intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án máy công cụ, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

129
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tránh cho bộ nôctống trở nên kém cứng vững do 2 gối đỡ đặt xa nhau,số bánh răng của bộ nôctống phải nhỏ hơn 8 bánh răng Nhận xét : Chỉ vì cắt loại ren Anh có n=19 renpít nên bộ nôctống phải thêm bánh răng Z5=38 bánh răng này không dùng cắt 3 loại ren còn lại nên ta bỏ bánh răng Z5=38Nhự vậy bộ nôctống chỉ còn lại 7 bánh răng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án máy công cụ, chương 6

  1. Chương 6: ThiÕt kÕ nhãm truyÒn c¬ së Gäi Z1 Z2 Z3 ... lµ sè r¨ng cña bé b¸nh r¨ng thuéc c¬ cÊu noãct«ng ta cã : §Ó c¾t ren quèc tÕ th×: Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6 = 3,5 : 4 : 4,5 : 5 : 5,5 : 6 HoÆc 7 : 8 : 9 : 10: 11 : 12 Sè r¨ng Z1 , Z2 , Z3 ..kh«ng thÓ qu¸ lín v× sÏ lµm t¨ng kÝch th-íc nhãm truyÒn nªn ng-êi ta h¹n chÕ trong giíi h¹n 25< Z< 60 Do ®ã Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6 = 28 : 32 : 36 : 40: 44 : 48 = 35 : 40 : 45 : 50: 55 : 60 §Ó c¾t ®-îc ren m«®uyn th× Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 = 1,75 : 2 : 2,25 : 2,5 : 3 Do ®ã sè r¨ng Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 =28 : 32 : 36 : 40 : 48 =35 : 40 : 45 : 50 : 60 §Ó c¾t ®-îc ren anh th× Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6: Z7 : Z8 = 13 : 14 : 16: 18 : 19 : 20 : 22 : 24 HoÆc = 6,5 : 7 : 8 : 9 : 9,5 : 10 : 11 : 12 Do ®ã sè r¨ng Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6: Z7 : Z8 = 26 : 28 : 32: 36 : 38 : 40 : 44 : 48 §Ó c¾t ®-îc ren pitch th× Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6 = 56 : 64 : 72: 80 : 88 : 96 Do ®ã sè r¨ng
  2. Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6 = 28 : 32: 36 : 40 : 44 : 48 HoÆc = 35 : 40: 45: 50 : 55 : 60 VËy ®Ó c¾t ®-îc 4 lo¹i ren trªn th× sè r¨ng cña c¬ cÊu nooct«ng lµ : Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6: Z7 : Z8 = 26 : 28 : 32: 36 : 38 : 40 : 44 : 48 §Ó tr¸nh cho bé noãct«ng trë nªn kÐm cøng v÷ng do 2 g«Ý ®ì ®Æt xa nhau,sè b¸nh r¨ng cña bé noãct«ng ph¶i nhá h¬n 8 b¸nh r¨ng NhËn xÐt : ChØ v× c¾t lo¹i ren Anh cã n=19 ren/pit nªn bé noãct«ng ph¶i thªm b¸nh r¨ng Z5=38 b¸nh r¨ng nµy kh«ng dïng c¾t 3 lo¹i ren cßn l¹i nªn ta bá b¸nh r¨ng Z5=38.Nh- vËy bé noãct«ng chØ cßn l¹i 7 b¸nh r¨ng: Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6: Z7 = 26 : 28 : 32: 36 : 40 : 44 : 48 5-ThiÕt kÕ nhãm truyÒn gÊp béi Nhãm gÊp béi ph¶i t¹o ra 4 tØ sè truyÒn víi =2 .Chän cét 7-12 trong b¶ng xÕp ren quèc tÕ lµm nhãm c¬ së th× c¸c tØ sè truyÒn 1 1 1 1 nhãm gÊp béi lµ: : : : 8 4 2 1 a-ph-¬ng ¸n kh«ng gian PA 2x2 4x1 YÕu tè _Tæng sè b¸nh 8 10 r¨ng 3 3 _Tæng sè trôc 8b+7f 8b+7f _ChiÒu dµi trôc
  3. _Sè b¸nh r¨ng 2 1 chÞu m«men xo¾n Mx NhËn xÐt: PAKG 4x1 cã sè b¸nh r¨ng trªn mét trôc qu¸ nhiÒu khã chÕ t¹o do ®ã PAKG 2x2 hîp lý h¬n. b-Ph-¬ng ¸n thø tù ph-¬ng ¸n kh«ng gian 2x2 cã hai PATT So s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n thø tù : PATT Nhãm 1 Nhãm 2 2x2 2x2 2x2 I - II II - I [1] [2] [2] [1] [x]max 2 2 Ta chän ph-¬ng ¸n thø tù I-II v× ph-¬ng ¸n nµy dÉn ®Õn sù biÕn ®æi c¸c kÕt cÊu m¸y nhÞp nhµng c©n ®èi h¬n Ta cã l-íi kÕt cÊu sau c- VÏ ®å thÞ sè vßng quay
  4. §Ó tr¸nh trïng lËp tû sè truyÒn ta chän tû sè truyÒn gi÷a c¸c bé truyÒn trong nhãm gÊp béi kh¸c 1 i1 i2 Ta cã ®å thÞ sè vßng quay nh- sau : i3 i4 TÝnh c¸c tû sè truyÒn gi÷a cc¸c bé truyÒn trong nhãm gÊp béi Nhãm truyÒn 1 : 1 1 2 i1 = 1, 32 = 1, 32 = f1 + g1 = 2+5 = 7  2 5 1 1 4 i2 = 0 , 32 = 0 , 32 = f2 + g2 = 4+5 = 9  2 5 Béi sè chung nhá nhÊt lµ K=63 Tia i1 lµ tia gi¶m nhiÒu h¬n tia i2 zmin chñ ®éng nªn Emin = 17(2  5) 17 =
  5. f 4 Z2= 2 EK= .63 =28 r¨ng f 2 g 2 45 Z2'= Z-Z2= 63-28= 35 r¨ng Nhãm truyÒn 2 : 1 1 5 i3 = 1, 68 = 1, 68 = f3 + g3 = 5+16 = 21=7.3  2 16 1 1 5 i4 = 0 , 28 = 0 , 28 = f4 + g4 = 5+4 = 9=32  2 4 béi sè chung nhá nhÊt lµ K=63 Tia i1 lµ tia gi¶m nhiÒu h¬n tia i2 zmin chñ ®éng nªn Emin = 17(5  16) 17 = >1 5.63 15 Chän E=2 Z=E.K = 2.63 = 126 r¨ng >120 do ®ã tinh¸ l¹i sè r¨ng . Chän Zmin =14 r¨ng 14(5  16) 14 Emin = =
  6. + TÝnh c¸c tû sè truyÒn cßn l¹i (ibï) gåm c¸c b¸nh r¨ng thay thÕ vµ b¸nh r¨ng phô cña hép ch¹y dao . Ph-¬ng tr×nh cña hép chuyÓn ®éng 1vßng tc . ibï. ic¬së. igbéi. tv= tp mµ ibï = itt. ic® nªn ta cã 1vßng tc . itt.ic®. ic¬së. igbéi. tv= tp Trong ®ã itt - Tû sè truyÒn thay thÕ ic® - Tû sè truyÒn cè ®Þnh ic¬së- Tû sè truyÒn c¬ së igbéi- tû sè truyÒn gÊp béi cña c¬ cÊu noãct«ng tv - B-íc vÝt me tp - B-íc ren ®-îc c¾t §Ó tÝnh ibï ta cho m¸y c¾t thö mét b-íc ren nµo ®ã .Ta thö c¾t ren quèc tÕ tp=10 mm Qua b¶ng xÕp ren quèc tÕ ta cã igbéi= 1 Ta chän tv= 12 mm Z0 = 28 r¨ng Th× icsë= z 5 = 40 lóc ®ã bé b¸nh r¨ng h×nh th¸p chñ ®éng z 0 28 do ®ã ibï= t p 10 =7 t .i .i v csë gb 12.1.40 / 28 12 25 7 Ta chän ic®= ibï = itt. ic® Ta cã = itt . 25 itt= 21 = 42 36 12 36 25 50 Khi c¾t ren anh ,xÝch c¾t ren ®i theo ®-êng kh¸c bé b¸nh r¨ng noãct«ng bÞ ®éng tÝnh ic® khi c¾t ren anh nh- sau : ic®= t p t .i .i .i v csë gb tt
  7. cho c¾t thö ren anh víi n=8 tp= 25,4 lóc ®ã ic®= z 0 = 28 igb= 1 Ta cã 8 z 3 32 2 25,4 / 8 ic®= 12.1(28 / 40).(1 / 2).(42 / 50) Tû sè truyÒn 36/25 còng ®-îc dïng khi c¾t ren pitch (b¸nh r¨ng noãct«ng bÞ ®éng)nh-ng víi hai b¸nh r¨ng thay thÕ kh¸c nhau .Cuèi cïng ta cÇn tÝnh b¸nh r¨ng thay thÕ khi c¾t ren pitch vµ ren m«®uyn Ta cã ph-¬ng tr×nh c©n b»ng : itt= t p t .i .i i v csë gb c  Cho c¾t thö ren pitch Dp= 25,4./8=1272.12/52.8.97 igb= 2/4 ; ic®=36/25  itt = 32 97 KiÓm tra c¸c b-íc ren cÊt ®-îc c¾t ph-¬ng tr×nh c©n b»ngta cã :1vßngtc.21/25.42/50.25/36.32/28.1/2.12=4=tp. tr-êng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=129

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2