Đề thi thử trắc nghiệm đại học môn Hóa khối A&B - THPT Hoàng Hoa

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
99
lượt xem
29
download

Đề thi thử trắc nghiệm đại học môn Hóa khối A&B - THPT Hoàng Hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử trắc nghiệm đại học môn hóa khối a&b - thpt hoàng hoa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử trắc nghiệm đại học môn Hóa khối A&B - THPT Hoàng Hoa

  1. THI TUY N SINH I H C, CAO NG (th i gian làm bài 90 phút) I. Ph n chung: Câu 1: Cho 4 dung d ch, trong m i dung d ch ch a m t ion sau: Cu2+, Fe3+, Ag+, Pb2+. Trong các kim lo i Mg, Al, Fe, Cu, Ag nh ng kim lo i u ph n ng v i 4 dung d ch trên là: A. Mg, Al, Fe. B. Mg, Al C. Mg, Al, Cu D. Mg, Al, Ag Câu 2: i u ch Cu t dung d ch CuSO4 A. Ch dùng phương pháp thu luy n B. Dùng phương pháp thu luy n và phương pháp nhi t luy n C. Ch dùng phương pháp i n phân dung d ch D. Dùng phương pháp i n phân dung d ch, th y luy n và nhi t luy n. Câu 3: Nhúng thanh k m vào dung d ch HCl có ch a m t ít CuSO4. K m tan nhanh chóng và khí H2 thoát ra nhi u là do: A. K m có tính kh m nh, kh ion H+ trong dung d ch axit. B. Axit HCl có tính axit m nh tác d ng mãnh li t v i k m. C. K m kh ion Cu2+ t o thành Cu bám vào k m, k m b ăn mòn i n hoá. D. K m kh ion Cu2+ và ion H+ trong dung d ch, k m b ăn mòn hoá h c. Câu 4: thu ư c k t t a hoàn toàn Al(OH)3 t dung d ch mu i có th th c hi n ph n ng: A. Cho dung d ch AlCl3 tác dung v i dung d ch NaOH dư B. Cho dung d ch Al2(SO4)3 tác d ng v i dung d ch Ba(OH)2 v a C. Cho dung d ch AlCl3 v i dung d ch NH3 dư. D. Cho dung d ch NaAlO2 tác d ng v i dung d ch HCl dư Câu 5: Na, K, Ca ư c s n xu t trong công nghi p b ng cách : A. Dùng phương pháp nhi t luy n B. i n phân h p ch t nóng ch y C. Dùng phương pháp thu luy n D. i n phân dung dich mu i Câu 6: V t b ng nhôm b n trong không khí và b n trong nư c là do: A. Al có tính kh y u hơn Na B. Al là kim lo i nh C. Có Al2O3 và Al(OH)3 b o v D. Al2O3 và Al(OH)3 là h p ch t lư ng tính Câu 7: C c nư c có ch a thành ph n ion sau: 0,01 mol Ca2+, 0,005 mol Mg2+, 0,01 mol Na+, 0,01 mol Cl-, 0,03 mol HCO3 -. V y nư c trong c c là: A. Nư c chưa c ng t m th i B. Nư c ch a c ng vĩnh c u C. Nư c v a ch a c ng t m th i, v a ch a c ng vĩnh c u D. Nư c m m. Câu 8: Khi nhúng t t môi ng ng b t Mg cháy sáng vào c c nư c thì có hi n tư ng x y ra là: A. B t Mg t t ngay B. B t Mg t t d n C. B t Mg ti p t c cháy bình thư ng D. B t Mg cháy sáng mãnh li t Câu 9: Có hai ch t b t riêng bi t Fe3O4 và Fe2O3, phân bi t hai ch t b t có th dùng hoá ch t là: A. Dung d ch HNO3 B. Dung dich HCl C. Dung d ch HCl và Cu D. Dung d ch H2SO4 loãng và Al Câu 10: Kh hoàn toàn 6,64 g h n h p FeO, Fe2O3, Fe3O4 c n 2,24 lít CO ( ktc). Kh i lư ng s t thu ư c là: A. 5,4 g B. 5,06 g C. 5,05 g D. 5,04 g Câu 11: Cho t t lu ng khí CO2 s c vào dung d ch NaAlO2 cho n dư hi n tư ng x y ra là: A. Dung d ch v n c sau ó trong tr l i B. Dung d ch b v n c 1
