Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Diển Châu 2

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
88
lượt xem
16
download

Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Diển Châu 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử môn hóa đhcđ thpt diển châu 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Diển Châu 2

 1. Hä vµ tªn thÝ sinh…………………………………….. Sè b¸o danh…………………………………………… Cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16 , Na =23, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Fe = 56, Cu = 64, Ba= 137 : Cho 2,16 gam bét Al vµo dung dÞch chøa hçn hîp CuCl2 0,12 mol vµ FeCl3 0,06 mol sau khi ph¶n øng xÈy ra hoµn toµn ®­îc chÊt r¾n A . Khèi l­îng chÊt r¾n A lµ A. 5,76g B. 1,12 g C. 5,28g D. 7,68g : Hai muèi A, B ( MA > MB) ®­îc hßa tan vµo n­íc khuÊy ®Òu cã khÝ CO2 bay ra. Dung dÞch thu ®­îc chØ cã muèi K2SO4. Tû lÖ khèi l­îng ( mA : mB) ®em hßa tan lµ A. 1,014 B.0,507 C.0,985 D.1,632 Hçn hîp 2 khÝ H2 vµ Cl2 ë trong mét b×nh kÝn cã chiÕu s¸ng, sau mét thêi gian thÓ tÝch khÝ Cl2 gi¶m ®i 20% so víi ban ®Çu lóc ®ã khÝ clo chiÕm 60% thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®­îc( coi nhiÖt ®é, ¸p suÊt kh«ng ®æi ). Tû lÖ thÓ tÝch (VCl2: VH2) lµ A. 3: 1 B. 1:3 C. 2:3 D. 3:2 : Cho isopren t¸c dông Br2 theo tû lÖ mol 1:1 thu ®­îc tèi ®a x s¶n phÈm. §un nãng ancol bËc 2 C5H12O víi H2SO4 ®Æc ë 1800C thu ®­îc tèi ®a y s¶n phÈm h÷u c¬, mèi liªn hÖ gi÷a x,y lµ (kh«ng kÓ ®ång ph©n h×nh häc) A. x = y B. x – y = 1 C. y-x = 2 D. y-x = 1 : NhiÖt ph©n c¸c chÊt r¾n sau ®©y chÊt nµo kh«ng t¹o ra oxi A. HgO B. CaOCl2 C.KNO2 D. Fe(NO3)2 §èt ch¸y hoµn toµn 5,6 g hçn hîp Cu vµ Mg trong kh«ng khÝ thu ®­îc hçn hîp oxit X . Hßa tan hÕt X trong dung dÞch HCl 1M .ThÓ tÝch dung dÞch axit hßa tan hÕt ®­îc X lµ A. 100ml B. 150ml C.170ml D. 200ml §èi dung dÞch axit yÕu HNO2 0,1M nÕu bá qua sù ®iÖn li cña n­íc th× ®¸nh gi¸ nµo sau ®©y ®óng A.PH > 1 B. PH = 1 C. [H+] > [NO2-] D. . [H+] < [NO2-] Trén 300ml dung dÞch HCl 0,05M víi 200ml dung dÞch Ba(OH)2 sau ph¶n øng thu d­îc dung dÞch X, c« c¹n X ®­îc 1,9875 gam chÊt r¾n khan. PH cña dung dÞch Ba(OH)2 lµ A.11 B.12 C.13 D.10 : S¾p xÕp c¸c nguyªn tè sau theo chiÒu t¨ng dÇn tõ tr¸i qua ph¶I theo ®é ©m ®iÖn A. Na Al Fe I Cl O F B. Na Al Fe I O Cl F C. Fe Na Al I O Cl F D. Al Na Fe I Cl O F : Cã 5 lä hãa chÊt mçi lä ®ùng mét dung dÞch sau ( nång ®é kho¶ng 0,1M) X1 : NaClO4; X2 : Na2S ; X3 : K3PO4 ; X4 : AlCl3 ; X5 : NaHCO3 Dïng quú tÝm nhóng vµo lÇn l­ît c¸c dung dÞch cã thÓ nhËn biÕt ®­îc dung dÞch nµo A. X1 vµ X4 B. X1 vµ X2 C. X2 vµ X4 D.X1vµ X3 §Ó 15,2 gam hçn hîp Fe,Cu (tû lÖ mol t­¬ng øng 2:3) ngoµi kh«ng khÝ sau mét thêi gian ®­îc hçn hîp X cã khèi l­îng 16,8 gam gåm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Cu, CuO. Hßa tan hoµn toµn hçn hîp X trªn trong dung dÞch HNO3 d­ tho¸t ra khÝ NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt). T×m sè mol a xit ®· ph¶n øng A 0,533 B.0,233 C.0,733 D.1,233 : NÕu ph©n lo¹i theo c¸ch trïng hîp th× trong 4 polime cho d­íi ®©y polime nµo cïng lo¹i víi polime caosu buna A. T¬ nilon 6-6 B. Poli(vinyl axetat) C. Nhùa phenolfoman®ªhit D. T¬ lap san : Cho 0,02 mol anilin t¸c dông 0,03 mol Br2. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng A.sau ph¶n øng l­îng br«m cßn d­ lµ 0,01 mol B.khèi l­îng kÕt rña thu ®­îc 3,3 gam
 2. C.sau ph¶n øng l­îng anilin cßn d­ 0,05 mol D.s¶n phÈm ph¶n øng ®Òu lµ nh÷ng axit m¹nh : Ph©n tö nµo sau ®©y cã nguyªn tö H linh ®éng nhÊt A. H2O B. CH3OH C. C6H5OH D.H2CO3 : Cã bao nhiªu ®ång ph©n cÊu t¹o xiclo ankan C5H10 kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch n­íc brom A1 B. 2 C.3 D.4 Cè bao nhiªu chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C3H9O2N t¸c dông NaOH ®­îc chÊt khÝ lµm xanh giÊy quú tÈm ­ít A.1 B.2 C.3 D.4 : cã bao nhiªu ph¶n øng khi cho c¸c ®ång ph©n (bÒn, hë) C2H4O2 t¸c dông: Na, Na2CO3, NaOH, AgNO3/NH3 A. 5 B.6 C.7 D.8 Polistiren kh«ng tham gia ph¶n øng nµo trong c¸c ph¶n øng sau A. §Ò polime hãa B. T¸c dông Cl2/¸nh s¸ng C. t¸c dông Cl2 khi cã bét Fe D. t¸c dông HCl : §iÖn ph©n 200ml dung dÞch Cu(NO3)2 ®Õn khi b¾t ®Çu cã khÝ tho¸t ra ë catèt dõng l¹i. §Ó yªn dung dÞch sau khi ®iÖn ph©n ®Õn khi khèi l­îng ca tèt kh«ng ®æi th× thÊy cã 3,2 gam kim lo¹i b¸m vµo ca tèt. TÝnh nång ®é mol/l cña dung dÞch Cu(NO3)2 ban ®Çu A. 1M B.0,5M C.3M D.2,5M : Cho 26,7 gam hçn hîp X gåm 2 amin no ®¬n chøc m¹ch hë, ®ång ®¼ng liªn tiÕp nhau t¸c dông võa ®ñ dung dÞch HCl thÊy t¹o ra 44,95 gam muèi. NÕu ®èt ch¸y hÕt 13,35 gam X th× s¶n phÈm ch¸y VCO2 : VH2O = a : b. Tæng gi¸ trÞ (a + b) nhá nhÊt A. 63 B. 65 C.67 D.69 : Thuèc thö ®Ó chøng minh cÆp hãa chÊt SO2 , CO2 lµ A.dd Ba(OH)2, n­íc Br2 B.dd NaOH, dd Br2 trong CCl4 C.dd NH3 , dd KI D.dd H2S, dd NaHCO3 : C¸c chÊt t¸c dông Cu(OH)2 trong m«i tr­êng kiÒm khi ®un nãng t¹o ra kÕt tña ®á g¹ch lµ A. Glucz¬, fructoz¬, sacca roz¬ B.axit fo mic, an®ehit fomic, mªtyl fomiat C. Glucoz¬, sacca roz¬, man toz¬ D. glixerol, axit fomic, an®ªhit axetic NhiÖt ph©n hoµn toµn hçn hîp A gåm Cu(NO3)2 , Fe(NO3)2 ( trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ ) thu ®­îc hçn hîp khÝ B (O2, NO2). Tû lÖ sè mol nO2 : nNO2 = a cã giÊ trÞ nµo sau ®©y phï hîp A. 0,125 B. 0,25 C. 0,2 D.0,6 : Hßa tan 6,3 gam hçn hîp Mg,Al cÇn võa ®ñ Vml dung dÞch HCl 10% (d = 1,05 g/ml). Dung dÞch sau ph¶n øng cã khèi l­îng lµ 224,7 g. Gi¸ trÞ V lµ A. 208,57 B. 200,52 C.196,43 D.160,87 : C¸c bon kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi : A. H2 B. H2SO4 ®Æc nãng C. Al D. Cl2 : §iÒu nµo sau ®©y sai khi nãi vÒ muèi amoni A. dÔ tan trong n­íc, thuéc chÊt ®iÖn li m¹nh B. tÊt c¶ dd muèi amoni ®Òu cã tÝnh axit C. t¸c dông dung dÞch kiÒm gi¶i phãng khÝ D. dÔ bÞ nhiÖt ph©n hñy : Cho a gam hi®ro cacbon X kh«ng no t¸c dông dd Cl2 (trong CCl4) thu ®­îc 3,5 gam dÉn xuÊt ®i clo, cßn khi cho a gam X t¸c dông dung dÞch Br2 d­ (trong CCl4) thu ®­îc 5,28 gam dÉn xuÊt ®i brom . Gi¸ trÞ a lµ A. 2,08g B. 5,16g C. 1,04g D. 3,60g 2
 3. : §èt ch¸y hoµn toµn 0,3 mol hçn hîp X gåm mét axit cacboxylic ®¬n chøc A vµ mét an col no B ®Òu m¹ch hë cÇn võa ®ñ 24,64 lit O2 (®ktc) thu ®­îc 20,16 lit CO2 (®ktc) vµ 18 g H2O. BiÕt A,B cã cïng sè nguyªn tö cacbon, sè mol B lín h¬n A. C«ng thøc c©u t¹o A,B lÇn l­ît lµ A. C2HCOOH, C3H5(OH)3 B. C2H5COOH, C3H6(OH)2 C. C2H5COOH, C3H7OH D. C2H3COOH, C3H6(OH)2 : C¸c so s¸nh nµo sau ®©y ®óng A. TÝnh axit cña phªnol m¹nh h¬n axit cacbonic B. TÝnh ba z¬ cña NH3 m¹nh h¬n CH3NH2 C. PH cña dung dÞch HCl 0,15M nhá h¬n PH cña dung dÞch H3PO40,05M D. Nhá tõ tõ dung dÞch chøa a mol HCl cho ®Õn hÕt vµo dung dÞch chøa b mol Na2CO3 vµ lµ ng­îc l¹i thÊy thÓ tÝch khÝ tho¸t ra b»ng nhau (a
 4. A. 1 B.3 C.4 D.5 ( A. Cho : Al, dd FeCl3, dd NaOH trén tõng cÆp víi nhau sè l­îng ph¶n øng oxihoa - khö tèi ®a lµ 1 B.2 C.3 D.4 Hçn hîp khÝ A gåm 3 khÝ : NO, H2 vµ mét khÝ X cã khèi l­îng 0,772g vµ thÓ tÝch 0,9632 lit. Trén 0,4816 lit A víi 1 lit O2 thÊy thÓ tÝch khÝ cßn l¹i 1,3696 lÝt. T×m khÝ X (biÕt trong A cã 2 khÝ % thÓ tÝch b»ng nhau, c¸c thÓ tÝch ®o ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn) A. N2 B. N2O C. SO2 D. NO2 : §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 anken thu ®­îc (m + 14) gam H2O vµ (m + 40) gam CO2 Gi¸ trÞ m lµ (g) A. 10 B. 8 C.6 D.4 Hçn hîp gåm glucoz¬ vµ mantoz¬ sè mol b»ng nhau. Hßa tan a mol hçn hîp vµo n­íc råi tiÕn hµnh tr¸ng b¹c. L­îng b¹c thu ®­îc lín nhÊt lµ A. a mol B. 2a mol C. 3 a mol D. 4a mol : Trén 100ml dung dÞch hçn hîp HCOOH 0,5M, CH3COOH 0,7M víi 10,6 gam hçn hîp C2H5OH, C3H7OH (tû lÖ mol 1:1) cho vµo Ýt giät H2SO4 ®Æc ®un nãng ,ph¶n øng t¹o ra m gam este hiÖu suÊt 80%. T×m m A. 13,60 g B.12,0 g C.8,56 g D.9,60 g : Khö hoµn toµn m gam 2 an ®ªhit ®¬n chøc cÇn 5,6 lit H2(®ktc). S¶n phÈm thu ®­îc cho t¸c dông hÕt Na ®­îc 1,68 lit khÝ H2(®ktc). Hai an ®ªhit ®ã lµ A. 2 an®ªhit no B. 2 an®ªhit ch­a no C. 1 an®ªhit no, 1 an®ªhit ch­a no D. 2 an ®ªhit ®¬n chøc liªn tiÕp trong d·y ®ång ®½ng Cã c¸c axit HCOOH (1) CH3COOH(2) ClCH2-COOH (3) CHCl2-COOH (4) Lùc axit theo thø tù t¨ng dÇn tõ tr¸i sang ph¶i A.1< 2
 5. DÉn luång khÝ CO d­ qua hçn hîp CuO, Al2O3, CaO,MgO sè mol b»ng nhau (nung nãng ë nhiÖt ®é cao) thu ®­îc chÊt r¾n A. Hßa tan vµo n­íc d­ cßn l¹i chÊt r¾n X. X gåm A. Cu, Al2O3, MgO B. Cu, MgO C. Cu, Mg D. Cu, Mg, Al2O3 §iÖn ph©n dung dÞch nµo sau ®©y nång ®é chÊt tan ban ®Çu t¨ng dÇn A. KNO3 B, NaCl C. Cu(NO3)2 D. ZnSO4 D·y gåm c¸c kim lo¹i cã thÎ ®iÒu chÕ ®­îc c¶ 3 ph­¬ng ph¸p lµ A. Al, Fe, Cu B. Na, Cu.Ag C. Mg, Cu, Au D. Cu,Ag, Ni Cho 13,75 gam PCl3 vµo H2O ®­îc dung dÞch A gåm 2 axit, trung hßa hÕt dung dÞch A cÇn sè V lit NaOH 1M lµ A. 0,5 B.0,6 C.0,4 D.0,3 : Dung dÞch A chøa Ca(OH)2.Cho 0,06 mol CO2 vµo A thu ®­îc 4m gam kÕt tña cßn cho 0,08mol CO2 th× thu ®­îc 2m gam kÕt tña . Gi¸ trÞ m (g) A.3 B.1 C2 D.4 : hçn hîp gåm C2H5OH, C4H9OH khi ®un 0,03 mol hçn hîp ë 140oC cã H2SO4 ®Æc xóc t¸c thu ®­îc 0,742 g ete. T¸ch lÊy phÇn ch­a ph¶n øng ( 60% l­îng an col cã ph©n tö khèi lín vµ 40% l­îng ancol cã ph©n tö khèi nhá) ®un 180oC thu ®­îc V lit 2 olefin gi¸ trÞ V lµ A. 0,3584 lit B. 2,24lit C. 3,136 lit D. 4,48lit ………………………………………….hÕt………………………………………….. 5
 6. Hä vµ tªn thÝ sinh…………………………………….. Sè b¸o danh…………………………………………… Cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16 , Na =23, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Fe = 56, Cu = 64, Ba= 137 §èt ch¸y hoµn toµn 5,6 g hçn hîp Cu vµ Mg trong kh«ng khÝ thu ®­îc hçn hîp oxit X . Hßa tan hÕt X trong dung dÞch HCl 1M .ThÓ tÝch dung dÞch axit hßa tan hÕt ®­îc X lµ A. 100ml B. 150ml C.170ml D. 200ml §èi dung dÞch axit yÕu HNO2 0,1M nÕu bá qua sù ®iÖn li cña n­íc th× ®¸nh gi¸ nµo sau ®©y ®óng A.PH > 1 B. PH = 1 C. [H+] > [NO2-] D. . [H+] < [NO2-] Trén 300ml dung dÞch HCl 0,05M víi 200ml dung dÞch Ba(OH)2 sau ph¶n øng thu d­îc dung dÞch X, c« c¹n X ®­îc 1,9875 gam chÊt r¾n khan. PH cña dung dÞch Ba(OH)2 lµ A.11 B.12 C.13 D.10 : S¾p xÕp c¸c nguyªn tè sau theo chiÒu t¨ng dÇn tõ tr¸i qua ph¶I theo ®é ©m ®iÖn A. Na Al Fe I Cl O F B. Na Al Fe I O Cl F C. Fe Na Al I O Cl F D. Al Na Fe I Cl O F : Cã 5 lä hãa chÊt mçi lä ®ùng mét dung dÞch sau ( nång ®é kho¶ng 0,1M) X1 : NaClO4; X2 : Na2S ; X3 : K3PO4 ; X4 : AlCl3 ; X5 : NaHCO3 Dïng quú tÝm nhóng vµo lÇn l­ît c¸c dung dÞch cã thÓ nhËn biÕt ®­îc dung dÞch nµo A. X1 vµ X4 B. X1 vµ X2 C. X2 vµ X4 D.X1vµ X3 §Ó 15,2 gam hçn hîp Fe,Cu (tû lÖ mol t­¬ng øng 2:3) ngoµi kh«ng khÝ sau mét thêi gian ®­îc hçn hîp X cã khèi l­îng 16,8 gam gåm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Cu, CuO. Hßa tan hoµn toµn hçn hîp X trªn trong dung dÞch HNO3 d­ tho¸t ra khÝ NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt). T×m sè mol a xit ®· ph¶n øng A 0,533 B.0,233 C.0,733 D.1,233 : NÕu ph©n lo¹i theo c¸ch trïng hîp th× trong 4 polime cho d­íi ®©y polime nµo cïng lo¹i víi polime caosu buna A. T¬ nilon 6-6 B. Poli(vinyl axetat) C. Nhùa phenolfoman®ªhit D. T¬ lap san : Cho 0,02 mol anilin t¸c dông 0,03 mol Br2. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng A.sau ph¶n øng l­îng br«m cßn d­ lµ 0,01 mol B.khèi l­îng kÕt rña thu ®­îc 3,3 gam C.sau ph¶n øng l­îng anilin cßn d­ 0,05 mol D.s¶n phÈm ph¶n øng ®Òu lµ nh÷ng axit m¹nh : Ph©n tö nµo sau ®©y cã nguyªn tö H linh ®éng nhÊt A. H2O B. CH3OH C. C6H5OH D.H2CO3 : Cã bao nhiªu ®ång ph©n cÊu t¹o xiclo ankan C5H10 kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch n­íc brom A1 B. 2 C.3 D.4 Cè bao nhiªu chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C3H9O2N t¸c dông NaOH ®­îc chÊt khÝ lµm xanh giÊy quú tÈm ­ít A.1 B.2 C.3 D.4 : cã bao nhiªu ph¶n øng khi cho c¸c ®ång ph©n (bÒn, hë) C2H4O2 t¸c dông: Na, Na2CO3, NaOH, AgNO3/NH3 A. 5 B.6 C.7 D.8 Polistiren kh«ng tham gia ph¶n øng nµo trong c¸c ph¶n øng sau A. §Ò polime hãa B. T¸c dông Cl2/¸nh s¸ng C. t¸c dông Cl2 khi cã bét Fe D. t¸c dông HCl 6
 7. : §iÖn ph©n 200ml dung dÞch Cu(NO3)2 ®Õn khi b¾t ®Çu cã khÝ tho¸t ra ë catèt dõng l¹i. §Ó yªn dung dÞch sau khi ®iÖn ph©n ®Õn khi khèi l­îng ca tèt kh«ng ®æi th× thÊy cã 3,2 gam kim lo¹i b¸m vµo ca tèt. TÝnh nång ®é mol/l cña dung dÞch Cu(NO3)2 ban ®Çu A. 1M B.0,5M C.3M D.2,5M : Cho 26,7 gam hçn hîp X gåm 2 amin no ®¬n chøc m¹ch hë, ®ång ®¼ng liªn tiÕp nhau t¸c dông võa ®ñ dung dÞch HCl thÊy t¹o ra 44,95 gam muèi. NÕu ®èt ch¸y hÕt 13,35 gam X th× s¶n phÈm ch¸y VCO2 : VH2O = a : b. Tæng gi¸ trÞ (a + b) nhá nhÊt A. 63 B. 65 C.67 D.69 : Thuèc thö ®Ó chøng minh cÆp hãa chÊt SO2 , CO2 lµ A.dd Ba(OH)2, n­íc Br2 B.dd NaOH, dd Br2 trong CCl4 C.dd NH3 , dd KI D.dd H2S, dd NaHCO3 : C¸c chÊt t¸c dông Cu(OH)2 trong m«i tr­êng kiÒm khi ®un nãng t¹o ra kÕt tña ®á g¹ch lµ A. Glucz¬, fructoz¬, sacca roz¬ B.axit fo mic, an®ehit fomic, mªtyl fomiat C. Glucoz¬, sacca roz¬, man toz¬ D. glixerol, axit fomic, an®ªhit axetic NhiÖt ph©n hoµn toµn hçn hîp A gåm Cu(NO3)2 , Fe(NO3)2 ( trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ ) thu ®­îc hçn hîp khÝ B (O2, NO2). Tû lÖ sè mol nO2 : nNO2 = a cã giÊ trÞ nµo sau ®©y phï hîp A. 0,125 B. 0,25 C. 0,2 D.0,6 : Hßa tan 6,3 gam hçn hîp Mg,Al cÇn võa ®ñ Vml dung dÞch HCl 10% (d = 1,05 g/ml). Dung dÞch sau ph¶n øng cã khèi l­îng lµ 224,7 g. Gi¸ trÞ V lµ A. 208,57 B. 200,52 C.196,43 D.160,87 : C¸c bon kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi : A. H2 B. H2SO4 ®Æc nãng C. Al D. Cl2 : §iÒu nµo sau ®©y sai khi nãi vÒ muèi amoni A. dÔ tan trong n­íc, thuéc chÊt ®iÖn li m¹nh B. tÊt c¶ dd muèi amoni ®Òu cã tÝnh axit C. t¸c dông dung dÞch kiÒm gi¶i phãng khÝ D. dÔ bÞ nhiÖt ph©n hñy : Cho a gam hi®ro cacbon X kh«ng no t¸c dông dd Cl2 (trong CCl4) thu ®­îc 3,5 gam dÉn xuÊt ®i clo, cßn khi cho a gam X t¸c dông dung dÞch Br2 d­ (trong CCl4) thu ®­îc 5,28 gam dÉn xuÊt ®i brom . Gi¸ trÞ a lµ A. 2,08g B. 5,16g C. 1,04g D. 3,60g : §èt ch¸y hoµn toµn 0,3 mol hçn hîp X gåm mét axit cacboxylic ®¬n chøc A vµ mét an col no B ®Òu m¹ch hë cÇn võa ®ñ 24,64 lit O2 (®ktc) thu ®­îc 20,16 lit CO2 (®ktc) vµ 18 g H2O. BiÕt A,B cã cïng sè nguyªn tö cacbon, sè mol B lín h¬n sè mol A . C«ng thøc c©u t¹o A,B lÇn l­ît lµ A. C2HCOOH, C3H5(OH)3 B. C2H5COOH, C3H6(OH)2 C. C2H5COOH, C3H7OH D. C2H3COOH, C3H6(OH)2 : C¸c so s¸nh nµo sau ®©y ®óng A. TÝnh axit cña phªnol m¹nh h¬n axit cacbonic B. TÝnh ba z¬ cña NH3 m¹nh h¬n CH3NH2 C. PH cña dung dÞch HCl 0,15M nhá h¬n PH cña dung dÞch H3PO40,05M D. Nhá tõ tõ dung dÞch chøa a mol HCl cho ®Õn hÕt vµo dung dÞch chøa b mol Na2CO3 vµ lµ ng­îc l¹i thÊy thÓ tÝch khÝ tho¸t ra b»ng nhau (a
 8. Hçn hîp khÝ A gåm 2 olefin liªn tiÕp vµ H2 tû lÖ mol gi÷a olefin vµ H2 lµ 3:2 ®un nèng cã xóc t¸c ®­îc hçn hîp B (hiªu suÊt 100%). §iÒu nµo sau ®©y kh«ng ®óng A. Hçn hîp B lµm thay ®æi mµu dung dÞch n­íc brom B. §èt chÊy hÕt B th× sè mol H2O lín h¬n sè mol CO2 C. DÉn B qua H2O cã xóc t¸c thÝch hîp thu ®­îc hçn hîp 2 an col D. Tû khèi A ®èi B lµ 0,6 : HÊp thu 4,48 lit (®ktc) khÝ CO2 vµo 0,5 lÝt dung dÞch hçn hîp NaOH 0,4M vµ KOH 0,2M th× thu ®­îc dung dÞch X Cho X t¸c dông 0,5 lit dung dÞch Y gåm BaCl2 0,3M vµ Ba(OH)2 0,025M kÕt tña thu ®­îc lµ (g) A. 19,70 B. 24,625 C.39,40 D. 73,875 CÊu h×nh 4 nguyªn tè X : 1s22s22p5 Y: 1s22s22p6 3s1 Z : 1s22s22p6 3s23p1 T: 1s22s22p6 3s23p4 Ion cña chóng lµ A. X-, Y+, Z+, T2- B. X+, Y+, Z3+, T- - + 3+ 2- C. X , Y , Z , T D. X+, Y-, Z+, T2- : §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lu«n ®óng A. kh«ng cã muèi nµo mµ trong thµnh phÇn anion cã sù hiÖn diÖn nguyªn tè kim lo¹i B. kh«ng cã muèi nµo mµ trong thµnh phÇn cation cã sù hiÖn diÖn nguyªn tè phi kim C. kh«ng cã oxit kim lo¹i nµo tan ®­îc trong n­íc cho dung dÞch axit D. Cã Ýt nhÊt mét oxit axit ph¶n øng ®­îc mét dung dÞch axit : Hßa tan hÕt m gam (m nguyªn, d­¬ng ) mét kim lo¹i vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng råi c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®­îc 2,714 gam muèi khan . Kim lo¹i ®ã lµ A.Fe B. Mg C. Cu D.Zn : Dèt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 hi®rocacbon cã ph©n tö khèi h¬n kÐm nhau 14 ®vc thu ®­îc m gam H2O vµ 2m gam CO2. Hai hi®rocabon nµy A. 1ankan, 1 anken B. 2 anken C. C4H10, C5H12 D. C2H2, C3H4 Hçn hîp gåm 2 axit c¸c boxylic no ®on chøc m¹ch hë liªn tiÕp trong d·y ®ång ®½ng vµ 3,2 gam CH3OH ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc (9,9 + m) gam CO2 vµ m gam H2O. gi¸ trÞ m lµ(g) A.4,45 B. 9,90 C. 8,45 D.10,90 Mét b×nh kÝn chøa hçn hîp A gåm hi®rocacbon X vµ H2 víi Ni xóc t¸c thùc hiÖn ph¶n øng céng ®­îc mét khÝ B duy nhÊt. §èt chÊy B ®­îc 8,8 gam CO2 vµ 5,4 gam H2O. BiÕt VA= 3VB . X lµ A. C2H4 B.C3H6 C.C3H4 D. C2H2 : §èt ch¸y mét ete ®¬n chøc thu ®­îc 17,6 gam CO2 vµ 9 gam H2O. Cã bao nhiªu ancol t¹o ra ete trªn A. 1 B.3 C.4 D.5 : Cho 2,16 gam bét Al vµo dung dÞch chøa hçn hîp CuCl2 0,12 mol vµ FeCl3 0,06 mol sau khi ph¶n øng xÈy ra hoµn toµn ®­îc chÊt r¾n A . Khèi l­îng chÊt r¾n A lµ A. 5,76g B. 1,12 g C. 5,28g D. 7,68g : Hai muèi A, B ( MA > MB) ®­îc hßa tan vµo n­íc khuÊy ®Òu cã khÝ CO2 bay ra. Dung dÞch thu ®­îc chØ cã muèi K2SO4. Tû lÖ khèi l­îng ( mA : mB) ®em hßa tan lµ A. 1,014 B.0,507 C.0,985 D.1,632 Hçn hîp 2 khÝ H2 vµ Cl2 ë trong mét b×nh kÝn cã chiÕu s¸ng, sau mét thêi gian thÓ tÝch khÝ Cl2 gi¶m ®i 20% so víi ban ®Çu lóc ®ã khÝ clo chiÕm 60% thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®­îc( coi nhiÖt ®é, ¸p suÊt kh«ng ®æi ). Tû lÖ thÓ tÝch (VCl2: VH2) lµ A. 3: 1 B. 1:3 C. 2:3 D. 3:2 : Cho isopren t¸c dông Br2 theo tû lÖ mol 1:1 thu ®­îc tèi ®a x s¶n phÈm. §un nãng ancol bËc 2 C5H12O víi H2SO4 ®Æc ë 1800C thu ®­îc tèi ®a y s¶n phÈm h÷u c¬, mèi liªn hÖ gi÷a x,y lµ (kh«ng kÓ ®ång ph©n h×nh häc) A. x = y B. x – y = 1 C. y-x = 2 D. y-x = 1 : NhiÖt ph©n c¸c chÊt r¾n sau ®©y chÊt nµo kh«ng t¹o ra oxi A. HgO B. CaOCl2 C.KNO2 D. Fe(NO3)2 8
 9. ( A. Hçn hîp gåm glucoz¬ vµ mantoz¬ sè mol b»ng nhau. Hßa tan a mol hçn hîp vµo n­íc råi tiÕn hµnh tr¸ng b¹c. L­îng b¹c thu ®­îc lín nhÊt lµ A. a mol B. 2a mol C. 3 a mol D. 4a mol : Trén 100ml dung dÞch hçn hîp HCOOH 0,5M, CH3COOH 0,7M víi 10,6 gam hçn hîp C2H5OH, C3H7OH (tû lÖ mol 1:1) cho vµo Ýt giät H2SO4 ®Æc ®un nãng ,ph¶n øng t¹o ra m gam este hiÖu suÊt 80%. T×m m A. 13,60 g B.12,0 g C.8,56 g D.9,60 g : Khö hoµn toµn m gam 2 an ®ªhit ®¬n chøc cÇn 5,6 lit H2(®ktc). S¶n phÈm thu ®­îc cho t¸c dông hÕt Na ®­îc 1,68 lit khÝ H2(®ktc). Hai an ®ªhit ®ã lµ A. 2 an®ªhit no B. 2 an®ªhit ch­a no C. 1 an®ªhit no, 1 an®ªhit ch­a no D. 2 an ®ªhit ®¬n chøc liªn tiÕp trong d·y ®ång ®½ng Cã c¸c axit HCOOH (1) CH3COOH(2) ClCH2-COOH (3) CHCl2-COOH (4) Lùc axit theo thø tù t¨ng dÇn tõ tr¸i sang ph¶i A.1< 2
 10. : Dung dÞch A chøa Ca(OH)2.Cho 0,06 mol CO2 vµo A thu ®­îc 4m gam kÕt tña cßn cho 0,08mol CO2 th× thu ®­îc 2m gam kÕt tña . Gi¸ trÞ m (g) A.3 B.1 C2 D.4 : Hçn hîp gåm C2H5OH, C4H9OH khi ®un 0,03 mol hçn hîp ë 140oC cã H2SO4 ®Æc xóc t¸c thu ®­îc 0,742 g ete. T¸ch lÊy phÇn ch­a ph¶n øng ( 60% l­îng an col cã ph©n tö khèi lín vµ 40% l­îng ancol cã ph©n tö khèi nhá) ®un 180oC thu ®­îc V lit 2 olefin gi¸ trÞ V lµ A. 0,3584 lit B. 2,24lit C. 3,136 lit D. 4,48lit : Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ pin ®iÖn hãa A.cùc ©m gäi lµ ca t«t xÈy ra sù khö B. cùc d­¬ng gäi lµ a n«t xÈy ra sù oxihoa C. suÊt ®iÖn ®éng cña pin chØ phô thuéc vµo nång ®é muèi trong dung dÞch D. vai trß cÇu muèi c©n bµng diÖn tÝch c¸c ion trong dung dÞch khi pin ho¹t ®éng : Cho KI t¸c dông KMnO4 trong m«i tr­êng H2SO4 ng­êi ta thu ®­îc 1,51 g MnSO4 sè mol I2 t¹o thµnh sau ph¶n øng lµ A. 0,25 B.0,225 C.0,025 D.0,0025 : Hßa tan hÕt m gam Ca vµo dung dÞch HNO3 thu ®­îc dung dÞch X vµ 4,48 lit(®ktc) hçn hîp 2 khÝ Y (lµm xanh quú tÝm tÈm ­ít) tû khèi Y so víi H2 lµ 4,75. C« c¹n dung dÞch X l­îng chÊt r¾n khan thu ®­îc lµ A. 55,75 B. 47,55 C.65,25 D.77,5 ………………………………………….hÕt………………………………………….. 10
 11. Hä vµ tªn thÝ sinh…………………………………….. Sè b¸o danh…………………………………………… Cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16 , Na =23, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Fe = 56, Cu = 64, Ba= 137 §Ó 15,2 gam hçn hîp Fe,Cu (tû lÖ mol t­¬ng øng 2:3) ngoµi kh«ng khÝ sau mét thêi gian ®­îc hçn hîp X cã khèi l­îng 16,8 gam gåm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Cu, CuO. Hßa tan hoµn toµn hçn hîp X trªn trong dung dÞch HNO3 d­ tho¸t ra khÝ NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt). T×m sè mol a xit ®· ph¶n øng A 0,533 B.0,233 C.0,733 D.1,233 : NÕu ph©n lo¹i theo c¸ch trïng hîp th× trong 4 polime cho d­íi ®©y polime nµo cïng lo¹i víi polime caosu buna A. T¬ nilon 6-6 B. Poli(vinyl axetat) C. Nhùa phenolfoman®ªhit D. T¬ lap san : Cho 0,02 mol anilin t¸c dông 0,03 mol Br2. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng A.sau ph¶n øng l­îng br«m cßn d­ lµ 0,01 mol B.khèi l­îng kÕt rña thu ®­îc 3,3 gam C.sau ph¶n øng l­îng anilin cßn d­ 0,05 mol D.s¶n phÈm ph¶n øng ®Òu lµ nh÷ng axit m¹nh : Ph©n tö nµo sau ®©y cã nguyªn tö H linh ®éng nhÊt A. H2O B. CH3OH C. C6H5OH D.H2CO3 : Cã bao nhiªu ®ång ph©n cÊu t¹o xiclo ankan C5H10 kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch n­íc brom A1 B. 2 C.3 D.4 Cè bao nhiªu chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C3H9O2N t¸c dông NaOH ®­îc chÊt khÝ lµm xanh giÊy quú tÈm ­ít A.1 B.2 C.3 D.4 : cã bao nhiªu ph¶n øng khi cho c¸c ®ång ph©n (bÒn, hë) C2H4O2 t¸c dông: Na, Na2CO3, NaOH, AgNO3/NH3 A. 5 B.6 C.7 D.8 Polistiren kh«ng tham gia ph¶n øng nµo trong c¸c ph¶n øng sau A. §Ò polime hãa B. T¸c dông Cl2/¸nh s¸ng C. t¸c dông Cl2 khi cã bét Fe D. t¸c dông HCl : §iÖn ph©n 200ml dung dÞch Cu(NO3)2 ®Õn khi b¾t ®Çu cã khÝ tho¸t ra ë catèt dõng l¹i. §Ó yªn dung dÞch sau khi ®iÖn ph©n ®Õn khi khèi l­îng ca tèt kh«ng ®æi th× thÊy cã 3,2 gam kim lo¹i b¸m vµo ca tèt. TÝnh nång ®é mol/l cña dung dÞch Cu(NO3)2 ban ®Çu A. 1M B.0,5M C.3M D.2,5M : Cho 26,7 gam hçn hîp X gåm 2 amin no ®¬n chøc m¹ch hë, ®ång ®¼ng liªn tiÕp nhau t¸c dông võa ®ñ dung dÞch HCl thÊy t¹o ra 44,95 gam muèi. NÕu ®èt ch¸y hÕt 13,35 gam X th× s¶n phÈm ch¸y VCO2 : VH2O = a : b. Tæng gi¸ trÞ (a + b) nhá nhÊt A. 63 B. 65 C.67 D.69 : Thuèc thö ®Ó chøng minh cÆp hãa chÊt SO2 , CO2 lµ A.dd Ba(OH)2, n­íc Br2 B.dd NaOH, dd Br2 trong CCl4 C.dd NH3 , dd KI D.dd H2S, dd NaHCO3 : C¸c chÊt t¸c dông Cu(OH)2 trong m«i tr­êng kiÒm khi ®un nãng t¹o ra kÕt tña ®á g¹ch lµ A. Glucz¬, fructoz¬, sacca roz¬ B.axit fo mic, an®ehit fomic, mªtyl fomiat C. Glucoz¬, sacca roz¬, man toz¬ 11
 12. D. glixerol, axit fomic, an®ªhit axetic NhiÖt ph©n hoµn toµn hçn hîp A gåm Cu(NO3)2 , Fe(NO3)2 ( trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ ) thu ®­îc hçn hîp khÝ B (O2, NO2). Tû lÖ sè mol nO2 : nNO2 = a cã giÊ trÞ nµo sau ®©y phï hîp A. 0,125 B. 0,25 C. 0,2 D.0,6 : Hßa tan 6,3 gam hçn hîp Mg,Al cÇn võa ®ñ Vml dung dÞch HCl 10% (d = 1,05 g/ml). Dung dÞch sau ph¶n øng cã khèi l­îng lµ 224,7 g. Gi¸ trÞ V lµ A. 208,57 B. 200,52 C.196,43 D.160,87 : C¸c bon kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi : A. H2 B. H2SO4 ®Æc nãng C. Al D. Cl2 : §iÒu nµo sau ®©y sai khi nãi vÒ muèi amoni A. dÔ tan trong n­íc, thuéc chÊt ®iÖn li m¹nh B. tÊt c¶ dd muèi amoni ®Òu cã tÝnh axit C. t¸c dông dung dÞch kiÒm gi¶i phãng khÝ D. dÔ bÞ nhiÖt ph©n hñy : Cho a gam hi®ro cacbon X kh«ng no t¸c dông dd Cl2 (trong CCl4) thu ®­îc 3,5 gam dÉn xuÊt ®i clo, cßn khi cho a gam X t¸c dông dung dÞch Br2 d­ (trong CCl4) thu ®­îc 5,28 gam dÉn xuÊt ®i brom . Gi¸ trÞ a lµ A. 2,08g B. 5,16g C. 1,04g D. 3,60g : §èt ch¸y hoµn toµn 0,3 mol hçn hîp X gåm mét axit cacboxylic ®¬n chøc A vµ mét an col no B ®Òu m¹ch hë cÇn võa ®ñ 24,64 lit O2 (®ktc) thu ®­îc 20,16 lit CO2 (®ktc) vµ 18 g H2O. BiÕt A,B cã cïng sè nguyªn tö cacbon, sè mol B lín h¬n A. C«ng thøc c©u t¹o A,B lÇn l­ît lµ A. C2HCOOH, C3H5(OH)3 B. C2H5COOH, C3H6(OH)2 C. C2H5COOH, C3H7OH D. C2H3COOH, C3H6(OH)2 : C¸c so s¸nh nµo sau ®©y ®óng A. TÝnh axit cña phªnol m¹nh h¬n axit cacbonic B. TÝnh ba z¬ cña NH3 m¹nh h¬n CH3NH2 C. PH cña dung dÞch HCl 0,15M nhá h¬n PH cña dung dÞch H3PO40,05M D. Nhá tõ tõ dung dÞch chøa a mol HCl cho ®Õn hÕt vµo dung dÞch chøa b mol Na2CO3 vµ lµ ng­îc l¹i thÊy thÓ tÝch khÝ tho¸t ra b»ng nhau (a
 13. B. kh«ng cã muèi nµo mµ trong thµnh phÇn cation cã sù hiÖn diÖn nguyªn tè phi kim C. kh«ng cã oxit kim lo¹i nµo tan ®­îc trong n­íc cho dung dÞch axit D. Cã Ýt nhÊt mét oxit axit ph¶n øng ®­îc mét dung dÞch axit : Hßa tan hÕt m gam (m nguyªn, d­¬ng ) mét kim lo¹i vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng råi c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®­îc 2,714 gam muèi khan . Kim lo¹i ®ã lµ A.Fe B. Mg C. Cu D.Zn : Dèt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 hi®rocacbon cã ph©n tö khèi h¬n kÐm nhau 14 ®vc thu ®­îc m gam H2O vµ 2m gam CO2. Hai hi®rocabon nµy A. 1ankan, 1 anken B. 2 anken C. C4H10, C5H12 D. C2H2, C3H4 Hçn hîp gåm 2 axit c¸c boxylic no ®on chøc m¹ch hë liªn tiÕp trong d·y ®ång ®½ng vµ 3,2 gam CH3OH ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc (9,9 + m) gam CO2 vµ m gam H2O. gi¸ trÞ m lµ(g) A.4,45 B. 9,90 C. 8,45 D.10,90 Mét b×nh kÝn chøa hçn hîp A gåm hi®rocacbon X vµ H2 víi Ni xóc t¸c thùc hiÖn ph¶n øng céng ®­îc mét khÝ B duy nhÊt. §èt chÊy B ®­îc 8,8 gam CO2 vµ 5,4 gam H2O. BiÕt VA= 3VB . X lµ A. C2H4 B.C3H6 C.C3H4 D. C2H2 : §èt ch¸y mét ete ®¬n chøc thu ®­îc 17,6 gam CO2 vµ 9 gam H2O. Cã bao nhiªu ancol t¹o ra ete trªn A. 1 B.3 C.4 D.5 : Cho 2,16 gam bét Al vµo dung dÞch chøa hçn hîp CuCl2 0,12 mol vµ FeCl3 0,06 mol sau khi ph¶n øng xÈy ra hoµn toµn ®­îc chÊt r¾n A . Khèi l­îng chÊt r¾n A lµ A. 5,76g B. 1,12 g C. 5,28g D. 7,68g : Hai muèi A, B ( MA > MB) ®­îc hßa tan vµo n­íc khuÊy ®Òu cã khÝ CO2 bay ra. Dung dÞch thu ®­îc chØ cã muèi K2SO4. Tû lÖ khèi l­îng ( mA : mB) ®em hßa tan lµ A. 1,014 B.0,507 C.0,985 D.1,632 Hçn hîp 2 khÝ H2 vµ Cl2 ë trong mét b×nh kÝn cã chiÕu s¸ng, sau mét thêi gian thÓ tÝch khÝ Cl2 gi¶m ®i 20% so víi ban ®Çu lóc ®ã khÝ clo chiÕm 60% thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®­îc( coi nhiÖt ®é, ¸p suÊt kh«ng ®æi ). Tû lÖ thÓ tÝch (VCl2: VH2) lµ A. 3: 1 B. 1:3 C. 2:3 D. 3:2 : Cho isopren t¸c dông Br2 theo tû lÖ mol 1:1 thu ®­îc tèi ®a x s¶n phÈm. §un nãng ancol bËc 2 C5H12O víi H2SO4 ®Æc ë 1800C thu ®­îc tèi ®a y s¶n phÈm h÷u c¬, mèi liªn hÖ gi÷a x,y lµ (kh«ng kÓ ®ång ph©n h×nh häc) A. x = y B. x – y = 1 C. y-x = 2 D. y-x = 1 : NhiÖt ph©n c¸c chÊt r¾n sau ®©y chÊt nµo kh«ng t¹o ra oxi A. HgO B. CaOCl2 C.KNO2 D. Fe(NO3)2 §èt ch¸y hoµn toµn 5,6 g hçn hîp Cu vµ Mg trong kh«ng khÝ thu ®­îc hçn hîp oxit X . Hßa tan hÕt X trong dung dÞch HCl 1M .ThÓ tÝch dung dÞch axit hßa tan hÕt ®­îc X lµ A. 100ml B. 150ml C.170ml D. 200ml §èi dung dÞch axit yÕu HNO2 0,1M nÕu bá qua sù ®iÖn li cña n­íc th× ®¸nh gi¸ nµo sau ®©y ®óng A.PH > 1 B. PH = 1 C. [H+] > [NO2-] D. . [H+] < [NO2-] Trén 300ml dung dÞch HCl 0,05M víi 200ml dung dÞch Ba(OH)2 sau ph¶n øng thu d­îc dung dÞch X, c« c¹n X ®­îc 1,9875 gam chÊt r¾n khan. PH cña dung dÞch Ba(OH)2 lµ A.11 B.12 C.13 D.10 : S¾p xÕp c¸c nguyªn tè sau theo chiÒu t¨ng dÇn tõ tr¸i qua ph¶I theo ®é ©m ®iÖn A. Na Al Fe I Cl O F B. Na Al Fe I O Cl F C. Fe Na Al I O Cl F D. Al Na Fe I Cl O F : Cã 5 lä hãa chÊt mçi lä ®ùng mét dung dÞch sau ( nång ®é kho¶ng 0,1M) X1 : NaClO4; X2 : Na2S ; X3 : K3PO4 ; X4 : AlCl3 ; X5 : NaHCO3 Dïng quú tÝm nhóng vµo lÇn l­ît c¸c dung dÞch cã thÓ nhËn biÕt ®­îc dung dÞch nµo A. X1 vµ X4 B. X1 vµ X2 C. X2 vµ X4 D.X1vµ X3 ( 13
 14. A. Cã c¸c axit HCOOH (1) CH3COOH(2) ClCH2-COOH (3) CHCl2-COOH (4) Lùc axit theo thø tù t¨ng dÇn tõ tr¸i sang ph¶i A.1< 2
 15. B. cùc d­¬ng gäi lµ a n«t xÈy ra sù oxihoa C. suÊt ®iÖn ®éng cña pin chØ phô thuéc vµo nång ®é muèi trong dung dÞch D. vai trß cÇu muèi c©n bµng diÖn tÝch c¸c ion trong dung dÞch khi pin ho¹t ®éng : Cho KI t¸c dông KMnO4 trong m«i tr­êng H2SO4 ng­êi ta thu ®­îc 1,51 g MnSO4 sè mol I2 t¹o thµnh sau ph¶n øng lµ A. 0,25 B.0,225 C.0,025 D.0,0025 : Hßa tan hÕt m gam Ca vµo dung dÞch HNO3 thu ®­îc dung dÞch X vµ 4,48 lit(®ktc) hçn hîp 2 khÝ Y (lµm xanh quú tÝm tÈm ­ít) tû khèi Y so víi H2 lµ 4,75. C« c¹n dung dÞch X l­îng chÊt r¾n khan thu ®­îc lµ A. 55,75 B. 47,55 C.65,25 D.77,5 Cã bao nhiªu chÊt h÷u c¬ chøa (C,H,O) mét lo¹i nhãm chøc tõ nã ®iÒu chÕ ®­îc cao su buna qua 3 giai ®o¹n A. 4 B.5 C.6 D.7 DÉn luång khÝ CO d­ qua hçn hîp CuO, Al2O3, CaO,MgO sè mol b»ng nhau (nung nãng ë nhiÖt ®é cao) thu ®­îc chÊt r¾n A. Hßa tan vµo n­íc d­ cßn l¹i chÊt r¾n X. X gåm A. Cu, Al2O3, MgO B. Cu, MgO C. Cu, Mg D. Cu, Mg, Al2O3 §iÖn ph©n dung dÞch nµo sau ®©y nång ®é chÊt tan ban ®Çu t¨ng dÇn A. KNO3 B. NaCl C. Cu(NO3)2 D. ZnSO4 ………………………………………….hÕt………………………………………….. 15
 16. Hä vµ tªn thÝ sinh…………………………………….. Sè b¸o danh…………………………………………… Cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16 , Na =23, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Fe = 56, Cu = 64, Ba= 137 Cè bao nhiªu chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C3H9O2N t¸c dông NaOH ®­îc chÊt khÝ lµm xanh giÊy quú tÈm ­ít A.1 B.2 C.3 D.4 : cã bao nhiªu ph¶n øng khi cho c¸c ®ång ph©n (bÒn, hë) C2H4O2 t¸c dông: Na, Na2CO3, NaOH, AgNO3/NH3 A. 5 B.6 C.7 D.8 Polistiren kh«ng tham gia ph¶n øng nµo trong c¸c ph¶n øng sau A. §Ò polime hãa B. T¸c dông Cl2/¸nh s¸ng C. t¸c dông Cl2 khi cã bét Fe D. t¸c dông HCl : §iÖn ph©n 200ml dung dÞch Cu(NO3)2 ®Õn khi b¾t ®Çu cã khÝ tho¸t ra ë catèt dõng l¹i. §Ó yªn dung dÞch sau khi ®iÖn ph©n ®Õn khi khèi l­îng ca tèt kh«ng ®æi th× thÊy cã 3,2 gam kim lo¹i b¸m vµo ca tèt. TÝnh nång ®é mol/l cña dung dÞch Cu(NO3)2 ban ®Çu A. 1M B.0,5M C.3M D.2,5M : Cho 26,7 gam hçn hîp X gåm 2 amin no ®¬n chøc m¹ch hë, ®ång ®¼ng liªn tiÕp nhau t¸c dông võa ®ñ dung dÞch HCl thÊy t¹o ra 44,95 gam muèi. NÕu ®èt ch¸y hÕt 13,35 gam X th× s¶n phÈm ch¸y VCO2 : VH2O = a : b. Tæng gi¸ trÞ (a + b) nhá nhÊt A. 63 B. 65 C.67 D.69 : Thuèc thö ®Ó chøng minh cÆp hãa chÊt SO2 , CO2 lµ A.dd Ba(OH)2, n­íc Br2 B.dd NaOH, dd Br2 trong CCl4 C.dd NH3 , dd KI D.dd H2S, dd NaHCO3 : C¸c chÊt t¸c dông Cu(OH)2 trong m«i tr­êng kiÒm khi ®un nãng t¹o ra kÕt tña ®á g¹ch lµ A. Glucz¬, fructoz¬, sacca roz¬ B.axit fo mic, an®ehit fomic, mªtyl fomiat C. Glucoz¬, sacca roz¬, man toz¬ D. glixerol, axit fomic, an®ªhit axetic NhiÖt ph©n hoµn toµn hçn hîp A gåm Cu(NO3)2 , Fe(NO3)2 ( trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ ) thu ®­îc hçn hîp khÝ B (O2, NO2). Tû lÖ sè mol nO2 : nNO2 = a cã giÊ trÞ nµo sau ®©y phï hîp A. 0,125 B. 0,25 C. 0,2 D.0,6 : Hßa tan 6,3 gam hçn hîp Mg,Al cÇn võa ®ñ Vml dung dÞch HCl 10% (d = 1,05 g/ml). Dung dÞch sau ph¶n øng cã khèi l­îng lµ 224,7 g. Gi¸ trÞ V lµ A. 208,57 B. 200,52 C.196,43 D.160,87 : C¸c bon kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi : A. H2 B. H2SO4 ®Æc nãng C. Al D. Cl2 : §iÒu nµo sau ®©y sai khi nãi vÒ muèi amoni A. dÔ tan trong n­íc, thuéc chÊt ®iÖn li m¹nh B. tÊt c¶ dd muèi amoni ®Òu cã tÝnh axit C. t¸c dông dung dÞch kiÒm gi¶i phãng khÝ D. dÔ bÞ nhiÖt ph©n hñy : Cho a gam hi®ro cacbon X kh«ng no t¸c dông dd Cl2 (trong CCl4) thu ®­îc 3,5 gam dÉn xuÊt ®i clo, cßn khi cho a gam X t¸c dông dung dÞch Br2 d­ (trong CCl4) thu ®­îc 5,28 gam dÉn xuÊt ®i brom . Gi¸ trÞ a lµ A. 2,08g B. 5,16g C. 1,04g D. 3,60g 16
 17. : §èt ch¸y hoµn toµn 0,3 mol hçn hîp X gåm mét axit cacboxylic ®¬n chøc A vµ mét an col no B ®Òu m¹ch hë cÇn võa ®ñ 24,64 lit O2 (®ktc) thu ®­îc 20,16 lit CO2 (®ktc) vµ 18 g H2O. BiÕt A,B cã cïng sè nguyªn tö cacbon, sè mol B lín h¬n A . C«ng thøc c©u t¹o A,B lÇn l­ît lµ A. C2HCOOH, C3H5(OH)3 B. C2H5COOH, C3H6(OH)2 C. C2H5COOH, C3H7OH D. C2H3COOH, C3H6(OH)2 : C¸c so s¸nh nµo sau ®©y ®óng A. TÝnh axit cña phªnol m¹nh h¬n axit cacbonic B. TÝnh ba z¬ cña NH3 m¹nh h¬n CH3NH2 C. PH cña dung dÞch HCl 0,15M nhá h¬n PH cña dung dÞch H3PO40,05M D. Nhá tõ tõ dung dÞch chøa a mol HCl cho ®Õn hÕt vµo dung dÞch chøa b mol Na2CO3 vµ lµ ng­îc l¹i thÊy thÓ tÝch khÝ tho¸t ra b»ng nhau (a
 18. A. 1 B.3 C.4 D.5 : Cho 2,16 gam bét Al vµo dung dÞch chøa hçn hîp CuCl2 0,12 mol vµ FeCl3 0,06 mol sau khi ph¶n øng xÈy ra hoµn toµn ®­îc chÊt r¾n A . Khèi l­îng chÊt r¾n A lµ A. 5,76g B. 1,12 g C. 5,28g D. 7,68g : Hai muèi A, B ( MA > MB) ®­îc hßa tan vµo n­íc khuÊy ®Òu cã khÝ CO2 bay ra. Dung dÞch thu ®­îc chØ cã muèi K2SO4. Tû lÖ khèi l­îng ( mA : mB) ®em hßa tan lµ A. 1,014 B.0,507 C.0,985 D.1,632 Hçn hîp 2 khÝ H2 vµ Cl2 ë trong mét b×nh kÝn cã chiÕu s¸ng, sau mét thêi gian thÓ tÝch khÝ Cl2 gi¶m ®i 20% so víi ban ®Çu lóc ®ã khÝ clo chiÕm 60% thÓ tÝch hçn hîp khÝ thu ®­îc( coi nhiÖt ®é, ¸p suÊt kh«ng ®æi ). Tû lÖ thÓ tÝch (VCl2: VH2) lµ A. 3: 1 B. 1:3 C. 2:3 D. 3:2 : Cho isopren t¸c dông Br2 theo tû lÖ mol 1:1 thu ®­îc tèi ®a x s¶n phÈm. §un nãng ancol bËc 2 C5H12O víi H2SO4 ®Æc ë 1800C thu ®­îc tèi ®a y s¶n phÈm h÷u c¬, mèi liªn hÖ gi÷a x,y lµ (kh«ng kÓ ®ång ph©n h×nh häc) A. x = y B. x – y = 1 C. y-x = 2 D. y-x = 1 : NhiÖt ph©n c¸c chÊt r¾n sau ®©y chÊt nµo kh«ng t¹o ra oxi A. HgO B. CaOCl2 C.KNO2 D. Fe(NO3)2 §èt ch¸y hoµn toµn 5,6 g hçn hîp Cu vµ Mg trong kh«ng khÝ thu ®­îc hçn hîp oxit X . Hßa tan hÕt X trong dung dÞch HCl 1M .ThÓ tÝch dung dÞch axit hßa tan hÕt ®­îc X lµ A. 100ml B. 150ml C.170ml D. 200ml §èi dung dÞch axit yÕu HNO2 0,1M nÕu bá qua sù ®iÖn li cña n­íc th× ®¸nh gi¸ nµo sau ®©y ®óng A.PH > 1 B. PH = 1 C. [H+] > [NO2-] D. . [H+] < [NO2-] Trén 300ml dung dÞch HCl 0,05M víi 200ml dung dÞch Ba(OH)2 sau ph¶n øng thu d­îc dung dÞch X, c« c¹n X ®­îc 1,9875 gam chÊt r¾n khan. PH cña dung dÞch Ba(OH)2 lµ A.11 B.12 C.13 D.10 : S¾p xÕp c¸c nguyªn tè sau theo chiÒu t¨ng dÇn tõ tr¸i qua ph¶I theo ®é ©m ®iÖn A. Na Al Fe I Cl O F B. Na Al Fe I O Cl F C. Fe Na Al I O Cl F D. Al Na Fe I Cl O F : Cã 5 lä hãa chÊt mçi lä ®ùng mét dung dÞch sau ( nång ®é kho¶ng 0,1M) X1 : NaClO4; X2 : Na2S ; X3 : K3PO4 ; X4 : AlCl3 ; X5 : NaHCO3 Dïng quú tÝm nhóng vµo lÇn l­ît c¸c dung dÞch cã thÓ nhËn biÕt ®­îc dung dÞch nµo A. X1 vµ X4 B. X1 vµ X2 C. X2 vµ X4 D.X1vµ X3 §Ó 15,2 gam hçn hîp Fe,Cu (tû lÖ mol t­¬ng øng 2:3) ngoµi kh«ng khÝ sau mét thêi gian ®­îc hçn hîp X cã khèi l­îng 16,8 gam gåm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Cu, CuO. Hßa tan hoµn toµn hçn hîp X trªn trong dung dÞch HNO3 d­ tho¸t ra khÝ NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt). T×m sè mol a xit ®· ph¶n øng A 0,533 B.0,233 C.0,733 D.1,233 : NÕu ph©n lo¹i theo c¸ch trïng hîp th× trong 4 polime cho d­íi ®©y polime nµo cïng lo¹i víi polime caosu buna A. T¬ nilon 6-6 B. Poli(vinyl axetat) C. Nhùa phenolfoman®ªhit D. T¬ lap san : Cho 0,02 mol anilin t¸c dông 0,03 mol Br2. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng A.sau ph¶n øng l­îng br«m cßn d­ lµ 0,01 mol B.khèi l­îng kÕt rña thu ®­îc 3,3 gam C.sau ph¶n øng l­îng anilin cßn d­ 0,05 mol D.s¶n phÈm ph¶n øng ®Òu lµ nh÷ng axit m¹nh : Ph©n tö nµo sau ®©y cã nguyªn tö H linh ®éng nhÊt A. H2O B. CH3OH C. C6H5OH D.H2CO3 : Cã bao nhiªu ®ång ph©n cÊu t¹o xiclo ankan C5H10 kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch n­íc brom A1 B. 2 C.3 D.4 18
 19. ( A. Hßa tan hÕt m gam Ca vµo dung dÞch HNO3 thu ®­îc dung dÞch X vµ 4,48 lit(®ktc) hçn hîp 2 khÝ Y (lµm xanh quú tÝm tÈm ­ít) tû khèi Y so víi H2 lµ 4,75. Gi¸ trÞ m lµ A. 10 B. 20 C.30 D.40 Cho : Al, dd FeCl3, dd NaOH trén tõng cÆp víi nhau sè l­îng ph¶n øng oxihoa - khö tèi ®a lµ 1 B.2 C.3 D.4 Hçn hîp khÝ A gåm 3 khÝ : NO, H2 vµ mét khÝ X cã khèi l­îng 0,772g vµ thÓ tÝch 0,9632 lit. Trén 0,4816 lit A víi 1 lit O2 thÊy thÓ tÝch khÝ cßn l¹i 1,3696 lÝt. T×m khÝ X (biÕt trong A cã 2 khÝ % thÓ tÝch b»ng nhau, c¸c thÓ tÝch ®o ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn) A. N2 B. N2O C. SO2 D. NO2 : §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 anken thu ®­îc (m + 14) gam H2O vµ (m + 40) gam CO2 Gi¸ trÞ m lµ (g) A. 10 B. 8 C.6 D.4 Hçn hîp gåm glucoz¬ vµ mantoz¬ sè mol b»ng nhau. Hßa tan a mol hçn hîp vµo n­íc råi tiÕn hµnh tr¸ng b¹c. L­îng b¹c thu ®­îc lín nhÊt lµ A. a mol B. 2a mol C. 3 a mol D. 4a mol : Trén 100ml dung dÞch hçn hîp HCOOH 0,5M, CH3COOH 0,7M víi 10,6 gam hçn hîp C2H5OH, C3H7OH (tû lÖ mol 1:1) cho vµo Ýt giät H2SO4 ®Æc ®un nãng ,ph¶n øng t¹o ra m gam este hiÖu suÊt 80%. T×m m A. 13,60 g B.12,0 g C.8,56 g D.9,60 g : Khö hoµn toµn m gam 2 an ®ªhit ®¬n chøc cÇn 5,6 lit H2(®ktc). S¶n phÈm thu ®­îc cho t¸c dông hÕt Na ®­îc 1,68 lit khÝ H2(®ktc). Hai an ®ªhit ®ã lµ A. 2 an®ªhit no B. 2 an®ªhit ch­a no C. 1 an®ªhit no, 1 an®ªhit ch­a no D.2 an ®ªhit ®¬n chøc liªn tiÕp trong d·y ®ång ®½ng Cã c¸c axit HCOOH (1) CH3COOH(2) ClCH2-COOH (3) CHCl2-COOH (4) Lùc axit theo thø tù t¨ng dÇn tõ tr¸i sang ph¶i A.1< 2
 20. A. 55,75 B. 47,55 C.65,25 D.77,5 Cã bao nhiªu chÊt h÷u c¬ chøa (C,H,O) mét lo¹i nhãm chøc tõ nã ®iÒu chÕ ®­îc cao su buna qua 3 giai ®o¹n A. 4 B.5 C.6 D.7 DÉn luång khÝ CO d­ qua hçn hîp CuO, Al2O3, CaO,MgO sè mol b»ng nhau (nung nãng ë nhiÖt ®é cao) thu ®­îc chÊt r¾n A. Hßa tan vµo n­íc d­ cßn l¹i chÊt r¾n X. X gåm A. Cu, Al2O3, MgO B. Cu, MgO C. Cu, Mg D. Cu, Mg, Al2O3 §iÖn ph©n dung dÞch nµo sau ®©y nång ®é chÊt tan ban ®Çu t¨ng dÇn A. KNO3 B, NaCl C. Cu(NO3)2 D. ZnSO4 D·y gåm c¸c kim lo¹i cã thÎ ®iÒu chÕ ®­îc c¶ 3 ph­¬ng ph¸p lµ A. Al, Fe, Cu B. Na, Cu.Ag C. Mg, Cu, Au D. Cu,Ag, Ni Cho 13,75 gam PCl3 vµo H2O ®­îc dung dÞch A gåm 2 axit, trung hßa hÕt dung dÞch A cÇn sè V lit NaOH 1M lµ A. 0,5 B.0,6 C.0,4 D.0,3 : Dung dÞch A chøa Ca(OH)2.Cho 0,06 mol CO2 vµo A thu ®­îc 4m gam kÕt tña cßn cho 0,08mol CO2 th× thu ®­îc 2m gam kÕt tña . Gi¸ trÞ m (g) A.3 B.1 C2 D.4 ……………………………………......hÕt................................................................ 20
Đồng bộ tài khoản