intTypePromotion=1

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Đánh giá kết quả rửa tay nhanh bằng cồn Manugel

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
219
lượt xem
60
download

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Đánh giá kết quả rửa tay nhanh bằng cồn Manugel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tốt nghiệp "Đánh giá kết quả rửa tay nhanh bằng cồn Manugel" gồm có những nội dung chính sau: Mô tả thực trạng nhiễm khuẩn bàn tay của bác sỹ, điều dưỡng trước khi rủa tay; đánh giá hiệu quả sát khuẩn bàn tay của kỹ thuật rửa tay nhanh bằng cồn Manugel. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Đánh giá kết quả rửa tay nhanh bằng cồn Manugel

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> Khoa Điều dƣỡng<br /> *****<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TÂM<br /> Mã SV: B 00154<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RỬA TAY NHANH BẰNG CỒN<br /> MANUGEL<br /> Chuyên ngành: ĐIỀU DƢỠNG NỘI KHOA<br /> <br /> ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> Ngƣời HDKH: BS. Lƣu Văn Hậu<br /> <br /> HÀ NỘI - 2012<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban giám đốc, Phòng đào tạo trường<br /> đại học Thăng Long đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận<br /> văn tốt nghiệp.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban giám đốc, Khoa cán bộ cao cấp<br /> (A11) Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi<br /> trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới BS. Lưu Văn Hậu, người thầy đã<br /> tận tình chỉ bảo giúp đỡ động viên tôi trong quá trình học tập và trực tiếp<br /> hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo trong Hội đồng đã tận tình<br /> giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo luôn tận tâm vì<br /> học trò, đã truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm khoa học, đóng góp ý<br /> kiến vô cùng quý báu cho tôi trong quá trình học tập và viết luận văn tốt<br /> nghiệp.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác sỹ, các điều<br /> dưỡng và kỹ thuật viên tại Khoa cán bộ cao cấp, Khoa vi sinh vật Bệnh viện<br /> Trung ương Quân đội 108, gia đình và bạn bè luôn động viên, giúp đỡ tôi<br /> trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp. Xin được cảm ơn tất cả những<br /> người đã tình nguyện tham gia nghiên cứu này.<br /> Hà Nội, tháng 10 năm 2012<br /> Tác giả<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> AICA<br /> <br /> Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hoa Kỳ (American Infectional<br /> Control Association)<br /> <br /> BMI<br /> <br /> Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index)<br /> <br /> BN<br /> <br /> Bệnh nhân<br /> <br /> FDA<br /> <br /> Cơ quan quản lý thực phẩm và dƣợc phẩm Hoa Kỳ (Food and<br /> Drug Administration)<br /> <br /> NC<br /> <br /> Nghiên cứu<br /> <br /> NK<br /> <br /> Nhiễm khuẩn<br /> <br /> NKBV<br /> <br /> Nhiễm khuẩn ệnh viện<br /> <br /> NV<br /> <br /> Nhân viên<br /> <br /> TƢQĐ<br /> <br /> Trung ƣơng Quân đội<br /> <br /> T0<br /> <br /> Thời điểm lấy m u phẩm l n thứ nhất<br /> <br /> T1<br /> <br /> Thời điểm lấy m u phẩm l n thứ hai<br /> <br /> VK<br /> <br /> Vi khuẩn<br /> <br /> VSV<br /> <br /> Vi sinh vật<br /> <br /> WHO<br /> <br /> Tổ chức y tế thế giới (World Health Organization)<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1 Nhiễm khuẩn ệnh viện vị tr và vai tr của vệ sinh của vệ sinh<br /> <br /> 3<br /> <br /> àn tay trong nhiễm khuẩn ệnh viện<br /> 1.1 Nhiễm khuẩn ệnh viện<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm nhiễm khuẩn bệnh viện<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1.2. Chu trình nhiễm khuẩn bệnh viện<br /> <br /> 3<br /> <br /> 11<br /> <br /> C c nguyên nhân gây nhiễm khuẩn ệnh viện<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.4. Một số vi sinh vật gây nhiễm khuẩn bệnh viện<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.5. Biện pháp dự phòng, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> 7<br /> <br /> Vị tr vai tr của vệ sinh àn tay trong nhiễm khuẩn ệnh viện<br /> <br /> 1 1 Vệ sinh àn tay<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vị tr của vệ sinh àn tay trong nhiễm khuẩn ệnh viện<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vai tr của vệ sinh àn tay trong nhiễm khuẩn ệnh viện<br /> <br /> 8<br /> <br /> C c vấn đề về vệ sinh àn tay và rửa tay nhanh<br /> <br /> ng c n Manugel<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1 Vệ sinh àn tay<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1 1 Vi khuẩn trên àn tay<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1<br /> <br /> C c phƣơng ph p vệ sinh àn tay<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1<br /> <br /> Đ nh gi hiệu quả và sự tuân thủ vệ sinh àn tay<br /> <br /> 14<br /> <br /> Rửa tay nhanh<br /> <br /> ng c n Manugel<br /> <br /> 1 Thành ph n t c dụng và cơ chế t c dụng của c n Manugel<br /> <br /> 15<br /> 15<br /> <br /> Chỉ định và chống chỉ định<br /> <br /> 16<br /> <br /> Một số vấn đề c n ch ý trong khi thực hiện k thuật<br /> <br /> 16<br /> <br /> Chƣơng : ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1 Đối tƣợng nghiên cứu<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1 1 Tiêu chuẩn lựa chọn đối tƣợng nghiên cứu<br /> <br /> 18<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tiêu chuẩn loại trừ<br /> <br /> 18<br /> <br /> Phƣơng ph p nghiên cứu<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1 C c tiêu chuẩn sử dụng trong nghiên cứu<br /> <br /> 18<br /> <br /> Thiết kế nghiên cứu<br /> <br /> 20<br /> <br /> C c quy trình sử dụng trong nghiên cứu<br /> <br /> 21<br /> <br /> 4 C c iến số c n thu thập trong nghiên cứu<br /> <br /> 23<br /> <br /> 5 Phƣơng tiện nghiên cứu<br /> <br /> 23<br /> <br /> Xử lý số liệu<br /> <br /> 24<br /> <br /> Chƣơng : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1 Đặc điểm của đối tƣợng nghiên cứu<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1 1 Đặc điểm về giới<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1<br /> <br /> Đặc điểm tuổi và c c chỉ số cơ thể<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1<br /> <br /> Đặc điểm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1 4 Đặc điểm ệnh lý của đối tƣợng nghiên cứu<br /> Hiệu quả s t khuẩn àn tay của k thuật rửa tay nhanh<br /> <br /> 27<br /> ng c n<br /> <br /> 27<br /> <br /> Manugel<br /> 1 Nhiễm khuẩn àn tay nhân viên trƣớc khi rửa tay nhanh<br /> <br /> ng 27<br /> <br /> c n Manugel<br /> Nhiễm khuẩn t n dƣ ở àn tay nhân viên sau khi rửa tay nhanh 29<br /> ng c n Manugel<br /> Hiệu quả s t khuẩn<br /> <br /> àn tay của rửa tay nhanh<br /> <br /> ng c n 31<br /> <br /> Manugel<br /> Chƣơng 4: BÀN LUẬN<br /> <br /> 33<br /> <br /> 4 1 Bàn luận về đặc điểm của đối tƣợng nghiên cứu<br /> <br /> 33<br /> <br /> 4 1 1 Đặc điểm về giới<br /> <br /> 33<br /> <br /> 41<br /> <br /> Đặc điển tuổi và c c chỉ số cơ thể<br /> <br /> 33<br /> <br /> 41<br /> <br /> Đặc điểm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn<br /> <br /> 34<br /> <br /> 4 1 4 Đặc điểm ệnh lý của đối tƣợng nghiên cứu<br /> 4<br /> <br /> 35<br /> <br /> Bàn luận về hiệu quả s t khuẩn àn tay của k thuật rửa tay 36<br /> <br /> nhanh<br /> <br /> ng c n Manugel<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản