intTypePromotion=3

Đề tài tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng hệ VHVL: Đặc điểm của bệnh nhân bị U phì đại lành tính tuyến tiền liệt được phẫu thuật cắt đốt nội soi tại bệnh viện Bạch Mai năm 2012 và kết quả sau chăm sóc

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
182
lượt xem
58
download

Đề tài tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng hệ VHVL: Đặc điểm của bệnh nhân bị U phì đại lành tính tuyến tiền liệt được phẫu thuật cắt đốt nội soi tại bệnh viện Bạch Mai năm 2012 và kết quả sau chăm sóc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng này được thực hiện nhằm các mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh U phì đại lành tính tuyến tiền liệt được phẫu thuật nội soi tai khoa Ngoại bệnh viện Bạch Mai; đánh giá kết quả theo dõi và chăm sóc bệnh nhân U phì đại lành tính tuyến tiền liệt được phẫu thuật cắt đốt nội soi tại bệnh viện Bạch Mai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng hệ VHVL: Đặc điểm của bệnh nhân bị U phì đại lành tính tuyến tiền liệt được phẫu thuật cắt đốt nội soi tại bệnh viện Bạch Mai năm 2012 và kết quả sau chăm sóc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE<br /> BỘ MÔN ĐIỀU DƢỠNG<br /> ----------<br /> <br /> Sinh viên: VŨ THỊ NHÃ<br /> Mã sinh viên: B00223<br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN BỊ U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH<br /> TUYẾN TIỀN LIỆT ĐƢỢC PHẪU THUẬT CẮT ĐỐT NỘI SOI<br /> TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2012 VÀ KẾT QUẢ SAU<br /> CHĂM SÓC<br /> <br /> ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN ĐIỀU DƢỠNG HỆ VHVL<br /> <br /> HÀ NỘI – 2013<br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE<br /> BỘ MÔN ĐIỀU DƢỠNG<br /> ----------<br /> <br /> Sinh viên: VŨ THỊ NHÃ<br /> Mã sinh viên: B00223<br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN BỊ U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH<br /> TUYẾN TIỀN LIỆT ĐƢỢC PHẪU THUẬT CẮT ĐỐT NỘI SOI<br /> TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2012 VÀ KẾT QUẢ SAU<br /> CHĂM SÓC<br /> <br /> ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN ĐIỀU DƢỠNG HỆ VHVL<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Trần Hữu Vinh<br /> <br /> HÀ NỘI – 2013<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> BN<br /> <br /> : Bệnh nhân.<br /> <br /> BQ<br /> <br /> : Bàng quang.<br /> <br /> CNS<br /> <br /> : Cắt nội soi.<br /> <br /> NĐ<br /> <br /> : Niệu đạo.<br /> <br /> PTNS<br /> <br /> : Phẫu thuật nội soi.<br /> <br /> TTL<br /> <br /> : Tuyến tiền liệt.<br /> <br /> TH<br /> <br /> : Trường hợp<br /> <br /> UPĐLTTTL : U phì đại lành tính tuyến tiền liệt.<br /> UTTL<br /> <br /> : U tuyến tiền liệt.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN........................................................................... 2<br /> 1.1. Giải phẫu tuyến tiền liệt .......................................................................... 2<br /> 1.1.1. Hình thể và liên quan ........................................................................ 2<br /> 1.1.2.Phân chia vùng tuyến tiền liệt ............................................................ 3<br /> 1.2. Chẩn đoán U phì đại lành tính tuyến tiền liệt ......................................... 3<br /> 1.2.1. Lâm sàng: .......................................................................................... 3<br /> 1.2.2. Cận lâm sàng. .................................................................................... 4<br /> 1.2.3. Phương tiện chẩn đoán hình ảnh....................................................... 4<br /> 1.2.4. Triệu chứng chủ quan. ...................................................................... 4<br /> 1.3. Điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt. .............................................. 5<br /> 1.3.1. Nội khoa. ........................................................................................... 5<br /> 1.3.2.Điều trị xâm nhập tối thiểu: ............................................................... 5<br /> 1.3.3.Điều trị ngoại khoa ............................................................................ 5<br /> 1.4 Chăm sóc và chuẩn bị bệnh nhân trước mổ nội soi u phì đại lành tính<br /> tuyến tiền liệt. ................................................................................................. 7<br /> 1.5. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ nội soi u phì đại lành tính tuyến tiền liệt . 7<br /> 1.5.1 Chăm sóc tại phòng hồi tỉnh .............................................................. 7<br /> 1.5.2. Theo dõi trong 24h đầu. .................................................................... 8<br /> 1.5.3.Theo dõi các ngày sau ........................................................................ 8<br /> 1.5.4. Cách theo dõi, chăm sóc ống thông niệu đạo - bàng quang ............. 9<br /> 1.5.5. Giáo dục sức khỏe........................................................................... 10<br /> 1.5.6. Kỹ Thuật rửa bàng quang: là đưa ống thông qua NĐ vào BQ với 10<br /> CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......... 13<br /> 2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ......................................................... 13<br /> 2.2. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................... 13<br /> 2.2.1. Tiêu chuấn lựa chọn ........................................................................ 13<br /> 2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ .......................................................................... 13<br /> 2.3. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 14<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 2.3.1. Phương pháp: mô tả hồi cứu cắt ngang. ........................................ 13<br /> 2.3.3. Phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật............................................. 13<br /> 2.3.4. Nội dung nghiên cứu....................................................................... 14<br /> CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................... 17<br /> 3.1. Một số đặc điểm dịch tễ hoc, lâm sàng, cận lâm sàng .......................... 17<br /> 3.1.1. Đặc điểm về tuổi ............................................................................. 17<br /> 3.1.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ................................................... 17<br /> 3.2. Đặc điểm tổn thương và phương pháp xử lý ........................................ 20<br /> 3.3.1. Tình trạng toàn thân. ....................................................................... 20<br /> 3.3.2. Theo dõi và chăm sóc tại chỗ sau mổ ............................................. 22<br /> 3.3.3. Kết quả điều trị ............................................................................... 25<br /> CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN ............................................................................ 26<br /> 4.1 Một số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của nhóm nghiên<br /> cứu ................................................................................................................ 26<br /> 4.2. Thời gian Phẫu thuât. ............................................................................ 27<br /> 4.3. Chăm sóc và theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật. ................................. 28<br /> 4.3.1. Theo dõi và chăm sóc toàn thân ..................................................... 28<br /> 4.3.2. Theo dõi và chăm sóc tại chỗ sau mổ. ........................................... 29<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................... 33<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản