đồ án máy công cụ, chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
128
lượt xem
51
download

đồ án máy công cụ, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ cấu ly hợp siêu việt trong xích chạy dao nhanh ta thấy rằng động cơ điện chạy dao nhanh và động cơ điện chính truyền chuyển động tới một khâu chấp hành là trục trònTốc độ hai đường truyền khác nhau Nệu không có cơ cấu phân tách chuyển động sẽ làm trục trơn xoắn gạy,Vì vậy người ta dùng cơ cấu ly hợp siêu việt.vị trí cơ cấu này là trên trục XVI gần đầu ra trục trơn. Nguyên lý làm việc: Chuyển động từ động cơ chính truyền vào vỏ ngoài theo chiều mũi tên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án máy công cụ, chương 9

  1. Chương 9: TÝnh ly hîp siªu viÖt C¬ cÊu ly hîp siªu viÖt trong xÝch ch¹y dao nhanh ta thÊy r»ng ®éng c¬ ®iÖn ch¹y dao nhanh vµ ®éng c¬ ®iÖn chÝnh truyÒn chuyÓn ®éng tíi mét kh©u chÊp hµnh lµ trôc tr¬n.Tèc ®é hai ®-êng truyÒn kh¸c nhau.NÕu kh«ng cã c¬ cÊu ph©n t¸ch chuyÓn ®éng sÏ lµm trôc tr¬n xo¾n g·y.V× vËy ng-êi ta dïng c¬ cÊu ly hîp siªu viÖt.VÞ trÝ c¬ cÊu nµy lµ trªn trôc XVI gÇn ®Çu ra trôc tr¬n. 4.1. Nguyªn lý lµm viÖc: ChuyÓn ®éng tõ ®éng c¬ chÝnh truyÒn vµo vá ngoµi theo chiÒu mòi tªn n1 .V× lß xo lu«n lu«n ®Èy viªn bi chÌn Ðp vÝt gi÷a mÆt trong cña vá ly hîp vµo mÆt lâi.Phèi hîp cïng víi chiÒu quay n1 cã xu h-íng l¨n kÑt vµo gi÷a hai mÆt tiÕp xóc.Do ®ã chuyÓn ®éng quay truyÒn tõ vá ngoµi vµo lâi tíi trôc tr¬n quay víi tèc ®é c«ng t¸c n1 .NÕu vá ngoµi quay ng-îc víi n1 sÏ kh«ng truyÒn chuyÓn ®éng quay vµo lâi. Trong khi ®ang quay c«ng t¸c,muèn quay nhanh b»ng ®éng c¬ ch¹y nhanh cïng hay ng-îc chiÒu n1 .Víi tèc ®é n2 >> n1 viªn bi lu«n n»m trong kho¶ng kh«ng gian lín cña r·nh trªn vá vµ lâi t¸ch rêi nhau,ë ngoµi vá vÉn quay n1 nh-ng bªn trong lâi vµ trôc tr¬n quay theo tèc ®é ch¹y nhanh. n2 -thùc hiÖn ch¹y dao nhanh.
  2. 4.2. TÝnh to¸n ly hîp siªu viÖt: Khi ly hîp ho¹t ®éng ®iÒu n1 kiÖn chñ yÕu ®Ó con l¨n ly hîp th¨ng b»ng lµ c¸c thµnh phÇn lùc R1 , R2 ph¶i n»m trªn 1 ®-êng th¼ng vµ ng-îc chiÒu nhau ®Ó con l¨n tù h·m qua vá vµ lâi ly hîp. §iÒu kiÖn cÇn thiÕt   2  min (  min : gãc nhá nhÊt gi÷a hai gãc ma s¸t).  //  2 mµ 1  arctgf1  2  arctgf 2 ( f1, f 2 :c¸c hÖ sè ma s¸t tr-ît gi÷a con l¨n víi vá vµ lâi ly hîp). cosa>cos2  min ad  cos 2  min Dd KÝch th-íc D vµ a chän tr-íc. D. cos 2  min  a Da d  D 1  cos 2  min 2 cos 2  min  §Ó ly hîp lµm viÖc tèt lÊy  (0,7  0,9) 2  min ChiÒu dµi con l¨n L  1,5d ®Ó con l¨n kh«ng bÞ xoay theo ®-êng trôc cña nã. 4.3. TÝnh øng suÊt tiÕp xóc: N1=N2=N’ N .( D  d ).E NE 1 1 qmax1  0,59.  0,59. .(  ) L.D.d L d D - M«®un ®µn håi thÐp E= 2,1.105 ( MN / mm2 ) N .E 1 qmax 2  0,59. . D d
  3. qmax1 :øng suÊt tiÕp xóc cña con l¨n vµ vá qmax 2 : øng suÊt tiÕp xóc gi÷a con l¨n vµ lâi - M«men truyÒn dÉn cña c¬ cÊu ly hîp siªu viÖt R1 N1 2M M=f.Z.N.D/2 N  fZD fN 2 2 N2  2M fN 1 f  tg  tg N  1 2 ZD.tg / 2 R2 D/2 O 2M §Ó ®¶m b¶o N  qmax 2  qmax 1 fD.tg / 2 sin  / 2 sin 50 0,0872 f  tg  tg / 2    cos / 2 cos 50 0,9962 f  tg  tg 50  0,0875 f=0,09 Theo m¸y chuÈn: D = 60mm ; a =36 nªn a/2 =18mm Da d  D  min  5030 2 cos 2  min 60  36 d  60   11,5mm 2.0,99 2.0,4 L=1,5.11,5=17,25mm N   0,035 N 4.60.0,096 0,035.2,1.106 1 1 qmax 1  0,59. (  )  3,658(kg / mm 2 )  36,58( N / mm 2 ) 17,5 11,5 60 0,4.2,1.106 qmax 2  0,59.  11(kg / mm 2 )  110( N / mm 2 ) 17,5.11,5 qmax 2  qmax 1 qmax 2  q   (1800  2000) N / mm 2 4.4. B¶ng tÝnh to¸n ®éng lùc häc: C¸c c«ng thøc dïng ®Ó lËp b¶ng:
  4. nmax nt  nmin .4 nmin N tr  N dc .i víi c¸c gi¸ trÞ hiÖu suÊt : + bé truyÒn ®ai: d  0,97 + truyÒn ®éng b¸nh r¨ng: br  0,98 + æ: o  0,995 N tr M Xt  63491. nt N tr d sb  C.3 (mm) nt (C=100  150) lÊy C=100. B¶ng: Trôc nmin nmax ntinh MXtinh Ntruc dsb dchon IX 5,25 1680 22,2 2193 0,164 21,8 30 X 5,25 1680 22,2 2084 0,156 21,4 30 XI 4,41 2419 21,3 2064 0,149 21,3 30 XII 4,41 2419 17,9 1936 0,131 20,99 30 XIII 3,76 1935 4,84 2923 0,125 18,95 20 XIV 0,55 2419 4,84 8837 0,118 24,2 25 XV 0,28 1209 2,27 15806 0,11 28,8 30 trong ®ã M Xt : m«men xo¾n tÝnh dc : ®-êng kÝnh chän.
Đồng bộ tài khoản