  2. C. Lúc u dung d ch trong su t sau ó dung d ch b v n c D. Không có hi n tư ng gì. Câu 12: Hi ro halogenua có th i u ch b ng cách cho mu i halogenua tác d ng v i dung d ch H2SO4 c nóng là: A. HF, HCl, HBr, HI B. HF, HI. C. HF, HCl D. HCl, HBr Câu 13: Axit H3PO4 là triaxit có nghĩa là: A. Trong phân t có 3 nguyên t Hi ro B. H3PO4 có th cho 1, 2 ho c 3 Proton C. H3PO4 tác d ng v i dung d ch ki m t o mu i trung hoà và mu i axit D. H3PO4 là axit trung bình Câu 14: Hi ro cacbon X có công th c C6H6 m ch th ng. Khi cho 1 mol X tác d ng v i AgNO3 trong dung d ch NH3 t o thành k t t a, c n dùng 2 mol AgNO3. V y công th c c u t o c a X là: A. CH≡C-CH2-C≡C-CH3 B. CH≡C-CH=CH-CH=CH2 C. CH2=CH-C≡C-CH=CH2 D. CH≡C-CH2-CH2-C≡CH Câu 15: t cháy hoàn toàn 2 Hi ro cacbon X, Y ng ng liên ti p thu ư c 1,12 lít CO2 ( ktc) và 1,26 g nư c. Công th c c a X, Y l n lư t là: A. CH4 và C2H6 B. C2H6 và C3H8 C. C3H8 và C4H10 D. C4H10 và C5H12 Câu 16: Cho các ch t sau: Glucozơ (1), Sacarozơ (2), Mantozơ (3), Tinh b t (4) ch t v a tham gia ph n ng tráng gương và ph n ng thu phân là: A. (1), (2), (3), (4) B. (2), (3), (4) C. (3), (4) D. (3) Câu 17: Trong công nghi p tráng ru t phích ngư i ta th c hi n ph n ng hoá h c là: A. Cho Axetilen tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 B. Cho An êhit focmic tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 C. Cho Axit focmic tác d ng v i AgNO3 trong NH3 D. Cho Glucozơ tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 Câu 18: Câu úng là: A. Tinh b t và Xenlulozơ là ng phân c a nhau vì có cùng công th c d ng (C6H10O5)n B. Tinh b t và Xenlulozơ không ph i ng phân c a nhau vì không có cùng công th c phân t C. Tinh b t và Xenlulozơ là ng phân c a nhau vì u là Polisacarit ư c t o ra t nhi u g c Glucozơ D. Tinh b t và Xenlulozơ không ph i là ng phân c a nhau vì tinh b t có m ch phân nhánh còn Xenlulozơ có d ng s i. Câu 19: Cho các ch t imetylamin (1), Metylamin (2), Amoniac (3), Anilin (4), p-metylanilin (5), p- nitroanilin (6). Tính bazơ tăng d n theo th t là: A. (1), (2), (3), (4), (5), (6) B. (3), (2), (1), (4), (5), (6) C. (6), (4), (5), (3), (2), (1) D. (6), (5), (4), (3), (2), (1) Câu 20: t cháy hoàn toàn 2 aminno ơn ch c là ng ng liên ti p thu ư c 2,24 lít CO2 ( ktc) và 3,6g H2O. Công th c phân t c a 2 amin là: A. CH3NH2, C2H5NH2 B. C2H5NH2 và C3H7NH2 C. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. C4H9NH2 và C5H11NH2 Câu 21: Cho các ch t: Cu, dung d ch NaOH, dung d ch HCl, CH3OH. Alanin tác d ng ư c v i các ch t: A. Cu, dung d ch NaOH, dung d ch HCl và CH3OH B. Dung d ch NaOH, CH3OH C. Dung d ch HCl 2
  3. D. Dung d ch NaOH, dung d ch HCl, CH3OH Câu 22: Tơnilon-6,6 (1), Tơcapron (2), Tơenang (3), có c i m chung là: A. u i u ch ch b ng phương pháp trùng ngưng t monome tương ng B. Khi thu phân s n ph m cu i cùng thu ư c u thu c lo i amino axit C. Trong phân t có nhi u nhóm pectit D. u b n v ng trong ki m, trong dung d ch axit, dai và m m m i Câu 23: Cho các ch t sau: etilen (1), polivinylclorua (2), butadien-1,3 (3), caprolactam (4). Nh ng ch t có th trùng h p t o thành polime dùng làm ch t d o là: A. (1), (2) B. (1), (2), (3) C. (1), (2), (3), (4) D. (3), (4) Câu 24: t cháy hoàn toàn m gam h n h p hai rư u ơn ch c thu c cùng dãy ng ng, thì thu ư c 1,364 g CO2 và 0,828 g H2O. V y m có giá tr là: A. 0,47 g B. 0,407 g C. 0,74 g D. 0,704 g Câu 25: Ch t X có CTPT C7H8O. S ng phân thơm v a tác d ng v i Na và dung d ch NaOH là: A. 1 B. 3 C. 4 D. 5 0 Câu 26: un nóng rư u X v i H2SO4 c 170 C thu ư c h n h p 3 anken ng phân th khí ( ktc). V y CTCT c a X là: A. CH3CH2CH2OH B. CH3CH2CHOHCH3 C. CH3CH2COH(CH3)CH3 D. CH3CH(CH3)CH2CHOHCH3 Câu 27: Y là ch t h u cơ no, m ch không phân nhánh có công th c ơn gi n (C2H3O)n , ch ch a m t lo i nhóm ch c. Y tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 t o k t t a Ag. CTCT c a Y là: A. OHC-CH2-CH2-CHO B. CH2=CH-CH2-COOH C. HCOO-CH2-CH=CH2 D. OHC-CH(CH3)-CHO Câu 28: Nh n bi t 2 dung d ch riêng bi t HCHO và HCOOH có th dung thu c th là: A. Dung d ch AgNO3 trong NH3 B. H2(xúc tác Ni, un nóng) C. Quỳ tím D. Cu(OH)2 un nóng Câu 29: Cho 1,34 g h n h p hai axit X, Y no dơn ch c m ch h , k ti p nhau trong dãy ng ng tác d ng h t v i Na thu ư c 0,224 lít H2 ( ktc). V y công th c c u t o c a X, Y l n lư t là: A. HCOOH và CH3COOH B. CH3COOH và C2H5COOH C. C2H5COOH và C3H7COOH D. C3H7COOH và C4H9COOH Câu 30: Công th c c a este no ơn ch c m nh h là: A. CnH2nO2 B. RCOOR/ C. CnH 2 n +1COOCH 2CmH 2 m +1 D. CnH 2 n +1COOCmH 2 m +1 Câu 31: nâng cao hi u su t ph n ng i u ch etyl axetat t rư u etylic và axit axetic, bi n pháp th c hi n là: A. L y dư c rư u và axit, dùng H2SO4 c làm xúc tác B. L y dư rư u etylic, dùng H2SO4 c làm xúc tác và chưng c t tách ngay este C. L y dư axit axetic, chưng c t l y ngay este D. L y rư u và axit axetic v i s mol b ng nhau, dùng H2SO4 c làm ch t xúc tác, chung c t l y ngay este Câu 32: Các dung d ch NaOH (1), dung d ch NH3 (2), dung d ch Ba(OH)2 (3), có n ng mol ban u b ng nhau. V y PH c a