intTypePromotion=3

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Thực trạng nhiễm khuẩn mắc phải ở người bệnh sau mổ sọ não và các yếu tố ảnh hưởng

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
112
lượt xem
21
download

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Thực trạng nhiễm khuẩn mắc phải ở người bệnh sau mổ sọ não và các yếu tố ảnh hưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tốt nghiệp "Thực trạng nhiễm khuẩn mắc phải ở người bệnh sau mổ sọ não và các yếu tố ảnh hưởng" được thực hiện với những mục tiêu chính sau: Xác định tỉ lệ nhiễm khuẩn mắc phải ở bệnh nhân sau khi mổ sọ não, mô tả một yếu tố ảnh hưởng đếm viêm màng não mắc phải sau mổ sọ não.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Thực trạng nhiễm khuẩn mắc phải ở người bệnh sau mổ sọ não và các yếu tố ảnh hưởng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> KHOA HỌC SỨC KHỎE<br /> BỘ MÔN ĐIỀU DƢỠNG<br /> *****<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HU<br /> Mã sinh viên: B00202<br /> <br /> THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN MẮC PHẢI<br /> Ở NGƢỜI BỆNH SAU MỔ SỌ NÃO<br /> VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG<br /> <br /> ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> <br /> Hà Nội - Tháng 11/2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> KHOA HỌC SỨC KHỎE<br /> BỘ MÔN ĐIỀU DƢỠNG<br /> *****<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HU<br /> Mã sinh viên: B00202<br /> <br /> THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN MẮC PHẢI<br /> Ở NGƢỜI BỆNH SAU MỔ SỌ NÃO<br /> VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG<br /> <br /> ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> Hƣớng dẫn khoa họ<br /> <br /> Hà Nô - Tháng 11/2013<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ầu tiên em xin chân thành cả<br /> TS L T ị Bình giả<br /> <br /> họ T<br /> <br /> L<br /> <br /> ờ<br /> <br /> ã<br /> <br /> ọ S<br /> <br /> c tiếp giảng dạ<br /> <br /> x<br /> <br /> ới các thầ<br /> <br /> c gửi lời cả<br /> ệ<br /> <br /> ã<br /> <br /> ô<br /> <br /> á<br /> <br /> Đại<br /> <br /> em trong quá<br /> Đồng thờ<br /> ũ<br /> <br /> á thầ<br /> <br /> ũ<br /> ô<br /> <br /> ị kiến th c cho em trong suốt quá trình học t p trong thời gian qua.<br /> <br /> Xin trân trọ<br /> <br /> á<br /> <br /> ã<br /> <br /> ạ<br /> <br /> ị ô ô<br /> <br /> nghiệp ở các Khoa lâm sàng tại Bệnh việ<br /> tạ<br /> <br /> ớng dẫ<br /> ốt nghiệ<br /> <br /> trình học t p, nghiên c u và hoàn thiện lu<br /> <br /> ờ<br /> <br /> ều kiện thu n l i cho tôi trong suố<br /> <br /> ô<br /> á<br /> <br /> á<br /> <br /> á<br /> <br /> ọ<br /> <br /> ị ồng<br /> ã<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ề<br /> <br /> Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2013<br /> Sinh viên<br /> <br /> và<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> ALNS<br /> <br /> Áp l c nội sọ<br /> <br /> CTSN<br /> <br /> Chấ<br /> <br /> ĐTNC<br /> <br /> Đố<br /> <br /> NB<br /> <br /> N<br /> <br /> NKMP<br /> <br /> Nhiễm khuẩn mắc phải<br /> <br /> VMNMP<br /> <br /> Viêm màng não mắc phải<br /> <br /> ọ não<br /> ng nghiên c u<br /> ời bệnh<br /> <br /> NKTNMP Nhiễm khuẩ<br /> NKPMP<br /> BN<br /> <br /> Nhiễm khuẩ<br /> <br /> ế<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ắc phải<br /> ắc phải<br /> <br /> ệ<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Đ<br /> <br /> N ĐỀ ............................................................................................................1<br /> <br /> CHƢƠNG 1 ỔNG QUAN TÀI LIỆU ...................................................................2<br /> N ễ<br /> <br /> ẩ<br /> <br /> ắ<br /> <br /> ả ạ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ệ ................................................................2<br /> ắ<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm nhiễm khuẩ<br /> <br /> ắ<br /> <br /> 1.1.2. Chu trình nhiễm khuẩ<br /> 1.1.3. Đ ề<br /> <br /> ả .............................................................2<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ả ..............................................................2<br /> ễ<br /> <br /> ẩ<br /> <br /> ắ<br /> <br /> ả ........................................3<br /> <br /> 1.1.4. Vi sinh v t gây nhiễm khuẩn bệnh viện ....................................................4<br /> 1.1.5. D<br /> 2 Đặ<br /> 2<br /> <br /> Đặ<br /> <br /> ọ não ........................................6<br /> <br /> ệnh nhân chấ<br /> <br /> ọ<br /> ọ<br /> <br /> ều trị u não và chấ<br /> Vớ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> 3 2 Vớ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> 4 Đặ<br /> <br /> ả ........................................5<br /> <br /> ệnh nhân u não và chấ<br /> <br /> 3 P<br /> <br /> 4<br /> <br /> ớ<br /> <br /> m lâm sàng c a bệ<br /> <br /> 2 2 Đặ<br /> 3<br /> <br /> ắ<br /> <br /> m soát nhiễm khuẩ<br /> <br /> ả<br /> <br /> ả<br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ọ ã .......6<br /> <br /> ọ ã .....................6<br /> <br /> ọ não ..........................................8<br /> <br /> ã .................................................................................8<br /> ị<br /> <br /> ọ não.......................................................8<br /> <br /> ệ<br /> <br /> m lâm sàng c<br /> Đị<br /> <br /> ấ<br /> <br /> ọ ã<br /> <br /> ị V N P .......................9<br /> <br /> ĩ .................................................................................................9<br /> <br /> 42 T ệ<br /> <br /> ...............................................................................9<br /> <br /> 1.4.3. C n lâm sàng .............................................................................................9<br /> 1.5. Tai biến sau m sọ não .....................................................................................9<br /> 6 T<br /> <br /> ị<br /> <br /> ễ<br /> <br /> ễ<br /> <br /> ẩ<br /> <br /> ắ<br /> <br /> ả .......................................................10<br /> <br /> CHƢƠNG 2: ĐỐI ƢỢNG À PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................11<br /> 2<br /> <br /> Đố<br /> <br /> ng nghiên c u .....................................................................................11<br /> ời bệnh ...................................................................11<br /> <br /> 2.1.1. Tiêu chuẩn chọ<br /> <br /> 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ ..................................................................................11<br /> 22 P<br /> <br /> pháp nghiên c u ................................................................................11<br /> <br /> 2.2.1. Thiết kế nghiên c u .................................................................................11<br /> 222 C ọ<br /> <br /> ẫ ................................................................................................11<br /> <br /> 2 2 3 Cá<br /> <br /> ế<br /> <br /> ố<br /> <br /> 2 2 4 Cá<br /> <br /> ớc th c hiện..................................................................................12<br /> <br /> 2.2.5. Tiêu chuẩn chẩ<br /> 2 2 6 Vệ<br /> 227<br /> <br /> ô ả á<br /> <br /> á<br /> <br /> ...........................................................................11<br /> á<br /> <br /> ã<br /> ờ<br /> <br /> ộ phân loạ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ọ ã ...........................12<br /> ọ ã .....................................13<br /> <br /> ó<br /> <br /> ệnh nhân s<br /> <br /> ọ ã ...........13<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản