Đề thi đại học - cao đẳng môn địa khối C năm 2004

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
221
lượt xem
56
download

Đề thi đại học - cao đẳng môn địa khối C năm 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2004 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi đại học - cao đẳng môn địa khối C năm 2004

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 M«n: §Þa LÝ, Khèi C ®Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò. -------------------------------------------- C©u I (3,5 ®iÓm) C«ng nghiÖp cã vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n−íc. Anh (chÞ) h·y: 1. Chøng minh r»ng c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp n−íc ta t−¬ng ®èi ®a d¹ng vµ ®ang chuyÓn biÕn ®Ó ngµy cµng hîp lÝ h¬n. 2. Gi¶i thÝch t¹i sao vïng §«ng Nam Bé cã møc ®é tËp trung c«ng nghiÖp theo l·nh thæ vµo lo¹i cao nhÊt c¶ n−íc. C©u II (3,5 ®iÓm) Duyªn h¶i miÒn Trung lµ vïng cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Anh (chÞ) h·y: 1. X¸c ®Þnh tªn c¸c tØnh, thµnh phè (t−¬ng ®−¬ng cÊp tØnh) thuéc Duyªn h¶i miÒn Trung theo thø tù tõ B¾c vµo Nam. 2. Ph©n tÝch c¸c thÕ m¹nh vÒ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng− nghiÖp vµ ¶nh h−ëng cña chóng ®Õn sù h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ cña vïng. C©u III (3,0 ®iÓm) Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y: D©n sè trung b×nh cña n−íc ta ph©n theo thµnh thÞ vµ n«ng th«n trong thêi k× 1990-2002 (§¬n vÞ: 1000 ng−êi) N¨m Thµnh thÞ N«ng th«n 1990 12880,3 53136,4 1994 14425,6 56398,9 1996 15419,9 57736,5 1998 17464,6 57991,7 2001 19469,3 59216,5 2002 20022,1 59705,3 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª CHXHCN ViÖt Nam. NXB Thèng kª, 2003, trang 27) Anh (chÞ) h·y: 1. VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn c¬ cÊu d©n sè ph©n theo thµnh thÞ vµ n«ng th«n ë n−íc ta trong thêi k× 1990-2002. 2. Tõ biÓu ®å ®· vÏ, nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù thay ®æi ®ã. ...................................................................................................... C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh..................................................................Sè b¸o danh..........................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản