intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi KSCL đầu năm lớp 6 năm 2017-2018 môn Tiếng Anh - Đề số 3

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

216
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi KSCL đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2017-2018 - Đề số 3 là giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học về ngữ pháp và từ vựng. Qua đó đánh giá năng lực làm bài của các bạn học sinh. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi KSCL đầu năm lớp 6 năm 2017-2018 môn Tiếng Anh - Đề số 3

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh (Năm học 2017-2018) Đề số 3 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Thời gian: 45 phút I.Odd one out. (1 điểm) Câu 1 (0.2 điểm): A.Hello B.Good morning C.Good afternoon D.How B.five C.first D.seventeen B.teacher C.board D.pen B.literature C.geography D.armchair B.What C.Where D.name Câu 2 (0.2 điểm): A.twenty Câu 3 (0.2 điểm): A.desk Câu 4 (0.2 điểm): A.math Câu 5 (0.2 điểm): A.How II.Choose the best answer. (3 điểm) Câu 6 (0.3 điểm): __________ morning, Miss Hoa. A. Hello B. Good C. Thanks D. Hi Câu 7 (0.3 điểm): How are you ? I’m _______________ A. Fine, thank you B. Good C. Thank you D. Both A and B Câu 8 (0.3 điểm): How old ____________________ ? A. you are B. do you C. is you D. are you Câu 9 (0.3 điểm): What ‘s _________ name ? – My name is Nam. A. I B. you C. your D. my Câu 10 (0.3 điểm): “_______________________________________?” – “ L-A-N, Lan.” A. What is your name B. How are you C. How do you spell your name D. How do I spell your name Câu 11 (0.3 điểm): _____________ are you ? – I’m eleven. A. How old B. How C. Where D. What Câu 12 (0.3 điểm): I live _________ Tran Phu Street. A. in B. on C. at D. None of correct answer Câu 13 (0.3 điểm): ___________ do you live ? In Ha Noi. A. How B. Where C. What D. How old Câu 14 (0.3 điểm): Come _________ and sit __________ A. in/ down B. out/ up C. in/ up D. out/ down Câu 15 (0.3 điểm): _________’s your name ? My name is Lan. A. What B. How C. How old D. Where III.Complete the following conservation. (2.5 điểm) Câu 16 (2.5 điểm): Miss Hoa : (1)_____________________________________ ? Lan : My name ‘s Lan. Miss Hoa : (2)________________________________________ ? Lan : L-A-N, Lan . Miss Hoa: (3)_________________________________________ ? Lan : I’m eleven years old. Miss Hoa: (4)____________________________________________ ? Lan : I live on Tran Hung Dao Street. Miss Hoa: Thank you.Goodbye, Lan Lan : (5)_______, Miss Hoa. IV.Match the sentences in column A with the suitable sentences in column B . (1 điểm) Câu 17 (1.0 điểm): A B 1.Good morning , Lan. Hello, Nam. 2.Hello, Miss Hoa.This is Lan. I’m fine, thank you.And you ? 3.How are you ? Hello, Lan 4.I’m eleven years old.And you ? I’m ten years old. 5.My name is Nam Good morning , Ba V.Rearrange the following sentences into a full conversation. (2.5 điểm) Câu 18 (2.5 điểm): __________ - Hello Ba.How old are you ? __________ - I live on Tran Phu Street.And you ? __________ - I’m twelve. __________ - Good morning, Nam.This is Ba. __________ - Where do you live ? __________ - I live on Quang Trung street.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2