quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 5

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
206
lượt xem
54
download

quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng chốt tỳ định vi lên mặt 10 khống chế 1 bậc tự do. Chi tiết được khống chế 6 bậc tự do. 5.5.4 Phương án kẹp chặt: Kep chặt bằng bulong ép bề mặt 1 của chi tiết vào bề mặt phiến tỳ 5.5.5 Chọn máy: Chọn máy phay ngang công xôn 6H12 + Bề mặt làm việc của bàn(mm2): 320x1250 + Công suất động cơ: 7 Kw + Số vòng quay trục chính (v/ph): 30-1500 + Bước tiến của bàn: 30-1500 mm/ph 5.5.6 Chọn dụng cụ cắt: ([3] trang 292) -Dao phay đĩa ba mặt răng thép gió...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 5

  1. Chương 5: Nguyeân coâng 3: Phay maët 6,7,8 5.5.1 Sô ñoà gaù ñaët: 5.5.2 Phöông aùn gia coâng: Phay tinh maët 6, 7, 8 ñaït caáp chính xaùc IT9 , Ra=2,5 m 5.5.3 Ñònh vò: Duøng choát truï ngaén vaø coù vai ñònh vò leân maët 4,1 khoáng cheá 5 baäc töï do.
  2. Duøng choát tyø ñònh vi leân maët 10 khoáng cheá 1 baäc töï do. Chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do. 5.5.4 Phöông aùn keïp chaët: Kep chaët baèng bulong eùp beà maët 1 cuûa chi tieát vaøo beà maët phieán tyø 5.5.5 Choïn maùy: Choïn maùy phay ngang coâng xoân 6H12 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn(mm2): 320x1250 + Coâng suaát ñoäng cô: 7 Kw + Soá voøng quay truïc chính (v/ph): 30-1500 + Böôùc tieán cuûa baøn: 30-1500 mm/ph 5.5.6 Choïn duïng cuï caét: ([3] trang 292) -Dao phay ñóa ba maët raêng theùp gioù P18. vaät lieäu: P18. Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa dao: + goùc sau  = 160 + Goùc tröôùc  = 150 + Goùc nghieâng chính :  = 450. + Goùc nghieâng raõnh xoaén cuûa dao:  = 8-150. Kích thöôùc cuûa dao: ([3] trang 368)
  3. + Ñöôøng kính dao phay: D = 100 mm + Ñöôøng kính loã cuûa dao phay: d=32 mm + Beà roäng dao phay: B=6-25 mm + Soá raêng: 20 raêng 5.4.7 Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp daøi 150 mm, ñoä chính xaùc laø 0,02 mm 5.4.8 Dung dòch trôn nguoäi: khoâng 5.6 Nguyeân coâng 4: Khoan – khoeùt – doa loã 15+0,027 5.6.1 Sô ñoà gaù ñaët: choát tyø 5.6.2 Phöông aùn gia coâng: Khoan loã ñaït caáp chính xaùc IT14 ,Rz= 50 m
  4. Khoeùt ñaït caáp chính xaùc IT10 ,Rz=12,5 m Doa ñaït caáp chính xaùc IT8 , Ra=2,5 m 5.6.3 Ñònh vò: Duøng choát truï ngaén coù vai ñònh vò leân maët 4 khoáng cheá 5 baäc töï do. Duøng choát tyø ñònh vò maët 10 khoáng cheá 1 baäc töï do. Chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do. 5.6.4 Phöông aùn keïp chaët: Duøng bulong keïp chaët, taïo löïc eùp beà maët 1 cuûa chi tieát vaøo beà maët phieán tyø 5.6.5 Choïn maùy: Choïn maùy khoan ñöùng 2H135 ([2] trang 129) - Ñöôøng kính gia coâng lôùn nhaát (mm): 35 mm - Coân moùc ttruïc chính: N04 - Soá voøng quay truïc chính: 31.5-1400vg/ph - Coâng suaát ñoäng cô chính : 4 kW 5.6.6 Choïn duïng cuï caét: Muõi khoan : duøng löôõi khoan ruoät gaø. Vaät lieäu: theùp gioù Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa dao: ([1] trang 43)
  5. - Goùc sau: =80-140 - Goùc nghieâng chính cuûa löôõi caét: 2  =1200 - Goùc nghieâng cuûa löôõi caét ngang:  = 500-550 Kích thöôùc keát caáu ( daïng ñuoâi coân): ([3] trang 321) D=15mm ; L=140mm ; l =60mm; d=10 -30 mm Muõi khoeùt thoâ: Vaät lieäu: theùp gioù  Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa dao: ([1] trang 43) -Goùc tröôùc: 0=50 - Goùc sau: =100 - Goùc nghieâng chính  =600 - Goùc nghieâng cuûa raõnh xoaén vít:=100 ([3] trang 335) Muõi doa tinh: Vaät lieäu: theùp gioù Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa dao:([1] trang 43) -Goùc tröôùc: 0=60 . - Goùc sau: =4-80. - Goùc nghieâng chính : =50. Kích thöôùc keát caáu: ([3] trang 336)
  6. D=15 L=181,5-322 , l=114-195. 5.6.7 Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp daøi 150mm, ñoä chính xaùc laø 0,02mm 5.6.8 Dung dòch trôn nguoäi: emunxi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản