Đề tài "Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay"

Chia sẻ: Nhan Ma | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
220
lượt xem
105
download

Đề tài "Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, nhu cầu về vốn luôn là vấn đề quan trọng được ưu tiên hàng đầu trước khi bắt đầu vào một năm tài khóa mới. Chính vì vậy, để chuẩn bị nguồn vốn cho phát triển kinh tế xã hội trong năm 2008, Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) cho Việt Nam trong năm 2008.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài "Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay"

 1. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N TRƯ NG I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH KHOA SAU IH C _________ _________ TI U LU N MÔN TH TRƯ NG TÀI CHÍNH TÊN TÀI 1: TH TRƯ NG TÀI CHÍNH VÀ VAI TRÒ C A TH TRƯ NG TÀI CHÍNH IV I N N KINH T VI T NAM HI N NAY GVHD: PGS.TS NGUY N ĂNG D N L P: CAO H C 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 DANH SÁCH NHÓM 3: 1. NGUY N NG C HÀ 2. NGUY N THANH HÀ 3. NGUY N TH THU H NG 4. NGUY N TH K 5. NGUY N THÀNH NAM 6. TR N HUY NG C 7. NGUY N KIM PHƯ NG 8. NGUY N TH THU TH O THÁNG 12/2007 NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 0
 2. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N M CL C L IM U ................................................................................................................... 2 A.NH NG V N CHUNG V TH TRƯ NG TÀI CHÍNH .................................. 2 1.Khái ni m v th trư ng tài chính ............................................................................... 2 2. Cơ s hình thành th trư ng tài chính ....................................................................... 4 3. Ch c năng c a th trư ng tài chính ........................................................................... 5 4. Phân lo i th trư ng tài chính ......................................................................................7 B.TH C TR NG C A TH TRƯ NG TÀI CHÍNH VI T NAM ..........................13 1.Th trư ng ti n t .........................................................................................................13 2. Th trư ng h i oái ....................................................................................................16 3. Th trư ng ch ng khoán ............................................................................................19 C. VAI TRÒ C A TH TRƯ NG TÀI CHÍNH I V I N N KINH T VI T NAM HI N NAY ............................................................................................................22 1.Th trư ng tài chính t o l p ngu n v n cho n n kinh t ..........................................22 2. Th trư ng tài chính góp ph n nâng cao hi u qu ho t ng c a n n kinh t .....24 3. Th trư ng tài chính góp ph n y nhanh quá trình t do hóa tài chính và h i nh p qu c t .....................................................................................................................25 K T LU N ......................................................................................................................28 NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 1
 3. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N L IM U Trong quá trình phát tri n kinh t xã h i Vi t Nam, nhu c u v v n luôn là v n quan tr ng ư c ưu tiên hàng u trư c khi b t u vào m t năm tài khóa m i. Chính vì v y, chu n b ngu n v n cho phát tri n kinh t xã h i trong năm 2008, Vi t Nam ã t ch c H i ngh Nhóm tư v n các nhà tài tr (CG) cho Vi t Nam trong năm 2008. c p nv n này th y r ng vi c hình thành m t th trư ng v n cho phát tri n kinh t xã h i là vô cùng quan tr ng. Cho nên, vi c tìm hi u th trư ng v n hay th trư ng tài chính là gì và có vai trò to l n như th nào i v i n n kinh t Vi t Nam hi n nay là i u h t s c c n thi t. Nh m làm rõ v n này, ti u lu n t p trung phân tích Th trư ng tài chính và vai trò c a th trư ng tài chính i v i n n kinh t Vi t Nam hi n nay. V i th i lư ng cho phép, nhóm th c hi n ti u lu n này mong nh n ư c góp ý, b sung c a Quý Th y Cô, B n bè hoàn ch nh ti u lu n ư c t t hơn. Trư c khi i vào phân tích th c tr ng c a th trư ng tài chính Vi t Nam, chúng ta c n làm rõ khái ni m v th trư ng tài chính và nh ng v n mang tính ch t lý lu n chung v th trư ng tài chính. A. NH NG V N CHUNG V TH TRƯ NG TÀI CHÍNH 1. Khái ni m v th trư ng tài chính: NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 2
 4. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N B t ngu n t m i quan h nhân qu gi a u tư và ti t ki m: m t n n kinh t mu n tăng trư ng thì ph i có ho t ng u tư; trư c khi mu n u tư, ph i huy ng v n t ngu n ti t ki m; u tư có hi u qu sinh ra l i nhu n l i làm tăng thêm ngu n ti t ki m. Vì v y, m i quan h nhân qu này tu n hoàn và t o nên s phát tri n kinh t xã h i. Tuy nhiên, v n là làm sao cho u tư g p ư c ti t ki m; ph i có nơi t o ra s g p g này. ó chính là quá trình giao lưu v n hay nói khác hơn ó là th trư ng tài chính, là nơi t o ra cơ ch cho nh ng ngu n v n nhàn r i không có ch u tư giao lưu v i nh ng nhà u tư ang c n v n. Như v y, th trư ng tài chính là th trư ng giao d ch, mua bán, trao i các s n ph m tài chính ng n h n, trung h n, dài h n áp ng nhu c u khác nhau c a các ch th trong n n kinh t . Trong ó, các ch th th a v n thì tìm ki m l i nhu n thông qua ho t ng u tư, còn các ch th thi u v n b sung v n cho ho t ng s n xu t kinh doanh và các nhu c u u tư khác. Vi c hình thành quá trình giao lưu v n gi a nh ng ch th th a v n và thi u v n ã t o nên m t th trư ng v i y cơ ch như trong m t n n kinh t th trư ng. ng th i, do s n ph m trên th trư ng là s n ph m tài chính, có tính nh y c m và nh hư ng n m i thành ph n trong n n kinh t nên th trư ng tài chính là th trư ng b c cao. Do ó, th trư ng tài NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 3
 5. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N chính ph i là lo i th trư ng b c cao, ch t n t i và ho t ng trong i u ki n c a n n kinh t th trư ng. V y, th trư ng tài chính hình thành trên cơ s nào? 2. Cơ s hình thành th trư ng tài chính: Cũng gi ng như các lo i th trư ng khác, th ch th trư ng ph i ư c duy trì trong n n kinh t tài chính. T c là, các ch th th a v n và thi u v n trên th trư ng t o ra cung và c u v s n ph m tài chính. Giá các tài s n tài chính hình thành thông qua quá trình giao lưu v n gi a các ch th trên th trư ng. ó chính là l i t c hay giá ph i tr có ư c m t tài s n tài chính và trong n n kinh t , v n ư c phân b gi a các tài s n tài chính d a trên tín hi u c a th trư ng. th trư ng phát tri n thì ph i có m t cơ ch thông thoáng. Do ó, các nhu c u giao lưu v n trong xã h i ph i ư c khuy n khích m nh m trong khuôn kh lu t pháp. V n ư c giao lưu thông qua hai kênh chính là giao lưu v n tr c ti p và giao lưu v n gián ti p thông qua các t ch c tài chính trung gian. - Kênh tài chính tr c ti p là kênh mà các ch th th a v n tr c ti p chuy n v n cho các ch th thi u v n, b ng cách mua các tài s n tài chính tr c ti p t ngư i phát hành. Trong trư ng h p này, lu ng ti n ư c v n ng th ng t ngư i th a v n n ngư i thi u v n. Ho t ng này có th ư c nh n th y rõ ràng nh t thông qua mua bán c phi u ho c gi y t có giá trên th trư ng ch ng khoán. NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 4
 6. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N - Kênh tài chính gián ti p là kênh thông qua các trung gian tài chính như các Ngân hàng, các nh ch tài chính phi Ngân hàng và các t ch c trung gian khác. Các t ch c tín d ng mà c th là các Ngân hàng thương m i v i vai trò là ngư i huy ng v n r i em cho vay. Còn nh ng trung gian tài chính, th c hi n vi c kinh doanh chuy n v n t ngư i dư v n sang ngư i c n v n, b ng vi c tm t lãi su t cao hơn cho các món cho vay so v i lãi su t c a các món mà h i vay thu l i nhu n. Tuy nhiên, thông qua ho t ng c a các trung gian tài chính, lãi su t hay còn g i là giá c a ti n t ư c hình thành trên cơ s cung c u c a th trư ng và nh ó, các ho t ng tài chính gián ti p ư c v n hành trên th trư ng tài chính. Như v y, các nh ch tài chính ư c hình thành và ho t ng có hi u qu cũng góp ph n t o nên m t th trư ng tài chính trong n n kinh t c a m i qu c gia. Th trư ng tài chính ư c hình thành ã th c hi n ch c năng quan tr ng c a mình, là t p trung các kho n ti n ti t ki m t o thành ngu n v n l n tài tr các d án u tư trong n n kinh t xã h i. 3. Ch c năng c a th trư ng tài chính: Ch c năng u tiên, cũng là ch c năng quan tr ng nh t c a th trư ng tài chính là khơi thông các ngu n v n và d n v n áp ng các nhu c u c a n n kinh t xã h i. th c hi n ư c ch c năng này, th trư ng ph i t o ra các kênh huy ng v n t nơi th a, như: cá nhân, h gia ình, các ơn v kinh t , t ch c oàn th xã h i, NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 5
 7. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N Chính ph , … trong và ngoài nư c chuy n sang các nhà u tư thi u v n, như: các ơn v kinh t , Chính ph , cá nhân, h gia ình, … Ch c năng th hai c a th trư ng tài chính là kích thích ti t ki m và u tư. Th trư ng t o ra sân chơi, nh ng ngư i có ti n nhàn r i có cơ h i u tư như nhau và ư c t do tham gia vào th trư ng tìm ki m nh ng nơi u tư có su t sinh l i cao nh t, t o thành thói quen tích lũy ti n t m t cách thư ng xuyên hơn, là m t ngu n u vào không th thi u c a th trư ng. N u th trư ng không kích thích ư c ngư i dân tích lũy và tham gia vào th trư ng như là m t kênh d n v n cho n n kinh t thì th trư ng ó s không th ho t ng t t. ng th i, nhà u tư trên th trư ng khi tìm ki m ngu n v n tài tr cho các ho t ng u tư ph i nh n th c ư c vi c s d ng v n sao cho có hi u qu nh t, có hi u su t s d ng ng v n cao nh t b o toàn v n, sinh l i và tích lũy. Chính vì v y, th trư ng tài chính có ch c năng nâng cao năng su t và hi u qu ho t ng c a toàn b n n kinh t , kích thích i m i, áp d ng khoa h c k thu t, công ngh tiên ti n tăng hi u qu u tư, góp ph n thúc y tăng trư ng và phát tri n kinh t xã h i. Ch c năng th ba c a th trư ng tài chính là làm gia tăng tính thanh kho n cho các tài s n tài chính. Tính thanh kho n là tính ch t d dàng chuy n hóa các tài s n tài chính thành ti n m t và ư c th c hi n th trư ng th c p, là th trư ng mua bán, giao d ch c phi u NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 6
