đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 4

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
329
lượt xem
191
download

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tất cả những chai được hoàn lại từ khách hàng đều bị dơ bẩn và vẫn còn nhãn và giấy nhôm bao quanh cổ chai . Để sử dụng lại những chai này cần phải tiến hành rửa chai và nhãn cùng với miếng thiếc bao quanh cổ chai phải được tháo rời ra . _ Mục đích của việc rửa chai là để rửa các chất dơ bên trong lẫn bên ngoài chai và đảm bảo chai được tiệt trùng . Những nhiệm vụ này được thực hiện bởi máy rửa chai . 2) Những nguyên tắc cơ bản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 4

  1. Chương 4: MAÙY SUÙC CHAI PHẦN 1 : MỞ ĐẦU 1) Röûa chai taùi söû duïng laïi : _ Taát caû nhöõng chai ñöôïc hoaøn laïi töø khaùch haøng ñeàu bò dô baån vaø vaãn coøn nhaõn vaø giaáy nhoâm bao quanh coå chai . Ñeå söû duïng laïi nhöõng chai naøy caàn phaûi tieán haønh röûa chai vaø nhaõn cuøng vôùi mieáng thieác bao quanh coå chai phaûi ñöôïc thaùo rôøi ra . _ Muïc ñích cuûa vieäc röûa chai laø ñeå röûa caùc chaát dô beân trong laãn beân ngoaøi chai vaø ñaûm baûo chai ñöôïc tieät truøng . Nhöõng nhieäm vuï naøy ñöôïc thöïc hieän bôûi maùy röûa chai . 2) Nhöõng nguyeân taéc cô baûn cuûa quy trình röûa chai : _ Tuoåi thoï cuûa bia phuï thuoäc raát nhieàu vaøo chaát löôïng cuûa chai ñöôïc röûa . Taát caû nhöõng chai roãng ñöôïc hoaøn laïi coù ñoä baån tuyø thuoäc vaøo möùc ñoä khaùc nhau töø khaùch haøng . Nhöng taát caû chai ñeàu raát dô vaø caàn phaûi ñöôïc röûa saïch theo moät ñieàu kieän veä sinh toát nhaát . Trong taát caû tröôøng hôïp naøo thì cuõng ñeàu coù 2 nhieäm vuï phaûi ñöôïc thöïc hieän :
  2. + Taát caû caùc chai phaûi ñöôïc röûa cô hoïc + Taát caû nhöõng vi sinh vaät dô trong bia phaûi ñöôïc loaïi boû vaø khöû chuùng . _ Nhöõng taùc ñoäng röûa cô hoïc vaø quang hoïc ñöôïc xem nhö thaønh coâng khi nhöõng chaát dô khoâng nhaän thaáy ñöôïc ( baèng chaát thöôøng) coù theå ñöôïc phaùt hieän ôû beân ngoaøi hoaëc beân trong chai . ngaøy nay cuoäc lieåm tra naøy ñöôïc thöïc hieän bôûi maøy soi chai , noù soi caùc chai vôùi 1 toác ñoä nhanhhôn so vôùi vieäc kieåm tra baèng maét thöôøng . - Röûa chai cô hoïc ñöôïc nghieân cöùu ñeå ñaït thaønh coâng neáu nhöõng chai ñöôïc bao phuû bôûi 1 maøng nöôùc lieân tuïc . Trong nhöõng voû bia thuyû tinh, vieäc lau khoâng hoaøn toaøn coù theå ñöôïc xaùc ñònh bôûi söï laøm öôùt khoâng heát vaø keát hôïp vôùi nhöõng gioït nöôùc rôi treân beà maët chai o Vieäc röûa sinh hoïc ñöôïc hoaøn thaønh khi taát caû caùc vi khuaån bò loaïi boû . ñieàu naøy ñöôïc theo doõi bôûi heä thoáng kieåm soaùt vi sinh 3)Nhöõng nhaân toá taùc ñoäng :
  3. - Ñeå ñaït ñöôïc söû duïng hieäu quaû quy trình röûa chaithì phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc nhaân toá sau : * Hieäu quaû cuûa quaù trình laøm aåm: Taåy caùc chaát dô ñoøi hoûi 1 thôøi gian laøm aåm vaø hoaø tan ( tieâu huyû) maø noù ñöôïc taùc ñoäng bôûi nhieàu nhaân toá khaùc nhau. Ñieàu naøy cuõng aùp duïng ñeå taåy nhaõn chai . thôøi gian laøm aåm laø töø 10-30phuùt  Taùc ñoäng cô hoïc cuûa quaù trình phun Quaù trình röûa cuõng ñöôïc taêng cöôøng theâm nhôø taùc ñoäng cô hoïc cuûa vieäc suùc saïch nhöõng chai ôû beân trong phaàn treân cuûa maùy röûa chai . Maùy röûa chai ngaøy nay luoân laøm vieäc keát hôïpquaù trình laøm öôùt vôùi phun nöôùc ñöôïc tieán haønh sau ñoù .  Nhieätñoä röûa chai: Nhieät ñoä cao luoân ñaåy nhanh quaù trình taåy caùc chaát dô . Nhieät ñoä khoaûng 60-850C(töông ñöông 140-1850F) ñöôïc söû duïng ñeå ñaït ñöïôc hieäu quaû röûa sinh hoïc toát .  Hiệu quả röûa chai : Söùc maïnh cuûa quaù trình röûa chai laø caû 1 daây chuyeàn vì vaäy maø noù coù theå dieät ñöôïc vi khuaån ôû nhieät ñoä cao .
  4. chuùng loaïi boû vaø hoaø tan caùc chaát dô , taåy caùc chaát baån phuï thuoäc vaøo ñieàu naøy : + Hieäu quaû cuûa taùc nhaân röûa phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä . nhieät ñoä cao hôn caùc taùc nhaân vöøa taäp trung thaáp hôn . Aùp duïng nhöõng nguyeân taéc thaønh coâng sau :  Taêng taùc nhaân röûa taäp trung khoaûng 50% hoaëc :  Taêng nhieät ñoä theâm 5,50C ñeå coù hieäu quaû röûa chai nhö nhau Phaûi nhôù raèng taùc nhaân röûa ñöôïc duøng trong nöôùc thaûi bao goàm raùc thaûi oâ nhieãm coù trong nöôùc naøy . 4) Nhöõng thieát keá cô baûn cuûa maùy röûa chai : Chai ñöôïc vaän chuyeån thaønh doøng qua maùy röûa chai . Trong suoát quaù trình hoạt động thì chai chòu caùc taùc ñoäng nhö sau : + Laøm öôùt chai trong 1 hoaëc nhieàu laàn ôû nhieät ñoä taêng leân + Ñi qua nhieàu laàn boàn xuùt noùng + Suùc saïch baèng xuùt noùng + Suùc saïch baèng nöôùc noùng + Suùc saïch baèng nöôùc laïnh
  5. +Cuoái cuøng röûa laïi bằng nöôùc saïch Toaøn boä quaù trình naøy maát 10-15 phuùt  Nöôùc thaûi leân muøi hoâi naëng baû chaát dô cuûa bia coøn toàn laïi trong chai . nhö vaäy traïm ñaàu tieân ñöôïc xaây döïng ñeå laøm maát chaát dô treân chai baèng caùch laáy caùc chaát baån dung dòch vaø ngaên ngöøa khoâng cho chaát dô ñi trôû laïi vaøo trong chai . - Tuyø thuoäc vaøo vieäc saép xeáp khaâu ñöa chai vaøo va ñöa chai r a , maùy röûa chai ñöôïc phaân lôùp thaønh 2 daïng cô baûn : + Maùy röûa chai keát thuùc ñôn : khaâu nhập chai vaøo vaø khaâu ñöa ra ôû cuøng 1 phía cuûa maùy . + Maùy röûa chai keát thuùc ñoâi : khaâu ñöa chai vaøo vaø ñöa ra thöïc hieän ở 2 phía ñoái dieän cuûa maùy . ÔÛ Đöùc caùc maùykeát thuùc ñôn chieám öu theá hôn . thôøi gian laøm öôùt ngaén hôn cuûa maùy röûa keát thuùc ñôn ñöôïc buø cho quaù trình suùc hieäu quaû nhanh hôn . Ñieàu quan troïng laø vôùi 1 maùy röûa keát thuùa ñôn chæ caàn 1 ñieåm keát thuùc maø trong ñoù vieäc giaùm saùt maùy röûa keát thuùc ñoâi caàn phaûi coù 2 ñieåm keát thuùc cuûa maùy .
  6. o Thôøi gian coá ñònh cuûa chai bò chi phoái bôûi quaù trình suùc chai caàn thieát vaø baêng taûi chai phaûi di chuyeån toác ñoä chaäm lieân tuïc. Ñeå taêng naêng suaát ngöôøi ta coù theå cheá taïo maùy röûa chai vôùi soá löôïng chai loï ñöôïc röûa lôùn. Do ñoù maùy röûa chai phaûi ñöôïc môû roäng ra . Hieän nay baêng chuyeàn ñöa chai baøo maùy röûa leân ñeán 70 chai trong moãi doøng
Đồng bộ tài khoản