Đồ án tốt nghiệp Cơ sở lý luận chung của công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:73

0
238
lượt xem
112
download

Đồ án tốt nghiệp Cơ sở lý luận chung của công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ chế thị trường và quy luật khắt khe của nó buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán. Trong đó việc xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao cho kết quả đầu ra cao nhất với giá cả và chất lượng sản phẩm có sức hút đối với người tiêu dùng là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Cơ sở lý luận chung của công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

 1. án t t nghi p Cơ s lý lu n chung c a công tác k toán nguyên v t li u trong doanh nghi p s n xu t 1
 2. M cl c L im u ............................................................................................................................ 4 Chương 1 ............................................................................................................................... 4 Cơ s lý lu n chung c a công tác k toán .............................................................................. 4 nguyên v t li u trong doanh nghi p s n xu t .......................................................................... 4 1.1. S c n thi t ph i t ch c k toán nguyên v t li u doanh nghi p s n xu t. ............ 5 1.1.1. V trí c a nguyên v t li u i v i quá trình s n xu t : .......................................................5 1.1.2 Vai trò c a k toán nguyên v t li u: ....................................................................................6 1.1.3 Phân lo i và ánh giá v t li u: .............................................................................................7 1.2 N i dung c a công tác h ch toán k toán nguyên v t li u: ..................................... 11 1.2.1 Ch ng t k toán: ...............................................................................................................11 1.2.2 Các phương pháp k toán nguyên v t li u: .......................................................................12 1.2.3. K toán t ng h p v t li u ..................................................................................................13 Chương 2: Th c tr ng công tác k toán nguyên v t li u Công ty ng tháp....................... 18 2.1. M t s i m khái quát v Công ty ng Tháp. ..................................................... 18 2.1.1. Sơ lư c v quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty ng Tháp. .........................18 2.1.2 Th c tr ng công tác s n xu t kinh doanh c a Công ty ng Tháp trong 3 năm tr l i ây................................................................................................................................................20 2.1.3. Ch c năng, nhi m v và m t hàng s n xu t kinh doanh ch y u c a Công ty ng Tháp. ............................................................................................................................................22 2.1.4. M t hàng s n xu t kinh doanh. ............................................................................................. 2.1.5. Nguôn nhân l c Công ty ...................................................................................................22 2.1.6. Cơ c u t ch c s n xu t. ...................................................................................................23 2.1.7. Mô hình qu n lý và t ch c qu n lý. ................................................................................26 2.1.8. T ch c công tác k toán Công ty ng Tháp . ...........................................................28 2.1.9. c i m t ch c công tác k toán. ..................................................................................29 2.2. Th c t công tác k toán nguyên v t li u Công ty ng Tháp............................ 32 2.2.1. c i m v t li u và phân lo i v t li u.............................................................................32 2.2.2 ánh giá nguyên v t li u Công ty ng Tháp. .............................................................36 2.2.3. Phương th c h ch toán tình hình nh p - xu t nguyên v t li u. .......................................36 chương 3: M t s ý ki n xu t nh m hoàn thi n công tác k toán nguyên v t li u Công ty ng tháp ........................................................................ 64 3.1.S c n thi t. ...........................................................................................................................64 2
 3. 3..2. Nh ng ưu, như c i m .......................................................................................................64 3.3. Phương hư ng hoàn thi n công tác k toán nguyên v t li u Công ty ng Tháp: .......66 K t lu n ............................................................................................................................... 72 Tài li u tham kh o. .............................................................................................................. 73 3
 4. L im u Cơ ch th trư ng và quy lu t kh t khe c a nó bu c các doanh nghi p s n xu t kinh doanh mu n t n t i và phát tri n ph i không ng ng i m i và hoàn thi n công tác k toán. Trong ó vi c xác nh các y u t u vào h p lý sao cho k t qu u ra cao nh t v i giá c và ch t lư ng s n ph m có s c hút i v i ngư i tiêu dùng là v n quan tâm hàng uc a các nhà qu n lý. M t doanh nghi p s n xu t nh t thi t ph i có nguyên v t li u, chi phí nguyên v t li u luôn chi m m t t tr ng l n trong giá thành s n ph m. Do ó m t trong nh ng m i quan tâm c a doanh nghi p s n xu t là công tác t ch c ghi chép, ph n ánh chi ti t, t ng h p s li u v tình hình thu mua, v n chuy n, nh p, xu t và t n kho v t li u, tính toán giá thành th c t c a v t li u thu mua tình hình th c hi n k ho ch cung ng v t li u c v s lư ng, ch t lư ng v m t hàng. V i s phát tri n c a xã h i, nhu c u c a con ngư i ngày càng tăng, ch ng lo i hàng hoá phong phú và a d ng thì vai trò c a nguyên v t li u là r t l n trong vi c áp ng nhu c u c a th trư ng Nh n th c ư c t m quan tr ng c a công tác k toán nguyên v t li u, ư c s hư ng d n t n tình c a th y giáo Nguy n Qu c Trung cũng như s giúp c a các cán b phòng K toán - Tài v t i Công ty ng Tháp thu c S công nghi p Hà N i em ã m nh d n ch n tài: “Hoàn thi n công tác k toán nguyên v t li u Công ty ng Tháp” Chuyên t t nghi p ngoài ph n m u và k t lu n g m có ba chương chính sau: • Chương 1: Cơ s lý lu n chung c a công tác k toán nguyên v t li u trong doanh nghi p s n xu t • Chương 2: Th c tr ng công tác k toán nguyên v t li u Công ty ng Tháp. • Chương 3: M t s ý ki n nh m hoàn thi n công tác k toán nguyên v t li u Công ty ng Tháp Chương i Cơ s lý lu n chung c a công tác k toán nguyên v t li u trong doanh nghi p s n xu t 4
 5. M t trong nh ng i u ki n thi t y u ti n hành s n xu t là ph i có i tư ng lao ng. V t li u là m t i tư ng lao ng ã ư c th hi n dư i d ng v t hoá như s t, thép trong doanh nghi p cơ khí ch t o, bông trong doanh nghi p d t... dư i s tác ng c a con ngư i . Qu n lý và h ch toán v t li u là m t b ph n c u thành quan tr ng trong h th ng qu n lý tài chính. Nó có vai trò tích c c trong i u hành và ki m soát các ho t ng kinh t s n xu t c a doanh nghi p Khác v i tư li u lao ng, v t li u ch tham gia vào m t chu kỳ s n xu t nh t nh và khi tham gia vào quá trình s n xu t dư i s tác ng c a lao ng, chúng d ch chuy n m t l n toàn b giá tr và giá tr s n ph m mà nó t o ra, ho c b thay i hình thái v t ch t ban u t o ra m t hình thái v t ch t m i c a s n ph m. 1.1. S c n thi t ph i t ch c k toán nguyên v t li u doanh nghi p s n xu t. 1.1.1. V trí c a nguyên v t li u i v i quá trình s n xu t : Trong quá trình s n xu t, chi phí nguyên v t li u thư ng chi m t tr ng l n trong t ng s chi phí t o ra s n ph m, do ó v t li u không ch quy t nh n m t s lư ng c a s n ph m mà còn nh hư ng tr c ti p n ch t lư ng s n ph m t o ra. Xu t ph t t t m quan tr ng trên, vi c gi m chi phí nguyên v t li u, gi m m c tiêu hao v t li u trong quá trình s n xu t cho m i ơn v s n ph m là m t trong nh ng y u t quy t nh s thành công c a quá trình s n xu t kinh doanh. i u ó s làm h th p chi phí s n xu t, h giá thành s n ph m, tăng l i nhu n c a doanh nghi p ng th i v i m t lư ng chi phí v t li u không i có th làm ra ơc nhi u s n ph m, t c là hi u qu ng v n ư c nâng cao. có ư c nguyên v t li u áp ng k p th i quá trình s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p thì ngu n ch y u là thu mua. Do ó, khâu này òi h i ph i qu n lý ch t ch v s lư ng, qui cách, ch ng lo i, giá mua, chi phí thu mua và c ti n v th i gian phù h p v i k ho ch s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. 5
 6. khâu b o qu n d tr , doanh nghi p ph i t ch c t t kho tàng, b n bãi, th c hi n úng ch b o qu n và xác nh ư c nh m c d tr t i thi u, t i a cho t ng lo i nguyên v t li u gi m b t hư h ng, hao h t m t mát m b o an toàn, gi ư c ch t lư ng c a nguyên v t li u. khâu s d ng, ph i tuân th vi c s d ng h p lý, ti t ki m trên cơ s nh m c tiêu hao, d toán chi phí nh m gi m chi phí, h giá thành s n ph m, tăng l i nhu n cho doanh nghi p. Tóm l i v t li u là y u t u tiên trong quá trình t o ra s n ph m. Mu n s n ph m t tiêu chu n ch t lư ng cao và t o ư c uy tín trên th trư ng thì nh t nh ph i t ch c t t khâu qu n lý v t li u. 1.1.2 Vai trò c a k toán nguyên v t li u: V t li u là m t kho n m c chi phí chi m t tr ng l n trong toàn b chi phí s n xu t c a doanh nghi p, ngoài ra nó là b ph n quan tr ng trong t ng s t n kho doanh nghi p. Do v y vi c qu n lý và s d ng v t li u là m t trong nh ng nhân t quy t nh s thành công c a công tác qu n lý kinh doanh. V t li u là nh ng y u t u vào c a quá trình s n xu t, n u qu n lý và s d ng t t s t o ra cho các y u t u ra nh ng cơ h i t t tiêu th . Chính vì v y trong su t quá trình luân chuy n, vi c giám c ch t ch s lư ng v t li u mua vào, xu t dùng m b o cho ch t lư ng s n ph m theo úng yêu c u v k thu t, giá tr ã ra òi h i cán b k toán v t li u ph i th c hi n nh ng nhi m v ó, ó là: -T ch c ghi chép, ph n ánh y , t ng h p s li u v tình hình thu mua, v n chuy n, b o qu n, nh p - xu t - t n kho v t li u, tình hình luân chuy n v t tư hàng hoá c v giá tr và hi n v t. Tính toán úng n giá v n (ho c giá thành) th c t c a v t li u ã thu mua, nh p và xu t kho doanh nghi p, ki m tra tình hình thu mua v t li u v các m t: s lư ng, ch ng lo i, 6
 7. giá c , th i h n nh m m b o cung c p y , chính xác, k p th i ch ng lo i v t li u và các thông tin c n thi t ph c v cho qúa trình s n xu t và yêu c u qu n lý c a doanh nghi p. -áp d ng úng n các phương pháp và k thu t h ch toán hàng t n kho, m s (th ) k toán chi ti t ghi chép ph n ánh, phân lo i, t ng h p s li u... v tình hình hi n có và s bi n ng tăng gi m trong quá trình s n xu t kinh doanh, cung c p s li u k p th i t ph p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m. -T ch c ánh giá, phân lo i v t li u, ki m tra vi c ch p hành ch b o qu n, d tr và s d ng v t li u, tính toán xác nh chính xác s lư ng giá tr v t li u cho các i tư ng s d ng trong quá trình s n xu t kinh doanh. -Tham gia ki m kê ánh giá l i hàng t n kho theo úng ch nhà nư c quy nh, l p các báo cáo v v t li u ph c v cho công tác qu n lý và lãnh o, ti n hành phân tích ánh giá v t li u t ng khâu nh m ưa ra y các thông tin c n thi t cho quá trình qu n lý. 1.1.3 Phân lo i và ánh giá v t li u: * Phân lo i v t li u: Trong các doanh nghi p s n xu t nguyên v t li u bao g m nhi u lo i, nhi u th khác nhau v i n i dung kinh t và tính năng lý hóa h c khác nhau. có th qu n lý m t cách ch t ch và t ch c h ch toán v i t ng th , lo i v t li u ph c v cho k toán qu n tr c n thi t ph i ti n hành phân lo i v t li u. Phân lo i v t li u là vi c s p x p v t li u có cùng m t tiêu th c nào ó vào m t lo i. i v i v t li u căn c vào n i dung kinh t , vai trò c a chúng trong quá trình s n xu t kinh doanh, vào yêu c u qu n lý, v t li u ư c chia thành các lo i sau: -Nguyên v t li u chính: là i tư ng lao ng c u thành nên th c th c a s n ph m như: s t thép trong các doanh nghi p ch t o máy, cơ khí; bông trong các nhà máy s i, g ch, ngói, xi măng trong xây d ng cơ b n; h t gi ng, phân bón trong nông nghi p, v t li u k t c u trong xây d ng cơ b n.Nguyên li u cũng bao g m c n a thành ph m mua ngoài v i m c ích ti p t c quá trình s n xu t ch t o ra s n ph m hàng hoá. 7
 8. -V t li u ph : Là nh ng lo i v t li u khi s d ng ch có tác d ng ph có th làm tăng ch t lư ng s n ph m, hoàn ch nh s n ph m ho c m b o cho các công c d ng c ho t ng bình thư ng như: thu c nhu m, thu c t y, d u nh n, -Nhiên li u: Là nh ng th dùng cung c p nhi t lư ng cho quá trình s n xu t s n ph m, cho các phương ti n máy móc thi t b ho t ng trong quá trình s n xu t kinh doanh như than, c i, xăng d u, hơi t, khí t... -Ph tùng thay th : Là nh ng chi ti t ph tùng máy móc s a ch a và thay th cho máy móc thi t b s n xu t... -Thi t b xây d ng cơ b n: Bao g m nh ng v t li u, công c , khí c và v t k t c u dùng l p t vào các công trình xây d ng cơ b n. -V t li u khác: Là nh ng lo i v t li u chưa ư c x p vào các lo i trên thư ng là nh ng v t li u ư c lo i ra t quá trình s n xu t, ho c ph li u thu h i t thanh lý tài s n c nh. Trên th c t vi c s p x p v t li u theo t ng lo i như ã trình bày trên là căn c vào công d ng ch y u c a nguyên v t li u t ng ơn v c th , b i vì có th nguyên v t li u ơn v này là nguyên v t li u chính, nhưng ơn v khác l i là v t li u ph ... Cách phân lo i trên là cơ s xác nh m c tiêu hao, nh m c d tr cho t ng lo i, t ng th nguyên v t li u là cơ s t ch c h ch toán chi ti t nguyên v t li u trong doanh nghi p * ánh giá v t li u: ánh giá v t li u là vi c xác nh giá tr c a nguyên v t li u nh ng th i i m nh t nh và theo nh ng nguyên t c nh t nh. Theo chu n m c 02-Hàng t n kho thì v t li u ph i tuân th theo các nguyên t c sau: - Nguyên t c giá g c. - Nguyên t c th n tr ng - Nguyên t c nh t quán. 8
 9. - S hình thành tr giá v n th c t c a nguyên v t li u ư c phân bi t các th i i m khác nhau trong quá trình s n xu t kinh doanh. ánh giá v t li u theo giá th c t : * Giá th c t nh p kho: Giá th c t nguyên v t li u nh p kho ư c ph n ánh theo t ng ngu n nh p: +Nh p kho do mua ngoài: Tr giá v n th c t nh p kho g m giá mua, các lo i thu không ư c hoàn l i, chi phí v n chuy n b c x p, b o qu n trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan tr c ti p n vi c mua v t tư, tr i các kho n chi t kh u thương m i và gi m giá hàng mua do không úng qui cách, ph m ch t. -V i cơ s kinh doanh là i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr , giá mua là giá chưa có thu giá tr gia tăng -Trư ng h p nguyên v t li u mua vào ư c s d ng cho các i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng tính theo phương pháp kh u tr , ho c s d ng cho các m c ích phúc l i, các d án… thì giá mua bao g m c thu giá tr gia tăng (là t ng giá thanh toán). +Giá th c t c a nguyên v t li u t ch bi n bao g m giá th c t nguyên li u, v t li u ch bi n và chi phí ch bi n. +Giá th c t c a nguyên li u, v t li u thuê ngoài gia công, ch bi n bao g m giá th c t c a nguyên li u,v t li u xu t ch bi n, chi phí v n chuy n nguyên li u, v t li u n nơi ch bi n và t nơi ch bi n v ơn v , ti n thuê ngoài gia công, ch bi n( theo h p ng gia công ). +Nh p nguyên v t li u do nh n góp v n liên doanh:Tr giá v n th c t c a nguyên v t li u nh p kho do h i ng liên doanh th a thu n c ng các chi phí khác phát sinh khi ti p nh n nguyên v t li u + Nh p nguyên v t li u do ư c c p: Tr giá v n th c t nh p kho là giá ư c ghi trên biên b n giao nh n c ng các chi phí phát sinh khi nh n. 9
 10. + Nh p nguyên v t li u do ư c bi u t ng tài tr : Tr giá v n th c t nh p kho là giá h p lý c ng các chi phí h p lý phát sinh khi nh n. • Giá th c t xu t kho: Nguyên v t li u nh p kho t nhi u ngu n khác nhau, nhi u th i i m khác nhau nên có nhi u giá khác nhau. Tuỳ theo c i m t ng doanh nghi p v yêu c u qu n lý, trình c a cán b k toán có th s d ng m t trong các phương pháp sau theo nguyên t c nh t quán trong h ch toán. N u có thay i ph i gi i thích rõ ràng. Theo chu n m c s 02- Hàng t n kho g m có các phương pháp sau: +Phương pháp tính theo giá ích danh: Theo phương pháp này khi xu t kho nguyên v t li u thì căn c vào s lư ng xu t kho thu c lô nào và ơn giá th c t c a lô ó tính tr giá v n th c t c a nguyên v t li u xu t kho +Phương pháp bình quân gia quy n: Tr giá v n th c t c a nguyên v t li u xu t kho ư c tính căn c vào s lư ng nguyên v t li u xu t kho và ơn giá bình quân gia quy n, theo công th c. Tr giá v n th c t S lư ng NVL ơn giá bình quân NVL xu t kho = xu t kho x gia quy n Trong ó, ơn giá th c t bình quân ư c xác nh như sau: Tr giá th c t NVL Tr giá th c t NVL t n u kỳ + nh p trong kỳ ơn giá bình quân = S lư ng NVL S lư ng NVL t n u kỳ + nh p trong kỳ 10
 11. +Phương pháp nh p trư c, xu t trư c: Phương pháp này d a trên gi nh hàng nào nh p trư c s xu t trư c và l y ơn giá xu t b ng ơn giá nh p. Tr giá nguyên v t li u t n kho cu i kỳ ư c tính theo ơn giá c a nh ng l n nh p sau cùng. Tr giá th c t Giá th c t ơn v c a S lư ng NVL xu t kho NVL xu t kho = NVL nh p kho theo t ng x trong kỳ thu c s lư ng l n nh p kho trư c t ng l n nh p kho +Phương pháp nh p sau xu t trư c: Phương pháp này d a trên gi nh là nguyên v t li u nào nh p kho sau thì xu t kho trư c, l y ơn giá xu t b ng ơn giá nh p. Tr giá nguyên v t li u t n kho cu i kỳ ư c tính theo ơn giá c a nh ng l n nh p u tiên. Trong th c t ngoài các phương pháp tính tr giá v n th c t c a nguyên v t li u theo chu n m c 02-Hàng t n kho quy nh thì các doanh nghi p còn áp d ng các phương pháp sau: - Phương pháp tính theo ơn giá t n u kỳ. - Tính theo giá h ch toán 1.2 N i dung c a công tác h ch toán k toán nguyên v t li u: H ch toán chi ti t nguyên v t li u là vi c h ch toán k t h p gi a th kho và phòng k toán trên cơ s các ch ng t nh p, xu t kho, nh m m b o theo dõi ch t ch s hi n có và tình hình bi n ng t ng lo i, nhóm, th nguyên v t li u v s lư ng và giá tr . Các doanh nghi p ph i t ch c h th ng ch ng t , m các s k toán chi ti t và v n d ng phương pháp h ch toán chi ti t nguyên v t li u phù h p góp ph n tăng cư ng qu n lý nguyên v t li u. 1.2.1 Ch ng t k toán: Trong ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, các nghi p v kinh t phát sinh liên quan n vi c nh p, xu t nguyên v t li u u ph i l p ch ng t y k p th i, úng ch quy nh. 11
 12. Theo ch ch ng t k toán quy nh ban hành theo quy t nh 1141/ TC/Q /C KT ngày 01/11/1995 và theo Q 885/1998/Q /BTC ngày 16/7/1998 c a B trư ng B Tài chính, các ch ng t k toán v v t li u ph i ư c ti n hành ng th i kho và phòng k toán bao g m: -Phi u nh p kho (M u 01-VT) -Phi u xu t kho (M u 02-VT) -Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b (M u 03-VT) -Biên b n ki m kê v t tư, s n ph m hàng hoá (M u 08-VT) -Hóa ơn GTGT (m u 01-GTKT -3LN) -Hoá ơn bán hàng m u (02 GTKT-3LN). -Hoá ơn cư c v n chuy n (m u 03-BH) Ngoài ra các doanh nghi p còn s d ng nhi u ch ng t khác tuỳ thu c vào c i m tình hình c th c a t ng doanh nghi p thu c các lĩnh v c ho t ng, thành ph n kinh t khác nhau. *S k toán: Tùy thu c vào phương pháp hach toán áp d ng trong doanh nghi p mà s d ng các s (th ) k toán sau: S (th ) kho. S (th ) k toán chi ti t v t li u S i chi u luân chuy n. S s dư. 1.2.2 Các phương pháp k toán nguyên v t li u: T ch c t t k toán chi ti t v t li u có ý nghĩa quan tr ng i v i công tác b o qu n v t li u và công tác ki m tra tình hình cung c p, s d ng v t li u. K toán v t li u v a ư c th c hi n kho v a ư c th c hi n phòng k toán 12
 13. K toán chi ti t nguyên v t li u ư c th c hi n theo m t trong ba phương pháp: Phương pháp th song song, phương pháp s i chi u luân chuy n, phương pháp s dư. N i dung ghi chép c a 3 phương pháp: kho: C ba phương pháp u dùng s (th ) kho ghi chép tình hình xu t- nh p - t n nguyên v t li u v m t s lư ng, ghi theo danh i m và ghi hàng ngày phòng k toán: ghi chép c v m t s lư ng và giá tr c a t ng th v t li u c th 1.2.3. K toán t ng h p v t li u K toán t ng h p v t li u trong doanh nghi p thư ng có 2 cách : K toán v t li u theo phương pháp kê khai thư ng xuyên và k toán t ng h p v t li u theo phương pháp ki m kê nh kỳ. a).K toán t ng h p v t li u theo phương pháp kê khai thư ng xuyên *Phương pháp kê khai thư ng xuyên là phương pháp theo dõi vi c nh p xu t và t n kho v t li u m t cách thư ng xuyên trên s k toán. ây là phương pháp theo dõi và ph n ánh tình hình hi n có, bi n ng tăng gi m hàng t n kho v t li u m t cách thư ng xuyên liên t c trên các tài kho n ph n ánh t ng lo i hàng t n kho. *K toán s d ng TK sau: TK 152 “nguyên li u, v t li u”:Tài kho n này dùng ghi chép s hi n có và tình hình tăng gi m v t li u theo giá th c t . Ta có th m thêm tài kho n c p II, III c a TK này k toán chi ti t v t li u (tùy theo yêu c u qu n lý c a doanh nghi p ) TK 331 “Ph i tr cho ngư i bán: Tài kho n này dùng ph n ánh quan h thanh toán gi a doanh nghi p và ngư i bán, ngư i nh n th u v khoán v t tư hàng hóa, lao v , d ch v , theo h p ng kinh t ã ký k t và cũng có th m chi ti t b ng các tài kho n c p 2,3 . 13
 14. +Tài kho n 151 “hàng mua ang i ư ng”: Tài kho n này dùng ph n ánh s hi n có và tình hình bi n ng c a s hàng ã thu c quy n s h u c a doanh nghi p nhưng cu i tháng v n chưa v nh p kho ho c chuy n giao cho các i tư ng s d ng b i khách hàng . Ngoài ra k toán còn s d ng m t s tài kho n liên quan khác như :TK111,TK 112, TK141, TK 128, TK 222, TK 241, TK 411, TK 627, TK 641, TK 642, TK 711, TK 412… Sơ trang sau: 14
 15. SƠ Đ THEO PHƯƠNG PH P KÊ KHAI THƯ NG XUYÊN TK 111, 112, 141, 331 TK 133 T ng Thu GTGT giá đư c kh u TK 152 TK 333 TK 621 Nh p kho do Xu t dùng tr c ti p cho SX Thu nh p kh u TK 627,641,642 TK 151 Nh p kho h ng Xu t dùng tính ngay đang đi v o chi đư ng kỳ trư c phí ch t o s n ph m TK 441 Nh p v n góp TK 154 liên Xu t t ch , thuê TK 154 ngo i, gia công ch bi n Nh p do t ch , thuê ngo i TK 128, 222 TK 128, 222 Xu t v n liên Nh p do nh n l i v n doanh góp TK 136, 138 TK 711 Nh p kho do đư c Xu t cho vay bi u t ng t m th i TK 412 TK 128, 222 Chênh l ch đánh Chênh l ch đánh giá tăng giá gi m 15
 16. b).K toán t ng h p v t li u theo phương pháp ki m kê nh kỳ Phương pháp ki m kê nh kỳ là phương pháp không theo dõi ph n ánh thư ng xuyên liên t c tình hình nh p xu t v t li u trên các tài kho n tương ng. Theo phương pkháp này thì m i nghi p v nh p xu t v t li u u ư c ph n ánh qua TK611 Tài kho n 611 dùng ph n ánh tình hình bi n ng c a v t li u, hàng hoá trong kỳ. Theo quy nh hi n nay TK này có 2 c p sau: TK 6111: Mua nguyên v t li u. TK 6112: Mua hàng hoá Riêng TK151, 152 ch ư c s d ng ph n ánh tr giá v t li u hi n có u kỳ và cuôí kỳ. T c là s li u hàng t n kho s không căn c vào s li u trên các tài kho n, s k toán tính mà la căn c vào k t qu ki m kê. Gía tr xu t kho cũng không căn c tr c ti p vào các ch ng t kho t ng h p phân lo i theo i tư ng s d ng r i ghi vào s mà căn c vào k t qu ki m kê và giá tr v t tư hàng hoá mua vào trong kỳ và ư c tính toán theo công th c. Giá th c t VL Giá th c t VL Giá th c t VL Giá th c t VL = + - xu t t.kỳ t n . Kỳ nh p t.kỳ t n c.kỳ Sơ k toán t ng h p v t li u theo phương pháp ki m kê nh kỳ 16
 17. SƠ Đ PHƯƠNG PH P KI M KÊ Đ NH K THEO PH NG KỲ TK 151, 152 TK 611 TK 151, 152 K/c t n đ u K/c t n cu i kỳ kỳ TK 111, 112, 331 TK 111, 112, 331 Các kho n đư c T ng giá gi m tr thu TT GTGT nh p do mua ngo i TK 333 TK 621, 627 Thu nh p Xu t dùng cho kh u s n xu t TK 411 TK 632 Nh n góp v n Xu t bán liên doanh, góp c TK 711 TK 128, 222 Đư c quy n Xu t góp v n liên t ng doanh 17
 18. Chương 2. Th c tr ng công tác k toán nguyên v t li u Công ty ng tháp. 2.1. M t s i m khái quát v Công ty ng Tháp. 2.1.1. Sơ lư c v quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty ng Tháp. Công ty ng Tháp ti n thân ch là m t t cơ khí s n xu t nh v i m c ích s a ch a các máy ch bi n g c a tư nhân và s n xu t m t s s n ph m ph c v ngành công nghi p máy tu t lúa, máy nghi n DKU… th c hi n ch trương c a ng và Nhà nư c, ngày 11/5/1960, b ph n này sáp nh p cùng 12 cơ s s n xu t khác và thành l p ra “xí nghi p công tư h p doanh ng Tháp” do c c công nghi p Hà N i qu n lý theo quy t nh s 686/Q UB c a y ban nhân dân thành ph Hà N i v i s n ph m truy n th ng chuyên s n xu t các lo i thi t b ch bi n g g m hai h x và m c. Có b dày hơn 40 năm s n xu t gia công máy móc, s n ph m c a Công ty ng Tháp phong phú v ch ng lo i, a d ng v ki u dáng và ch t lư ng ngày càng ư c nâng cao nh m áp ng nhu c u c a ngư i s d ng. Tính n nay s n ph m ã cung c p cho ngành kinh t qu c dân kh p các t nh thành trong c nư c và xu t sang 2 nư c b n Lào và Campuchia cùng hàng lo t các lo i ph tùng, ph ki n, thi t b l kèm theo. Nhi u lo i máy c a Công ty ng Tháp t ng ư c t ng huy chương vàng và B c t i i h i tri n lãm kinh t k thu t toàn qu c. Quá trình ho t ng c a Công ty ng Tháp ã tr i qua nhi u thăng tr m và có nhi u bi n ng. Ho t ng s n xu t kinh doanh ch y u ư c t p trung 3 giai o n chính. + T năm 1960-1975: ây là nh ng năm u ho t ng doanh nghi p ng Tháp s n xu t các s n ph m ph c v cho nhi u ơn v khai thác lâm s n trên các tính phía B c. Doanh nghi p s n xu t hàng lo t máy ch bi n g (không óng mác) k p th i chuy n ph c v cho chi n trư ng Mi n Nam, là c u phao ph c v c l c cho mi n B c ch ng chi n tranh phá ho i. 18
 19. + T năm 1975 -1985. ây là nh ng năm u sau gi i phóng, cũng là th i kỳ sôi ng nh t c a doanh nghi p ng Tháp. Doanh nghi p luôn luôn hoàn thành k ho ch do c c công nghi p Hà N i (nay là s công nghi p). M t khác, doanh nghi p ng Tháp tích c c c i ti n cũng như có nhi u tài thi t k m i vào s n xu t, phát huy và duy trì t t m t hàng truy n th ng t ng ư c khách hàng c nư c tin dùng. + T năm 1985 n nay. ây là giai o n khó khăn và th thách i v i các doanh nghi p nói chung và doanh nghi p ng Tháp nói riêng. T ó, òi h i doanh nghi p ph i ch ng và m nh d n hơn trong tình hình nhà nư c chuy n i n n kinh t bao c p sang n n kinh t nhi u thành ph n. Chuy n sang cơ ch m i còn r t nhi u b ng và b t u t nhu c u c p bách c a th trư ng, doanh nghi p ng Tháp d n làm quen v i nguyên t c t ho t ng, t trang tr i, t t n t i và phát tri n. Sư thay i c a Nhà nư c v cơ ch qu n lý kinh t ã làm cho doanh nghi p nói chung và doanh nghi p ng Tháp nói riêng g p r t nhi u khó khăn trong vi c s n xu t và tiêu th s n ph m. S n ph m làm ra không tiêu th ư c, thêm vào ó là giá c v t tư tăng v t và khan hi m, vi c làm ch m b o cho 1/3 công nhân, i s ng cán b công nhân g p r t nhi u khó khăn. Tuy khó khăn như v y song doanh nghi p luôn th c hi n y nghĩa v i v i nhà nư c. Doanh nghi p dùng hình th c gia công ch bi n, liên doanh liên k t t tiêu th s n ph m, t xây d ng giá, t tìm khách hàng m b o hi u qu , có lãi c nh tranh trên th tr- ư ng. Cùng th i gian này doanh nghi p ng Tháp ã xin phép UBND thành ph Hà N i và c p qu n lý tr c ti p, tr c ti p là s công nghi p Hà N i cho phép thành l p l i doanh nghi p nhà nư c l y tên là “Nhà máy cơ khí ng Tháp theo quy t nh s 2835/QDUB ngày 11/6/1992 c a UBND thành ph Hà N i” 19
 20. Năm 1991 th c hi n ch trương c a Nhà nư c v v n b o v môi trư ng và c nh quan ô th , nhà máy cơ khí ng Tháp ã r i t s 1 ph V ng n a i m 129D Trương nh, qu n Hai Bà Trưng, Hà N i v i cơ s s n xu t chính v i g n 6000 m2. Năm 1994, do nhu c u m r ng ph m vi s n xu t kinh doanh Nhà máy cơ khí ng Tháp xin i tên thành Công ty ng Tháp và ư c y ban thành ph Hà N i phê duy t theo quy t nh s 3491/Q UB ngày 13/12/1994. Tên ơn v : Công ty ng Tháp. a i m: 129D Trương nh - Qu n Hai Bà Trưng - Hà N i. i n tho i: 8.631 887 Fax: 8.632 943 Tài kho n: 71A-0015 H i s Ngân hàng công thương Vi t Nam 2.1.2 Th c tr ng công tác s n xu t kinh doanh c a Công ty ng Tháp trong 3 năm tr l i ây. Th hi n m t s b ng sau: 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản