intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi & đáp án lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT6)

Chia sẻ: Chien Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

65
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT6) sau đây có nội dung đề thi gồm 3 câu hỏi với hình thức thi tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi & đáp án lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT6)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: LTMT - LT06 Hình thức thi: Tự luận Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao/chép đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1,5 điểm) 1. Trình bày giải thuật sắp xếp kiểu lựa chọn để sắp xếp một dãy khóa theo thứ tự giảm dần. 2. Hãy đưa ra một dãy khoá gồm 10 phần tử bất kỳ, sau đó đưa ra kết quả thực hiện 3 bước đầu tiên để sắp xếp dãy khoá đó theo thứ tự giảm dần bằng giải thuật sắp xếp kiểu lựa chọn. Câu 2: (3,5 điểm) Cuối năm học cần trao phần thưởng cho các sinh viên giỏi, các giáo viên có tham gia nghiên cứu khoa học. Điều kiện khen thưởng của sinh viên là có điểm trung bình lớn hơn 8. Điều kiện khen thưởng của giáo viên là có ít nhất một bài báo nghiên cứu khoa học. Hãy viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau: a. Xây dựng lớp người bao gồm các thuộc tính họ tên, ngày sinh và định nghĩa hàm thành phần: hàm cho phép nhập thông tin cho một người, hàm hiển thị thông tin của một người. b. Xây dựng lớp sinh viên thừa kế từ lớp người có thêm thuộc tính lớp, điểm trung bình và định nghĩa các hàm thành phần: hàm cho phép nhập thông tin cho một sinh viên, hàm hiển thị thông tin của một sinh viên (với các thông tin họ tên, ngày sinh, lớp, điểm trung bình), hàm kiểm tra xem sinh viên đó có được khen thưởng không. c. Xây dựng lớp giáo viên thừa kế từ lớp người có thêm các thuộc tính khoa, bộ môn, số bài báo và định nghĩa các hàm thành phần: hàm cho phép nhập thông tin cho một giáo viên, hàm hiển thị thông tin của một giáo viên (với các thông tin họ tên, ngày sinh, khoa, bộ môn, số bài báo), hàm kiểm tra xem giáo viên đó có được khen thưởng không. d. Viết hàm main thực hiện: - Nhập danh sách không quá 100 sinh viên và không quá 30 giáo viên. Trang:1/ 2
  2. - Sắp xếp danh sách sinh viên giảm dần theo điểm trung bình bằng phương pháp sắp xếp chèn và hiển thị kết quả sắp xếp. - Hiển thị ra màn hình danh sách sinh viên được khen thưởng. - Hiển thị ra màn hình danh sách giáo viên thuộc bộ môn “Mang may tinh” được khen thưởng. Câu 3: (2,0 điểm) Cho quan hệ p=(U,F) trong đó U=ABEGHI và F={AB→E, AG→I, BE→I, E→G, GI→H}. a) Hãy chứng minh phụ thuộc hàm AB→GH được suy dẫn từ F nhờ các qui tắc suy dẫn của Armstrong b) Tìm bao đóng của {AB} c) Xác định 1 khóa của p ..............,ngày.............tháng..............năm............... DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI Trang:2/ 2
  3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA LTMT - LT06 Câu Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 7 điểm Câu 1 1,5 điểm 1 Trình bày giải thuật sắp xếp kiểu lựa chọn để sắp xếp một dãy 0,75 điểm khóa theo thứ tự giảm dần. procedure sxluachon(a,n) 1. for i:=1 to n-1 do 0,25 điểm begin m:=i; for j:= i+1 to n do 0,5 điểm begin if(a[j]
  4. Bước 2: 90 72 19 52 53 18 39 61 70 36 0,25 điểm Bước 3: 90 72 70 52 53 18 39 61 19 36 0,25 điểm Câu 2 3,5 điểm a Xây dựng lớp người bao gồm các thuộc tính họ tên, ngày sinh và 0,5 điểm định nghĩa hàm thành phần: hàm cho phép nhập thông tin cho một người, hàm hiển thị thông tin của một người. #include 0,25 điểm #include #include #include typedef struct date {int ngay,thang,nam;}; class NGUOI { char hoten[30]; date ngaysinh; public: void nhap() 0,25 điểm { coutngaysinh.thang>>ngaysinh.nam; } void hienthi() { cout
  5. coutdiemtb; } void hienthisv() { hienthi(); cout
  6. d Viết hàm main thực hiện: 2 điểm - Nhập danh sách không quá 100 sinh viên và không quá 30 giáo viên. - Sắp xếp danh sách sinh viên giảm dần theo điểm trung bình bằng phương pháp sắp xếp chèn trực tiếp và hiển thị kết quả sắp xếp. - Hiển thị ra màn hình danh sách sinh viên được khen thưởng. - Hiển thị ra màn hình danh sách giáo viên thuộc bộ môn “Mang may tinh” được khen thưởng. Nhập danh sách không quá 100 sinh viên và không quá 30 giáo viên. 0,5 điểm void main() 0,25 điểm { clrscr(); SINHVIEN dssv[100],tam; GIAOVIEN dsgv[30]; int n,m,i,j; coutn; for (i = 1; i
  7. cout
  8. Vậy {AB}+ = {ABEGIH} c Xác định 1 khóa của p 0,75 điểm Ta thấy B là thuộc tính chỉ xuất hiện ở vế trái. Ta tính B+ = B ≠ U (B không phải là khóa của p) (AB)+ = ABCDE (đã tính ở câu a). Nên AB là một khóa của p II. Phần tự chọn, do trường biên soạn 3 điểm 1 2 Tổng cộng (I + II) ……….., ngày…………tháng………..năm………….. Trang:6/ 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2