 8. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N và các gi y t có giá ã phát hành trên th trư ng sơ c p. Tính thanh kho n th trư ng tài chính càng cao thì càng thu hút nhi u ch th tham gia vào th trư ng và giúp ch s h u các tài s n tài chính d dàng chuy n i danh m c u tư theo yêu c u. Do ó, m i th trư ng khác nhau có tính thanh kho n khác nhau, ph thu c vào trình phát tri n các nh ch tài chính c a th trư ng y. N u các cơ ch c a th trư ng thông thoáng s t o i u ki n thu n l i cho các công c tài chính lưu thông thông su t. Ngoài ra, th trư ng tài chính còn có ch c năng nh giá tài s n tài chính, phân ph i v n trên th trư ng theo tín hi u c a th trư ng. Tùy thu c vào các ch c năng khác nhau c a th trư ng cũng như các tiêu chí phân lo i khác nhau, th trư ng tài chính cũng có nhi u cách phân lo i khác nhau. Nhưng t u trung l i, th trư ng tài chính thư ng có ba cách phân lo i cơ b n: theo th i h n, tính ch t luân chuy n v n và theo cơ c u c a th trư ng. 4. Phân lo i th trư ng tài chính: Căn c theo th i h n luân chuy n v n, th trư ng tài chính ư c phân thành: th trư ng ti n t , th trư ng h i oái và th trư ng ch ng khoán. - Th trư ng ti n t là th trư ng giao d ch, mua bán các ch ng t có giá ng n h n. Các ch ng t có giá ng n h n như: tín phi u Kho b c, kho n vay ng n h n gi a các Ngân hàng, th a thu n mua l i, ch ng ch ti n g i, thương phi u, … ây là th trư ng nh m th a NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 7
 9. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N mãn nh ng nhu c u v n trong ng n h n. Căn c theo m c ích này c a th trư ng mà không c n quan tâm n th i h n c a các ch ng t có giá, khái ni m trên ư c hi u theo nghĩa c a th trư ng m thì th trư ng ti n t là th trư ng giao d ch, mua bán ng n h n các gi y t có giá. - Th trư ng h i oái là th trư ng giao d ch, mua bán, trao i ngo i t và các phương ti n thanh toán qu c t . Th trư ng ngo i h i là m t cơ ch mà nh ó giá tr tương i c a các ng ti n qu c gia ư c xác l p. c i m c a th trư ng ngo i h i là ti n ư c il y ti n, ây là th trư ng th c s và t t y u mang tính qu c t ; c khi nào mà dân chúng nh ng khu v c ng ti n khác nhau còn kinh doanh v i nhau thì các giao d ch ngo i h i còn r t c n thi t. Ngày nay, th trư ng h i oái mang tính toàn c u nh s phát tri n c a công ngh thông tin. Trong ho t ng kinh t i ngo i, các doanh nghi p trong nư c u ph i tham gia các th trư ng h i oái mua - bán, vay - cho vay ngo i t . Các nghi p v trên th trư ng h i oái ph n l n mang tính ch t ng n h n (không quá m t năm) nên th trư ng này ư c xem là m t b ph n c a th trư ng ti n t . Khi ó, th trư ng tài chính ch bao g m th trư ng ti n t và th trư ng v n. - Th trư ng ch ng khoán là th trư ng giao d ch, mua bán các ch ng t có giá trung h n và dài h n. Th trư ng ch ng khoán là m t b ph n quan tr ng nh t c a th trư ng v n dài h n, th c hi n cơ ch chuy n v n tr c ti p t nhà u tư sang nhà phát hành; qua ó, th c NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 8
 10. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N hi n ch c năng c a th trư ng tài chính là cung ng ngu n v n trung và dài h n cho n n kinh t . S n ph m tài chính trên th trư ng ch ng khoán là các lo i trái phi u, c phi u và các công c tài chính khác như: ch ng ch qu u tư, công c phát sinh - h p ng tương lai, quy n ch n, quy n mua c phi u, ch ng quy n. Th trư ng ch ng khoán t p trung v n cho u tư và phát tri n kinh t . Do ó, nó có tác ng r t l n n môi trư ng u tư nói riêng và n n kinh t nói chung. Căn c vào cơ c u c a th trư ng, th trư ng tài chính ư c phân thành th trư ng sơ c p và th trư ng th c p. - Th trư ng sơ c p là th trư ng phát hành l n u các ch ng t có giá huy ng và t p trung v n. Trên th trư ng này, v n t nhà u tư s ư c chuy n sang nhà phát hành thông qua vi c nhà u tư mua các ch ng khoán m i phát hành. Th trư ng sơ c p có c i m là nơi duy nh t mà các ch ng khoán em l i v n cho ngư i phát hành, t o ra hàng hóa cho th trư ng giao d ch và làm tăng v n u tư cho toàn b n n kinh t . Nh ng ngư i bán ch ng khoán trên th trư ng sơ c p thư ng là Kho b c, Ngân hàng Nhà nư c, Công ty phát hành, T p oàn b o lãnh phát hành, …Th trư ng sơ c p thư ng di n ra trong m t th i gian nh t nh. - Th trư ng th c p là th trư ng mua bán trao i các ch ng t có giá ã phát hành l n u. Trên th trư ng này, các nhà u tư chuy n như ng quy n mua bán ch ng khoán và i u ó làm cho NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 9
 11. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N ch ng khoán ã phát hành có tính thanh kho n. Kho n ti n thu ư c t vi c bán ch ng khoán thu c v các nhà u tư và các nhà kinh doanh ch ng khoán ch không thu c v nhà phát hành nên lu ng ti n ch v n chuy n gi a nh ng nhà u tư ch ng khoán trên th trư ng. Th trư ng th c p là m t b ph n quan tr ng c a th trư ng ch ng khoán, g n bó ch t ch v i th trư ng sơ c p. Giao d ch trên th trư ng th c p ph n ánh nguyên t c c nh tranh t do, giá giao d ch ch ng khoán do cung - c u trên th trư ng quy t nh. Th trư ng sơ c p và th trư ng th c p có m i quan h ch t ch v i nhau. Th trư ng sơ c p là cơ s và là ti n cho s hình thành và phát tri n c a th trư ng th c p; vì ó là nơi cung c p hàng hóa ch ng khoán lưu thông trên th trư ng th c p. Ngư c l i, th trư ng th c p là ng l c, là i u ki n cho s phát tri n c a th trư ng sơ c p; vì n u không có th trư ng th c p lưu hành, mua bán, trao i t o ra tính thanh kho n cho ch ng khoán thì r t khó phát hành và thu hút nhà u tư trên th trư ng sơ c p. Vi c phân bi t th trư ng sơ c p và th c p ch có ý nghĩa v m t lý thuy t. Trên th c t , t ch c th trư ng không phân bi t âu là th trư ng sơ c p, âu là th trư ng th c p. Vì t i m t th trư ng có th cùng di n ra ng th i ho t ng mua bán ch ng khoán m i phát hành và ch ng khoán mua bán l i. i u c n quan tâm là ph i coi tr ng th trư ng sơ c p vì ây là th trư ng t o v n và có cơ ch giám sát ch t ch th trư ng th c p b o v th trư ng tài chính n nh. NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 10
 12. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N Căn c vào tính ch t luân chuy n v n, th trư ng tài chính ư c phân thành th trư ng công c n và th trư ng công c v n. - Th trư ng công c n là th trư ng phát hành, mua bán các ch ng khoán n . Th c ch t các công c n (trái phi u, tín phi u, kỳ phi u, …) là các th a thu n có tính h p ng. Trong ó, ngư i vay v n thanh toán cho ngư i gi công c m t kho n ti n c nh trong nh ng kho n th i gian nh t nh (thanh toán lãi) cho t i kỳ h n cu i cùng thì thanh toán giá tr g c. Trên cơ s kỳ h n thanh toán, công c n ư c chia làm ba lo i khác nhau: - Công c n ng n h n. - Công c n trung h n. - Công c n dài h n. Quan h vay mư n d a trên công c n thư ng n nh trư c th i h n và lãi su t c nh. Ngư i s h u công c n không có quy n bi u quy t trong qu n tr i u hành c a bên vay. - Th trư ng công c v n là th trư ng phát hành, mua bán các ch ng khoán v n. V n ư c huy ng trên th trư ng b ng vi c bán c ph n, ch ng ch qu u tư, …Ngư i n m gi c phi u g i là c ông, h góp v n vào các doanh nghi p c ph n trên cơ s g n li n v i ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p và ư c chia c t c d a trên k t qu kinh doanh theo s lư ng c ph n mà h n m gi . Chính vì v y mà giá tr c t c không n nh như ngư i gi công c n nhưng c t c có th cao ho c th p hơn lãi trái phi u, vì NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 11
 13. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N nó tùy thu c vào k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. Nhưng h có quy n bi u quy t trong qu n tr i u hành doanh nghi p vì h là ch s h u. Ngư i gi ch ng khoán v n có nhi u r i ro hơn ngư i gi ch ng khoán n trong trư ng h p doanh nghi p b phá s n. Ngư i gi ch ng khoán n ư c ưu tiên thanh toán n trư c. Ngoài ra, trong cách phân lo i này, còn có th trư ng công c phái sinh. ây là th trư ng phát hành và mua bán các ch ng khoán phát sinh, như: ch ng quy n, quy n ch n, h p ng tương lai, … Ngày nay, m t th trư ng tài chính không nh t thi t ph i có không gian v t lý. Vì v y, th trư ng tài chính còn ư c phân theo th th c sau: - Th trư ng thô sơ và th trư ng vi tính hóa. - Th trư ng thư ng tr c và th trư ng huy ng. - Th trư ng ch ng khoán ã ăng ký và th trư ng lưu lư ng ch ng khoán. M i cách phân lo i th trư ng tùy thu c vào tiêu chí mà chúng ta mu n hư ng n. T nh ng cơ s lý lu n nêu trên, th trư ng tài chính t i Vi t Nam cũng ã ư c hình thành và phát tri n. Nh m ánh giá th c tr ng c a th trư ng tài chính Vi t Nam, ti u lu n này ch t p trung phân tích trên ba th trư ng trong phân lo i theo th i h n luân chuy n v n. ó là th trư ng ti n t , th trư ng h i oái và th trư ng ch ng khoán. NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 12
 14. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N B. TH C TR NG C A TH TRƯ NG TÀI CHÍNH VI T NAM 1. Th trư ng ti n t : a) Th trư ng v n ng n h n: (V th trư ng v n ng n h n hay còn g i là th trư ng ti n t ) Nhìn chung, th trư ng này chưa th c s phát tri n và Ngân hàng Nhà nư c (NHTW) chưa th c s óng vai trò can thi p có hi u qu vào th trư ng này. Các lo i lãi su t c a NHTW: lãi su t cơ b n, lãi su t tái c p v n, lãi su t chi t kh u, lãi su t nghi p v th trư ng m , lãi su t u th u tín phi u kho b c nhà nư c có tác ng rõ nét n th trư ng. Các công c i u hành chính sách ti n t , c bi t là công c d tr b t bu c... thi u linh ho t. Các Ngân hàng thương m i (NHTM) và T ch c tín d ng c nh tranh v i nhau tăng lãi su t huy ng v n m t cách m t chi u, t o nguy cơ ti m n r i ro cho chính các NHTM. b) Th trư ng liên ngân hàng Ho t ng Ngân hàng hi n ang nóng v i nh ng di n bi n trái chi u và ba v n n i c m: các Ngân hàng thương m i khan hi m ti n ng Vi t Nam, cung ngo i t trong n n kinh t tăng cao và s c ép dư lu n v ch ng l m phát t vi c cung ng ti n ra lưu thông. Ba v n trên có m i quan h ch t ch v i nhau. áp ng nhu c u v ti n ng Vi t Nam, cũng như cung ngo i t quá l n và tăng m nh, thì Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (NHNN) ph i y NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 13
 15. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N m nh mua ngo i t vào cung ng ng Vi t Nam ra lưu thông. Song cung ng ng Vi t Nam ra lưu thông thì l i g p ph i s c ép c a dư lu n v ch ng l m phát ang tăng cao t góc ti n t . Càng v cu i năm kh i lư ng ngo i t chuy n vào Vi t Nam càng tăng m nh, l n nh t ó là ki u h i. Cũng v th i i m cu i năm, các NHTM c ph n và doanh nghi p c ph n g p rút phát hành c phi u m i hoàn thành k ho ch năm 2007 v tăng v n i u v n l theo ngh quy t ih ic ông bi u quy t nh t trí t u năm. C ông là ngư i Vi t Nam nư c ngoài, c ông nư c ngoài ph i chuy n ti n v Vi t Nam góp v n. M t b ph n khác ngư i Vi t Nam nư c ngoài chuy n ti n v cho ngư i thân vay mư n ho c u tư h vào các lo i trái phi u khác nhau. Bên c nh ó là ti n t nư c ngoài chuy n v u tư vào th trư ng trư ng b t ng s n. M t ngu n v n ngo i t quan tr ng khác ó là v n u tư gián ti p vào th trư ng ch ng khoán (TTCK) Vi t Nam thư ng sôi ng vào cu i năm. S v n này bao g m c vi c mua ch ng khoán trên S GDCK TP.HCM, Trung tâm GDCK Hà N i, c s v n mua c ph n tr thành c ông l n, c ông chi n lư c c a các doanh nghi p Vi t Nam. T t c s ngo i t ó ph i chuy n sang n i t , t c là ng Vi t Nam. Song NHNN Vi t Nam v i tư cách ngư i mua bán cu i cùng can thi p trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng thì h n ch mua vào. NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 14
