intTypePromotion=1

Thuyết trình: Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam

Chia sẻ: Dsgvfdcx Dsgvfdcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
156
lượt xem
30
download

Thuyết trình: Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam nhằm trình bày về những vấn đề chung về thị trường tài chính, chức năng của thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, vai trò của thị trường tài chính thực tế thị trường tài chính nền kinh tế Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam

 1. CƠ CẤU ĐỀ TÀI BAO GỒM: PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH I. CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1. Khái niệm thị trường tài chính 2. Cơ sở hình thành thị trường tài chính 3. Chức năng của thị trường tài chính II. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1. Phân loại thị trường tài chính theo thời hạn luân chuyển vốn. 1.1. Thị trường tiền tệ 1.2. Thị trường hối đối 1.3. Thị trường chứng khĩan
 2. CƠ CẤU ĐỀ TÀI BAO GỒM: 2. Phân loại thị trường tài chính theo cơ cấu của thị trường 2.1. Thị trường sơ cấp 2.2. Thị trường thứ cấp 3. Phân loại thị trường tài chính theo tính chất luân chuyển vốn. 3.1. Thị trường công cụ nợ 3.2. Thị trường công cụ vốn III. VAI TROØ CUÛA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH 1. Taïo laäp nguoàn voán cho neàn kinh teá 2. Goùp phaàn naâng cao hieäu quûa hoaït ñoäng cuûa neàn kinh teá 3. Ñaåy nhanh quaù trình töï do hoùa taøi chính vaø hoäi nhaäp quoác teá
 3. CƠ CẤU ĐỀ TÀI BAO GỒM: PHẦN 2: THỰC TRẠNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM (Trong đề tài này chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu phân loại thị trường tài chính theo thời hạn luân chuyển vốn) I. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 1. Thị trường nội tệ liên ngân hàng 2. Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 3. Thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc Nhà nước II. THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI III. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
 4. CƠ CẤU ĐỀ TÀI BAO GỒM: PHẦN 3: VAI TRỊ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY. I. VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ II. VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI III. VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHẦN 4: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM
 5. PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH I. CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1. Khái niệm Thị trường tài chính 2. Cơ sở hình thành thị trường tài chính 3. Chức năng của thị trường tài chính
 6. 1. Khái niệm thị trường tài chính Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi các tài sản tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để đáp ứng nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong nền kinh tế. Đối với các chủ thể “thừa” vốn thì họ tìm kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động đầu tư; đối với các chủ thể “thiếu” vốn thì bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhu cầu đầu tư khác.
 7. 2. Cơ sở hình thành thị trường tài chính - Thể chế thị trường được duy trì trong nền kinh tế tài chính. - Các nhu cầu giao lưu vốn trong xã hội được khuyến khích mạnh mẽ trong khuôn khổ luật pháp: giao lưu vốn trực tiếp và giao lưu vốn gián tiếp thông qua các tổ chức tài chính trung gian. - Các định chế được hình thành và hoạt động có hiệu quả: + Các ngân hàng thương mại. + Các định chế tài chính phi ngân hàng. + Các tổ chức trung gian khác.
 8. 3. Chức năng của thị trường tài chính 1.+ Khơi thông các nguồn vốn và dẫn vốn để đáp ứng các nhu cầu của nền kinh tế xã hội: Từ nguồn cung ứng vốn của các chủ thể thừa vốn như: Cá nhân, hộ gia đình; đơn vị kinh tế, tổ chức đòan thể, xã hội, chính phủ, người nước ngoài,… thông qua thị trường tài chính sẽ kết giao với các chủ thể thiếu vốn như các đơn vị kinh tế, chính phủ TW chính quyền địa phương, cá nhân, hộ gia đình,…
 9. 2.+ Kích thích tiết kiệm và đầu tư - Tích lũy tiền tệ: đó là thói quen của mọi tầng lớp dân cư trong xã hội dẫn đến việc tích lũy tiền tệ một cách thường xuyên - Đầu tư: Làm cho đồng tiền tích lũy được bảo tòan và sinh lợi - Thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
 10. 3.+ Làm gia tăng tính thanh khỏan cho các tài sản tài chính - Khả năng chuyển hóa thành tiền cao - Giúp chủ sở hữu các tài sản tài chính dễ dàng chuyển đổi danh mục đầu tư theo yêu cầu - Tạo thuận lợi cho các công cụ tài chính lưu thông thông suốt.
 11. 4. + Hình thành giá cả các tài sản tài chính • Thông qua tác động qua lại giữa người mua và người bán, giá của các tài sản tài chính được xác định.
 12. II. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1. Phân loại thị trường tài chính theo thời hạn luân chuyển vốn. 2. Phân loại thị trường tài chính theo cơ cấu của thị trường 3. Phân loại thị trường tài chính theo tính chất luân chuyển vốn.
 13. 1. Phân loại thị trường tài chính theo thời hạn luân chuyển vốn. 1.1. Thị trường tiền tệ: Thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn, nơi diễn ra các hoạt động của cung và cầu về vốn ngắn hạn 1.2. Thị trường hối đoái: là nơi giao dịch mua bán các đồng tiền chuyển đổi 1.3. Thị trường chứng khóan:là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán
 14. 2. Phân loại thị trường tài chính theo cơ cấu của thị trường 2.1. Thị trường sơ cấp: là thị trường phát hành lần đầu các chứng từ có giá để huy động và tập trung vốn 2.2. Thị trường thứ cấp: là thị trường mua bán trao đổi các chứng từ có giá trị đã phát hành lần đầu.
 15. 3. Phân loại thị trường tài chính theo tính chất luân chuyển vốn. 3.1. Thị trường công cụ nợ: là thị trường phát hành mua bán các chứng khóan nợ: như công cụ nợ ngắn hạn, công cụ nợ trung hạn, công cụ nợ dài hạn 3.2. Thị trường công cụ vốn: là thị trường phát hành mua bán các chứng khóan vốn: như cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư.
 16. PHẦN 2: THỰC TRẠNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM I. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ II. THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI III. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
 17. I. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ • Trong những năm qua, thị trường tiền tệ Việt Nam đã hình thành và dần hoàn thiện theo xu hướng năng động, tích cực. • Doanh số giao dịch trên thị trường tiền tệ đã không ngừng tăng lên, hiện nay đạt khoảng 800.000 tỷ đồng. • Quan hệ tiền gửi giữa các tổ chức tín dụng (TCTD) đã chiếm tỷ trọng đáng kể. • Thị trường tiền tệ ở Việt Nam hiện nay có thể nói về cơ bản có đủ các yếu tố sau:
 18. 1. Thị trường nội tệ liên ngân hàng • Thị trường nội tệ liên ngân hàng hình thành từ năm 1993 dưới hình thức ban đầu là một thị trường tập trung, có tổ chức thông qua Ngân hàng Nhà nước. • Từ năm 1997, hoạt động của thị trường này diễn ra theo hình thức các ngân hàng trực tiếp vay mượn lẫn nhau, dựa trên mức độ tín nhiệm để thoả thuận các phương thức giao dịch, thời hạn, lãi suất cũng như các điều kiện bảo đảm. • Hiện nay, phần lớn các giao dịch liên ngân hàng được thực hiện dưới hình thức tín chấp, hoặc bảo đảm bằng số dư tiền gửi đối ứng tại ngân hàng cho vay. Một số ngân hàng đã thực hiện quan hệ vay mượn theo hình thức gửi tiền lẫn nhau.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2