intTypePromotion=1

ĐỀ THI MÔN LÝ 11 (ĐỀ 1)

Chia sẻ: Nhi Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
6
download

ĐỀ THI MÔN LÝ 11 (ĐỀ 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn lý 11 (đề 1)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI MÔN LÝ 11 (ĐỀ 1)

  1. ĐỀ THI MÔN LÝ 11 (ĐỀ 1) Câu 1 : Phát biểu nào sau đây là khụng đúng? A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường B. Đường sức mau ở nơi có ta cũng có thể vẽ được một đường cảm ứng từ lớn, đường sức sức từ. thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ. C. Đường sức từ do nam châm D. Các đường sức từ là những đường cong kín. thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng. Câu 2 : 12.Trong miền nào cảm ứng từ của hai dòng điện I1và I2 cùng hướng a b I2 I1 c d A. a,c B. a,d b,c D. . d,b C. Câu 3 : Phát biểu nào sau đây là không đúng? Từ trường đều là từ trường có A. . các đặc điểm bao gồm cả B. cảm ứng từ tại mọi nơi đều phương án A và B. bằng nhau. C. các đường sức song song và D. lực từ tác dụng lên các dòng cách đều nhau. điện như nhau. Câu 4 : Khi tăng đồng thời cường độ dũng điện trong cả hai dây dẫn thẳng song song lờn 3 lần thỡ lực từ tỏc dụng lờn một đơn vị dài của mỗi dây sẽ tăng lên: A. B. 6 lần 3 lần C. D. 9 lần 12 lần Câu 5 :
  2. Chiều của lực Lorenxơ phụ thuộc vào A. Cả 3 yếu tố trên B. . Chiều của đường sức từ. C. . Điện tích của hạt mang điện. D. Chiều chuyển động của hạt mang điện. Câu 6 : Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức A. . f  q vB sin  B. f  q vB C. D. f  qvB tan  f  q vB cos Câu 7 : Phát biểu nào sau đây là không đúng? Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì: A. B. . có lực tác dụng lên một kim có lực tác dụng lên một nam châm đặt song song cạnh dòng điện khác đặt song song cạnh nó. nó. C. D. có lực tác dụng lên một hạt có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó. theo nó. Câu 8 : Phương của lực Lorenxơ Vuông góc với mặt phẳng hợp bởi B. Trùng với phương của vectơ cảm A. vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ. ứng từ. . Trùng với mặt phẳng tạo bởi vectơ D. Trùng với phương của vectơ vận C. vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ. tốc của hạt mang điện. Câu 9 : Một khung dõy trũn bỏn kớnh R = 10 (cm), gồm 50 vũng dõy cú dũng điện 10 (A) chạy qua, đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây là: B. B = 1,256.10-4 (T). B = 2.10-3 (T). A. D. B = 6,28.10-3 (T). B = 3,14.10-3 (T). C. Câu 10 Hai dõy dẫn thẳng, dài song song cỏch nhau cỏch nhau 40 (cm). Trong hai : dõy cú hai dũng điện cùng cường độ I1 = I2 = 100 (A), cựng chiều chạy qua. Cảm ứng từ do hệ hai dũng điện gây ra tại điểm M nằm trong mặt phẳng hai dây, cách dũng I1 10 (cm), cỏch dũng I2 30 (cm) có độ lớn là: 13,3.10-5 (T) A. B. 0 (T) 24.10-5 (T) . 2.10-4 (T) C. D.
  3. Câu 11 : Một hạt prôtôn chuyển động với vận tốc 2.106 (m/s) vào vùng không gian có từ trường đều B = 0,02 (T) theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Biết điện tích của hạt prụtụn là 1,6.10-19 (C). Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn là. A. 3,2.10-14 (N) B. 3,2.10-15 (N) C. 6,4.10-14 (N) D. 6,4.10-15 (N) Câu 12 : Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 (cm) có dũng điện I = 5 (A) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 (T). Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2(N). Gúc ỏ hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là: . 300 0,50 A. B. 600 900 C. D. Câu 13 Chiều của lực Lorenxơ được xác định bằng: : A. B. . Qui tắc bàn tay trái. Qui tắc bàn tay phải. C. D. Qui tắc cái đinh ốc. Qui tắc vặn nút chai. Câu 14 Một dũng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại điểm A cách dây 10 (cm) : cảm ứng từ do dũng điện gây ra có độ lớn 2.10-5 (T). Cường độ dũng điện chạy trên dây là: A. B. 20 (A) 10 (A) D. 50 (A) C. 30 (A) Câu 15 Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của : hạt vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8.106 (m/s) thỡ lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị f1 = 2.10-6 (N), nếu hạt chuyển động với vận tốc v2 = 4,5.107 (m/s) thỡ lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị là B. f2 = 4,5.10-5 (N) f2 = 10-5 (N) A. D. f2 = 6,8.10-5 (N) . f2 = 5.10-5 (N) C.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2