 16. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N Nh ng ngu n v n ngo i t l n ti p theo ó là v n u tư tr c ti p nư c ngoài, v n ODA và ngu n thu t khách qu c t chi tiêu t i Vi t Nam. V kim ng ch xu t nh p kh u, n h t tháng 11/2007, Vi t Nam t kim ng ch nh p kh u 54,11 t USD, tăng 31,1% so v i cùng kỳ năm ngoái, kim ng ch xu t kh u tăng 20, nh p siêu 9,0 t USD và d báo c năm 2007 cũng d ng m c 9,0 t USD. Do nh p siêu nên thu hút m t lư ng v n ngo i t r t l n. Tuy nhiên, cung ngo i t v n d i dào th hi n t p trung th ng dư cán cân vãng lai, n nay chưa có con s th ng kê ư c công b chính th c. Ngu n thông tin t Văn phòng Chính ph cho hay, ch riêng 6 tháng u năm 2007, NHNN ã mua vào 9 t USD tăng qu d tr , tương ng cung ng ra lưu thông 144.000 t ng. Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, phát bi u t i cu c h i th o hai Lu t Ngân hàng, t ch c sáng ngày 29/11/2007 t i TP.HCM thì con s này c a c năm 2007 không th p hơn 12 t USD. Như v y s ti n ng Vi t Nam cung ng ra lưu thông qua kênh mua ngo i t lên t i g n 200.000 t ng. V i vi c mua vào m t kh i lư ng l n USD ã làm cho qu d tr ngo i t c a qu c gia hi n nay lên t i 20 t USD. Song mua kh i lư ng l n như v y nhưng lư ng cung USD hi n nay trên th trư ng v n ang r t l n, n u không mua vào, t giá VND/USD gi m m nh và các NHTM tr nên tình tr ng th a v n USD, nhưng khan hi m ng Vi t Nam. NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 15
 17. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N Cũng do tình tr ng thi u h t ng Vi t Nam, nên có th i i m lãi su t cho vay qua êm trên th trư ng n i t liên ngân hàng ã lên t i 12%/năm, th m chí có th i i m lên t i 18%/năm, cao hơn lãi su t cho khách hàng vay v n. NHNN thông qua nghi p v th trư ng m mua vào gi y t có giá ng n h n cung ng hơn 10.000 t ng cho các NHTM, nhưng không th m gì so v i nhu c u khan hi m ti n ng Vi t Nam hi n nay c a th trư ng ti n t . Cũng chính do tình tr ng ó, nên hi n nay các NHTM ang y m nh huy ng v n trong n n kinh t b ng nhi u bi n pháp khác nhau, như tăng chi phí khuy n mãi, tăng lãi su t, t ó t o áp l c tăng lãi su t cho vay và t ó góp ph n t o thêm áp l c gia tăng l m phát. B i v y, trong i u hành chính sách ti n t c n có chi n lư c dài h n, ch ng hơn, m b o khoa h c và sát thông l qu c t . C n tham kh o và h c h i kinh nghi m c a các nư c trong khu v c, như: Trung Qu c, Philippines,… có i u ki n gi ng Vi t Nam nhưng h không lúng túng như nư c ta. 2. Th trư ng h i oái: T giá h i oái s t gi m g n ây ch y u do áp l c gi m cung ng ti n VND trong lưu thông ki m ch l m phát. Chính vì v y, nhi u nh ch tài chính l n u ưa ra nh n nh, kh năng t giá VND/USD s theo chi u hư ng i xu ng trong th i gian t nay n h t năm 2007. NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 16
 18. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N Tuy nhiên ông Lê Xuân Nghĩa, V trư ng V Chi n lư c phát tri n ngân hàng, Ngân hàng Nhà nư c (NHNN) cho r ng, t giá h i oái s không m t hơn 0,5% trong nh ng tháng còn l i c a năm (t u năm n nay t giá gi m 0,5%). NHNN s có ng thái can thi p khi ng USD gi m dư i m c 16.000 VND/USD. Th trư ng ang xu t hi n tình tr ng khan hi m ti n ng, t giá s t gi m. V y t i sao NHNN v n chưa có ng thái tích c c trong vi c hút USD v ? ây là m t bài toán ã ư c NHNN tính toán, vì n u ti p t c tung VND hút USD v thì lư ng ti n trong lưu thông s gia tăng, kéo theo l m phát. i u này cho th y, n u NHNN không th c hi n ch trương trên, t c l m phát còn cao hơn. Nhi u kh năng, t c l m phát c a Vi t Nam trong năm nay s cao hơn m c tăng trư ng c a n n kinh t , khó t ư c m c tiêu mà Chính ph và Qu c h i ã ra. Như v y, ki m ch l m phát bu c NHNN ph i h n ch vi c ưa ti n ra. Theo ó, ngoài các chính sách khác, NHNN ành gi m ho c ngưng mua USD. Trên th trư ng, lãi su t huy ng VND ang chuy n ng tăng do khan hi m VND, kéo theo lãi su t u ra tăng. H u qu là giá c tăng, doanh nghi p ph i i u ch nh giá bán m b o l i nhu n, lúc này l m phát s còn cao hơn? Vi c khan hi m ti n ng ch là nh t th i. Trên th c t , hi n còn nhi u ngân hàng ang dư v n kh d ng và chưa gi i ngân k p. NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 17
 19. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N i u này ư c ch ng minh, g n ây nhi u nhà băng ph i ch y ua gi i ngân m b o ch tiêu cu i năm, trong ó áng chú ý là cho vay mua b t ng s n; gia tăng h n m c, th i gian, ng th i gi m lãi su t u ra thu hút khách hàng. T c tăng trư ng tín d ng c a Vi t Nam năm nay d báo s lên n 30 - 40%. Như v y, n u tăng thêm cung ti n, kh năng tín d ng tăng trư ng nóng còn cao hơn s nh hư ng n n n kinh t . Lãi su t qua êm có nh ng th i i m lên n 16 - 17%/năm và hi n v n duy trì trên m c 10%/năm, cao g n g p 3 l n so v i trư c, thưa ông? V căn b n, m c tăng trư ng tín d ng ang gia tăng nóng, tính thanh kho n trên th trư ng liên ngân hàng ch bi n ng trong m t th i gian ng n. Có th g n ây, nhu c u thanh toán hàng hóa c a khách hàng tăng m nh nên h c n n v n ngân hàng. T ó, các ngân hàng xô vay trên th trư ng liên ngân hàng khi n lãi su t qua êm bi n ng. Nhưng sau T t Dương l ch, tính thanh kho n c a th trư ng liên ngân hàng s n nh tr l i. Tuy nhiên, m t th c t cho th y, vi c d báo và qu n tr r i ro thanh kho n c a m t s ngân hàng còn y u kém. N u các ngân hàng xây d ng ư c b ng cân i tài s n n t ng ngày, ch c ch n s không x y ra hi n tư ng khan hi m ti n ng như th i gian g n ây. T giá h i oái s bi n ng như th nào trong th i gian t i và NHNN s có ng thái i u ch nh vào lúc nào? NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 18
 20. GVHD: PGS-TS.NGUY N ĂNG D N TI U LU N V i t giá h i oái, n u ã bi n ng thì s m nh hơn c lãi su t, có th lên n 5 - 10%. N u kinh doanh trên th trư ng h i oái mà không có d báo trư c d n n l là chuy n bình thư ng. Ngư i mua cu i cùng bao gi cũng là NHNN. N u th y c n, NHNN s mua vào và ngưng mua khi th y không c n thi t. Tuy nhiên, khi t giá xu ng m c 16.000 VND/USD s có i u ch nh ngay, vì n u t giá xu ng th p s nh hư ng n xu t kh u và u tư tr c ti p nư c ngoài. Do ó, nhi u kh năng t giá ch có th s t gi m xu ng m c x p x 16.000 VND/USD. Hi n nay m c gi m c a t giá là 0,5%, nên m c t i a ch xu ng kho ng 1% cho c năm 2007. Th c t , NHNN có mua vào USD và lư ng USD hút v t u tháng 8 n nay t g n 6 t USD. Nhưng do v n u tư gián ti p và tr c ti p vào Vi t Nam tăng nhanh, cung d i, trong khi c u y u ã góp ph n làm t giá suy gi m. 3. Th trư ng ch ng khoán: a) Nh ng thành t u t ư c c a th trư ng ch ng khoán Vi t Nam V t ch c và phát tri n th trư ng: Th trư ng ch ng khoán có t ch c phá tri n nhanh v quy mô, t ng m c v n hóa trên th trư ng ngày càng tăng. Doanh nghi p và chính ph ã s d ng th trư ng ch ng khoán như m t kênh y m nh vi c thu hút v n u tư và nâng cao hi u qu s d ng v n trong n n kinh t . NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ÊM 1 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản