intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi môn hóa học lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

247
lượt xem
87
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các Đề thi môn hóa học lớp 11 giúp các bạn ôn thi môn hóa tốt hơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn hóa học lớp 11 - Đề số 1

  1. KIEÅM TRA HOÏC KYØ I Ñieåm: Hoï vaø teân Lôùp: 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D I. PhÇn tr¾c nghiÖm. C©u 1: C«ng thøc ph©n tö chung cña hidrocacbon no m¹ch hë lµ:    A. CnH2n + 2  (n≥1) B. CnH2n  (n≥2) C. CnH2n – 2  (n≥2)    D.  CnH2n – 2  (n≥3) C©u 2: Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña C5H12 lµ?    A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 C©u 3: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng?    A. Anken lµ hi®rocacbon kh«ng no m¹ch hë trong ph©n tö chøa 1 liªn kÕt ®«i.    B. Ph¶n øng ®Æc trng cña hi®rocacbon no lµ ph¶n øng céng.    C. Tõ axetilen cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp ®îc benzen.    D. C«ng thøc ph©n tö chung cña anken lµ CnH2n(n≥2) C©u 4: Cho 2,2­dimetylpropan thÕ clo (tû lÖ 1:1), sè s¶n phÈm lµ:    A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 5: Cho propen t¸c dông víi HCl s¶n phÈm chÝnh cã tªn lµ g×?    A. 1­clopropan B. 2­clopropan C. 1­clopropen D. 2­ clopropen C©u 6: Khi ®èt ch¸y mét hidrocacbon A thu ®îc nCO2 
  2.    A. C«ng thøc cÊu t¹o B. C«ng thøc ph©n tö C. Sè nguyªn tö cacbon D. Sè  nguyªn tö hi®ro C©u 18: §Ó ph©n biÖt etan vµ eten dïng ph¶n øng nµo lµ thuËn tiÖn nhÊt?    A. Ph¶n øng ®èt ch¸y B. Ph¶n øng céng hi®ro C. Ph¶n øng céng níc brom D. Ph¶n øng  trïng hîp. C©u 19: Trong c¸c chÊt sau ®©y, chÊt nµo ®îc gäi tªn lµ divinyl?    A. CH2 = CH – CH2 – CH3 B. CH2 = CH – CH = CH2 C. CH2 = C = CH – CH3 D. CH3 – CH  = CH – CH3 C©u 20: §èt ch¸y 2,9 gam hçn hîp hai hi®rocacbon cÇn 10,4 gam oxi. Khèi lîng CO2 vµ H2O  sau ph¶n øng lµ?    A. 13,3 gam B. 7,5 gam C. 6,65 gam D. Kh«ng  x¸c ®Þnh ®îc. C©u 21: ChÊt nµo sau ®©y trïng hîp cho cao su?    A. isobutan B. isopentan C. isopren D.  buta­1,2­dien  II. PhÇn tù luËn. §èt ch¸y 7,3 gam hçn hîp hai hidrocacbon ®ång ®¼ng kÕ tiÕp thu ®îc 22 gam CO2 vµ 11,7 gam  níc. a, X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña hai hidrocacbon trªn. b, TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi lîng cña mçi hidrocacbon trªn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2