đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 13

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
230
lượt xem
137
download

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên lý hoạt động của máy: khi các kết bia từ máy vào đủ số lượng ( 9 kết bia) thì bàn kẹp di chuyển xuống đến vị trí kép. Sau đó vấu kẹp sẽ xoay xuống và kẹp giữ kết lại. Tiếp theo bàn máy và kết bia sẽ di chuyển lên đến chiều cao cần thiết ra và xoay ngang đến vị trí của pallete được để sẵng hoặc kết đã được để ở lớp dưới. Như vậy thì với chiều cao chất n kết chuyển động lên xuống sẽ tăng chiểu cao n lần. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 13

  1. Chương 13: BAÙO CAÙO MAÙY CHAÁT ÑAÀY 1. Cô caáu chuyeån ñoäng cuûa maùy chaát ñaày Maùy chaát ñaày goàm 3 chuyeån ñoäng: + Chuyeån ñoäng leân xuoáng cuûa baøn keïp + Xoay qua laïi cuûa baøn keïp + Xoay leân xuoáng cuûa vaáu keïp 1 2 3 4
  2. 5 _ Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maùy: khi caùc keát bia töø maùy vaøo ñuû soá löôïng ( 9 keát bia) thì baøn keïp di chuyeån xuoáng ñeán vò trí keùp. Sau ñoù vaáu keïp seõ xoay xuoáng vaø keïp giöõ keát laïi. Tieáp theo baøn maùy vaø keát bia seõ di chuyeån leân ñeán chieàu cao caàn thieát ra vaø xoay ngang ñeán vò trí cuûa pallete ñöôïc ñeå saüng hoaëc keát ñaõ ñöôïc ñeå ôû lôùp döôùi. Nhö vaäy thì vôùi chieàu cao chaát n keát chuyeån ñoäng leân xuoáng seõ taêng chieåu cao n laàn.
  3. Tieáp theo vaáu keïp seõ xoay ngöôïc trôû ra ñeå nhaû keát bia vaø di chuyeån leân treân vaø xoay trôû veà vò trí chôø. Truyeàn ñoäng cho caùc chuyeån ñoäng cuûa caùc cô caáu: + Chuyeån ñoäng naâng haï baøn keïp: ñoäng cô xoay truyeàn ñoäng qua hoäp giaûm toác roài truyeàn qua ñóa xích ñeån naâng hoaëc haï baøn keïp ñeán chieàu cao ñöôïc ñieàu khieån bôûi caùc sensor ñöôïc boá trí taïi vò trí chaát keát. + Chuyeån ñoäng qua laïi cuûa baøn keïp: ñoäng cô xoay truyeàn chuyeån ñoäng cho tay bieân. Tay bieân tröôït treân thanh tröôït vaø truyeàn chuyeån ñoäng xoay ngang cho baøn xoay vaø baøn keïp. + Chuyeàn ñoäng cuûa baøn keïp: chuyeån ñoäng naøy ñöôïc truyeàn tröïc tieáp tröø xylanh khí neùn. Khi xylanh naøy di chuyeån ra ñeå truyeàn qua thanh truyeàn ñeå cho boán taám keïp xoay xuoáng ñeå giöõ laáy caùc keát bia. Ñoàng thôøi thoâng qua hai thanh truyeàn ôû giöõa ñeå truyeån ñoäng cho hai thanh keïp beân trong ñeå keïp caùc keát coøn laïi. + Chuyeån ñoäng cuûa con laên taûi keát: ñoäng cô xoay truyeàn chuyeån ñoäng xoay qua ñóa xích chính. Töø ñóa xích chính naøy seõ keùo xích chuyeån ñoäng vaø xích naøy di chuyeån seõ keùo theo
  4. caùc ñóa xích ñöôïc gaén coá ñònh so vôùi con laên chuyeån ñoäng xoay theo. _ Ngoaøi ra xung quanh maùy coøn boá trí heä thoáng caùc sensor vaø boä ñeám ñeå hoå trôï cho caùc chuyeån ñoäng cuûa maùy. Cuï theå laø maùy coù moät sensor vaø moät boä ñeám ôû ngay ñaàu vaøo cuûa keát, hai sensor ôû hai goùc cheùo taïi vò trí ñaët saép xeáp cuûa keát ñeå gaép ñi, vaø ba sensor taïi vò ñaët pallete. 2. Löôïc ñoà ñoäng cuûa maùy
  5. 1 2 3 4 5 1. Ñoäng cô naâng haï baøn keïp 2. Ñoäng cô xoay ngang baøn maùy keïp 3. Boä phaän xoay ngang 4. Baøn keïp 5. Baêng taûi caáp keát
Đồng bộ tài khoản