intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi Kiểm tra mô cơ quan-Đề 2

Chia sẻ: Phan Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

104
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1 : Đặc điểm không có của động mạch chun: A. Có màu vàng và có khả năng đàn hồi. B. Là những động mạch lớn, gần tim. C. Màng ngăn chun trong mỏng và có nhiều cửa sổ. D. áo giữa thành phần chun phong phú. Câu 2 : Đoạn ống tiêu hoá có van ngang: A. Tá tràng. B. Dạ dày. C. Ruột già. D. Hồi tràng. Câu 3 : Biểu mô của thực quản: A. Trụ đơn. B. Lát tầng không sừng hóa. C. Vuông đơn. D. Lát đơn. Câu 4 : Biểu mô của phế quản: A. Trụ đơn có lông chuyển. B. Trụ giả tầng có lông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Kiểm tra mô cơ quan-Đề 2

  1. Bé m«n M« häc vµ Ph«i thai häc, §¹i häc Y H¶i Phßng-KiÓm tra m« c¬ quan. Bé thai Phßng- KiÓm tra 10 phót - §iÒu d−ìng t¹i chøc (®Ò: 02) Chän ý tr¶ lêi ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau vµo phiÕu, tuyÖt ®èi kh«ng khoanh hay ®¸nh dÊu vµo ®Ò. Chän §Æc C©u 1 : §Æc ®iÓm kh«ng cã cña ®éng m¹ch chun: C©u A. Cã mµu vµng vµ cã kh¶ n¨ng ®µn håi. A. B. Lµ nh÷ng ®éng m¹ch lín, gÇn tim. C. Mµng ng¨n chun trong máng vµ cã nhiÒu D. ¸o gi÷a thµnh phÇn chun phong phó. cöa sæ. §o¹n C©u 2 : §o¹n èng tiªu ho¸ cã van ngang: A. T¸ trµng. A. B. D¹ dµy. C. Ruét giµ. D. Håi trµng. BiÓu C©u 3 : BiÓu m« cña thùc qu¶n: L¸t tÇng kh«ng A. Trô ®¬n. A. C. Vu«ng ®¬n. D. L¸t ®¬n. B. sõng hãa. BiÓu C©u 4 : BiÓu m« cña phÕ qu¶n: A. Trô ®¬n cã l«ng chuyÓn. A. B. Trô gi¶ tÇng cã l«ng chuyÓn. C. L¸t ®¬n cã l«ng chuyÓn. D. Vu«ng ®¬n cã l«ng chuyÓn. TÕ C©u 5 : TÕ bµo tuyÕn ®¸y vÞ chÕ tiÕt HCl: TÕ bµo trô tiÕt A. B. TÕ bµo viÒn. C. TÕ bµo chÝnh. D. TÕ bµo −a b¹c. A. nhÇy. TÕ C©u 6 : TÕ bµo tuyÕn må h«i chÕ tiÕt theo kiÓu: Lóc b¸n huû, lóc A. B¸n huû. A. B. Toµn huû. C. Toµn vÑn. D. toµn huû. §Æc §Æc ®iÓm cÊu t¹o cña tuyÕn n−íc bät mang tai: C©u 7 : A. Cã 3 lo¹i nang tuyÕn: nang n−íc, nang nhÇy vµ nang pha. A. Cã 3 lo¹i nang tuyÕn, tØ lÖ nang n−íc < nang nhÇy vµ nang pha. B. ChØ cã mét lo¹i nang tuyÕn. C. Cã 3 lo¹i nang tuyÕn, tØ lÖ nang n−íc > nang nhÇy vµ nang pha. D. BiÓu ngo¹i BiÓu m« èng bµi xuÊt gian tiÓu thuú cña tuþ ngo¹i tiÕt: C©u 8 : A. Vu«ng tÇng. B. Trô tÇng. C. Trô ®¬n. D. L¸t ®¬n. A. Líp Líp ®¸y cña biÓu b× kh«ng cã ®Æc ®iÓm: C©u 9 : A. TÕ bµo cã kh¶ n¨ng sinh s¶n. B. N»m ë líp trong cïng cña biÓu b×. A. Cã kh¶ n¨ng tæng hîp melanin. D. Gi÷a c¸c tÕ bµo cã cÇu nèi bµo t−¬ng. C. §Æc §Æc ®iÓm chØ cã ë mao m¹ch cã cöa sæ: C©u 10 : A. Bµo t−¬ng tÕ bµo néi m« cã lç néi m«. A. Mµng ®¸y bao bäc tÕ bµo quanh m¹ch. B. C. TÕ bµo ngo¹i m¹c cã kh¶ n¨ng thùc bµo. Thµnh cã cÊu tróc 3 líp: néi m«, mµng ®¸y vµ tÕ bµo quanh m¹ch. D. CÊu tróc kh«ng cã ë thµnh tiÓu phÕ qu¶n: C©u 11 : A. C¬ Reissessen. B. L«ng chuyÓn. C. M« b¹ch huyÕt. D. Sôn trong. A. CÊu CÊu tróc lu«n lu«n ®i cïng víi tiÓu phÕ qu¶n: C©u 12 : A. §éng m¹ch phæi. B. Chïm èng phÕ nang. A. Mao m¹ch h« hÊp. D. TÜnh m¹ch phæi. C. BiÓu BiÓu m« phÇn bµi xuÊt cña tuyÕn b· thuéc lo¹i: C©u 13 : A. BiÓu m« vu«ng ®¬n. B. BiÓu m« l¸t tÇng. A. BiÓu m« l¸t ®¬n. D. BiÓu m« trô tÇng. C. HÖ HÖ thèng cöa tÜnh m¹ch trong c¬ thÓ: C©u 14 : A. HÖ thèng m¹ch d−íi ®åi-tuyÕn yªn. B. HÖ thèng m¹ch ë thËn. A. HÖ thèng m¹ch ë phæi. D. HÖ thèng m¹ch ë l¸ch. C. §Æc §Æc ®iÓm cÊu t¹o kh«ng cã cña ruét giµ: C©u 15 : A. M« b¹ch huyÕt kÐm ph¸t triÓn. B. BiÓu m« trô ®¬n cã 3 lo¹i tÕ bµo. A. Kh«ng cã vi nhung mao. D. TÇng c¬ cã 3 d¶i c¬ däc. C.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2