intTypePromotion=1

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hồ Hảo Hớn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
141
lượt xem
11
download

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hồ Hảo Hớn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hồ Hảo Hớn nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 6. Đây là tài liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hồ Hảo Hớn

Trường THCS Hồ Hảo Hớn<br /> Lớp: 6...<br /> Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..<br /> Điểm<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học 2017 – 2018<br /> Môn: TOÁN 6<br /> Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề )<br /> Lời phê<br /> <br /> ĐỀ 1<br /> I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0đ – Làm bài 20 phút)<br /> Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng trong các câu sau:<br /> Câu 1: Cho tập hợp A = { 10 ; 12 ; 14 ; ………..; 98 } Tập hợp A có bao nhiêu phần tử ?<br /> A. 89<br /> Câu 2: Số đối của -6 là :<br /> A. 6<br /> <br /> B. 88<br /> <br /> C.44<br /> <br /> D. 45<br /> <br /> B. 0<br /> <br /> C. -6<br /> <br /> D. 1<br /> <br /> Câu 3: Viết kết quả của 2.23.2 4 dưới dạng một lũy thừa là:<br /> A. 8 7<br /> <br /> B. 212<br /> <br /> C. 28<br /> <br /> D. 27<br /> <br /> Câu 4: Viết kết quả của 3 8: 34 dưới dạng một lũy thừa là:<br /> A. 3<br /> <br /> C. 34<br /> <br /> B. 32<br /> <br /> D. 12<br /> <br /> Câu 5: Cho 42 = 2.3.7 ; 36 = 2 2 .3 2 ; 60 = 2 2 .3.5 . Khi đó BCNN ( 36 ; 42 ; 60 ) bằng :<br /> A. 2. 3<br /> B. 2 2 .3 2 .5.7<br /> C. 3.5.7.2<br /> D. 22.3<br /> Câu 6:Kết quả sắp xếp các số – 2 ; -3 ; -101 ; - 99 theo thứ tự tăng dần là<br /> A. - 2; -3; -99 ; - 101<br /> B. -101 ; - 99 ; - 2 ; -3<br /> C. -101 ; - 99 ; - 3 ; -2<br /> D. -99 ; -101 ; - 2 ; -3<br /> Câu 7: Phép tính nào sau đây có kết quả bằng 10 ?<br /> A. 5 + 5<br /> B. – 5 – 5<br /> C. 5 - 5<br /> D. 5 – 5<br /> Câu 8 : Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3 ?<br /> A. 332<br /> B. 140<br /> C. 426<br /> D. 352<br /> Câu 9: Số nào sau đây chia hết cho 3và 9 mà không chia hết cho 2 và 5 ?<br /> A. 387<br /> <br /> B. 750<br /> <br /> C. 243<br /> <br /> D. 201<br /> <br /> Câu 10: Cho điểm M nằm giữa điểm N và điểm P như hình 1. Khẳng định nào sau đây là<br /> N<br /> P<br /> M<br /> đúng ?<br /> A. Tia PM trùng với tia PN<br /> <br /> B.Tia MP trùng với tia NP<br /> <br /> C.Tia MN trùng với tia MP<br /> <br /> D. Tia PN trùng với tia NP<br /> <br /> Hình 1<br /> <br /> Câu 11: Cho các đường thẳng và các điểm như hình 2 . Khẳng định nào sau đây là sai?<br /> H<br /> <br /> A. Hai đường thẳng PM và NQ cắt nhau<br /> <br /> Hình 2<br /> <br /> B. Hai đường thẳng MN và PK song song với nhau<br /> <br /> M<br /> N<br /> <br /> C. Hai đường thẳng PK và HN cắt nhau<br /> P<br /> <br /> D. Hai đường thẳng MP và NK song song với nhau<br /> Câu 12: Cho các đường thẳng và các điểm như hình 3.<br /> Khẳng định nào sau đây là đúng ?