đồ án máy công cụ, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
153
lượt xem
81
download

đồ án máy công cụ, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên trục VII : Căn cứ vào nmin tra bảng vòng quay tiêu chuẩn ta có 23 tốc độ : 12,5-16-20-25-31,5-40-50-63-80-100-125-160-200-250-310400-500-630-800 1000-1250-1600-2000 + Xác định vị trí đặt no trên đồ thị vòng quay : no = nII = 803 - 800 =n19 + Xác định độ xiên của các nhóm truyền theo công thức i= x với = 1,26 Nhóm truyền thứ nhất có hai tỷ số truyền : i1=56 =1,26x 34

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án máy công cụ, chương 2

  1. Chương 2: VÏ l-íi vßng quay a .TÝnh trÞ sè  TÝnh c«ng béi  theo c«ng thøc  = z 1 n max n min Ta cã  = z-1 2000/12,5 = 1,26 a. TÝnh trÞ sè vßng quay cu¶ trôc ®Çu tiªn cña hép tèc ®é + Trªn trôc II : nII = n®c¬ x i®t= 1450 x 145 =803 (vg/ph) 260 + Trªn trôc VII : C¨n cø vµo nmin tra b¶ng vßng quay tiªu chuÈn ta cã 23 tèc ®é : 12,5-16-20-25-31,5-40-50-63-80-100-125-160-200-250-310- 400-500-630-800 1000-1250-1600-2000 + X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt no trªn ®å thÞ vßng quay : no = nII = 803  800 =n19
  2. + X¸c ®Þnh ®é xiªn cña c¸c nhãm truyÒn theo c«ng thøc i= x víi = 1,26 Nhãm truyÒn thø nhÊt cã hai tû sè truyÒn : 56 i1= =1,26x  x=1,26  1 34 Tia i1 lÖch sang ph¶i 2 kho¶ng log: L-îng më gi÷a hai tia x : x= i1/i2=2/ = = x  x  = 1 Nhãm truyÒn thø 2 (tõ trôc II tíi trôc III) cã 3 tû sè truyÒn 29 21 38 i 3= i4= i5= 41 55 38 T-¬ng tù nh- c¸ch lµm nhãm truyÒn 1 ta cã : X3= -1,56  -2  Tia i3 lÖch sang tr¸i 2 kho¶ng log X4= -4,16  -4  Tia i4 lÖch sang tr¸i 4 kho¶ng log X5 =1  Tia i5 th¼ng ®øng L-îng më x = 2 øng víi nhãm truyÒn khuÕch ®¹i: Nhãm truyÒn thø 3 (tõ trôc III tíi trôc IV) cã 2 tû sè truyÒn 22 45 i 6= i7= 88 45
  3. X6= -6  Tia i6 lÖch sang tr¸i 6 kho¶ng log X7 =1  Tia i7 th¼ng ®øng Nhãm truyÒn thø 4 (tõ trôc IV tíi trôc V) cã 2 tû sè truyÒn 22 45 i 8= i9= 88 45 X8= -6  Tia i8 lÖch sang tr¸i 6 kho¶ng log X9 =1  Tia i9 th¼ng ®øng Nhãm truyÒn gi¸n tiÕp (tõ trôc V tíi trôc VI) cã1 tû sè truyÒn 27 i10= 54 X10= -4  Tia i10 lÖch sang tr¸i4 kho¶ng log Nhãm truyÒn trùc tiÕp (tõ trôc III tíi trôc VI) cã1 tû sè truyÒn 65 i11= 43 X11= 2  Tia i11 lÖch sang ph¶i 2 kho¶ng log c.VÏ ®å thÞ vßng quay
  4. 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125160 200 250 310 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 KÕt luËn : C«ng thøc ®éng häc cu¶ m¸y T620 PAKG ch¹y vßng 2x3x2x2x1= z1 PAKG ch¹y t¾t2x3x1= z2 Sè tèc ®é ®ñ : z= z1+ z2 = 24+6 =30 Ph-¬ng ¸n thø tù cña z1 2 1 . 3 2 2 6 . 2 12 Trong ®ã nhãm truyÒn 2 12 cã 12=1,2612=16>8 kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 8  max Nªn ph¶i t¹o ra hiÖn t-îng trïng tèc ®é nh- sau : Z1 thu hÑp = 2 1 . 3 2 2 6 . 2 6
  5. Sè tèc ®é trïng zx = 12- 6 =6 ®-îc bï l¹i b»ng ®-êng truyÒn thø hai cã ph-¬ng ¸n kh«ng gian PAKG: 2x3 PATT : 2 1 . 3 2 1 0 * * *
Đồng bộ tài khoản