Đề thi thử đại học của các trường chuyên

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
549
lượt xem
43
download

Đề thi thử đại học của các trường chuyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học của các trường chuyên', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học của các trường chuyên

 1. TRƯ NG NĂNG KHI U HÀ TĨNH THI TH Đ I H C Đ T II – NĂM H C 08 – 09 Th i gian làm bài: 90 phút Môn: V t lý (60 câu tr c nghi m) Mã đ thi 485 I. PH N CHUNG (Ph n dành cho t t c các thí sinh: thí sinh ban cơ b n và thí sinh ban nâng cao) Câu 1: Ch n phát bi u sai. A. T n s c a ánh sáng phát quang bao gi cũng l n hơn t n s c a ánh sáng mà ch t phát quang h p th . B. S phát sáng c a các tinh th khi b kích thích b ng ánh sáng thích h p là s lân quang. C. Th i gian phát quang c a các ch t khác nhau có giá tr khác nhau. D. S phát quang c a các ch t ch x y ra khi có ánh sáng thích h p chi u vào. Câu 2: Trong thí nghi m giao thoa trên m t nư c, hai ngu n k t h p A và B dao đ ng cùng pha v i t n s f = 20Hz; AB = 8cm. Bi t t c đ truy n sóng trên m t nư c là 30cm/s. M t đư ng tròn có tâm t i trung đi m O c a AB, n m trong m t ph ng ch a các vân giao thoa, bán kính 3cm. S đi m dao đ ng c c đ i trên đư ng tròn là A. 14. B. 16. C. 9. D. 18. Câu 3: Ch n phát bi u đúng v sóng đi n t A. V n t c lan truy n c a sóng đi n t không ph thu c vào môi trư ng truy n sóng, và không ph thu c vào t n s c a nó. B. V n t c lan truy n c a sóng đi n t ph thu c vào môi trư ng truy n sóng và ph thu c vào t n s c a nó. C. V n t c lan truy n c a sóng đi n t ph thu c vào môi trư ng truy n sóng, không ph thu c vào t n s c a nó. D. V n t c lan truy n c a sóng đi n t không ph thu c vào môi trư ng truy n sóng, ph thu c vào t n s c a nó. Câu 4: S ph thu c c a dung kháng ZC vào t n s f c a dòng đi n xoay chi u đư c di n t b ng đ i th A. Hình 3. B. Hình 4. C. Hình 2. D. Hình 1. Câu 5: Biên đ c a dao đ ng cư ng b c không ph thu c A. pha ban đ u c a ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. B. môi trư ng v t dao đ ng. C. biên đ c a ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. D. t n s ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. π Câu 6: Đ t m t đi n áp u = 120 2cos(100π t − )(V ) vào hai đ u m ch đi n g m t đi n có dung kháng 70Ω và cu n 6 π dây có đi n tr thu n R, đ t c m L. Bi t dòng đi n ch y trong m ch i = 4cos(100π t + )( A) . T ng tr c a cu n dây là 12 A. 40Ω. B. 100Ω. C. 50Ω. D. 70Ω. Câu 7: M t máy bi n áp lí tư ng có t s vòng dây cu n sơ c p và th c p là 2:3. Cu n th c p n i v i t i tiêu th là m ch 10−3 đi n xoay chi u g m đi n tr thu n R = 60Ω, t đi n có đi n dung C = F . cu n dây thu n c m có c m kháng L = 12π 3 0, 6 3 H , cu n sơ c p n i v i đi n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng 120V và t n s 50Hz. Công su t to nhi t trên t i π tiêu th là A. 26,7W. B. 180W. C. 135W. D. 90W. -4 Câu 8: M ch dao đ ng LC lí tư ng, cu n dây có đ t c m L = 10 H. Bi u th c hi u đi n th gi a hai đ u cu n dây là u = π 80cos(2.106t - )V. Bi u th c cư ng đ dòng đi n trong m ch là 2 π A. i = 40sin(2.106t - )A. B. i = 0,4cos(2.106t - π)A. 2 π C. i = 4sin(2.106t)A. D. i = 0,4cos(2.106t - )A. 2 Trang 1/20 - Mã đ thi 485
 2. Câu 9: Ngu n âm đi m S phát ra sóng âm truy n trong môi trư ng đ ng hư ng. Có hai đi m A và B n m trên n a đư ng th ng xu t phát t S. M c cư ng đ âm t i A là LA = 50dB t i B là LB = 30dB. B qua s h p th âm. M c cư ng đ âm t i trung đi m C c a AB là A. 47 dB. B. 35 dB. C. 40 dB. D. 45 dB. Câu 10: Trong thí nghi m Yâng v giao thoa ánh sáng A. có c hi n tư ng giao thoa ánh sáng và khúc x ánh sáng. B. ch có hi n tư ng nhi u x ánh sáng, không có hi n tư ng giao thoa ánh sáng. C. ch có hi n tư ng ánh sáng giao thoa, không có hi n tư ng ánh sáng b nhi u x . D. có c hi n tư ng giao thoa ánh sáng và nhi u x ánh sáng. Câu 11: Ch n câu sai. Khi sóng d ng x y ra trên dây đàn h i có hai đ u c đ nh thì quan h v tr ng thái dao đ ng c a hai đi m trên dây có th là: A. Hai đi m dao đ ng vuông pha. B. Hai đi m dao đ ng ngư c pha. C. Hai đi m cùng đ ng yên. D. Hai đi m dao đ ng cùng pha. π Câu 12: M t ngu n sóng cơ dao đ ng đi u hoà theo phương trình x = A cos(3πt + ) (cm). Kho ng cách gi a hai đi m 4 g n nh t trên phương truy n sóng có đ l ch pha π / 3 là 0,8m. T c đ truy n sóng là bao nhiêu ? A. 0,8 m/s. B. 3,2m/s. C. 1,6m/s. D. 4,8 m/s. Câu 13: N u m ch đi n xoay chi u có đ 3 ph n t : đi n tr R, cu n dây thu n c m có c m kháng ZL, t đi n có dung kháng ZC m c n i thì A. t ng tr c a đo n m ch không th nh hơn đi n tr thu n R. B. t ng tr c a đo n m ch không th nh hơn c m kháng ZL. C. t ng tr c a đo n m ch luôn b ng t ng Z = R + ZL + ZC. D. t ng tr c a đo n m ch không th nh hơn dung kháng ZC. Câu 14: V t dao đ ng đi u hoà v i v n t c c c đ i vmax , có t c đ góc ω, khi qua có li đ x1 v i v n t c v1 thoã mãn : 1 2 2 A. v12 = v2max - ω2x21. B. v12 = v2max + ω x 1. 2 1 2 2 C. v12 = v2max - ω x 1. D. v12 = v2max +ω2x21. 2 Câu 15: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng Y- âng, kho ng cách hai khe S1S2 là a, kho ng cách t S1S2 đ n màn là D. Ngu n phát ra hai ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ1 = 0,4 µ m và λ 2 = 0,6 µ m. đi m M có vân sáng cùng màu v i vân sáng trung tâm n u nó có to đ : 7λ 2 D 6λ1 D 5λ 2 D 4λ1 D A. xM = . B. xM = . C. xM = . D. xM = . a a a a Câu 16: M t t đi n có đi n dung C m c n i ti p v i m t đi n tr thu n R, đ t vào hai đ u đo n m ch m t đi n áp xoay chi u có t n s góc ω thoã mãn ωRC = 1. H s công su t c a đo n m ch b ng 1 2 3 A. . B. . C. . D. 1. 2 2 2 Câu 17: Cho dòng đi n xoay chi u ch y qua m t cu n dây thu n c m. Khi dòng đi n t c th i đ t giá tr c c đ i thì đi n áp t c th i hai đ u cu n dây có giá tr A. b ng m t n a c a giá tr c c đ i. B. b ng 0. C. c c đ i. D. b ng m t ph n tư giá tr c c đ i. Câu 18: M t con l c lò xo treo th ng đ ng g m v t nh m g n vào đ u m t lò xo có chi u dài l, lò xo đó đư c c t ra t m t lò xo có chi u dài t nhiên l0 > l và đ c ng ko. V y đ giãn c a lò xo khi v t v trí cân b ng và chu kì dao đ ng c a con l c lò xo đó là: mgl ml mgl mlo A. ∆lo = ; T=2 π . B. ∆lo = ; T=2 π . k o lo ko lo k o lo ko l mglo ml mgl 1 ml C. ∆lo = ; T=2 π . D. B. ∆lo = ; T= . k ol kolo k o lo 2π ko lo Trang 2/20 - Mã đ thi 485