<br /> A. M  m ; N  n<br /> C. M  m ; M  n<br /> <br /> B. M  m ; M  n<br /> D. P  m ; P  n<br /> <br /> Q<br /> <br /> K<br /> <br /> n<br /> P<br /> <br /> Hình 3<br /> m<br /> <br /> M<br /> N<br /> <br /> Trường THCS Hồ Hảo Hớn<br /> Lớp: 6...<br /> Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..<br /> Điểm<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học 2017 – 2018<br /> Môn: TOÁN 6.<br /> Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề )<br /> Lời phê<br /> <br /> ĐỀ 2<br /> I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0đ – Làm bài 20 phút)<br /> Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng trong các câu sau:<br /> Câu 1: Cho tập hợp A= { 14;16; 18………..; 100 } .Tập hợp A có bao nhiêu phần tử ?<br /> A. 89<br /> <br /> B. 88<br /> <br /> C.44<br /> <br /> D. 45<br /> <br /> B. 0<br /> <br /> C. - 8<br /> <br /> D. 1<br /> <br /> Câu 2: Số đối của - 8 là :<br /> A. 8<br /> 3<br /> <br /> 5<br /> <br /> Câu 3: Viết kết quả của 2.2 .2 dưới dạng một lũy thừa là:<br /> A. 89<br /> <br /> B. 215<br /> <br /> C. 28<br /> <br /> D. 29<br /> <br /> Câu 4: Viết kết quả của 3 7: 3 4 dưới dạng một lũy thừa là:<br /> A. 3 3<br /> <br /> B. 3 28<br /> <br /> C. 3 7<br /> <br /> D. 3<br /> <br /> Câu 5: Cho 36 = 2 2 .3 2 ; 42 = 2.3.7 ; 45 =3 2 .5 . Khi đó BCNN ( 36 ; 42 ; 45 ) bằng :<br /> A. 2. 3<br /> B. 2 2 .3 2 .5.7<br /> C. 3.5.7.2<br /> D. 22.3<br /> Câu 6:Kết quả sắp xếp các số – 2 ; -3 ; -101 ; - 99 theo thứ tự giảm dần là<br /> A. - 2; -3; -99 ; - 101<br /> B. -101 ; - 99 ; - 2 ; -3<br /> C. -101 ; - 99 ; - 3 ; -2<br /> D. -99 ; -101 ; - 2 ; -3<br /> Câu 7: Phép tính nào sau đây có kết quả bằng 6 ?<br /> A. 3 + 3<br /> B. – 3 – 3<br /> C. 3 - 3<br /> D. 3 – 3<br /> Câu 8: Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3<br /> A. 507<br /> <br /> B. 524<br /> <br /> C. 306<br /> <br /> D. 420<br /> <br /> Câu 9: Số nào sau đây chia hết cho 2 và 5 mà không chia hết cho 3 và 9 ?<br /> A. 345<br /> <br /> B. 740<br /> <br /> C. 387<br /> <br /> D. 305<br /> <br /> Câu 10: Cho điểm M nằm giữa điểm N và điểm P như hình 1. Khẳng định nào sau đây là<br /> N<br /> P<br /> M<br /> đúng ?<br /> A. Tia PM trùng với tia MP<br /> C. Tia MN trùng với tia MP<br /> <br /> B.Tia MP trùng với tia NP<br /> <br /> Hình 1<br /> <br /> D. Tia NM trùng với tia NP<br /> <br /> Câu 11: Cho các đường thẳng và các điểm như hình 2 . Khẳng định nào sau đây là sai?<br /> H<br /> <br /> A. Hai đường thẳng PM và NQ cắt nhau<br /> B. Hai đường thẳng PK và HN cắt nhau<br /> <br /> Hình 2<br /> <br /> M<br /> N<br /> <br /> C. Hai đường thẳng MN và PK song song với nhau<br /> D. Hai đường thẳng MP và NK song song với nhau<br /> <br /> P<br /> <br /> K<br /> <br /> Câu 12: Cho các đường thẳng và các điểm như hình vẽ 3.<br /> Khẳng định nào sau đây là đúng ?<br /> A. M  m ; N  n<br /> C. M  m ; M  n<br /> <br /> B. P  m ; P  n<br /> D. M  m ; M  n<br /> <br /> Q<br /> <br /> n<br /> P<br /> <br /> Hình 3<br /> m<br /> <br /> M<br /> N<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 HỌC KÌ I, 2017 – 2018<br /> <br /> II. TỰ LUẬN: (7 điểm – Làm bài 70 phút)<br /> Bài 1: ( 2,75 điểm). Thực hiện phép tính:<br /> a) [(-2) + (-3)] - 4<br /> b) 34: 32 + 22.2<br /> c) 30 – [ 20 - ( 5 – 1 )2]<br /> d) 12.75 - 15.12 + 40.12<br /> Bài 2: (1,5 điểm). Tìm x biết<br /> a) 3x - 138 = 23.32<br /> b) 70 – 5( x +8 ) = 45<br /> Bài 3: (1 điểm) Một mành vườn hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng 45 m.Người ta<br /> muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng cách giữa hai<br /> cây liên tiếp đều bằng nhau.<br /> a) Tính khoảng cách giữa 2 cây lớn nhất (khoảng cách giữa hai cây là một số tự nhiên<br /> có đơn vị là mét).<br /> b) Tính tổng số cây cần để trồng là bao nhiêu?<br /> Bài 4: (1,75 điểm) Trên tia Ox vẽ hai điểm E, F sao cho OE = 4cm, OF = 8cm<br /> a) Điểm E có nằm giữa hai điểm O và F không? Vì sao?<br /> b) So sánh OE và EF.<br /> c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng EF. Tính độ dài đoạn thẳng OM.<br /> <br /> ........................................................................................................................................................<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 HỌC KÌ I, 2017 – 2018<br /> <br /> ĐÁP ÁN<br /> I. Trắc nghiệm: Mỗi câu chọn đúng cho 0.25đ<br /> 1<br /> D<br /> C<br /> <br /> ĐỀ 1<br /> ĐỀ 2<br /> <br /> 2<br /> A<br /> A<br /> <br /> 3<br /> C<br /> D<br /> <br /> 4<br /> C<br /> A<br /> <br /> 5<br /> B<br /> B<br /> <br /> 6<br /> C<br /> A<br /> <br /> 7<br /> A<br /> A<br /> <br /> 8<br /> 9<br /> C<br /> A,C<br /> C, D B<br /> <br /> 10<br /> A<br /> D<br /> <br /> 11<br /> B<br /> C<br /> <br /> 12<br /> B<br /> D<br /> <br /> II. Tự luận<br /> NỘI DUNG<br /> a<br /> <br /> [(-2) + (-3)] - 4<br /> = -5 - 4<br /> = -9<br /> 34: 32 + 22.2<br /> = 32 + 23<br /> = 17<br /> 30 – [ 20 + ( 5 – 1 )2]<br /> = 30 – [ 20 -16 ]<br /> = 30 – 4<br /> = 26<br /> 12.75 - 15. 12 + 10. 12= 12. ( 75-15 + 40 )<br /> <br /> b<br /> Bài 1 c<br /> 2,75đ<br /> <br /> a<br /> <br /> a<br /> Bài 2<br /> 1,5 đ<br /> b<br /> <br /> a<br /> Bài 3<br /> 1đ<br /> <br /> b<br /> <br /> a<br /> Bài 4<br /> 1,75đ<br /> <br /> b<br /> <br /> ĐIỂM<br /> 0,25 đ<br /> 0,25 đ<br /> 0,5 đ<br /> 0,25 đ<br /> 0,25 đ<br /> 0,25đ<br /> 0,25đ<br /> 0,25<br /> <br /> = 12. 100<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> = 1200<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 3x -138 = 23. 32<br /> 3x -138 = 8.9<br /> 3x = 72 + 138<br /> 3x = 210<br /> x = 70<br /> 70 – 5( x +8 ) = 45<br /> 5( x +8 ) = 70 – 45<br /> 5( x + 8 ) = 25<br /> x +8 = 25: 5<br /> x+8 =5<br /> x=5–8=-3<br /> - Gọi khoảng cách giữa hai cây là x (mét)<br /> Vì mỗi góc vườn có một cây và khoảng cách<br /> giữa hai cây liên tiếp bằng nhau nên 60  x và<br /> 45  x<br /> x lớn nhất nên x là ƯCLN (45,60)<br /> 45=32.5 ;<br /> 60=22.3.5<br /> x = ƯCLN (45,60)=3.5=15<br /> Vậy khoảng cách lớn nhất giữa hai cây là15m<br /> Chu vi của mảnh vườn là :<br /> (45+60).2 = 210 m<br /> Tổng số cây 210:15=14 cây<br /> - Vẽ hình đúng<br /> - Điểm E có nằm giữa hai điểm O và F<br /> vì OE
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2