intTypePromotion=3

Đồ án PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI, SỬA CHỮA,CỨU HỘ

Chia sẻ: H H | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

0
120
lượt xem
17
download

Đồ án PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI, SỬA CHỮA,CỨU HỘ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án phân tích thiết kế hệ thống quản lý công ty vận tải, sửa chữa,cứu hộ', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI, SỬA CHỮA,CỨU HỘ

 1. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Đồ án : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI, SỬA CHỮA,CỨU HỘ Phần 1: Khảo sát – Yêu cầu của đồ án CÔNG TY TNHH THIÊN TUẤN 205_Bùi Văn Ba_Q7 1) Thực trạng công ty Công ty Thiên Tuấn là công ty TNHH chuyên về dịch vụ vận chuyển hàng hoá đ ường b ộ đi kh ắp t ất cả các tỉnh thành trong nước Việt Nam theo đơn đặt hàng của ch ủ hàng. Ngoài ra, công ty còn có d ịch v ụ cứu hộ, sửa chữa . Công ty đang trên đà phát tri ển mạnh, doanh thu hàng tháng đ ều tăng. S ố l ượng đ ầu xe của công ty ngày càng nhiều, công nhân, kỹ thuật và tài xế cũng cần nhiều . Hiện tại công ty đang lưu trữ hồ sơ nhân viên, đơn hàng, hoá đơn, và tất c ả trên gi ấy t ờ, s ổ sách. Do v ậy, nhu c ầu c ần thi ết c ủa công ty là cần một phần mềm quản lý. 2) Mục tiêu Đưa tin học vào quản lý thay cho sổ sách, nhằm đạt hịêu quả cao trong công vi ệc qu ản lý, tính toán nhanh, chính xác, tiết kiệm thời gian, sức lao động của cả công ty và khách hàng. Góp ph ần giúp cho doanh thu của công ty tăng và phát triển thành một công ty lớn mạnh. 3) Yêu cầu phần mềm đáp ứng của công ty - Lưu trữ hồ sơ nhân viên của công ty. - Lưu trữ đơn đặt hàng, hoá đơn, phiếu chi, phiếu thu của công ty. - Nhập bảng tính công và tính lương cho nhân viên.
 2. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com - Các thao tác nghiệp vụ: + Tìm kiếm hồ sơ nhân viên, bảng lương. + Cập nhật bảng lương, tính lương hàng tháng. + Cập nhật thông tin nhân viên ( thêm, xoá, sửa :do người có quyền ). + Tạo đơn hàng, Hoá đơn và lưu trữ. + Thống kê đơn hàng, hoá đơn, doanh thu. 4) Mô hình công ty - Mỗi phòng đều có trưởng phòng. - Giám đốc điều hành có quyền cao nhất. - Trợ lý giám đốc trực tiếp nhận quyết định và chuyển quyết định của giám đ ốc, đ ồng th ời nh ận báo cáo. - Phòng hành chánh gồm: trưởng phòng, nhân viên kế toán, nhân viên l ưu máy , nhân viên l ập đ ơn hàng, tiếp khách. 5) Mô tả - Công ty gồm có 5 phòng ban. - Phòng hành chánh: gồm có trưởng phòng, nhiều nhân viên tiếp khách ( trực điện thoại ), nhân viên kế toán, nhân viên. - Phòng kỹ thuật: trưởng phòng quản lý phòng và điều hành trong phòng kỹ thuật, các kỹ sư, thợ sửa. - Phòng tài xế: Trưởng phòng điều hành công việc, các tài xế ( xe tải, xe cứu hộ…). - Phòng bảo vệ: nhân viên bảo vệ. - Trong công ty giám đốc điều hành có quyền hạn cao nh ất, ký quy ết đ ịnh, có quy ền xem t ất c ả các cơ sở dữ liệu của công ty, hồ sơ nhân viên. - Trợ lý giám đốc đứng sau giám đốc có nhiệm vụ chuyển các quyết định hay báo cáo lên giám đ ốc, h ỗ trợ công việc cho giám đốc. - Các trưởng phòng của mỗi phòng ban có nhiệm vụ quản lý phòng ban c ủa mình, có quy ền nh ư nhau: có thể xem được hồ sơ nhân viên của phòng ban mình. - Các nhân viên kế toán có quyền cập nhật lương cho m ỗi nhân viên, khi t ổ tr ưởng xác nh ận s ẽ đ ược lưu vào cơ sở dữ liệu.
 3. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com - Nhân viên lập hoá đơn: Có quyền lập hoá đơn, lưu xuống cơ sở dữ liệu, viết phiếu hàng. - Mỗi nhân viên đều có sơ yếu lý lịch của bản thân, thân nhân - Lương: Mỗi nhân viên đều có mức lương căn bản, có hệ số lương, ti ền thưởng ,trong tháng công ty còn cho nhân viên được ứng lương khi có lí do chính đáng . + Công thức tính lương. Tổng lương thực lãnh=((Lương căn bản/26)*Hệ số lương)*Ngày làm+Ph ụ c ấp+Ti ền th ưởng+Tăng ca-Bảo hiểm-Tiền phạt-tiền ứng- ( ngày nghỉ*hệ số trừ)*tổng số ngày nghỉ - Trong tờ báo lương + Lương căn bản + Ngày nghỉ + Ngày làm - Hoá đơn có mẫu - Hóa đơn của công ty : do đặc thù công ty có 3 lĩnh vực ho ạt đ ộng chính: v ận chuy ển, c ứu h ộ, s ửa chữa.Do vậy hoá đơn cũng có 3 loại: + Cước phí vận chuyển cứu hộ. + Phí sửa chữa thay thế phụ tùng + Hoá đơn nhập hàng (phụ tùng sửa chữa ,xăng dầu ) - Công ty có cung cấp một số phụ tùng phục vụ thay thế, sửa chữa. - Khi lập hoá đơn có những hoá đơn còn chưa thanh toán h ết nên công ty có m ột nhân viên th ường xuyên tổng hợp hàng tháng nên có phiếu thu, chi. 6) Yêu cầu do nhóm thực hiện phát triển thêm : Khi khảo sát thực trạng của công ty nhóm thực hiện nhận thấy: Công ty TNHH Thiên Tu ấn dang r ất phát triển. Do vậy nhằm hỗ trợ tối đa cho công ty góp phần giúp cho công ty phát tri ển m ạnh h ơn,ph ần mềm nhóm thiết kế sẽ hỗ trợ thêm một số yêu cầu sau: - Tạo cơ sở lưu trữ quan lý tài sản của công ty (đầu xe, văn phòng ,cơ sở vật chất .. .) - Thêm tác vụ chấm công hàng ngày (giúp thuận tiện hơn trong việc tính lương nhanh va chính xác). - Lập lịch làm việc. - Thiết kế nối Internet nhằm giới thiệu về công ty, thuận ti ện hơn cho vi ệc m ở các văn phòng đ ại diện ở các tỉnh, thành phố khác, xân nhập các tỉnh, các thành phố lớn. - Công ty có đặc thù riêng biệt có cả nhân viên văn phòng, kế toán, tài xế xe, th ợ s ửa ch ữa. C ần chú ý khi lưu dữ liệu để sau này nhân viên có thể lên bậc (bằng c ấp), thì m ức l ương cũng có th ể thay đ ổi được.
 4. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com - Phòng kỹ thuật của công ty khi sửa chữa có một bảng giá công thay th ế b ảo trì .d ịch v ụ và giá c ả có thay đổi theo thị trường . - Do tác vụ giữa các phòng ban là khác nhau ,mỗi nhân viên với ch ức v ụ khác nhau thì tác đ ộng vào h ệ thông cũng khác nhau . Tất cả nhân viên của công ty đều có thể xem lịch làm việc và thong tin cá nhân. Nhân viên hành chính (lập hoá đơn,phiếu thu,phiếu chi,tìm ki ếm mặt hàng ,d ịch v ụ,khách hang ) Trưởng phòng dược xem cập nhật xoá sửa thông tin của nhân viên ,mặt hang,dịch vụ . Phòng giám đốc: Trợ lý giám đốc có tất cả các quyền nhưng không được xem thong tin của giá đốc Giám đốc : toàn quyền Phần 2: Triển khai – Xây dựng hệ thống Mô hình ERD
 5. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com MAT_HANG So luong DANH_MDV (0,n (0,n #MSMH ) Có Có ) TenMH #MSDV GiaMH TenLoaiDV DonVi GiaDV (1, (1,n của n) ) HOA_DON (0,1 KHACH_HANG ) #MSHD (1,n ) PHIEU_CHI #MSKH (1, Ngay Có NHAN_THAN TenKH 1) LoaiHD (1,n #MSHD Diachi ) SoLuong TongTien #TenNT SDT TTien Có (0, Tuoi 1) TinhTrang (1,1 Quanhe (1,n ) Diachi ) PHIEU_THU (1,1 (1, Lập ) Lậ n) Lậ p #MSPT p CHUC_VU TongTien (1, (0,n Có 1) ) (1, #MSCV NV_HC (0,n n) TenCV ) (0, #Bac (0, NV_TX n) n) NHAN_VIEN TAI_SAN Có #BacBang #MSNV (1, #MSTS TenNV (1, 1) TenTaiSan Diachi 1) TinhTrang SDT Có NV_KT CMND (1, (1, (1, Ngaysinh n) #Bac nguyenquan n) 1) (1, PHONG_BAN Ngayvao (1, n) 1) Thuộ #MSPB MUC_LUONG c (1, TenPB C n) ó MTP #MSLCB (0, (0, (1, (0, n) Có HeSoLuong n) n) n) C ó Lập (1, Có 1) (0, (1, Có Lich_LV n) n) NGAY_THANG #MSCV (1, CongViec #Ngay n) (1, (0, DiaChi n) (0, #Thang n) n) #Nam THUONG (1, n) (1, #MSLDT NV_NGHI n) LyDo TAM_UNG SoTien #MSLD Lydo #MSTU HeSoTru LyDo TongTien
 6. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ NHAN_VIEN(#MSNV,TenNV, DiaChi,NguyenQuan, SDT, CMND, NgaySinh, NgayVao, Luong, MSLCB, MSPB, MSCV) HOA_DON(#MSHD, MSNV,Ngay, MSKH, LoaiHD,TinhTrang) KHACH_HANG(#MSKH, TenKH, DiaChi, SDT) MAT_HANG(#MSMH, TenMH, Gia, DonVi) MH_HOADON(MSMH,MSHD) DANH_MDV(#MSDV,TenLoaiDV,Gia) PHIEU_CHI(#MSPC, MSNV, SoTien) DV_HOADON(MSDV,MSHD) NV_HC(#MSNV,BangCap) NV_KT(#MSNV,BacTho) NV_TX(#MSNV,BacBang) HOADON_PHIEUCHI(MSHD,# MSPC) PHIEU_THU(#MSPT, MSNV, SoTien) PHIEUTHU_HOADON(MSPT,#MSHD) NHAN_THAN(#MSNT, MSNV, TenNT, Tuoi, QuanHe, DiaChi) MUC_LUONG(#MSLCB, TienLuong) PHONG_BAN(#MSPB, TenPB, MTP) TAI_SAN(#MSTS, TenTaiSan, TinhTrang, MSPB) LICH_LAM_VIEC(#MSCV, CongViec, DiaDiem, MSPB) NV_CONG_VIEC(#MSNV,MSCV) CHUC_VU(#MSCV,TenCV) TAM_UNG(#MSTU, LyDo, SoTien) NGAY_THANG(#Ngay) THUONG(#MST,LyDo, SoTien) NGAY_NGHI(#MSLD, LyDo, HeSoTru) NHANVIEN_TAMUNG(MSNV, MSTU, #Ngay) NHANVIEN_NGHI(MSNV, MSLD, #Ngay) NHANVIEN_THUONG(MSNV, MST, #Ngay)
 7. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Mô tả chi tiết cho các quan hệ : Ký hiệu : C: kiểu chuỗi S : kiểu số N : Ngày tháng L : kiểu logic (yes /no) B : Bắt buộc phải có ; K : không bắt buộc Tên quan hệ : NHAN_VIEN Ngày : 26/05/2008 STT Thuộc Tính Diễn Giải Kiểu Số Miền GT Loại Ràng DL Byte (ki tự) DL Buộc 1 MSNV Mã số nhân viên S 9 9 B PK 2 TenNV Tên nhân viên C 30 30 B 3 DiaChi Địa chỉ C 40 40 B 4 SDT Số điện thoại S 11 11 K 5 CMND Chứng minh nhân dân S 9 9 B 6 NgaySinh Ngày sinh N B 7 NgayVao Ngày vào làm N B 10 MSLCB Mã số lương căn bản S 9 9 B FK 11 MSPB Mã số phòng ban S 9 9 B FK 12 MSCV Mã số chức vụ S 9 9 B FK 13 NguyenQuan Nguyên quán (nơi sinh) C 40 40 K 14 GT giới tính L 1 Y/N B Tên quan hệ : HOA_DON Ngày : 26/05/2008 Tổng số 166 166 STT Thuộc Tính Diễn Giải Kiểu Số Miền Loại Ràng DL Byt GT DL Buộc e (kí tự) 1 MSHD Mã số hoá đơn S B PK 2 MSNV Mã số nhân viên S 9 9 B FK 3 MSKH Mã số khách hàng S 9 9 B FK 4 LoaiHD Loại hoá đơn C 20 20 B 5 Gia Giá của mặt hang hay dịch S 12 12 B vụ S 3 3 B 6 TinhTrang Tình trạng thanh toán của N B hoá đơn 7 Ngay Ngày thang lập hoá đơn Tổng số 53 53
 8. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Tên quan hệ : MH_HOADON Ngày : 26/05/2008 STT ThuộcTính Diễn Giải Kiểu Số Miền Loại Ràng DL Byte GT (kí DL Buộc tự) 1 MSMH Mã số mặt hàng S 9 9 B PK 2 MSHD Mã số hoá đơn S 9 9 B Tổng số 18 18 Tên quan hệ : DANH_MDV Ngày :26/05/2008 STT Thuộc Diễn Giải Kiểu Số Miền GT Loại Ràng Tính DL Byte (kí tự) DL Buộc 1 MSDV Mã số Dịch vụ S 9 9 B PK 2 TenLDV Tên loại dịch vụ C 20 20 B 3 Gia Giá của dịch vụ S 8 8 B Tổng số 37 37 Tên quan hệ : MAT_HANG Ngày :12/12/2008 STT ThuộcTính Diễn Giải Kiểu Số Miền Loại Ràng DL Byte GT (kí DL Buộc tự) 1 MSMH Mã số mặt hàng S 9 9 B PK 2 TenPT Tên mặt hàng C 20 20 B 3 Gia Giá của Mặt hàng S 12 12 B Tên quan hệ : KHACH_HANG 4 DonVi Đơn vị C 5 5 B Ngày :26/05/2008 Tổng số 46 46 STT Thuộc Diễn Giải Kiểu Số Miền GT Loại Ràng Tính DL Byte (kí tự) DL Buộc 1 MSKH Mã số khách hàng S 9 9 B PK 2 TenKH Tên khách hàng C 30 30 B 3 Dia Chi Địa chỉ khách hàng C 40 40 B 4 SDT Số điện thoại của khách S 11 11 K hàng Tổng số 90 90
 9. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Tên quan hệ : PHIEUCHI Ngày :26/05/2008 STT ThuộcTính Diễn Giải Kiểu Số Miền GT Loại Ràng DL Byte (kí tự) DL Buộc 1 MSPC Mã số phiếu chi S 9 9 B PK 2 MSNV Mã số nhân viên S 9 9 B FK 3 SoTiên Số tiền của từng hoá đơn S 12 12 B 4 Ngay Ngày lập phiếu thu N B Tổng số 30 30 Tên quan hệ : DV_HOADON Ngày :26/05/2008 STT ThuộcTín Diễn Giải Kiểu Số Miền Loại Ràng h DL Byte GT (kí DL Buộc tự) 1 MSDV Mã số dịch vụ S 9 9 B PK 2 MSHD Mã số hoá đơn S 9 9 B Tổng số 18 18
 10. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Tên quan hệ : HOADON_PHIEUCHI Ngày :26/05/2008 STT ThuộcTí Diễn Giải Kiểu Số Miền Loại Ràng nh DL Byte GT (kí DL Buộc tự) 1 MSHD Mã số hoá đơn S 9 9 B PK 2 MSPC Mã số phiếu chi S 9 9 B Tổng số 18 18 Tên quan hệ : PHONG_BAN Ngày 26/05/2008 STT ThuộcTính Diễn Giải Kiểu Số Miền GT Loại Ràng DL Byte (kí tự) DL Buộc 1 MSPB Mã số phòng ban S 9 9 B PK 2 TenPB Tên phòng ban C 20 20 B 3 MTP Mã trưởng phòng S 9 9 B Tổng số 38 38
 11. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Tên quan hệ : MUC_LUONG Ngày :26/05/2008 STT Thuộc Tính Diễn Giải Kiểu Số Miền Loại Ràng DL Byte GT (kí DL Buộc tự) 1 MSLCB Mã số lương căn bản S 9 9 B PK 2 TienLuong Tiền lương S 8 8 B Tổng số 17 17 Tên quan hệ : CHUC_VU Ngày :26/05/2008 ST Thuộc Diễn Giải Kiểu Số Miền Loại Ràng T Tính DL Byte GT (kí DL Buộc tự) 1 MSCV Mã số của chức vụ S 9 9 B PK 2 TenCV Tên của chức vụ C 20 20 B Tổng số 29 29
 12. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Tên quan hệ : NHAN_THAN Ngày :26/05/2008 STT ThuộcTính Diễn Giải Kiểu Số Miền GT Loại Ràng DL Byte (kí tự) DL Buộc 1 MSNT Mã số nhân thân S 9 9 B PK 2 MSNV Mã số nhân viên S 9 9 B FK 3 TenNT Tên nhân thân C 30 30 B 4 Tuoi Tuổi S 3 3 K 5 QuanHe Quan hệ với nhân viên C 10 10 B 6 DiaChi Địa chỉ của nhân thân C 40 40 B 7 SDT Số điện thoại S 11 11 K Tổng số 112 112 Tên quan hệ : TAI_SAN Ngày :26/05/2008 STT Thuộc Tính Diễn Giải Kiểu Số Miền GT Loạ Ràng DL Byte (kí tự) i Buộc DL 1 MSTS Mã số tài sản S 9 9 B PK 2 TenTS Tên tài sản C 20 20 B 3 TinhTrang Tình trạng C 10 10 B 4 MSPB Mã số phòng ban S 9 9 B FK Tổng số 48 48
 13. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Tên quan hệ : NV_CONG_VIEC Ngày :26/05/2008 STT Thuộc Diễn Giải Kiểu Số Miền GT Loại Ràng Tính DL Byte (kí tự) DL Buộc 1 MSNV Mã số nhân viên S 9 9 B PK 2 MSCV Mã số công việc S 9 9 B 3 Ngay Ngày tháng năm N B PK Tổng số 18 18 Tên quan hệ : NHANVIEN_NGHI Ngày :26/05/2008 STT ThuộcTính Diễn Giải Kiểu Số Miền Loại Ràng DL Byte GT (kí DL Buộc tự) 1 MSNV Mã số nhân viên S 9 9 B PK 2 MSLD Mã số lí do S 9 B PK 3 Ngay Ngày tháng năm N B PK Tổng số 18 18
 14. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Tên quan hệ : NV_TX Ngày :26/05/2008 STT ThuộcTín Diễn Giải Kiểu Số Miền Loạ Ràng h DL Byte GT (kí i Buộc tự) DL 1 BacBang Bậc của bang lái C 1 1 B Tổng số 1 1 Tên quan hệ : LICH_LAM_VIEC Ngày :26/05/2008 STT Thuộc Diễn Giải Kiểu Số Miền GT Loại Ràng Tính DL Byte (kí tự) DL Buộc 1 MSCV Mã số công việc S 9 9 B PK 2 TenCV Tên công việc C 20 20 B 3 DiaDiem Địa điểm làm việc C 40 40 B 4 MSPB Mã số phòng ban S 9 9 B FK Tổng số 78 78
 15. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Tên quan hệ : NGAY_NGHI Ngày :26/05/2008 STT Thuộc Diễn Giải Kiểu Số Miền GT Loại Ràng Tính DL Byte (Kí tự) DL Buộc 1 MSLDN Mã số lí do nghỉ S 9 9 B PK 2 LiDo Lí do Lí do nghỉ C 20 20 B 3 HeSoTru hệ số trừ lương S 4 4 B Tổng số 33 33 Tên quan hệ : PHIEU_THU Ngày :26/05/2008 STT Thuộc Tính Diễn Giải Kiểu Số Miền GT Loại Ràng DL Byte (kí tự) DL Buộc 1 MSPT Mã số phiếu thu S 9 9 B PK 2 MSNV Mã số nhân viên S 9 9 B FK 3 SoTien Số tiền thu của từng hoá S 12 12 B 4 Ngay đơn N B Ngày lập phiếu thu Tổng số 30 30
 16. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Tên quan hệ : THUONG Ngày : 26/05/2008 STT Thuộc Tính Diễn Giải Kiểu Số Miền Loại Ràng DL Byte GT (Kí DL Buộc tự) 1 MSLDT Mã số lí do thưởng S 9 9 B PK 2 SoTien Số tiền S 7 7 B Tổng số 16 16 Tên quan hệ : HOADON_PHIEUTHU Ngày :26/05/2008 STT ThuộcTín Diễn Giải Kiểu Số Miền Loại Ràng h DL Byte GT (kí DL Buộc tự) 1 MSHD Mã số hoá đơn S 9 9 B PK 2 MSPT Mã số phiếu thu S 9 9 B Tổng số 18 18 Tên quan hệ : NGAY_THANG Ngày :26/05/2008 STT Thuộc Diễn Giải Kiểu Số Miền Loại Ràng Tính DL Byte GT DL Buộc 1 Ngay Ngày tháng năm N B PK
 17. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Tên quan hệ : TAM_UNG Ngày :26/05/2008 STT ThuộcTính Diễn Giải Kiểu Số Miền GT Loại Ràng DL Byte (kí tự) DL Buộc 1 MSTU Mã số tạm ứng S 9 9 B PK 2 LiDoTU Lí do tạm ứng tiền C 10 10 B 3 TongTien Tổng tiền S 6 6 B Tổng số 25 25 Tên quan hệ : NHANVIEN_TAMUNG Ngày :26/05/2008 STT ThuộcTí Diễn Giải Kiểu Số Miền Loại Ràng nh DL Byte GT (kí DL Buộc tự) 1 MSNV Mã số nhân viên S 9 9 B PK 2 MSTU Mã số tạm ứng S 9 9 B 3 Ngay Ngày tháng năm N B PK Tổng số 18 18
 18. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Tên quan hệ : NHANVIEN_THUONG Ngày :26/05/2008 STT ThuộcTính Diễn Giải Kiểu Số Miền Loại Ràng DL Byte GT (kí DL Buộc tự) 1 MSNV Mã số nhân viên S 9 9 B PK 2 Ngay Ngày thang năm N B PK 3 MSLDT Mã số lí do thưởng S 9 9 B Tổng số 18 18 Tên quan hệ : NV_HC Ngày :26/05/2008 STT Thuộc Diễn Giải Kiểu Số Miền Loại Ràng Tính DL Byte GT (kí DL Buộc tự) 1 BangCap Bang cấp của nhân vien C 10 10 B Tổng số 10 10
 19. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Tên quan hệ : NV_KT Ngày :26/05/2008 STT ThuộcTín Diễn Giải Kiểu Số Miền Loại Ràng h DL Byte GT (kí DL Buộc tự) 1 BacTho Bậc cấp của thợ S 1 1 B Tổng số 1 1 Tổng kết các quan hệ :
 20. Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996 Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com STT Tên quan hệ Số byte KL tối đa 1 CHUC_VU 29 2 DANH_MDV 37 3 DV_HOADON 18 4 HOA_DON 53 5 HOADON_PHIEUCHI 18 6 KHACH_HANG 90 7 LICH_LAM_VIEC 78 8 MAT_HANG 46 9 MH_HOADON 18 10 MUC_LUONG 17 11 NGAY_NGHI 33 12 NGAY_THANG 13 NHAN_THAN 112 14 NHAN_VIEN 166 15 NHANVIEN_NGHI 18 16 NHANVIEN_TAMUNG 18 17 NV_CONG_VIEC 18 18 NV_HC 10 20 NV_KT 1 21 NV_TX 1 22 PHIEU_CHI 30 23 PHIEU_THU 30 24 PHIEUTHU_HOADON 18 25 PHONG_BAN 38 26 TAI_SAN 48 27 TAM_UNG 25 28 THUONG 16 Tổng số

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản