đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 10

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
128
lượt xem
52
download

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi dùng CB hoặc cầu chì. tổng trở nguồn của mạch trước và sau thiết bị cần được xác định khi thiết kế.Tổng trở này cần dươc đo sau khi lắp đặt và theo định kỳ.Đặt tính thiết bị bảo vệ sẽ được xác định theo điện trở này này Khi công trình được cung cấp từ 2 nguồn , các đặt tính cắt của CB cần được xác định thèonguồn sử dụng Bất kỳ sự cải tạo nào của lưới cũng phải kiểm tra điều kiện bảo vệ 2.Sơ đồ TN-S (3 pha 5 dây): Đặc tính: - Dây...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 10

  1. Chương 10: Thieát keá vaän haønh  Khi duøng CB hoaëc caàu chì. toång trôû nguoàn cuûa maïch tröôùc vaø sau thieát bò caàn ñöôïc xaùc ñònh khi thieát keá.Toång trôû naøy caàn döôc ño sau khi laép ñaët vaø theo ñònh kyø.Ñaët tính thieát bò baûo veä seõ ñöôïc xaùc ñònh theo ñieän trôû naøy naøy  Khi coâng trình ñöôïc cung caáp töø 2 nguoàn , caùc ñaët tính caét cuûa CB caàn ñöôïc xaùc ñònh theøonguoàn söû duïng  Baát kyø söï caûi taïo naøo cuûa löôùi cuõng phaûi kieåm tra ñieàu kieän baûo veä 2.Sô ñoà TN-S (3 pha 5 daây):  Ñaëc tính: - Daây baûo veä vaù daây trung tính laø rieâng bieät .Ñoái vôùi caùp coù voû boïc chì, daây baûo veä thöôøng laø voû chì . HeäTNS laø baét buoäc ñoái vôùi maïch coù tieát dieän < 10mm (Cu) vaø 16mm((Al) hoaëc caùc thieát bò di ñoäng - Caùch noái ñaát :  Ñieåm trung tímh cuûa bieán aùp döôïc noái ñaát 1 laàn taïi ñaàu vaøo löôùi . Caùc voû kim loaïi vaø vaät daãn töï nhieân seõ ñöôïc noái vaøo daây baûo veä PE , daây naøy seõ ñöôïc noái trung tính bieán aùp. - Boá trí daây PE :  Daây PE taùch bieät vôùi daây trung tính vaø ñöôïc ñònh kích côõ theo doøng söï coá lôùn nhaát coù theå xaûy ra.  Boá trí baûo veä choáng chaïm ñieän . Do doøng söï coá vaø ñieän aùp tieáp xuùc lôùn neân: -Töï doäng caét nguoàn khi coù hö hoûng caùch ñieän . -CB vaø caàu chì seõ ñaûm nhaän vai troø naøy hoaëc caùc RCD
  2.  Heä quaû : - Quaù ñieän aùp : Trong ñieàu kieän bình thöôøng , trung tính bieán aùp vaø voû thieát bò cuøng ñieän theá - Khaû naêng lieân tuïc cung caáp ñieän , nhieãu ñieän töø , phoøng chaùy thaáp - Daây PE khoâng ñöôïc noái ñaát laëp laïi traùnh ñieän aùp rôi vaø doøng trong daây baûo veä trong ñieàu kieän vaän haønh bình thöôøng . - Töông hôïp ñieän töø : trong ñieàu kieän bình thöôøng daây PE khoâng coù suït aùp do ñoù nhöôïc ñieåm cuûa sô ñoà TNC ñöôïc khaéc phuïc.Sô ñoà TNC seõ töông töï nhö sô doà TNS veà vaán ñeà naøy .Khi coù hö hoûng caùch ñieän,ñieän aùp xung lôùn seõ xuaát hieän treân daây PE,taïo neân hieän töôïng quaù ñoä nhö sô ñoà TNC Thieát keá vaän haønh : - Tính toaùn toång trôû cuûa nguoàn vaø cuûa maïch coù kieâm tra baèng ño löôøng sau laép ñaët vaø ñònh kyø sau ñoù . - Xaùc ñònh ñieàu kieän caét khi coâng trình ñöôïc caáp töø 2 nguoàn. - Kieåm tra ñieàu kieän baûo veä khi coù söï caûi taïo löôùi.
  3. - Söû duïng RCD vôùi doøng taùc ñoäng 500 mA seõ traùnh ñöôïc hö hoûng veà ñieän cuõng nhö nhöõng hö hoûng naøy xaûy ra do hö hoûng caùch ñieän hoaëc ngaén maïch qua toång trôû. 3.Sô ñoà TN-C-S : -Sô ñoà TN-C-S laø söï keát hôïp giöõa hai sô ñoà TN-C vaø TN-S,vì vaäy maø ta taän duïng ñöôïc nhöõng öu khuyeát ñieåm cuûa chuùng ñeå baûo veä an toaøn cho phaân xöôûng. -Khi duøng chung moät löôùi , sô ñoà TN-S luoân söû duïng sau sô ñoà TN- C vaø ñieåm phaân giöõa daây PE khoûi daây PEN thöôøng laø ñieåm ñaàu cuûa löôùi. -Töø tuû ñieän chính ñeán caùc tuû phaân phoái ta söû duïng maïng kieåu TN- C,töø tuû phaân phoái ñeán caùc thieát bò ta söû duïng maïng kieåu TN-S II.Tính toaùn choïn daây baûo veä: Daây PEN choïn baèng daây pha vaø baèng daây trung tính Daây PE choïn coù tieát dieän baèng nöûa tieát dieän daây pha Tính toaùn doøng chaïm voû : Ichaïm voû=0.95Upha/Z  Z  =Zpha  +ZN+RPE
  4. Do doøng chaïm voû mang tính chaát kieåm tra neân ta chæ choïn nhöõng thieát bò treân caùc tuyeán daây coù toång trôû nhoû ñeå kieåm tra ñieàu kieän Icaét nhanhCB
  5. Icaét nhanhCB
  6. -Khoaûng caùch giöõa caùc coïc a  2 chieàu daøi coïc ,khi ñieàu kieän cuï theå khoâng cho pheùp ít nhaát ñaûm baûo a  l coïc -Khi ñieän trôû noái töø n boä phaän noái ñaát gioáng nhau hôïp thaønh ,Rnñ~ R0 ñöôïc tính : Rnñ~= n Vôùi: Rnñ~:ñieän trôû noái ñaát taàn soá coâng nghieäp R0=ñieän trôû noái ñaát taàn soá coâng nghieäp cuûa moät boä phaän noái ñaát  ~=heä soá söû duïng taàn soá coâng nghieäp 2.Tính toaùn : -Ta choïn ñieän trôû suaát cuûa ñaát 0 =100  m vaø ta söû duïng hình thöùc noái ñaát phöùc hôïp goàm daây daãn noái caùc coïc(gioáng nhau) daïng troøn nhö hình döôùi ñaây: vôùi khoaûng caùch giöõa caùc coïc a=3m,t0=0.8m,t=t0+l/2 Thoâng soá coïc :lc=5m, dc=30mm,  ttñöùng=  ñ.km=1.4x100 =140( m ) ttdung 2l 4t  l Rnñcoïc= (ln  0.5 ln ) =27.5(  ) 2l d 4t  l Vôùi a/l=5/3  2 vaø n=5 tra baûng ta ñöôïc :  c  0,7 (Baøi taäp :KYÕ THUAÄT CAO AÙP- Hoà Nguyeân Nhaät Chöông)  Xem daây noái caùc coïc coù ñieän trôû nhoû coù theå boû qua - Ñieän trôû taûn(toå hôïp) cuûa moät nhaùnh vôùi  =0.7 : RC 27.5 R1nhaùnh =Rth1= = =7.86(  ) n C 5  0 .7
  7. Moät nhaùnh cuûa coïc noái ñaát song song - Ñieän trôû taûn toå hôïp cho 3 nhaùnh vôùi  =0.87 : Rth1 Rth = =3.01 (  ) 3  0.87 Ñieän trôû noái ñaát heä thoáng(goàm 3 nhaùnh noái song song) - Ñieän trôû noái ñaát laëp laïi coù theå choïn laø ñieän trôû toå hôïp cuûa moät nhaùnh: Rnñll = Rth1 = 7.86(  )
  8. - Kieåm tra ñieàu kieän ñieän trôû noái ñaát trung tính : RnñHT =Rnñng =3.01< 4 (  ) Rnñll =7.86 < 10 (  )  Nhö vaäy, vôùi heä thoáng coïc noái ñaát ñaõ tính ôû treân ñaûm baûo yeâu caàu an toaøn cho phaân xöôûng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản