intTypePromotion=3

Đề thi & đáp án lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT7)

Chia sẻ: Chien Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
62
lượt xem
10
download

Đề thi & đáp án lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT7)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT7) sau đây có nội dung đề thi gồm 3 câu hỏi với hình thức thi tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi & đáp án lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT7)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: LTMT - LT07 Hình thức thi: Tự luận Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao/chép đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1,5 điểm) 1. Trình bày giải thuật sắp xếp kiểu nổi bọt để sắp xếp một dãy khóa theo thứ tự giảm dần. 2. Hãy đưa ra một dãy khoá gồm 10 phần tử bất kỳ, sau đó đưa ra kết quả thực hiện 3 bước đầu tiên để sắp xếp dãy khoá đó theo thứ tự giảm dần bằng giải thuật sắp xếp kiểu nổi bọt. Câu 2: (3,5 điểm) Để quản lý kết quả thi của các lớp. Hãy viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau: a. Xây dựng lớp sinh viên bao gồm các thuộc tính số báo danh, họ tên, ngày sinh, lớp và định nghĩa hàm thành phần: hàm cho phép nhập thông tin cho một sinh viên, hàm hiển thị thông tin của một sinh viên. b. Xây dựng lớp điểm thi thừa kế từ lớp sinh viên lưu các kết quả môn thi tin đại cương, toán cao cấp, tiếng anh và định nghĩa các hàm thành phần: hàm cho phép nhập thông tin điểm thi cho một sinh viên, hàm hiển thị thông tin điểm thi của một sinh viên ( với các thông tin điểm tin đại cương, toán cao cấp, tiếng anh). c. Xây dựng lớp kết quả thừa kế lớp điểm thi lưu tổng số điểm đạt được của sinh viên, và định nghĩa hàm thành phần: hàm cho phép xếp loại học lực của sinh viên dựa vào tổng điểm với tổng điểm ≥ 24 thì xếp loại giỏi, 21 ≤ tổng điểm < 24 thì xếp loại khá, 15 ≤ tổng điểm < 21 thì xếp loại trung bình, còn tổng điểm
  2. - Sắp xếp danh sách sinh viên giảm dần theo tổng điểm bằng phương pháp sắp xếp nổi bọt và hiển thị kết quả sắp xếp. - Hiển thị ra màn hình danh sách sinh viên xếp loại yếu. Câu 3: (2,0 điểm) Cho các quan hệ sau: Monhoc (MSMH ,TENMH,SOTINCHI ,TINHCHAT) MSMH: mã số môn học, TENMH: tên môn học SOTINCHI: số lượng tín chỉ TINHCHAT: bằng 1 nếu là môn học bắt buộc, bằng 0 nếu là môn học không bắt buộc Sinhvien (MSSV, HOTEN, NGAYSINH, LOP) MSSV: Mã số sinh viên HOTEN: họ tên sinh viên NGAYSINH: ngày sinh LOP(C,4,0) lớp Diem(MSSV,MSMH,DIEMTHI) DIEMTHI: điểm thi Hãy dùng lệnh SQL để thực hiện các yêu cầu sau: a) Hãy liệt kê những môn học bắt buộc của SOTINCHI cao nhất. b) Hãy liệt kê danh sách gồm MSSV, HOTEN, LOP, DIEMTHI của những sinh viên thi môn học CSDL theo thứ tự LOP, DIEMTHI. c) Hãy cho biết các sinh viên có điểm thi cao nhất và môn học có mã là CSDL d) Hãy cho biết phiếu điểm của sinh viên có mã số là 9900277 e) Hãy liệt kê danh sách gồm MSSV, HOTEN, LOP, ĐIỂM TRUNG BÌNH của những sinh viên có điểm trung bình các môn dưới 5, theo thứ tự LOP,HOTEN. ..............,ngày.............tháng..............năm............... DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI Trang:2/ 2
  3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3(2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA LTMT - LT07 Câu Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 7 điểm Câu 1 1,5 điểm 1 Trình bày giải thuật sắp xếp kiểu nổi bọt để sắp xếp một dãy 0,75 điểm khóa theo thứ tự giảm dần. procedure sxdoicho(a,n) 1. for i:=1 to n-1 do 0,25 điểm begin for j:= n downto i+1 do 0,5 điểm begin if(a[j]
  4. Bước 2: 98 95 84 53 17 76 11 77 19 69 0,25 điểm Bước 3: 98 95 84 77 53 17 76 11 69 19 0,25 điểm Câu 2 3,5 điểm a Xây dựng lớp sinh viên bao gồm các thuộc tính số báo danh, 0,5 điểm họ tên, ngày sinh, lớp và định nghĩa hàm thành phần: hàm cho phép nhập thông tin cho một sinh viên, hàm hiển thị thông tin của một sinh viên #include 0,25 điểm #include #include #include typedef struct date {int ngay,thang,nam;}; class SINHVIEN { char sobaodanh[10]; char hoten[30]; date ngaysinh; char lop[10]; public: void nhapsv() 0,25 điểm { coutsobaodanh; coutngaysinh.thang>>ngaysinh.nam; cout
  5. cao cấp, tiếng anh). class DIEMTHI:public SINHVIEN {protected: float tindc; float toan; float tienganh; public: void nhapdiem() { couttindc; couttoan; couttienganh; } void hienthidiem() { cout
  6. if((tongdiem()>=15)&&(tongdiem()
  7. cout
  8. FROM Sinhvien INNER JOIN Diem ON Sinhvien.Mssv = Diem.Mssv WHERE Mssv=9900277; e SELECT Diem.mssv, hoten, malop, AVG(diemthi) AS 0,5 điểm diemtrungbinh FROM Sinhvien INNER JOIN Diem ON Sinhvien.mssv=Diem.mssv GROUP BY Diem.mssv, Sinhvien.malop, Sinhvien.hoten HAVING AVG(diemthi)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản