi trong su t quá<br /> <br /> trình hoàn thành khoá h c.<br /> Hà Nội – Tháng 12 năm 2012<br /> H c viên<br /> <br /> Lƣu Xuân Huân<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> BN<br /> <br /> B nh nh n<br /> <br /> BS<br /> <br /> B<br /> <br /> CĐTN<br /> <br /> C n<br /> <br /> DL<br /> <br /> D nl u<br /> <br /> ĐD<br /> <br /> Đi u<br /> <br /> ĐM<br /> <br /> Động m h<br /> <br /> ĐM<br /> <br /> Động m h v nh<br /> <br /> ECG<br /> <br /> Đi n t m ồ - Electrocardiogram<br /> <br /> HA<br /> <br /> Huy t p<br /> <br /> NKQ<br /> <br /> Nội kh qu n<br /> <br /> NMCT<br /> <br /> Nhồi m u<br /> <br /> PT<br /> <br /> Ph u thu t<br /> <br /> RLNT<br /> <br /> R i lo n nh p tim<br /> <br /> TM<br /> <br /> Tĩnh m h<br /> <br /> sỹ<br /> u th t ng<br /> ng<br /> <br /> tim<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Đặt vấn đề<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chƣơng 1. Tổng quan bệnh ĐMV và Phẫu thuật bắc cầu chủ vành<br /> <br /> 2<br /> <br /> 11 S l<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> v gi i ph u tim v h<br /> tr v h nh thể ngo i<br /> <br /> 1.1.2. H nh thể trong<br /> 1.1.3. Cấu t o<br /> 1.1.4. H<br /> <br /> ộng m h v nh<br /> tim<br /> <br /> 2<br /> <br /> tim<br /> <br /> 2<br /> <br /> tim<br /> <br /> 3<br /> <br /> ộng m h v nh v<br /> <br /> vùng ph n ph i m u<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1 2 B nh ộng m h v nh<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.2.1. Kh i ni m<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.2.2. Nguyên nhân<br /> <br /> 5<br /> <br /> 123 C<br /> <br /> 6<br /> <br /> h<br /> <br /> nh sinh<br /> <br /> 1.2.4. Lâm s ng v<br /> <br /> n lâm sàng<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2.5 Bi n hứng<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2.6 Đi u tr<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.3. Ph u thu t<br /> 1.3.1. Chỉ<br /> <br /> u h v nh<br /> <br /> 9<br /> <br /> nh<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.3.2. C h thứ ti n h nh phấu thu t<br /> <br /> 1.3.3. Bi n hứng<br /> <br /> u h vành<br /> <br /> ph u thu t<br /> <br /> 10<br /> <br /> u h v nh<br /> <br /> 10<br /> <br /> Chƣơng 2. Chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu chủ vành<br /> <br /> 13<br /> <br /> 2 1 Chăm só<br /> <br /> 13<br /> <br /> nh nh n tr<br /> <br /> 2 1 1 Gi o ti p v i ng<br /> 2 1 2 Kiểm tr hồ s<br /> 2 1 3 Ng y tr<br /> <br /> i<br /> <br /> mổ<br /> nh<br /> <br /> nh n<br /> <br /> 13<br /> ng<br /> <br /> i<br /> <br /> nh<br /> <br /> 14<br /> <br /> mổ<br /> <br /> 14<br /> <br /> 2.1.4. S ng ng y i mổ<br /> <br /> 14<br /> <br /> 2 2 Chăm só s u mổ<br /> <br /> 15<br /> <br /> 2 2 1 Chuẩn<br /> <br /> 15<br /> <br /> 2.2.2. Đón ng<br /> <br /> i<br /> <br /> 2 2 3 Theo õi v<br /> <br /> nh từ ph ng mổ v<br /> hăm só ng<br /> <br /> i<br /> <br /> 16<br /> <br /> nh trong 24 gi<br /> <br /> 5<br /> <br /> u<br /> <br /> 17<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản