đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 2

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
458
lượt xem
246
download

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thực hiện cụ thể cho thu hoạch thực tập cho từng cá nhân, nhóm tập trung nghiên cứu Dây chuyền Sản xuất bia chai tại Xưởng chiết. 1) Dây chuyền sản xuất bia chai: a.Máy rã Pallet( máy bốc kết rỗng): Xe nâng xúc Pallet két chai rỗng đưa vào máy, máy chuyển động song phẳng bốc kết bia lên rã thành từng kết và chuyển đến máy hút chai rỗng. Máy bốc mỗi lần 9 két. b. Máy hút rỗng( máy hút chai rỗng): Máy có cơ cấu hút bằng khí nên để lấy từng chai ra khỏi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 2

  1. Chương 2: MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ TRONG XÖÔÛNG CHIEÁT Ñeå thöïc hieän cuï theå cho thu hoaïch thöïc taäp cho töøng caù nhaân, nhoùm taäp trung nghieân cöùu Daây chuyeàn Saûn xuaát bia chai taïi Xöôûng chieát. 1) Daây chuyeàn saûn xuaát bia chai: a.Maùy raõ Pallet( maùy boác keát roãng): Xe naâng xuùc Pallet keùt chai roãng ñöa vaøo maùy, maùy chuyeån ñoäng song phaúng boác keát bia leân raõ thaønh töøng keát vaø chuyeån ñeán maùy huùt chai roãng. Maùy boác moãi laàn 9 keùt. b. Maùy huùt roãng( maùy huùt chai roãng): Maùy coù cô caáu huùt baèng khí neân ñeå laáy töøng chai ra khoûi keát. Moãi laàn laáy 4x20=80 chai. c. Maùy xuùc röûa chai: Chai ñöôïc ñöa ñeán maùy xuùc röûa chai, chuyeån vaøo töøng roï ñeå giöõ chai. Chai ñöôïc ngaâm trong dung dòch xuùt röûa baèng nöôùc laïnh, nöôùc noùng, suùt noùng, nöôùc noùng, nöôùc laïnh ñeå boùc caùc lôùp nhaõn dính treân chai vaø röûa chai. Chai ñöôïc röûa beân trong vaø ngoaøi baèng caùc voøi phun. d. Maùy röûa keát:
  2. Keát ñöôïc uùp ngöôïc ñeå xuùc röûa baèng voøi phun cho caùc taïp chaát rôi ra ngoaøi. e. Maùy soi chai: Chai ñöôïc kieåm tra baèng chuïp aûnh. Nhöõng chai naøo meû mieäng, nöùt hay coù vaät laï beân trong seõ ñöôïc baén ra khoûi baêng taûi. f. Maùy chieát vaø ñoùng naép: Naêng suaát 3000chai/giôø. Bia ñöôïc chieát vaøo chai thoâng qua maùy naøy. Moät voøng coù 72 chai. Treân maùy coù caùc cam vaø cöõ haønh trình ñeå ñieàu khieån ñoùng môû vaø chieát vaø huùt khí xaû boït bia. Nhieät ñoä bia ñöôïc chieát khoaûng 1-20C. Sau khi ra khoûi maùy chieát seõ ñöôïc ñoùng naép chai ngay laäp töùc. g. Maùy kieåm tra chai löng xì: Maùy loaïi baèng caùch gaït chai löng xì ra khoûi ñöôøng chuyeàn. h. Maùy thanh truøng( maùy haáp ): Naêng suaát 30000chai/giôø Nhieät ñoä haáp khoaûng 620C. Trong maùy naøy coù baêng taûi baèng inox vaø duøng maùng töôùi nöôùc noùng ñeå gia nhieät cho chai. i. Maùy daùn nhaõn:
  3. Coâng vieäc daùn nhaõn goàm hai phaàn: daùn nhaõn ôû phaàn thaân chai vaø ôû phaàn ñaàu chai. Trong maùy coù heä thoáng naïp nhaõn, bôm keo vaø caùc choåi queùt eùp nhaõn vaøo thaân vaø coå chai. j. Maùy huùt ñaày( maùy huùt chai ñaày): Duøng khí neùn huùt caùc chai ñaõ coù bia cho vaøo keát. Veà maët keát caáu maùy, maùy naøy gioáng maùy huùt roãng nhöng phaûi ñieàu khieån laïi löïc vì troïng löôïng chai bia naëng hôn. k. Maùy chuyeån Pallet: Maùy coù cô caáu naâng haï pallet ñeå chuyeån pallet töø maùy raõ pallet sang maùy chaát pallet. l. Maùy chaát Pallet( maùy boác keát ñaày): Chaát caùc keát ñaõ coù chai bia ñaày vaøo pallet. Veà maët keát caáu maùy, maùy naøy gioáng maùy raõ pallet. Xe naâng xuùc pallet keùt chai ñaày ñöa töø maùy ra saân chöùa chai thaønh phaåm (kho thaønh phaåm). 2) Maùy moùc thieát bò trong Xöôûng chieát: nhoùm thöïc taäp baùo caùo caùc maùy sau:  MAÙY HUÙT CHAI ROÃNG: Nguyeân lí hoaït ñoäng:
  4. Nhieäm vuï: maùy keát chai roãng coù nhieäm vuï boác chai roãng töø keáùt chai mang ñeán treân baêng taûi ñeå ñöa chai roãng vaøo maùy röûa chai coøn keát roãng ñöa vaøo maùy röûa keát. Nguyeân lí: keát chöùa chai roãng ñöa ñeán ñuùng vò trí cô caáu huùt chai ñöôïc ñöa xuoáng huùt chai roãng leân vaø ñöa ñeán baøn chai, treân cô caáu huùt huùt coù caùc ñaàu huùt duøng ñeå huùt chai. Tuyø thuoäc vaøo yeâu caàu cuûa khaùch haøng ta trang bò cho maùy soá ñaàu huùt ao cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu. Soá ñaàu huùt aûnh höôûng ñeán kích thöôùc cô caáu huùt, beà roäng baøn chai, chieàu daøi baêng taûi baøn chai, naêng suaát maùy cuõng nhö soá chu kì/giôø cuûa maùy.
  5. Sô ñoà toång theå maùy: 1. robot 2. cô caáu huùt chai 3. ñaàu huùt chai 4. baûng ñieàu khieån 5. baêng taûi caáp keát 6. baøn chai
Đồng bộ tài khoản