intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ VHVL: Sự thay đổi nồng độ IOD niệu sau thực hiện chế độ ăn kiêng IOD ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá đã phẫu thuật trước điều trị bằng I¹³¹

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

104
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tốt nghiệp này được tiến hành nhằm các mục tiêu: Xác định nồng iod niệu của bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã phẫu thuật trước và sau thực hiện chế độ ăn kiêng iod trong quá trình chuẩn bị điều trị ¹³¹I, so sánh nồng độ iod niệu giữa nhóm bệnh nhân ăn kiêng iod tuyệt đối và nhóm bệnh nhân ăn kiêng tương đối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ VHVL: Sự thay đổi nồng độ IOD niệu sau thực hiện chế độ ăn kiêng IOD ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá đã phẫu thuật trước điều trị bằng I¹³¹

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE<br /> BỘ MÔN ĐIỀU DƢỠNG<br /> ********<br /> <br /> Tên sinh viên: ĐÀO QUỲNH HƢƠNG<br /> Mã sinh viên : B 00231<br /> <br /> SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ IOD NIỆU SAU THỰC HIỆN<br /> CHẾ ĐỘ ĂN KIÊNG IOD Ở BỆNH NHÂN UNG THƢ<br /> TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA ĐÃ PHẪU THUẬT<br /> TRƢỚC ĐIỀU TRỊ BẰNG I131<br /> <br /> ĐỂ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> <br /> Người HDKH: PGS.TS. LÊ NGỌC HÀ<br /> <br /> Hà Nội - Tháng 11 năm 2013<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trong quá trình học tập nghiên cứu, hoàn thành đề tài tốt nghiệp, tôi đã nhận<br /> được sự dạy bảo, giúp đỡ và sự động viên hết sức nhiệt tình của các thầy cô, gia<br /> đình và bạn bè.<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS<br /> .Lê Ngọc Hà – người thầy đã tận tình hướng dẫn, trực tiếp giúp đỡ tôi trong quá<br /> trình học tập và hoàn thành đề tài.<br /> Tôi xin bày tỏ long kính trọng và biết ơn tới các thầy cô trong Ban giám hiệu,<br /> phòng Đào tạo, GS.TS.Phạm Thị Minh Đức – Chủ nhiệm khoa Điều dưỡng cùng toàn<br /> thể thầy cô khoa Điều dưỡng Trường Đại học Thăng Long đã tận tình chỉ bảo, dìu dắt,<br /> trang bị kiến thức, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành đề tài.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn thủ trưởng Ban giám đốc bệnh viện TWQĐ 108,<br /> PGS.TS.Lê Ngọc Hà - Chủ nhiệm khoa cùng tập thể khoa Y Học Hạt Nhân - bệnh<br /> viện TWQĐ 108 đã tạo điều kiện cho phép, giúp đỡ, động viên tôi trong quá trình<br /> học tập và hoàn thành đề tài.<br /> Tôi vô cùng biết ơn những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã<br /> luôn ở bên tôi, động viên và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành đề tài<br /> tốt nghiệp này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng11 năm 2013<br /> Đào Quỳnh Hương<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> AJCC<br /> <br /> : American Joint Commitee on Cancer (Hội chống ung thư Mỹ)<br /> <br /> ATG<br /> <br /> : Anti-thyroglobulin (Kháng thể kháng thyroglobulin)<br /> <br /> FT4<br /> <br /> : Free thyroxine (Thyroxin tự do)<br /> <br /> 131<br /> <br /> : Iod phóng xạ 131<br /> <br /> I<br /> <br /> TNM<br /> <br /> : Tumor, Node, Metastasis (Khối u, hạch, di căn)<br /> <br /> TG<br /> <br /> : Thyroglobulin<br /> <br /> TSH<br /> <br /> : Thyroid stimulating hormone (Hormon kích thích tuyến giáp)<br /> <br /> T4<br /> <br /> : Tetraiodo thyronin (T4)<br /> <br /> T3<br /> <br /> : Triiodo thyronin (T3)<br /> <br /> TƯQĐ<br /> <br /> : Trung ương Quân đội<br /> <br /> UTTG<br /> <br /> : Ung thư tuyến giáp<br /> <br /> YHHN<br /> <br /> : Y học hạt nhân<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ ...........................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1 ...............................................................................................................3<br /> TỔNG QUAN TÀI LIỆU ........................................................................................3<br /> 1.1. Đại cƣơng về sự chuyển hóa iod trong cơ thể .................................................3<br /> 1.1.1. Chuyển hoá iod trong cơ thể ............................................................................3<br /> 1.1.2. Phân bố iod trong cơ thể...................................................................................3<br /> 1.1.3. Chức năng của iod ............................................................................................3<br /> 1.1.4. Hấp thu và chuyển hóa iod trong cơ thể...........................................................3<br /> 1.1.5. Đánh giá tình trạng iod .....................................................................................4<br /> 1.2. Giải phẫu định khu tuyến giáp và liên quan ..................................................4<br /> 1.2.1. Tuyến giáp ........................................................................................................4<br /> 1.2.2. Sơ lược sinh tổng hợp hormon tuyến giáp T3, T4.............................................5<br /> 1.3. Sinh bệnh học ung thƣ tuyến giáp ...................................................................7<br /> 1.3.1. Nguyên nhân sinh bệnh: ...................................................................................7<br /> 1.3.2. Lâm sàng ..........................................................................................................8<br /> 1.3.3. Cận lâm sàng ....................................................................................................8<br /> 1.3.4. Chẩn đoán xác định ..........................................................................................9<br /> 1.3.5. Phân loại mô học ..............................................................................................9<br /> 1.3.6. Chẩn đoán giai đoạn .......................................................................................10<br /> 1.4. Điều trị bệnh nhân ung thƣ tuyến giáp thể biệt hóa ....................................10<br /> 1.4.1. Điều trị phẫu thuật: .........................................................................................10<br /> 1.4.2. Sử dụng 131I trên bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật:11<br /> 1.5. Vai trò của việc ăn kiêng iod trƣớc điều trị bằng131I. ..................................12<br /> 1.6.1 Những nghiên cứu về iod niệu ở trong nước ..................................................13<br /> 1.6.2. Những nghiên cứu về iod niệu ở nước ngoài .................................................13<br /> CHƢƠNG 2 .............................................................................................................14<br /> ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..........................................14<br /> 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu ......................................................................................14<br /> 2.1.1. Nhóm nghiên cứu ...........................................................................................14<br /> 2.1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn .......................................................................................14<br /> 2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ .........................................................................................14<br /> 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................14<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu ........................................................................................14<br /> 2.2.2. Nhóm nghiên cứu ...........................................................................................14<br /> 2.2.3. Các chỉ số nghiên cứu ....................................................................................15<br /> 2.2.4. Phương tiện phục vụ nghiên cứu ....................................................................15<br /> 2.2.5. Thu thập số liệu ..............................................................................................15<br /> 2.3. Xử lý số liệu ......................................................................................................15<br /> 2.4. Đạo đức nghiên cứu: .......................................................................................16<br /> CHƢƠNG 3 .............................................................................................................17<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................................................................17<br /> 3.1. Một số đặc điểm của đối tƣợng nghiên cứu ..................................................17<br /> 3.1.1. Đặc điểm về tuổi và giới ................................................................................17<br /> 3.1.2. Đặc điểm về vùng miền ..................................................................................18<br /> 3.2. Nồng độ iod niệu của bệnh nhân trƣớc và sau thực hiện chế độ ăn kiêng<br /> iod 02 tuần ...............................................................................................................19<br /> 3.2.1. Kết quả thực hiện chế độ ăn .........................................................................20<br /> 3.2.2. Nồng độ iod niệu ở bệnh nhân UTTG trước và sau thực hiện chế độ ăn<br /> kiêng phân theo giới, vùng miền ............................................................................21<br /> 3.3. Nồng độ iod niệu ở nhóm bệnh nhân ăn kiêng tuyệt đối (nhóm 1) và<br /> không tuyệt đối (nhóm 2) .......................................................................................22<br /> 3.3.1. Nồng độ iod niệu ở 2 nhóm trước ăn kiêng ...................................................22<br /> 3.3.2. Nồng độ iod niệu ở 2 nhóm sau ăn kiêng .......................................................23<br /> 3.3.3. Nồng độ iod niệu ở 2 nhóm trước và sau ăn kiêng ........................................24<br /> CHƢƠNG 4 .............................................................................................................26<br /> BÀN LUẬN .............................................................................................................26<br /> 4.1. Đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu ...................................................26<br /> 4.2. Nồng độ iod niệu ở bệnh nhân UTTG thể biệt hoá trƣớc và sau thực hiện<br /> chế độ ăn kiêng iod. ................................................................................................27<br /> 4.3. So sánh nồng độ iod niệu giữa nhóm bệnh nhân ăn kiêng iod tuyệt đối và<br /> nhóm bệnh nhân ăn kiêng tƣơng đối. ...................................................................30<br /> KẾT LUẬN .............................................................................................................31<br /> KHUYẾN NGHỊ .....................................................................................................32<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2