các dung d ch tăng d n theo th t : A. (1), (2), (3) B. (2), (1), (3) C. (3), (1), (2) D. (2), (3), (1) Câu 33: Có cân b ng hoá h c sau: CaCO3 (r n) CaO (r n) + CO2 (khí) – Q cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n vi t trên thì: A. Tăng nhi t c ah B. Tăng áp su t khí C. Tăng kh i lư ng CaCO3 D. Dùng ch t xúc tác Câu 34: Cho h n h p X g m Na và Al vào H2O dư, thu ư c dung d ch Y. Cho t t dung d ch HCl vào Y thì lúc u không có k t t a, sau có k t t a. V y trong h n h p X: 3
  4. A. nNa = nAl B. nNa < nAl C. 2nNa = nAl D. nNa > nAl Câu 35: Có m t bình khí ch a h n h p khí Cl2, CO2, SO2, H2S và hơi H2O. Hoá ch t có th làm khô h n h p khí là: A. NaOH (r n) B. CaO (khan) C. CaCl2 (khan) D. CuSO4 (khan) Câu 36: H n h p X g m FeO, Fe2O3, Fe3O4 n ng 6,96 g và s mol FeO b ng s mol Fe2O3. Cho h n h p X tan h t trong dung d ch HNO3 loãng, thu ư c V lít khí NO ( ktc) duy nh t. Giá tr c a V là: A. 0,224/3 lít B. 0,224 lít C. 2,24 lít D. 2,24/3 lít Câu 37: H n h p X g m 2 kim lo i M và R hai chu kì liên ti p c a phân nhóm chính nhóm 2 trong b ng tu n hoàn. L y 0,88 g X cho tác d ng h t trong dung d ch HCl dư, thu ư c 0,672 lít H2 ( ktc) và dung d ch Y, cô c n Y ư c m gam mu i khan. Giá tr c a m và tên hai kim lo i M và R là: A. 2,95 gam Be và Mg B. 3,01 gam Mg và Ca C. 2,85 gam Ca và Sr D. 3,25 gam Sr và Ba Câu 38: Cho các ch t C2H5OH (1), HCOOCH3 (2), CH3COOH (3), nhi t sôi tăng d n theo thú t là: A. (1), (2), (3) B. (1), (3), (2) C. (2), (1), (3) D. (2), (3), (1) Câu 39: M là h p ch t h u cơ ch a C, H, O. Bi t M tác d ng v i AgNO3 trong NH3 t o k t t a và ph n ng v i dung d ch NaOH. t cháy hoàn toàn x mol M thu ư c 2 x mol CO2 và H2O. M là: A. HCOOC2H5 B. OHCCH2COOH C. CH≡CCOOH D. HCOOCH3 Câu 40: Cho sơ bi n hoá: V y X thích h p là: A. Propen B. Buten-1 C. Xiclopropan D. Xiclopentan Câu 41: Cho các ch t: Phênol (1), Anilin (2), Toluen (3), Metylphenylete (4). Nh ng ch t tác d ng v i nư c Br2 là: A. (1), (2) B. (1), (2), (4) C. (1), (2), (3) D. (1), (2), (3), (4) Câu 42: t cháy hoàn toàn m gam h n h p axit X và este Y (X nhi u hơn Y m t nguyên t Cacbon) c n dùng 12,32 lít O2 ( ktc), thu ư c 22 gam CO2 và 9 gam H2O. CTCT c a X, Y và giá tr m l n lư t là: A. CH3CH2COOH, HCOOCH3 và 13,4 g B. CH3CH2CH2COOH, CH3COOCH3 và 16,2 g C. CH3(CH2)3COOH, CH3CH2COOCH3 và 19 g D. HOOC(CH2)4COOH, CH2(COOCH3)2 và 27,8 g Câu 43: phân bi t rư u b c 1 và rư u b c 2 có th dùng các hoá ch t là: A. Na B. CuO un nóng và dung d ch AgNO3 trong NH3 C. Dung d ch AgNO3 trong NH3 D. CuO un nóng II. Ph n riêng: 2.1 Ban khoa h c t nhiên Câu 44: Cho 9,12 g FeSO4 tác d ng v a v i V ml dung K2Cr2O7 1M (có m t H2SO4 loãng). Giá tr c a V là: A. 10 ml B. 20 ml C. 40 ml D. 50 ml Câu 45: Cho b t s t vào dung d ch AgNO3 dư (ph n ng hoàn toàn) thu ư c dung d ch X. Mu i trong dung d ch X là: A. Fe(NO3)2 và AgNO3 B. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 C. Fe(NO3)3 và AgNO3 D. Fe(NO3)2 , Fe(NO3)3 và AgNO3 Câu 46: Ag có l n Fe, CO. tinh ch Ag và gi nguyên lư ng Ag ban u, có th dùng hoá ch t là: A. Dung d ch AgNO3 B. Dung d ch HNO3 C. Dung d ch HCl và O2 D. Dung d ch FeCl3 Câu 47: Trong nư c t nhiên thư ng có l n nh ng lư ng nh các mu i Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2. Có th dùng hoá ch t lo i ng th i các mu i trên là: A. Dung d ch NaOH B. Dung d ch Na2CO3 4
  5. C. Dung d ch NaHCO3 D. Dung d ch Na2SO4 Câu 48: Tinh ch CuO có l n Cr2O3 có th dùng hoá ch t là: A. Dung d ch NaOH B. Dung d ch NH3 C. Dung d ch HCl D. Dung d ch HNO3 Câu 49: H p ch t X có CTPT C3H6O không tác d ng v i dung d ch Br2 , Na , AgNO3 trong NH3. V y công th c c u t o c a X là: A. CH2=CH-O-CH3 B. CH3-CH2-CHO C. CH3-CO-CH3 D. CH2=CH-CH2-OH Câu 50: Mu i i t phòng ng a b nh bư u c có thành ph n là: A. NaCl, I2 B. NaCl, KI, I2 C. NaCl, KIO3, I2 D. NaCl, KI, KIO3 2.2 Chương trình hi n hành. Câu 44: Cho m gam Al tác d ng h t v i HNO3 loãng thu ư c 2,24 lít N2O duy nh t ( ktc). Giá tr m là: A. 7,2 g B. 3,6 g C. 5,4 g D. 6,3 g Câu 45: Cho b t s t vào dung d ch AgNO3 dư (ph n ng hoàn toàn) thu ư c dung d ch X. Mu i trong d ch X là: A. Fe(NO3)2 và AgNO3 B. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 C. Fe(NO3)3 và AgNO3 D. Fe(NO3)2 , Fe(NO3)3 và AgNO3 Câu 46: Ag có l n Fe, CO. tinh ch Ag và gi nguyên lư ng Ag ban u, có th dùng hoá ch t là: A. Dung d ch AgNO3 B. Dung d ch HNO3 C. Dung d ch HCl và O2 D. Dung d ch FeCl3 Câu 47: Th c hi n ph n ng nhi t nhôm hoàn toàn h n h p X g m Al và Fe2O3 (t l mol 1:1) thu ư c h n h p Y. Cho Y vào dung d ch NaOH dư thì: A. Y tan m t ph n, có khí thoát ra. B. Y tan m t ph n, không có khí thoát ra C. Y tan h t t o dung d ch trong su t D. Y không tan Câu 48: tinh ch CuO l n Al2O3 có th dùng hoá ch t là: A. Dung d ch NaOH B. Dung d ch NH3 C. Dung d ch HCl D. Dung d ch HNO3 Câu 49: un nóng 2 rư u X, Y (b n) v i dung d ch H2SO4 m c 1400C ư c ete Z có công th c C4H8O. V y công th c c u t o c a X và Y l n lư t là: A. CH3CH2OH và CH2=CHOH B. CH3OH và CH3CH2CH2OH C. CH3OH và CH2=CHCH2OH D. CH2=CHCH2CH2OH và CH3OH Câu 50: Ch t v a tác d ng v i dung d ch Br2 v a tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 là: A. CH2=CH2 B. CH3-C≡C-CH3 C. C6H5CH=CH2 D. CH≡C-CH=CH2 _________________________________________________________ 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản