intTypePromotion=1

ĐỀ THI MÔN LÝ - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2002

Chia sẻ: Phạm Vũ Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
153
lượt xem
22
download

ĐỀ THI MÔN LÝ - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn lý - kỳ thi đại học khối a năm 2002', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI MÔN LÝ - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2002

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tuyÓn sinh ®¹I häc, cao ®¼ng n¨m 2002 M«n thi: VËt lÝ ---------------------------- (Thêi gian lµm bµi: 180 phót) §Ò chÝnh thøc Chó ý: ThÝ sinh chØ thi cao ®¼ng kh«ng lµm phÇn 2 C©u 8, phÇn 2 C©u 9 vµ phÇn 2 C©u 10. C©u 1 (§H:1 ®; C§:1 ®): Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña m¸y quang phæ dùa vµo hiÖn t−îng quang häc chÝnh nµo ? Trong m¸y quang phæ th× bé phËn nµo thùc hiÖn t¸c dông cña hiÖn t−îng trªn ? Nªu nguyªn nh©n cña hiÖn t−îng nµy. C©u 2 (§H:1 ®; C§:1 ®): H·y cho biÕt ©m thanh do ng−êi hoÆc nh¹c cô ph¸t ra cã ®−îc biÓu diÔn (theo thêi gian) b»ng ®−êng h×nh sin kh«ng ? Gi¶i thÝch t¹i sao ? ThÕ nµo lµ ng−ìng nghe, ng−ìng ®au vµ miÒn nghe ®−îc cña tai ng−êi ? MiÒn nghe ®−îc phô thuéc vµo nh÷ng ®¹i l−îng vËt lý nµo ? C©u 3 (§H:1 ®; C§:1 ®): M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu thanh gåm cuén d©y cã ®é tù c¶m L = 2.10- 6 H, tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 2.10-10 F, ®iÖn trë thuÇn R = 0. X¸c ®Þnh tæng n¨ng l−îng ®iÖn-tõ trong m¹ch, biÕt r»ng hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i gi÷a hai b¶n tô ®iÖn b»ng 120 mV. §Ó m¸y thu thanh chØ cã thÓ thu ®−îc c¸c sãng ®iÖn tõ cã b−íc sãng tõ 57 m (coi b»ng 18π m) ®Õn 753 m (coi b»ng 240π m), ng−êi ta thay tô ®iÖn trong m¹ch trªn b»ng mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung biÕn thiªn. Hái tô ®iÖn nµy ph¶i cã ®iÖn dung trong kho¶ng nµo? Cho c=3.108m/s C©u 4 (§H:1 ®; C§:1 ®): Hái sau bao nhiªu lÇn phãng x¹ α vµ bao nhiªu lÇn phãng x¹ β cïng lo¹i th× h¹t nh©n biÕn ®æi thµnh h¹t nh©n 82 Pb ? H·y x¸c ®Þnh lo¹i h¹t β ®ã. 208 232 90 Th C©u 5 (§H:1 ®; C§:1 ®): M¾t mét ng−êi cËn thÞ cã kho¶ng thÊy râ ng¾n nhÊt lµ 12,5 cm vµ giíi h¹n nh×n râ lµ 37,5 cm. 1) Hái ng−êi nµy ph¶i ®eo kÝnh cã ®é tô b»ng bao nhiªu ®Ó nh×n râ ®−îc c¸c vËt ë v« cùc mµ kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt. Ng−êi ®ã ®eo kÝnh cã ®é tô nh− thÕ nµo th× sÏ kh«ng thÓ nh×n thÊy râ ®−îc bÊt k× vËt nµo tr−íc m¾t ? Coi kÝnh ®eo s¸t m¾t. 2) Ng−êi nµy kh«ng ®eo kÝnh, cÇm mét g−¬ng ph¼ng ®Æt s¸t m¾t råi dÞch g−¬ng lïi dÇn ra xa m¾t vµ quan s¸t ¶nh cña m¾t trong g−¬ng. Hái tiªu cù cña thuû tinh thÓ thay ®æi nh− thÕ nµo trong khi m¾t nh×n thÊy râ ¶nh ? §é lín cña ¶nh vµ gãc tr«ng ¶nh cã thay ®æi kh«ng ? NÕu cã th× t¨ng hay gi¶m ? C©u 6 (§H:1 ®; C§:1 ®): Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm vËt nhá cã khèi l−îng m = 250 g vµ mét lß xo nhÑ cã ®é cøng k = 100 N/m. KÐo vËt m xuèng d−íi theo ph−¬ng th¼ng ®øng ®Õn vÞ trÝ lß xo gi·n 7,5 cm råi th¶ nhÑ. Chän gèc to¹ ®é ë vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt, trôc to¹ ®é th¼ng ®øng, chiÒu d−¬ng h−íng lªn trªn, chän gèc thêi gian lµ lóc th¶ vËt. Cho g = 10 m/s2. Coi vËt dao ®éng ®iÒu hoµ, viÕt ph−¬ng tr×nh dao ®éng vµ t×m thêi gian tõ lóc th¶ vËt ®Õn thêi ®iÓm vËt ®i qua vÞ trÝ lß xo kh«ng biÕn d¹ng lÇn thø nhÊt. C©u 7 (§H:1 ®; C§:1 ®): ChiÕu bøc x¹ cã b−íc sãng λ = 0,533 µm lªn tÊm kim lo¹i cã c«ng tho¸t A = 3.10-19J. Dïng mµn ch¾n t¸ch ra mét chïm hÑp c¸c ªlectr«n quang ®iÖn vµ cho chóng bay vµo tõ tr−êng ®Òu theo h−íng vu«ng gãc víi c¸c ®−êng c¶m øng tõ. BiÕt b¸n kÝnh cùc ®¹i cña quü ®¹o cña c¸c ªlectr«n lµ R = 22,75 mm. T×m ®é lín c¶m øng tõ B cña tõ tr−êng. Cho vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng c = 3.108 m/s, h»ng sè Pl¨ng h = 6,625.10-34 J.s, ®é lín ®iÖn tÝch vµ khèi l−îng cña ªlectr«n e = 1,6.10-19 C; me = 9,1.10-31 kg. Bá qua t−¬ng t¸c gi÷a c¸c ªlectr«n. C©u 8 (§H:1 ®; C§:1 ®): VËt AB lµ ®o¹n th¼ng s¸ng nhá ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña mét g−¬ng cÇu låi cã mét ¶nh cao b»ng 0,5 lÇn vËt vµ c¸ch vËt 60 cm. §Çu A cña vËt n»m t¹i trôc chÝnh cña g−¬ng. 1) X¸c ®Þnh tiªu cù cña g−¬ng vµ vÏ ¶nh. 2) §Æt thªm mét thÊu kÝnh héi tô trong kho¶ng tõ vËt ®Õn g−¬ng, ®ång trôc víi g−¬ng vµ c¸ch g−¬ng a = 20 cm. Khi dÞch chuyÓn vËt däc theo trôc chÝnh th× ¶nh cuèi cïng cã ®é cao kh«ng ®æi. T×m tiªu cù cña thÊu kÝnh. C©u 9 (§H:1 ®; C§:1 ®): Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu nh− h×nh vÏ. HiÖu ®iÖn MN thÕ uAB hai ®Çu m¹ch cã tÇn sè f = 100 Hz vµ gi¸ trÞ hiÖu dông U kh«ng ®æi. B A 1) M¾c ampe kÕ cã ®iÖn trë rÊt nhá vµo M vµ N th× ampe kÕ chØ I = 0,3 A, dßng ®iÖn trong m¹ch lÖch pha 600 so víi uAB, c«ng suÊt to¶ nhiÖt trong m¹ch R2 C R1 L lµ P = 18 W. T×m R1, L, U. Cuén d©y lµ thuÇn c¶m. 2) M¾c v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín vµo M vµ N thay cho ampe kÕ th× v«n kÕ chØ 60V, hiÖu ®iÖn thÕ trªn v«n kÕ trÔ pha 600 so víi uAB. T×m R2, C. C©u 10: (§H:1 ®; C§:1 ®) 1) So s¸nh sù phãng x¹ vµ sù ph©n h¹ch. 2) T×m n¨ng l−îng to¶ ra khi mét h¹t nh©n urani U234 phãng x¹ tia α t¹o thµnh ®ång vÞ thori Th230. Cho c¸c n¨ng l−îng liªn kÕt riªng: cña h¹t α lµ 7,10 MeV; cña U234 lµ 7,63 MeV; cña Th230 lµ 7,70 MeV. ------------- HÕt ------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh: Sè b¸o danh:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2