 3. Câu 19: Đi n áp gi a hai c c c a m t ng tia Rơnghen ( ng Cu-lít-giơ) là 20 kV. B qua đ ng năng c a electron b n ra kh i cat t. T n s l n nh t c a phôtôn đư c phát ra t ng này là A. 3,02.1017 Hz. B. 4,83.1018 Hz. C. 3,02.1018 Hz. D. 4,83.1017 Hz. Câu 20: M t máy phát đi n ba pha m c hình sao có đi n áp pha là 127V và t n s f = 50Hz. Ngư i ta đưa dòng ba pha vào 1 ba t i như nhau m c tam giác, m i t i có đi n tr thu n 100 Ω và cu n dây có đ t c m H. Cư ng đ dòng đi n đi qua π các t i và công su t do m i t i tiêu th là A. I = 1,56A; P = 242W. B. I =1,10A; P =750W. C. I = 1,56A; P = 726W. D. I = 1,10A; P = 250W. Câu 21: Con l c lò xo treo vào giá c đ nh, kh i lư ng v t n ng là m = 100g, dao đ ng đi u hoà v i t n s góc ω= 10 5 rad/s. L y g = 10 m/s2. L c đàn h i c c đ i và c c ti u tác d ng lên giá treo có giá tr là 1,5N và 0,5 N. Biên đ dao đ ng c a con l c là A. A= 1,5cm. B. A= 0,5 cm. C. A= 1,0cm. D. A= 2,0cm. Câu 22: Trên m t ch t l ng, t i O có m t ngu n sóng cơ dao đ ng v i t n s f = 30Hz. T c đ truy n sóng là m t giá tr nào đó trong kho ng 1,8m/s < v < 3m/s. T i đi m M cách O m t kho ng 10 cm sóng, các ph n t luôn dao đ ng ngư c pha v i dao đ ng c a các ph n t t i O. Giá tr c a t c đ đó là A. 1,9m/s. B. 2,4m/s. C. 2,0m/s. D. 2,9m/s. Câu 23: M t m ch dao đ ng g m t đi n có đi n dung C và m t cu c dây thu n c m có đ t c m L, hi u đi n th c c đ i hai đ u t là U0. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng trong m ch là C LC 2C 1 A. I = U 0 . B. I = U 0 . C. I = U 0 . D. I = U 0 . 2L 2 L 2LC Câu 24: Đ t vào hai đ u đo n m ch ch có t đi n v i đi n dung C m t đi n áp t c th i u = U0cos ωt(V). Cư ng đ dòng đi n hi u d ng trong m ch là U0 U0 U 0Cω A. . B. U 0 Cω. C. . D. . Cω 2Cω 2 1 Câu 25: M t đo n m ch RLC không phân nhánh g m đi n tr thu n 100 , cu n dây thu n c m có h s t c m H và π t đi n có đi n dung C thay đ i đư c. Đ t vào hai đ u đo n m ch đi n áp u = 200 2 cos100π t (V). Thay đ i đi n dung C c a t đi n cho đ n khi đi n áp hi u d ng hai đ u cu n dây đ t giá tr c c đ i. Giá tr c c đ i đó b ng A. 50 2 V. B. 50V. C. 200V. D. 100 2 V. Câu 26: M t con l c lò xo g m v t có m = 100 g, lò xo có đ c ng k = 50 N/m dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 4 cm. L y g = 10 m/s2. Kho ng th i gian lò xo b giãn trong m t chu kì là: A. 0,28s. B. 0,19s. C. 0,09s. D. 0,14s. Câu 27: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng Y- âng, kho ng cách hai khe S1S2 là a, kho ng cách t S1S2 đ n màn là D. Ngu n phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ . Khi đ t sau khe S1 m t b n m ng trong su t có hai m t gi i h n song song, kho ng vân i s A. không xác đ nh, vì không còn x y ra hi n tư ng giao thoa ánh sáng. B. không đ i. C. tăng. D. gi m. Câu 28: Trong m t đo n m ch đi n xoay chi u không phân nhánh, cư ng đ dòng đi n s m pha φ (v i 0 < φ < 0,5π) so v i đi n áp hai đ u đo n m ch. Đo n m ch đó là đo n m ch nào trong 4 đo n m ch sau đây ? A. Đo n m ch g m đi n tr thu n và t đi n. B. Đo n m ch g m đi n tr thu n và cu n thu n c m. C. Đo n m ch g m cu n thu n c m (c m thu n) và t đi n. D. Đo n m ch ch có cu n c m. Câu 29: Ch n đáp án sai. M t v t dao đ ng đi u hoà v i t n s góc ω thì A. th năng c a v t bi n thiên đi u hoà v i t n s góc 2ω B. đ ng năng c a v t bi n thiên tu n hoàn v i t n s góc 2ω. C. năng lư ng c a v t luôn b ng h ng s . D. th năng c a v t bi n thiên tu n hoàn v i t n s góc 2ω. Câu 30: Tia Rơnghen có bư c sóng λ A. dài hơn bư c sóng c a tia t ngo i. B. b ng bư c sóng c a tia gamma. Trang 3/20 - Mã đ thi 485
 4. C. dài hơn bư c sóng c a sóng vô tuy n. D. ng n hơn bư c sóng c a tia h ng ngo i. Câu 31: Trong hi n tư ng quang đi n ngoài, êlectron s b t ra kh i m t kim lo i n u A. cư ng đ c a ánh sáng kích thích nh hơn m t cư ng đ gi i h n nào đó. B. photon c a ánh sáng kích thích có năng lư ng l n hơn công thoát c a êlectron. C. photon c a ánh sáng kích thích có t n s nh hơn m t t n s gi i h n nào đó. D. cư ng đ c a ánh sáng kích thích l n hơn m t cư ng đ gi i h n nào đó Câu 32: Thí nghi m Y- âng giao thoa ánh sáng, hai khe Y- âng cách nhau 1mm và kho ng cách t hai khe đ n màn là 1m, v i ngu n sáng ch a hai b c x có bư c sóng l n lư t là λ1 = 0,5 µ m và λ 2 = 0,75 µ m. Xét t i M là vân sáng b c 6 c a vân sáng ng v i bư c sóng λ1 và t i N là vân sáng b c 6 ng v i bư c sóng λ2 Trên đo n MN ta đ m đư c: A. 4 vân sáng. B. 7 vân sáng. C. 5 vân sáng. D. 6 Vân sáng. Câu 33: Gi s f1 và f2 tương ng v i t n s l n nh t và nh nh t c a dãy Ban-me, f3 là t n s l n nh t c a dãy Pa-sen thì f1 + f 2 A. f1 = f2 - f3. B. f3 = . C. f1 = f2 + f3 . D. f3 = f1 + f2. 2 Câu 34: Dòng đi n trong m ch LC lí tư ng có đ th như hình v . Đ t c m c a cu n dây L = 4µH, t đi n có đi n dung là A. C = 6,3pF. B. C = 25,0nF. C. C = 25,0µF. D. C = 6,3µF. Câu 35: Đ th c a đ i lư ng X ph thu c vào đ i lư ng Y nào dư i đây s là đư ng th ng? A. X là đ ng năng còn Y là t c đ c a quang êlectron. B. X là năng lư ng c a photon còn Y là bư c sóng c a b c x đi n t . C. X là đi n áp hãm còn Y là t n s c a chùm sáng kích thích chi u vào catôt. D. X là bán kính qu đ o d ng c a nguyên t hiđro còn Y là các s nguyên liên ti p. Câu 36: Phát bi u nào sau đây không đúng khi nói v sóng đi n t A. Sóng đi n t có th ph n x , nhi u x , khúc x . B. Sóng đi n t là sóng ngang. C. Sóng đi n t mang năng lư ng. D. Sóng đi n t có thành ph n đi n và thành ph n t bi n đ i vuông pha v i nhau. Câu 37: M t v t dao đ ng đi u hoà khi qua v trí cân b ng v t có v n t c v = 20 cm/s. Gia t c c c đ i c a v t là amax = 2m/s2. Ch n t = 0 là lúc v t qua v trí cân b ng theo chi u âm c a tr c to đ . Phương trình dao đ ng c a v t là : A. x = 2cos(10t + π) cm. B. x = 2cos(10t + π/2) cm. C. x = 2cos(10t – π/2) cm. D. x = 2cos(10t) cm. Câu 38: M t t m kim lo i có gi i h n quang đi n là 0,66 µm đư c chi u b c x có bư c sóng 0,33 µm thì các quang êlectron có t c đ ban đ u c c đ i là v. Đ các êlectron có v n t c ban đ u c c đ i là 2 v thì ph i chi u b c x có bư c sóng b ng A. 0,25 µm . B. 0,17 µm . C. 0,23 µm . D. 0,22 µm . π π Câu 39: Dao đ ng t ng h p c a hai dao đ ng đi u hoà cùng phương x1 = 4 2 cos(10πt+ ) cm và x2=4 2 cos(10πt - ) 3 6 cm , có phương trình: π π A. x = 4 2 cos(10πt - ) cm. B. x = 8 cos(10πt - ) cm. 6 6 π π C. x = 4 2 cos(10πt + ) cm. D. x = 8cos(10πt + ) cm. 12 12 Câu 40: Theo Anhxtanh, khi gi m cư ng đ chùm sáng t i mà không thay đ i màu s c c a nó thì A. s lư ng photon truy n đi trong m t đơn v th i gian gi m. B. t n s c a photon gi m. C. năng lư ng c a m i photon gi m. D. t c đ c a photon gi m. II. PH N RIÊNG (thí sinh l a ch n ph n theo ban thí sinh đăng ký) 1. Ph n dành cho thí sinh đăng ký thi ban cơ b n Câu 41: M t sóng cơ lan truy n theo m t phương v i v n t c v = 0,4m/s. Phương trình sóng t i đi m O trên phương truy n π π sóng là u0 = 8cos ( t+ ) (cm). Phương trình sóng t i đi m M n m trư c đi m O theo phương truy n sóng và cách đi m 3 4 O m t kho ng 10 cm là Trang 4/20 - Mã đ thi 485
 5. π π π π A. uM = 8cos ( t− ) (cm). B. uM = 8cos( t+ ) (cm). 3 12 3 12 π π π π C. uM = 8cos ( t− ) (cm). D. uM = 8cos ( t+ ) (cm). 3 3 3 3 1 Câu 42: M t cu n dây có đi n tr r = 50 Ω , h s t c m L = (H) m c vào m ng đi n xoay chi u có t n s là 50 Hz. 2π H s công su t là A. 1,414. B. 1,000. C. 0,500. D. 0,707. Câu 43: Phát bi u nào sau đây đúng A. V n t c lan truy n c a sóng đi n t luôn b ng v n t c c a ánh sáng trong chân không, không ph thu c gì môi trư ng trong đó sóng lan truy n. B. Sóng đi n t ch lan truy n đư c trong m i trư ng v t ch t. C. Sóng đi n t luôn là sóng ngang và lan truy n đư c c trong môi trư ng v t ch t l n trong chân không D. Sóng đi n t có th là sóng ngang ho c là sóng d c. Câu 44: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Y-âng, ngu n phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ . Kho ng vân i đo đư c trên màn s tăng lên khi A. thay ánh sáng trên b ng ánh sáng khác có bươc sóng λ ' > λ . B. t nh ti n màn l i g n hai khe. C. tăng kho ng cách hai khe. D. đ t c h th ng vào môi trư ng có chi t su t l n hơn. Câu 45: Trong dao đ ng đi u hòa c a m t con l c lò xo, n u gi m kh i lư ng c a v t n ng 20% thì s l n dao đ ng c a con l c trong m t đơn v th i gian 5 5 A. gi m l n. B. gi m 5 l n. C. tăng l n. D. tăng 5 l n. 2 2 E0 Câu 46: M c năng lư ng En trong nguyên t hiđrô đư c xác đ nh En = (trong đó n là s nguyên dương, E0 là năng n2 lư ng ng v i tr ng thái cơ b n). Khi êlectron nh y t qu đ o th tư v qu đ o th hai thì nguyên t hiđrô phát ra b c x có bư c sóng λ0 . N u êlectron nh y t qu đ o th năm v qu đ o th ba thì bư c sóng c a b c x đư c phát ra s là 25λ 0 27λ0 675λ0 A. λ0 . B. . C. . D. . 28 20 256 Câu 47: Trong m t dao đ ng đi u hòa c a m t v t, luôn luôn có m t t s không đ i gi a gia t c và đ i lư ng nào sau đây ? A. Li đ . B. Chu kì. C. V n t c. D. Kh i lư ng. Câu 48: Trong đo n m ch ch ch a cu n dây thu n c m, k t lu n nào sau đây là đúng khi xét m i quan h v pha gi a hi u đi n th hai đ u cu n dây v i cư ng đ dòng đi n đi qua nó. A. Hi u đi n th tr pha hơn và vuông v i dòng đi n. B. Hi u đi n th cùng pha v i dòng đi n. C. Hi u đi n th ngư c pha v i dòng đi n. D. Hi u đi n th s m pha hơn và vuông pha v i dòng đi n. Câu 49: M t kim lo i có công thoát c a êlectron là 4,55 eV. Chi u t i kim lo i đó b c x đi n t I có t n s 1,05.1015 Hz; b c x đi n t II có bư c sóng 0,25 µm . Ch n đáp án đúng. A. B c x II không gây ra hi u ng quang đi n ngoài, b c x I có gây ra hi u ng quang đi n ngoài. B. C hai b c x đ u không gây hi u ng quang đi n ngoài. C. B c x I không gây hi u ng quang đi n ngoài, b c x II có gây ra hi u ng quang đi n ngoài. D. C hai b c x đ u gây hi u ng quang đi n ngoài. Câu 50: M t tia sáng tr ng chi u t i m t bên c a m t lăng kính thu tinh tam giác đ u. Tia ló màu vàng qua lăng kính có góc l ch c c ti u. Bi t chi t su t c a lăng kính đ i v i ánh sáng màu vàng, ánh sáng tím l n lư t là nv= 1,50 và nt = 1,52. Góc t o b i tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá tr x p x b ng A. 2,460. B. 1,570. C. 48,590. D. 1,750. 2. Ph n dành cho thí sinh đăng ký ban nâng cao Trang 5/20 - Mã đ thi 485
 6. 10 −3 Câu 51: M t t đi n có đi n dung C = F đư c n p m t lư ng đi n tích nh t đ nh. Sau đó n i hai b n t vào hai đ u 2π 1 m t cu n dây thu n c m có đ t c m L = H . B qua đi n tr dây n i. Th i gian ng n nh t (k t lúc n i) đ năng 5π lư ng t trư ng c a cu n dây b ng ba l n năng lư ng đi n trư ng trong t là 1 1 1 3 A. s. B. s. C. s. D. s. 300 60 100 400 Câu 52: Đ t đi n áp u = U0cosωt (U0 và ω không đ i) vào hai đ u đo n m ch RLC không phân nhánh. Bi t đ t c m và đi n dung đư c gi không đ i. Đi u ch nh tr s đi n tr R đ công su t tiêu th c a đo n m ch đ t c c đ i. Khi đó h s công su t c a đo n m ch b ng 2 A. 1,00. B. 0,50. C. D. 0,85. 2 Câu 53: M t khung dây c ng nh hình tam giác đ u c nh. T i ba đ nh khung có g n ba viên bi nh có cùng kh i lư ng m. Mômen quán tính c a h đ i v i tr c quay đi qua tâm đư ng tròn ngo i ti p O và vuông góc m t ph ng khung là 3 2 9 2 A. ma2. B. ma . C. ma . D. 3ma2 2 4 Câu 54: M t cái thư c đ ng ch t, ti t di n đ u, kh i lư ng m, dài l dao đ ng v i biên đ nh quanh tr c n m ngang đi qua m t đ u thư c. Chu kì dao đ ng c a thư c là l l 2l 2l A. T=2π . B. 2π . C. 2π . D. 2π . 6g 3g 3g g Câu 55: Cho v0 max là t c đ ban đ u c c đ i c a các quang êlectron. Bi t e = 1,6.10-19C. Dòng quang đi n qua t bào quang đi n b tri t tiêu trong trư ng h p nào sau đây? mv 2 0 max mv 2 0 max mv 2 0 max mv 2 0 max A. UAK > . B. UAK = . C. UAK > - . D. UAK = - . 2e 2e 2e e Câu 56: M t ch t đi m chuy n đ ng trên m t đư ng tròn bán kính r. T i th i đi m t, ch t đi m có v n t c dài, v n t c góc, gia t c hư ng tâm và đ ng lư ng l n lư t là v, ω, an và p. Bi u th c nào sau đây không ph i là mô men đ ng lư ng c a ch t đi m đ i v i tr c đi qua tâm quay, vuông góc v i m t ph ng qu đ o? 3 A. mrv. B. pr. C. m an r . D. mrω. Câu 57: M t bánh xe có đư ng kính 50cm quay nhanh d n đ u trong 4s v n t c góc tăng t 120vòng/phút lên 360vòng/phút. Gia t c hư ng tâm c a đi m M vành bánh xe sau khi tăng t c đư c 2 giây là A. 162,7 m/s2. B. 315,8 m/s2. C. 196,5 m/s2. D. 157,9 m/s2. Câu 58: Xét v t r n quay quanh m t tr c c đ nh. Ch n phát bi u sai ? A. cùng m t th i đi m, các đi m c a v t r n có cùng gia t c pháp tuy n. B. cùng m t th i đi m, các đi m c a v t r n có cùng gia t c góc. C. cùng m t th i đi m, các đi m c a v t r n có cùng t c đ góc. D. Trong cùng m t th i gian, các đi m c a v t r n quay đư c nh ng góc b ng nhau. Câu 59: Đĩa tròn đ ng ch t có tr c quay O, bán kính R, kh i lư ng m. M t s i dây không co dãn có kh i lư ng không đáng k qu n vào tr , đ u t do mang m t v t kh i lư ng b ng 2m (hình v ). B qua m i ma sát. Gia t c a c a v t tính theo gia t c rơi t do g là g 2g A. . B. 0,8g. C. . D. 0,75g. 3 3 Câu 60: Trên m t đư ng ray th ng n i gi a thi t b phát âm P và thi t b thu âm T, ngư i ta cho thi t b P phát âm có t n s không đ i. Khi P chuy n đ ng v i t c đ 20 m/s l i g n thi t b T đ ng yên thì thu đư c âm có t n s 1207Hz, khi P chuy n đ ng v i t c đ 20 m/s ra xa thi t b T đ ng yên thì thu đư c âm có t n s 1073Hz. T n s âm do thi t b P phát là A. 1173 Hz. B. 1138 Hz. C. 1225 Hz. D. 1120 Hz. ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- Trang 6/20 - Mã đ thi 485
 7. S GIÁO D C & ĐÀO T O HÀ N I Đ THI TH Đ I H C 2008 – 2009 Trư ng THPT Sóc Sơn Môn: V T LÝ (Th i gian làm bài 90 phút) Mã đ thi: 487 Đ có 50 câu g m 4 trang Câu 1. Hai ngu n sóng k t h p là hai ngu n sóng có cùng A. t n s , biên đ và đ l ch pha không đ i theo th i gian. B. t n s và đ l ch pha không đ i theo th i gian. C. t n s và biên đ . D. biên đ và đ l ch pha không đ i theo th i gian. Câu 2. Đ cao c a âm ph thu c y u t nào sau đây? A. Đ th dao đ ng c a ngu n âm. B. Đ đàn h i c a ngu n âm. C. Biên đ dao đ ng c a ngu n âm. D. T n s c a ngu n âm. Câu 3. Sóng d ng trên m t s i dây do s ch ng ch t c a hai sóng truy n theo chi u ngư c nhau: u1 = u0cos(kx + ωt) và u2 = u0cos(kx - ωt). Bi u th c nào sau đây bi u th sóng d ng trên dây y? A. u = 2u0sin(kx).cos(ωt). B. u = 2u0cos(kx).cos(ωt). C. u = u0sin(kx).cos(ωt). D. u = 2u0sin(kx - ωt). Câu 4. M t v t dao đ ng đi u hoà v i biên đ 4cm, c sau m t kho ng th i gian 1/4 giây thì đ ng năng l i b ng th năng. Quãng đư ng l n nh t mà v t đi đư c trong kho ng th i gian 1/6 giây là A. 8 cm. B. 6 cm. C. 2 cm. D. 4 cm. Câu 5. Dòng đi n xoay chi u là dòng đi n có A. chi u bi n thiên tu n hoàn theo th i gian. B. cư ng đ bi n thiên đi u hoà theo th i gian. C. chi u bi n thiên đi u hoà theo th i gian. D. cư ng đ bi n thiên theo th i gian. Câu 6. Trong m ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n đi n, b cu n c m có đ t c m thay đ i t 1 mH đ n 25 mH. Đ m ch ch b t đư c các sóng đi n t có bư c sóng t 120 m đ n 1200 m thì b t đi n ph i có đi n d ng bi n đ i t A. 16 pF đ n 160 nF. B. 4 pF đ n 16 pF. C. 4 pF đ n 400 pF. D. 400 pF đ n 160 nF. Câu 7. Ch n câu sai khi nói v sóng d ng x y ra trên s i dây. A. Kho ng th i gian gi a hai l n s i dây du i th ng là n a chu kỳ. B. Khi x y ra sóng d ng không có s truy n năng lư ng. C. Hai đi m đ i x ng v i nhau qua đi m nút luôn dao đ ng cùng pha. D. Kho ng cách gi a đi m nút và đi m b ng li n k là m t ph n tư bư c sóng. Câu 8. Ch n câu sai khi nói v sóng đi n t . A. Sóng đi n t có th nhi u x , ph n x , khúc x , giao thoa. B. Có thành ph n đi n và thành ph n t bi n thiên vuông pha v i nhau. C. Sóng đi n t là sóng ngang. D. Sóng đi n t mang năng lư ng. Câu 9. Đ t m t đi n áp xoay chi u có t n s f thay đ i vào hai đ u đo n m ch RLC n i ti p thì th y khi f1 = 40 Hz và f2 = 90 Hz thì đi n áp hi u d ng đ t vào đi n tr R như nhau. Đ x y ra c ng hư ng trong m ch thì t n s ph i b ng A. 130 Hz. B. 27,7 Hz. C. 60 Hz. D. 50 Hz. Câu 10. Khi t ng h p hai dao đ ng đi u hoà cùng phương cùng t n s có biên đ thành ph n a và 3 a đư c biên đ t ng h p là 2a. Hai dao đ ng thành ph n đó π π A. vuông pha v i nhau. B. cùng pha v i nhau. C. l ch pha . D. l ch pha . 3 6 Câu 11. M ch dao đ ng g m m t cu n dây thu n c m có đ t c m L = 4 mH và m t t đi n có đi n dung C = 9 F, l y π2 = 10. Th i gian ng n nh t k t lúc cư ng đ dòng đi n qua cu n dây c c đ i đ n lúc cư ng đ dòng đi n qua cu n dây có giá tr b ng n a giá tr c c đ i là A. 6.10-4 s. B. 2.10-4 s. C. 4.10-4 s. D. 3.10-3 s. Trang 7/20 - Mã đ thi 485
 8. Câu 12. M t sóng cơ h c có biên đ A, bư c sóng λ. V n t c dao đ ng c c đ i c a ph n t môi trư ng b ng 3 l n t c đ truy n sóng khi A. λ = 2πA/3. B. λ = 2πA. C. λ = 3πA/4. D. λ = 3πA/2. Câu 13. M t con l c lò xo treo th ng đ ng g m v t có kh i lư ng 250 g và m t lò xo nh có đ c Mã 100 ng đ 487 N/m. Kích thích cho v t dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 5 cm. Th i gian lò xo b giãn trong m t chu kì là π π π π A. ( s) . B. ( s) . C. (s ) . D. (s) . 10 15 5 30 π π π Câu 14. M t sóng cơ h c lan truy n trong m t môi trư ng v i phương trình u = 2 cos t − x + cm .  3 12 6 Trong đó x tính b ng mét(m), t tính b ng giây(s). T c đ lan truy n sóng là A. 4 cm/s. B. 2 m/s. C. 400 cm/s. D. 2 cm/s. Câu 15. Hi n tư ng c ng hư ng th hi n càng rõ nét khi A. biên đ c a l c cư ng b c nh . B. đ nh t c a môi trư ng càng l n. C. t n s c a l c cư ng b c l n. D. l c c n, ma sát c a môi trư ng nh . Câu 16. Trong m ch dao đ ng LC, hi u đi n th gi a hai b n t và cư ng đ dòng đi n ch y qua cu n dây bi n thiên đi u hoà A. khác t n s và cùng pha. B. cùng t n s và ngư c pha. C. cùng t n s và vuông pha. D. cùng t n s và cùng pha. Câu 17. Đ t đi n áp xoay chi u có tr hi u d ng U = 120 V t n s f = 60 Hz vào hai đ u m t bóng đèn huỳnh quang. Bi t đèn ch sáng lên khi đi n áp đ t vào đèn không nh hơn 60 2 V. T s th i gian đèn sáng và đèn t t trong 30 phút là A. 3 l n. B. 1/3 l n. C. 2 l n. D. 0,5 l n. Câu 18. Phát bi u nào sau đây v đ ng năng và th năng trong dao đ ng đi u hoà là không đúng? A. Th năng đ t giá tr c c ti u khi gia t c c a v t đ t giá tr c c ti u. B. Đ ng năng đ t giá tr c c đ i khi v t chuy n đ ng qua v trí cân b ng. C. Th năng đ t giá tr c c đ i khi t c đ c a v t đ t giá tr c c đ i. D. Đ ng năng đ t giá tr c c ti u khi v t m t trong hai v trí biên. Câu 19. Đ chu kì con l c đơn tăng thêm 5 % thì ph i tăng chi u dài nó thêm A. 10,25 %. B. 5,75%. C. 2,25%. D. 25%. Câu 20. Trong dao đ ng đi u hoà, gia t c bi n đ i A. tr pha π/2 so v i li đ . B. cùng pha v i so v i li đ . C. ngư c pha v i v n t c. D. s m pha π/2 so v i v n t c. Câu 21. Chi u m t tia sáng tr ng vào m t lăng kính có góc chi t quang A = 40 dư i góc t i h p. Bi t chi t su t c a lăng kính đ i v i ánh sáng đ và tím l n lư t là 1,62 và 1,68. Đ r ng góc quang ph c a tia sáng đó sau khi ló kh i lăng kính là A. 0,0150. B. 0,240. C. 0,24 rad. D. 0,015 rad. Câu 22. Ch n phương án sai. A. Các khí hay hơi áp su t th p khi b kích thích phát sáng s b c x quang ph v ch phát x . B. Quang ph không ph thu c vào tr ng thái t n t i c a các ch t. C. Quang ph v ch phát x là quang ph g m nh ng v ch màu riêng r n m trên m t n n t i. D. Quang ph v ch c a các nguyên t hoá h c khác nhau là không gi ng nhau. Câu 23. Đ t đi n áp xoay chi u u =U0 cosωt vào hai đ u m ch R, L, C trong đó ch có R thay đ i đư c. Đi u ch nh R đ công su t tiêu th trên m ch là c c đ i, lúc đó h s công su t đo n m ch b ng A. 0,71. B. 0,85. C. 1. D. 0,51. Câu 24. Tính ch t quan tr ng nh t c a tia Rơnghen đ phân bi t nó v i tia t ngo i và tia h ng ngo i là A. tác d ng m nh lên kính nh. B. gây ion hoá các ch t khí. C. kh năng đâm xuyên l n. D. làm phát quang nhi u ch t. Trang 8/20 - Mã đ thi 485
 9. Câu 25. Chi u đ ng th i hai b c x đơn s c có bư c sóng 0,4 µm; 0,48 µm vào hai khe c a thí nghi m Iâng. Bi t kho ng cách gi a hai khe là 1,2 mm, kho ng cách t hai khe t i màn là 3 m. Kho ng cách t vân trung tâm t i v trí g n nh t có màu cùng màu v i vân sáng trung tâm là A. 6 mm. B. 24 mm. C. 8 mm. D. 12 mm. Câu 26. M t ngu n sáng đi m phát ra đ ng th i m t b c x đơn s c màu đ bư c sóng λ1 = 640 nm và m t b c x màu l c, chi u sáng khe Y-âng . Trên màn quan sát, ngư i ta th y gi a hai vân sáng cùng màu v i vân chính gi a có 7 vân màu l c thì s vân màu đ gi a hai vân sáng nói trên là A. 4. B. 6. C. 5. D. 7. Mã đ 487 Câu 27. Đ i v i máy phát đi n xoay chi u m t pha có p c p c c, rôto quay n vòng/phút thì t n s dòng đi n f (Hz) do máy này phát ra tính b ng công th c 60n np p A. f = . B. f = np. C. f = . D. f = . p 60 n Câu 28. Trong vi c truy n t i đi n năng, đ gi m công su t tiêu hao trên đư ng dây k l n thì ph i A. gi m hi u đi n th k l n. B. tăng hi u đi n th k l n. C. gi m hi u đi n th k l n. D. tăng hi u đi n th k l n. Câu 29. Trong thí nghi m Iâng. Cho a = 1,2 mm; D = 2,4 m. Ngư i ta đo đư c kho ng cách t vân sáng b c 2 đ n vân sáng b c 5 cùng v m t phía so v i vân sáng trung tâm là 4,5 mm. Ngu n sáng đơn s c s d ng có bư c sóng λ là A. 0,45 µm. B. 7,50 µm. C. 0,75 µm. D. 0,50 µm. Câu 30. Trong quang ph v ch c a nguyên t hiđrô, v ch ng v i bư c sóng dài nh t trong dãy Lai-man λ1= 0,1216 m và v ch ng v i s chuy n êlectrôn t qu đ o M v qu đ o K có bư c sóng λ2 = 0,1026 m. Bư c sóng dài nh t trong dãy Ban-me là A. 0,4385 m. B. 0,5837 m. C. 0,6212 m. D. 0,6566 m. Câu 31. Hai cu n dây (R1, L1) và (R2, L2) m c n i ti p nhau và đ t vào hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng U. G i U1 và U2 là hi u đi n th hi u d ng c a cu n m t và cu n hai. Đi u ki n đ U = U1 + U2 là L1 L2 L1 L2 A. L1.L2 = R1.R2. B. L1 + L2 = R1 + R2. C. = . D. = . R1 R2 R2 R1 Câu 32. M t v t dao đ ng t t d n ch m. C sau m i chu kì, biên đ gi m 3%. Ph n năng lư ng c a con l c b m t đi trong m t dao đ ng toàn ph n là A. ≈ 6%. B. ≈ 3%. C. ≈ 94%. D. ≈ 9%. Câu 33. S phát sáng c a ngu n nào dư i đây là s phát quang? A. Bóng đèn xe máy. B. Ngôi sao băng. C. Hòn than h ng. D. Đèn LED. Câu 34. M t ch t có kh năng phát quang ánh sáng màu đ và màu l c. N u dùng tia t ngo i đ kích thích s phát quang c a ch t đó thì ánh sáng phát quang có th có màu nào? A. Màu lam. B. Màu đ . C. Màu vàng. D. Màu l c. Câu 35. M t kim lo i đư c đ t cô l p v đi n, có gi i h n quang đi n là λO = 0,6 µm. Chi u m t chùm tia t ngo i có bư c sóng λ = 0,2 µm vào b m t c a kim lo i đó. Xác đ nh đi n th c c đ i c a kim lo i nói trên. A. 4,14 V. B. 1,12 V. C. 3,02 V. D. 2,14 V. Câu 36. Kim lo i dùng làm catôt c a m t t bào quang đi n có công thoát electron A0 = 2,2 eV. Chi u vào catôt m t b c x đi n t thì x y ra quang đi n. Mu n tri t tiêu dòng quang đi n bão hoà ngư i ta ph i đ t vào Anôt và Catôt m t hi u đi n th hãm Uh = 0,4 V. Cho e = 1,6.10-19C; h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. Gi i h n quang đi n c a Catôt và bư c sóng b c x kích thích là A. λ0 = 0,650 m; λ = 0,602 m. B. λ0 = 0,565 m; λ = 0,602 m. C. λ0 = 0,650 m; λ = 0,478 m. D. λ0 = 0,565 m; λ = 0,478 m. Câu 37. Hi u đi n th gi a an t và cat t c a t bào quang đi n v a đ đ tri t tiêu dòng quang đi n không ph thu c vào y u t nào sau đây? A. T n s c a ánh sáng kích thích. B. Cư ng đ chùm sáng kích thích. C. Bư c sóng c a ánh sáng kích thích. D. B n ch t kim lo i làm cat t. Câu 38. Trong m ch đi n xoay chi u RLC không phân nhánh có ZL>ZC. N u tăng t n s dòng đi n thì Trang 9/20 - Mã đ thi 485
 10. A. c m kháng gi m. B. cư ng đ hi u d ng không đ i. C. đ l ch pha c a đi n áp so v i dòng đi n tăng. D. dung kháng tăng. Câu 39. Hãy xác đ nh tr ng thái kích thích cao nh t c a các nguyên t hiđrô trong trư ng h p ngư i ta ch thu đư c 9 v ch quang ph phát x c a nguyên t hiđrô. A. Tr ng thái O. B. Tr ng thái N. C. Tr ng thái L. D. Tr ng thái M. Câu 40. M t đ ng cơ không đ ng b ba pha m c theo ki u hình sao. Bi t đi n áp dây là 381 V, cư ng đ dòng Id = 20 A và h s công su t m i cu n dây trong đ ng cơ là 0,80. Công su t tiêu th c a đ ng cơ là A. 3 520 W. B. 6 080 W. C. 10 560 W. D. 18 240 W. Câu 41. M t con l c đơn đư c treo trong m t thang máy. G i T là chu kì dao đ ng c a con l c khi thang Mã đ 487 máy đ ng yên, T' là chu kì dao đ ng c a con l c khi thang máy đi lên nhanh d n đ u v i gia t c g/10, ta có 11 11 10 9 A. T' = T . B. T' = T . C. T' = T . D. T' = T . 10 9 11 11 Câu 42. T ngu n S phát ra âm có công su t P không đ i và truy n v m i phương như nhau.Cư ng đ âm chu n I0 =10-12 W/m2. T i đi m A cách S m t đo n R1 = 1m , m c cư ng đ âm là L1 = 70 dB. T i đi m B cách S m t đo n R2 = 10 m , m c cư ng đ âm là A. 70 dB. B. Thi u d ki n đ xác đ nh. C. 7 dB. D. 50 dB. Câu 43. Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t nư c hai ngu n k t h p A, B cách nhau 12,5 cm dao đ ng ngư c pha v i t n s 10 Hz. T c đ truy n sóng trên m t nư c là 20 cm/s. S vân dao đ ng c c đ i trên m t nư c là A. 13. B. 15. C. 12. D. 11. Câu 44. Bư c sóng ng n nh t c a tia X mà m t ng Rơnghen có th phát ra là 1A0 . Hi u đi n th gi a anôt và catôt c a ng rơn ghen là A. 1,24 kV. B. 12,42 kV. C. 10,00 kV. D. 124,10 kV. Câu 45. M t s i dây đàn h i đư c treo th ng đ ng vào m t đi m c đ nh. Ngư i ta t o ra sóng d ng trên f2 dây v i t n s bé nh t là f1. Đ l i có sóng d ng, ph i tăng t n s t i thi u đ n giá tr f2. T s b ng f1 A. 4. B. 3. C. 6. D. 2. Câu 46. Tính ch t nào sau đây không có chung tia h ng ngo i và t ngo i A. đ u gây ra hi n tư ng quang đi n ngoài. B. đ u có tác d ng nhi t. C. là các b c x không nhìn th y. D. đ u có b n ch t là sóng đi n t . 10−4 Câu 47. M ch đi n (hình v ) có R=100 3 Ω ; C = F . Khi đ t vào AB m t đi n áp xoay chi u có t n s 2π π f = 50 Hz thì uAB và uAM l ch pha nhau . Giá tr L là 3 1 3 A. L = H. B. L = H. π π 3 2 C. L= H . D. L = H. π π Câu 48. M t v t treo vào lò xo làm nó giãn ra 4cm. L y π2 = 10, cho g = 10m/s2. T n s dao đ ng c a v t là A. 2,5Hz. B. 5,0Hz. C. 4,5Hz. D. 2,0Hz. Câu 49. Đ duy trì dao đ ng cho m t cơ h ta ph i A. làm nh n, bôi trơn đ gi m ma sát. B. tác d ng vào nó m t l c không đ i theo th i gian. C. tác d ng lên h m t ngo i l c tu n hoàn. D. cho h dao đ ng v i biên đ nh đ gi m ma sát. Câu 50. Tai ta c m nh n đư c âm thanh khác bi t c a các n t nh c Đô, Rê. Mi, Fa, Sol, La, Si khi chúng phát ra t m t nh c c nh t đ nh là do các âm thanh này có A. biên đ âm khác nhau. B. cư ng đ âm khác nhau. C. t n s âm khác nhau. D. âm s c khác nhau. Trang 10/20 - Mã đ thi 485
 11. ---------------------- Mã đ thi: 487------------------- Mã đ 487 Trang 11/20 - Mã đ thi 485
 12. S GIÁO D C & ĐÀO T O HÀ N I Đ THI TH Đ I H C 2008 – 2009 Trư ng THPT Sóc Sơn Môn: V T LÝ (Th i gian làm bài 90 phút) Mã đ thi: 403 Đ có 50 câu g m 4 trang Câu 1. Trong quang ph v ch c a nguyên t hiđrô, v ch ng v i bư c sóng dài nh t trong dãy Lai-man λ1= 0,1216 m và v ch ng v i s chuy n êlectrôn t qu đ o M v qu đ o K có bư c sóng λ2 = 0,1026 m. Bư c sóng dài nh t trong dãy Ban-me là A. 0,6212 m. B. 0,6566 m. C. 0,5837 m. D. 0,4385 m. Câu 2. M t đ ng cơ không đ ng b ba pha m c theo ki u hình sao. Bi t đi n áp dây là 381 V, cư ng đ dòng Id = 20 A và h s công su t m i cu n dây trong đ ng cơ là 0,80. Công su t tiêu th c a đ ng cơ là A. 3 520 W. B. 10 560 W. C. 6 080 W. D. 18 240 W. Câu 3. Hãy xác đ nh tr ng thái kích thích cao nh t c a các nguyên t hiđrô trong trư ng h p ngư i ta ch thu đư c 9 v ch quang ph phát x c a nguyên t hiđrô. A. Tr ng thái O. B. Tr ng thái M. C. Tr ng thái N. D. Tr ng thái L. Câu 4. Hai cu n dây (R1, L1) và (R2, L2) m c n i ti p nhau và đ t vào hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng U. G i U1 và U2 là hi u đi n th hi u d ng c a cu n m t và cu n hai. Đi u ki n đ U = U1 + U2 là L1 L2 L1 L2 A. L1.L2 = R1.R2. B. = . C. L1 + L2 = R1 + R2. D. = . R2 R1 R1 R2 Câu 5. Trong m ch đi n xoay chi u RLC không phân nhánh có ZL>ZC. N u tăng t n s dòng đi n thì A. cư ng đ hi u d ng không đ i. B. c m kháng gi m. C. đ l ch pha c a đi n áp so v i dòng đi n tăng. D. dung kháng tăng. Câu 6. Trong thí nghi m Iâng. Cho a = 1,2 mm; D = 2,4 m. Ngư i ta đo đư c kho ng cách t vân sáng b c 2 đ n vân sáng b c 5 cùng v m t phía so v i vân sáng trung tâm là 4,5 mm. Ngu n sáng đơn s c s d ng có bư c sóng λ là A. 0,50 µm. B. 0,75 µm. C. 7,50 µm. D. 0,45 µm. Câu 7. Ch n phương án sai. A. Các khí hay hơi áp su t th p khi b kích thích phát sáng s b c x quang ph v ch phát x . B. Quang ph v ch c a các nguyên t hoá h c khác nhau là không gi ng nhau. C. Quang ph không ph thu c vào tr ng thái t n t i c a các ch t. D. Quang ph v ch phát x là quang ph g m nh ng v ch màu riêng r n m trên m t n n t i. Câu 8. M t kim lo i đư c đ t cô l p v đi n, có gi i h n quang đi n là λO = 0,6 µm. Chi u m t chùm tia t ngo i có bư c sóng λ = 0,2 µm vào b m t c a kim lo i đó. Xác đ nh đi n th c c đ i c a kim lo i nói trên. A. 2,14 V. B. 4,14 V. C. 3,02 V. D. 1,12 V. Câu 9. Chi u m t tia sáng tr ng vào m t lăng kính có góc chi t quang A = 40 dư i góc t i h p. Bi t chi t su t c a lăng kính đ i v i ánh sáng đ và tím l n lư t là 1,62 và 1,68. Đ r ng góc quang ph c a tia sáng đó sau khi ló kh i lăng kính là A. 0,0150. B. 0,015 rad. C. 0,24 rad. D. 0,240. Câu 10. Hi u đi n th gi a an t và cat t c a t bào quang đi n v a đ đ tri t tiêu dòng quang đi n không ph thu c vào y u t nào sau đây? A. Cư ng đ chùm sáng kích thích. B. Bư c sóng c a ánh sáng kích thích. C. B n ch t kim lo i làm cat t. D. T n s c a ánh sáng kích thích. Câu 11. S phát sáng c a ngu n nào dư i đây là s phát quang? A. Ngôi sao băng. B. Đèn LED. C. Bóng đèn xe máy. D. Hòn than h ng. Câu 12. Tính ch t quan tr ng nh t c a tia Rơnghen đ phân bi t nó v i tia t ngo i và tia h ng ngo i là A. kh năng đâm xuyên l n. B. làm phát quang nhi u ch t. C. tác d ng m nh lên kính nh. D. gây ion hoá các ch t khí. Câu 13. M t ch t có kh năng phát quang ánh sáng màu đ và màu l c. N u dùng tia t ngo i đ kích thích s phát quang c a ch t đó thì ánh sáng phát quang có th có màu nào? Trang 12/20 - Mã đ thi 485
 13. A. Màu vàng. B. Màu lam. C. Màu đ . D. Màu l c. Câu 14. Chi u đ ng th i hai b c x đơn s c có bư c sóng 0,4 µm; 0,48 µm vào hai khe c a thí nghi m Iâng. Mã đ 403 Bi t kho ng cách gi a hai khe là 1,2 mm, kho ng cách t hai khe t i màn là 3 m. Kho ng cách t vân trung tâm t i v trí g n nh t có màu cùng màu v i vân sáng trung tâm là A. 8 mm. B. 12 mm. C. 24 mm. D. 6 mm. Câu 15. Đ t đi n áp xoay chi u u =U0 cosωt vào hai đ u m ch R, L, C trong đó ch có R thay đ i đư c. Đi u ch nh R đ công su t tiêu th trên m ch là c c đ i, lúc đó h s công su t đo n m ch b ng A. 0,51. B. 1. C. 0,85. D. 0,71. Câu 16. Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t nư c hai ngu n k t h p A, B cách nhau 12,5 cm dao đ ng ngư c pha v i t n s 10 Hz. T c đ truy n sóng trên m t nư c là 20 cm/s. S vân dao đ ng c c đ i trên m t nư c là A. 13. B. 12. C. 11. D. 15. Câu 17. Đ i v i máy phát đi n xoay chi u m t pha có p c p c c, rôto quay n vòng/phút thì t n s dòng đi n f (Hz) do máy này phát ra tính b ng công th c p 60n np A. f = . B. f = . C. f = . D. f = np. n p 60 Câu 18. Trong vi c truy n t i đi n năng, đ gi m công su t tiêu hao trên đư ng dây k l n thì ph i A. gi m hi u đi n th k l n. B. tăng hi u đi n th k l n. C. gi m hi u đi n th k l n. D. tăng hi u đi n th k l n. Câu 19. Kim lo i dùng làm catôt c a m t t bào quang đi n có công thoát electron A0 = 2,2 eV. Chi u vào catôt m t b c x đi n t thì x y ra quang đi n. Mu n tri t tiêu dòng quang đi n bão hoà ngư i ta ph i đ t vào Anôt và Catôt m t hi u đi n th hãm Uh = 0,4 V. Cho e = 1,6.10-19C; h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. Gi i h n quang đi n c a Catôt và bư c sóng b c x kích thích là A. λ0 = 0,650 m; λ = 0,602 m. B. λ0 = 0,650 m; λ = 0,478 m. C. λ0 = 0,565 m; λ = 0,478 m. D. λ0 = 0,565 m; λ = 0,602 m. Câu 20. T ngu n S phát ra âm có công su t P không đ i và truy n v m i phương như nhau.Cư ng đ âm chu n I0 =10-12 W/m2. T i đi m A cách S m t đo n R1 = 1m , m c cư ng đ âm là L1 = 70 dB. T i đi m B cách S m t đo n R2 = 10 m , m c cư ng đ âm là A. 70 dB. B. 50 dB. C. Thi u d ki n đ xác đ nh. D. 7 dB. Câu 21. Đ chu kì con l c đơn tăng thêm 5 % thì ph i tăng chi u dài nó thêm A. 10,25 %. B. 5,75%. C. 2,25%. D. 25%. Câu 22. Hai ngu n sóng k t h p là hai ngu n sóng có cùng A. t n s và biên đ . B. t n s và đ l ch pha không đ i theo th i gian. C. t n s , biên đ và đ l ch pha không đ i theo th i gian. D. biên đ và đ l ch pha không đ i theo th i gian. Câu 23. Phát bi u nào sau đây v đ ng năng và th năng trong dao đ ng đi u hoà là không đúng? A. Th năng đ t giá tr c c ti u khi gia t c c a v t đ t giá tr c c ti u. B. Đ ng năng đ t giá tr c c ti u khi v t m t trong hai v trí biên. C. Đ ng năng đ t giá tr c c đ i khi v t chuy n đ ng qua v trí cân b ng. D. Th năng đ t giá tr c c đ i khi t c đ c a v t đ t giá tr c c đ i. Câu 24. Sóng d ng trên m t s i dây do s ch ng ch t c a hai sóng truy n theo chi u ngư c nhau: u1 = u0cos(kx + ωt) và u2 = u0cos(kx - ωt). Bi u th c nào sau đây bi u th sóng d ng trên dây y? A. u = u0sin(kx).cos(ωt). B. u = 2u0sin(kx).cos(ωt). C. u = 2u0sin(kx - ωt). D. u = 2u0cos(kx).cos(ωt). Câu 25. M t sóng cơ h c có biên đ A, bư c sóng λ. V n t c dao đ ng c c đ i c a ph n t môi trư ng b ng 3 l n t c đ truy n sóng khi A. λ = 2πA/3. B. λ = 2πA. C. λ = 3πA/4. D. λ = 3πA/2. Câu 26. Đ cao c a âm ph thu c y u t nào sau đây? A. Đ th dao đ ng c a ngu n âm. B. Đ đàn h i c a ngu n âm. Trang 13/20 - Mã đ thi 485
 14. C. Biên đ dao đ ng c a ngu n âm. D. T n s c a ngu n âm. Câu 27. Dòng đi n xoay chi u là dòng đi n có A. cư ng đ bi n thiên theo th i gian. B. chi u bi n thiên tu n hoàn theo th i gian. Mã đ 403 C. cư ng đ bi n thiên đi u hoà theo th i gian. D. chi u bi n thiên đi u hoà theo th i gian. Câu 28. M t con l c lò xo treo th ng đ ng g m v t có kh i lư ng 250 g và m t lò xo nh có đ c ng 100 N/m. Kích thích cho v t dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 5 cm. Th i gian lò xo b giãn trong m t chu kì là π π π π A. (s) . B. ( s) . C. ( s) . D. (s ) . 30 15 10 5 Câu 29. Đ t đi n áp xoay chi u có tr hi u d ng U = 120 V t n s f = 60 Hz vào hai đ u m t bóng đèn huỳnh quang. Bi t đèn ch sáng lên khi đi n áp đ t vào đèn không nh hơn 60 2 V. T s th i gian đèn sáng và đèn t t trong 30 phút là A. 2 l n. B. 1/3 l n. C. 0,5 l n. D. 3 l n. Câu 30. Khi t ng h p hai dao đ ng đi u hoà cùng phương cùng t n s có biên đ thành ph n a và 3 a đư c biên đ t ng h p là 2a. Hai dao đ ng thành ph n đó π π A. l ch pha . B. cùng pha v i nhau. C. vuông pha v i nhau. D. l ch pha . 6 3 Câu 31. Đ t m t đi n áp xoay chi u có t n s f thay đ i vào hai đ u đo n m ch RLC n i ti p thì th y khi f1 = 40 Hz và f2 = 90 Hz thì đi n áp hi u d ng đ t vào đi n tr R như nhau. Đ x y ra c ng hư ng trong m ch thì t n s ph i b ng A. 27,7 Hz. B. 130 Hz. C. 50 Hz. D. 60 Hz. Câu 32. Hi n tư ng c ng hư ng th hi n càng rõ nét khi A. đ nh t c a môi trư ng càng l n. B. l c c n, ma sát c a môi trư ng nh . C. biên đ c a l c cư ng b c nh . D. t n s c a l c cư ng b c l n. Câu 33. Ch n câu sai khi nói v sóng d ng x y ra trên s i dây. A. Hai đi m đ i x ng v i nhau qua đi m nút luôn dao đ ng cùng pha. B. Kho ng th i gian gi a hai l n s i dây du i th ng là n a chu kỳ. C. Kho ng cách gi a đi m nút và đi m b ng li n k là m t ph n tư bư c sóng. D. Khi x y ra sóng d ng không có s truy n năng lư ng. π π π Câu 34. M t sóng cơ h c lan truy n trong m t môi trư ng v i phương trình u = 2 cos t − x + cm .  3 12 6 Trong đó x tính b ng mét(m), t tính b ng giây(s). T c đ lan truy n sóng là A. 2 m/s. B. 4 cm/s. C. 2 cm/s. D. 400 cm/s. Câu 35. Ch n câu sai khi nói v sóng đi n t . A. Có thành ph n đi n và thành ph n t bi n thiên vuông pha v i nhau. B. Sóng đi n t mang năng lư ng. C. Sóng đi n t có th nhi u x , ph n x , khúc x , giao thoa. D. Sóng đi n t là sóng ngang. Câu 36. Trong m ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n đi n, b cu n c m có đ t c m thay đ i t 1 mH đ n 25 mH. Đ m ch ch b t đư c các sóng đi n t có bư c sóng t 120 m đ n 1200 m thì b t đi n ph i có đi n d ng bi n đ i t A. 400 pF đ n 160 nF. B. 4 pF đ n 400 pF. C. 16 pF đ n 160 nF. D. 4 pF đ n 16 pF. Câu 37. M ch dao đ ng g m m t cu n dây thu n c m có đ t c m L = 4 mH và m t t đi n có đi n dung C = 9 F, l y π2 = 10. Th i gian ng n nh t k t lúc cư ng đ dòng đi n qua cu n dây c c đ i đ n lúc cư ng đ dòng đi n qua cu n dây có giá tr b ng n a giá tr c c đ i là A. 6.10-4 s. B. 2.10-4 s. C. 3.10-3 s. D. 4.10-4 s. Câu 38. Trong m ch dao đ ng LC, hi u đi n th gi a hai b n t và cư ng đ dòng đi n ch y qua cu n dây bi n thiên đi u hoà A. khác t n s và cùng pha. B. cùng t n s và cùng pha. Trang 14/20 - Mã đ thi 485
 15. C. cùng t n s và ngư c pha. D. cùng t n s và vuông pha. Câu 39. Trong dao đ ng đi u hoà, gia t c bi n đ i A. s m pha π/2 so v i v n t c. B. tr pha π/2 so v i li đ . C. cùng pha v i so v i li đ . D. ngư c pha v i v n t c. Câu 40. M t v t dao đ ng đi u hoà v i biên đ 4cm, c sau m t kho ng th i gian 1/4 giây thì đ ng năng l i b ng th năng. Quãng đư ng l n nh t mà v t đi đư c trong kho ng th i gian 1/6 giây là Mã đ 403 A. 2 cm. B. 4 cm. C. 6 cm. D. 8 cm. Câu 41. Đ duy trì dao đ ng cho m t cơ h ta ph i A. làm nh n, bôi trơn đ gi m ma sát. B. tác d ng vào nó m t l c không đ i theo th i gian. C. tác d ng lên h m t ngo i l c tu n hoàn. D. cho h dao đ ng v i biên đ nh đ gi m ma sát. Câu 42. M t s i dây đàn h i đư c treo th ng đ ng vào m t đi m c đ nh. Ngư i ta t o ra sóng d ng trên f2 dây v i t n s bé nh t là f1. Đ l i có sóng d ng, ph i tăng t n s t i thi u đ n giá tr f2. T s b ng f1 A. 2. B. 3. C. 4. D. 6. Câu 43. M t con l c đơn đư c treo trong m t thang máy. G i T là chu kì dao đ ng c a con l c khi thang máy đ ng yên, T' là chu kì dao đ ng c a con l c khi thang máy đi lên nhanh d n đ u v i gia t c g/10, ta có 10 11 11 9 A. T' = T . B. T' = T . C. T' = T . D. T' = T . 11 9 10 11 Câu 44. M t ngu n sáng đi m phát ra đ ng th i m t b c x đơn s c màu đ bư c sóng λ1 = 640 nm và m t b c x màu l c, chi u sáng khe Y-âng . Trên màn quan sát, ngư i ta th y gi a hai vân sáng cùng màu v i vân chính gi a có 7 vân màu l c thì s vân màu đ gi a hai vân sáng nói trên là A. 6. B. 4. C. 5. D. 7. Câu 45. Tai ta c m nh n đư c âm thanh khác bi t c a các n t nh c Đô, Rê. Mi, Fa, Sol, La, Si khi chúng phát ra t m t nh c c nh t đ nh là do các âm thanh này có A. âm s c khác nhau. B. cư ng đ âm khác nhau. C. t n s âm khác nhau. D. biên đ âm khác nhau. 10−4 Câu 46. M ch đi n (hình v ) có R=100 3 Ω ; C = F . Khi đ t vào AB m t đi n áp xoay chi u có t n s 2π π f = 50 Hz thì uAB và uAM l ch pha nhau . Giá tr L là 3 3 2 A. L = H. B. L = H. π π 3 1 C. L= H . D. L = H. π π Câu 47. Bư c sóng ng n nh t c a tia X mà m t ng Rơnghen có th phát ra là 1A0 . Hi u đi n th gi a anôt và catôt c a ng rơn ghen là A. 124,10 kV. B. 12,42 kV. C. 10,00 kV. D. 1,24 kV. Câu 48. Tính ch t nào sau đây không có chung tia h ng ngo i và t ngo i A. đ u gây ra hi n tư ng quang đi n ngoài. B. đ u có b n ch t là sóng đi n t . C. là các b c x không nhìn th y. D. đ u có tác d ng nhi t. Câu 49. M t v t dao đ ng t t d n ch m. C sau m i chu kì, biên đ gi m 3%. Ph n năng lư ng c a con l c b m t đi trong m t dao đ ng toàn ph n là A. ≈ 94%. B. ≈ 6%. C. ≈ 3%. D. ≈ 9%. 2 2 Câu 50. M t v t treo vào lò xo làm nó giãn ra 4cm. L y π = 10, cho g = 10m/s . T n s dao đ ng c a v t là A. 2,5Hz. B. 5,0Hz. C. 4,5Hz. D. 2,0Hz. ---------------------- Mã đ thi: 403------------------- Trang 15/20 - Mã đ thi 485
 16. S GIÁO D C & ĐÀO T O HÀ N I Đ THI TH Đ I H C 2008 – 2009 Trư ng THPT Sóc Sơn Môn: V T LÝ (Th i gian làm bài 90 phút) Mã đ thi: 478 Đ có 50 câu g m 4 trang Câu 1. Đ chu kì con l c đơn tăng thêm 5 % thì ph i tăng chi u dài nó thêm A. 10,25 %. B. 5,75%. C. 2,25%. D. 25%. Câu 2. Hai ngu n sóng k t h p là hai ngu n sóng có cùng A. t n s và biên đ . B. t n s và đ l ch pha không đ i theo th i gian. C. t n s , biên đ và đ l ch pha không đ i theo th i gian. D. biên đ và đ l ch pha không đ i theo th i gian. Câu 3. Phát bi u nào sau đây v đ ng năng và th năng trong dao đ ng đi u hoà là không đúng? A. Th năng đ t giá tr c c ti u khi gia t c c a v t đ t giá tr c c ti u. B. Đ ng năng đ t giá tr c c ti u khi v t m t trong hai v trí biên. C. Đ ng năng đ t giá tr c c đ i khi v t chuy n đ ng qua v trí cân b ng. D. Th năng đ t giá tr c c đ i khi t c đ c a v t đ t giá tr c c đ i. Câu 4. Sóng d ng trên m t s i dây do s ch ng ch t c a hai sóng truy n theo chi u ngư c nhau: u1 = u0cos(kx + ωt) và u2 = u0cos(kx - ωt). Bi u th c nào sau đây bi u th sóng d ng trên dây y? A. u = u0sin(kx).cos(ωt). B. u = 2u0sin(kx).cos(ωt). C. u = 2u0sin(kx - ωt). D. u = 2u0cos(kx).cos(ωt). Câu 5. M t sóng cơ h c có biên đ A, bư c sóng λ. V n t c dao đ ng c c đ i c a ph n t môi trư ng b ng 3 l n t c đ truy n sóng khi A. λ = 2πA/3. B. λ = 2πA. C. λ = 3πA/4. D. λ = 3πA/2. Câu 6. Đ cao c a âm ph thu c y u t nào sau đây? A. Đ th dao đ ng c a ngu n âm. B. Đ đàn h i c a ngu n âm. C. Biên đ dao đ ng c a ngu n âm. D. T n s c a ngu n âm. Câu 7. Dòng đi n xoay chi u là dòng đi n có A. cư ng đ bi n thiên theo th i gian. B. chi u bi n thiên tu n hoàn theo th i gian. C. cư ng đ bi n thiên đi u hoà theo th i gian. D. chi u bi n thiên đi u hoà theo th i gian. Câu 8. M t con l c lò xo treo th ng đ ng g m v t có kh i lư ng 250 g và m t lò xo nh có đ c ng 100 N/m. Kích thích cho v t dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 5 cm. Th i gian lò xo b giãn trong m t chu kì là π π π π A. (s) . B. ( s) . C. ( s) . D. (s ) . 30 15 10 5 Câu 9. Đ t đi n áp xoay chi u có tr hi u d ng U = 120 V t n s f = 60 Hz vào hai đ u m t bóng đèn huỳnh quang. Bi t đèn ch sáng lên khi đi n áp đ t vào đèn không nh hơn 60 2 V. T s th i gian đèn sáng và đèn t t trong 30 phút là A. 2 l n. B. 1/3 l n. C. 0,5 l n. D. 3 l n. Câu 10. Khi t ng h p hai dao đ ng đi u hoà cùng phương cùng t n s có biên đ thành ph n a và 3 a đư c biên đ t ng h p là 2a. Hai dao đ ng thành ph n đó π π A. l ch pha . B. cùng pha v i nhau. C. vuông pha v i nhau. D. l ch pha . 6 3 Câu 11. Đ t m t đi n áp xoay chi u có t n s f thay đ i vào hai đ u đo n m ch RLC n i ti p thì th y khi f1 = 40 Hz và f2 = 90 Hz thì đi n áp hi u d ng đ t vào đi n tr R như nhau. Đ x y ra c ng hư ng trong m ch thì t n s ph i b ng A. 27,7 Hz. B. 130 Hz. C. 50 Hz. D. 60 Hz. Câu 12. Hi n tư ng c ng hư ng th hi n càng rõ nét khi A. đ nh t c a môi trư ng càng l n. B. l c c n, ma sát c a môi trư ng nh . Trang 16/20 - Mã đ thi 485
 17. C. biên đ c a l c cư ng b c nh . D. t n s c a l c cư ng b c l n. Câu 13. Ch n câu sai khi nói v sóng d ng x y ra trên s i dây. Mã đ 478 A. Hai đi m đ i x ng v i nhau qua đi m nút luôn dao đ ng cùng pha. B. Kho ng th i gian gi a hai l n s i dây du i th ng là n a chu kỳ. C. Kho ng cách gi a đi m nút và đi m b ng li n k là m t ph n tư bư c sóng. D. Khi x y ra sóng d ng không có s truy n năng lư ng. π π π Câu 14. M t sóng cơ h c lan truy n trong m t môi trư ng v i phương trình u = 2 cos t − x + cm .  3 12 6 Trong đó x tính b ng mét(m), t tính b ng giây(s). T c đ lan truy n sóng là A. 2 m/s. B. 4 cm/s. C. 2 cm/s. D. 400 cm/s. Câu 15. Ch n câu sai khi nói v sóng đi n t . A. Có thành ph n đi n và thành ph n t bi n thiên vuông pha v i nhau. B. Sóng đi n t mang năng lư ng. C. Sóng đi n t có th nhi u x , ph n x , khúc x , giao thoa. D. Sóng đi n t là sóng ngang. Câu 16. Trong m ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n đi n, b cu n c m có đ t c m thay đ i t 1 mH đ n 25 mH. Đ m ch ch b t đư c các sóng đi n t có bư c sóng t 120 m đ n 1200 m thì b t đi n ph i có đi n d ng bi n đ i t A. 400 pF đ n 160 nF. B. 4 pF đ n 400 pF. C. 16 pF đ n 160 nF. D. 4 pF đ n 16 pF. Câu 17. M ch dao đ ng g m m t cu n dây thu n c m có đ t c m L = 4 mH và m t t đi n có đi n dung C = 9 F, l y π2 = 10. Th i gian ng n nh t k t lúc cư ng đ dòng đi n qua cu n dây c c đ i đ n lúc cư ng đ dòng đi n qua cu n dây có giá tr b ng n a giá tr c c đ i là A. 6.10-4 s. B. 2.10-4 s. C. 3.10-3 s. D. 4.10-4 s. Câu 18. Trong m ch dao đ ng LC, hi u đi n th gi a hai b n t và cư ng đ dòng đi n ch y qua cu n dây bi n thiên đi u hoà A. khác t n s và cùng pha. B. cùng t n s và cùng pha. C. cùng t n s và ngư c pha. D. cùng t n s và vuông pha. Câu 19. Trong dao đ ng đi u hoà, gia t c bi n đ i A. s m pha π/2 so v i v n t c. B. tr pha π/2 so v i li đ . C. cùng pha v i so v i li đ . D. ngư c pha v i v n t c. Câu 20. M t v t dao đ ng đi u hoà v i biên đ 4cm, c sau m t kho ng th i gian 1/4 giây thì đ ng năng l i b ng th năng. Quãng đư ng l n nh t mà v t đi đư c trong kho ng th i gian 1/6 giây là A. 2 cm. B. 4 cm. C. 6 cm. D. 8 cm. Câu 21. Trong quang ph v ch c a nguyên t hiđrô, v ch ng v i bư c sóng dài nh t trong dãy Lai-man λ1= 0,1216 m và v ch ng v i s chuy n êlectrôn t qu đ o M v qu đ o K có bư c sóng λ2 = 0,1026 m. Bư c sóng dài nh t trong dãy Ban-me là A. 0,6212 m. B. 0,6566 m. C. 0,5837 m. D. 0,4385 m. Câu 22. M t đ ng cơ không đ ng b ba pha m c theo ki u hình sao. Bi t đi n áp dây là 381 V, cư ng đ dòng Id = 20 A và h s công su t m i cu n dây trong đ ng cơ là 0,80. Công su t tiêu th c a đ ng cơ là A. 3 520 W. B. 10 560 W. C. 6 080 W. D. 18 240 W. Câu 23. Hãy xác đ nh tr ng thái kích thích cao nh t c a các nguyên t hiđrô trong trư ng h p ngư i ta ch thu đư c 9 v ch quang ph phát x c a nguyên t hiđrô. A. Tr ng thái O. B. Tr ng thái M. C. Tr ng thái N. D. Tr ng thái L. Câu 24. Hai cu n dây (R1, L1) và (R2, L2) m c n i ti p nhau và đ t vào hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng U. G i U1 và U2 là hi u đi n th hi u d ng c a cu n m t và cu n hai. Đi u ki n đ U = U1 + U2 là L1 L2 L1 L2 A. L1.L2 = R1.R2. B. = . C. L1 + L2 = R1 + R2. D. = . R2 R1 R1 R2 Câu 25. Trong m ch đi n xoay chi u RLC không phân nhánh có ZL>ZC. N u tăng t n s dòng đi n thì A. cư ng đ hi u d ng không đ i. B. c m kháng gi m. Trang 17/20 - Mã đ thi 485
 18. C. đ l ch pha c a đi n áp so v i dòng đi n tăng. D. dung kháng tăng. Câu 26. Trong thí nghi m Iâng. Cho a = 1,2 mm; D = 2,4 m. Ngư i ta đo đư c kho ng cách t vân sáng b c 2 đ n vân sáng b c 5 cùng v m t phía so v i vân sáng trung tâm là 4,5 mm. Ngu n sáng đơn s c s d ng có bư c sóng λ là A. 0,50 µm. B. 0,75 µm. C. 7,50 µm. D. 0,45 µm. Mã đ 478 Câu 27. Ch n phương án sai. A. Các khí hay hơi áp su t th p khi b kích thích phát sáng s b c x quang ph v ch phát x . B. Quang ph v ch c a các nguyên t hoá h c khác nhau là không gi ng nhau. C. Quang ph không ph thu c vào tr ng thái t n t i c a các ch t. D. Quang ph v ch phát x là quang ph g m nh ng v ch màu riêng r n m trên m t n n t i. Câu 28. M t kim lo i đư c đ t cô l p v đi n, có gi i h n quang đi n là λO = 0,6 µm. Chi u m t chùm tia t ngo i có bư c sóng λ = 0,2 µm vào b m t c a kim lo i đó. Xác đ nh đi n th c c đ i c a kim lo i nói trên. A. 2,14 V. B. 4,14 V. C. 3,02 V. D. 1,12 V. 0 Câu 29. Chi u m t tia sáng tr ng vào m t lăng kính có góc chi t quang A = 4 dư i góc t i h p. Bi t chi t su t c a lăng kính đ i v i ánh sáng đ và tím l n lư t là 1,62 và 1,68. Đ r ng góc quang ph c a tia sáng đó sau khi ló kh i lăng kính là A. 0,0150. B. 0,015 rad. C. 0,24 rad. D. 0,240. Câu 30. Hi u đi n th gi a an t và cat t c a t bào quang đi n v a đ đ tri t tiêu dòng quang đi n không ph thu c vào y u t nào sau đây? A. Cư ng đ chùm sáng kích thích. B. Bư c sóng c a ánh sáng kích thích. C. B n ch t kim lo i làm cat t. D. T n s c a ánh sáng kích thích. Câu 31. S phát sáng c a ngu n nào dư i đây là s phát quang? A. Ngôi sao băng. B. Đèn LED. C. Bóng đèn xe máy. D. Hòn than h ng. Câu 32. Tính ch t quan tr ng nh t c a tia Rơnghen đ phân bi t nó v i tia t ngo i và tia h ng ngo i là A. kh năng đâm xuyên l n. B. làm phát quang nhi u ch t. C. tác d ng m nh lên kính nh. D. gây ion hoá các ch t khí. Câu 33. M t ch t có kh năng phát quang ánh sáng màu đ và màu l c. N u dùng tia t ngo i đ kích thích s phát quang c a ch t đó thì ánh sáng phát quang có th có màu nào? A. Màu vàng. B. Màu lam. C. Màu đ . D. Màu l c. Câu 34. Chi u đ ng th i hai b c x đơn s c có bư c sóng 0,4 µm; 0,48 µm vào hai khe c a thí nghi m Iâng. Bi t kho ng cách gi a hai khe là 1,2 mm, kho ng cách t hai khe t i màn là 3 m. Kho ng cách t vân trung tâm t i v trí g n nh t có màu cùng màu v i vân sáng trung tâm là A. 8 mm. B. 12 mm. C. 24 mm. D. 6 mm. Câu 35. Đ t đi n áp xoay chi u u =U0 cosωt vào hai đ u m ch R, L, C trong đó ch có R thay đ i đư c. Đi u ch nh R đ công su t tiêu th trên m ch là c c đ i, lúc đó h s công su t đo n m ch b ng A. 0,51. B. 1. C. 0,85. D. 0,71. Câu 36. M t v t dao đ ng t t d n ch m. C sau m i chu kì, biên đ gi m 3%. Ph n năng lư ng c a con l c b m t đi trong m t dao đ ng toàn ph n là A. ≈ 3%. B. ≈ 9%. C. ≈ 6%. D. ≈ 94%. Câu 37. Đ i v i máy phát đi n xoay chi u m t pha có p c p c c, rôto quay n vòng/phút thì t n s dòng đi n f (Hz) do máy này phát ra tính b ng công th c p 60n np A. f = . B. f = . C. f = . D. f = np. n p 60 Câu 38. Trong vi c truy n t i đi n năng, đ gi m công su t tiêu hao trên đư ng dây k l n thì ph i A. gi m hi u đi n th k l n. B. tăng hi u đi n th k l n. C. gi m hi u đi n th k l n. D. tăng hi u đi n th k l n. Câu 39. Kim lo i dùng làm catôt c a m t t bào quang đi n có công thoát electron A0 = 2,2 eV. Chi u vào catôt m t b c x đi n t thì x y ra quang đi n. Mu n tri t tiêu dòng quang đi n bão hoà ngư i ta ph i đ t vào Anôt và Catôt m t hi u đi n th hãm Uh = 0,4 V. Cho e = 1,6.10-19C; h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. Gi i h n quang đi n c a Catôt và bư c sóng b c x kích thích là Trang 18/20 - Mã đ thi 485
 19. A. λ0 = 0,650 m; λ = 0,602 m. B. λ0 = 0,650 m; λ = 0,478 m. C. λ0 = 0,565 m; λ = 0,478 m. D. λ0 = 0,565 m; λ = 0,602 m. Câu 40. Tai ta c m nh n đư c âm thanh khác bi t c a các n t nh c Đô, Rê. Mi, Fa, Sol, La, Si khi chúng phát ra t m t nh c c nh t đ nh là do các âm thanh này có A. t n s âm khác nhau. B. âm s c khác nhau. C. biên đ âm khác nhau. D. cư ng đ âm khác nhau. Câu 41. M t v t treo vào lò xo làm nó giãn ra 4cm. L y π2 = 10, cho g = 10m/s2. T n s dao đ ng c a v t là A. 2,5Hz. B. 5,0Hz. C. 4,5Hz. D. 2,0Hz. Câu 42. Đ duy trì dao đ ng cho m t cơ h ta ph i Mã đ 478 A. tác d ng lên h m t ngo i l c tu n hoàn. B. làm nh n, bôi trơn đ gi m ma sát. C. tác d ng vào nó m t l c không đ i theo th i gian. D. cho h dao đ ng v i biên đ nh đ gi m ma sát. Câu 43. M t s i dây đàn h i đư c treo th ng đ ng vào m t đi m c đ nh. Ngư i ta t o ra sóng d ng trên f2 dây v i t n s bé nh t là f1. Đ l i có sóng d ng, ph i tăng t n s t i thi u đ n giá tr f2. T s b ng f1 A. 2. B. 6. C. 4. D. 3. Câu 44. T ngu n S phát ra âm có công su t P không đ i và truy n v m i phương như nhau.Cư ng đ âm chu n I0 =10-12 W/m2. T i đi m A cách S m t đo n R1 = 1m , m c cư ng đ âm là L1 = 70 dB. T i đi m B cách S m t đo n R2 = 10 m , m c cư ng đ âm là A. Thi u d ki n đ xác đ nh. B. 50 dB. C. 70 dB. D. 7 dB. Câu 45. M t con l c đơn đư c treo trong m t thang máy. G i T là chu kì dao đ ng c a con l c khi thang máy đ ng yên, T' là chu kì dao đ ng c a con l c khi thang máy đi lên nhanh d n đ u v i gia t c g/10, ta có 10 9 11 11 A. T' = T . B. T' = T . C. T' = T . D. T' = T . 11 11 10 9 Câu 46. M t ngu n sáng đi m phát ra đ ng th i m t b c x đơn s c màu đ bư c sóng λ1 = 640 nm và m t b c x màu l c, chi u sáng khe Y-âng . Trên màn quan sát, ngư i ta th y gi a hai vân sáng cùng màu v i vân chính gi a có 7 vân màu l c thì s vân màu đ gi a hai vân sáng nói trên là A. 7. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 47. Bư c sóng ng n nh t c a tia X mà m t ng Rơnghen có th phát ra là 1A0 . Hi u đi n th gi a anôt và catôt c a ng rơn ghen là A. 10,00 kV. B. 124,10 kV. C. 1,24 kV. D. 12,42 kV. 10−4 Câu 48. M ch đi n (hình v ) có R=100 3 Ω ; C = F . Khi đ t vào AB m t đi n áp xoay chi u có t n s 2π π f = 50 Hz thì uAB và uAM l ch pha nhau . Giá tr L là 3 1 2 A. L = H. B. L = H. π π 3 3 C. L = H. D. L= H . π π Câu 49. Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t nư c hai ngu n k t h p A, B cách nhau 12,5 cm dao đ ng ngư c pha v i t n s 10 Hz. T c đ truy n sóng trên m t nư c là 20 cm/s. S vân dao đ ng c c đ i trên m t nư c là A. 11. B. 15. C. 13. D. 12. Câu 50. Tính ch t nào sau đây không có chung tia h ng ngo i và t ngo i A. đ u có b n ch t là sóng đi n t . B. là các b c x không nhìn th y. C. đ u gây ra hi n tư ng quang đi n ngoài. D. đ u có tác d ng nhi t. ---------------------- Mã đ thi: 478------------------- Trang 19/20 - Mã đ thi 485
 20. Trang 20/20 - Mã đ thi 485

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản