intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp: “Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm ở Nhà máy xi măng Sông Đà thuộc công ty xây lắp vật tư vận tải Sông Đà 12.”

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
149
lượt xem
61
download

Đồ án tốt nghiệp: “Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm ở Nhà máy xi măng Sông Đà thuộc công ty xây lắp vật tư vận tải Sông Đà 12.”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp: “công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm ở nhà máy xi măng sông đà thuộc công ty xây lắp vật tư vận tải sông đà 12.”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: “Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm ở Nhà máy xi măng Sông Đà thuộc công ty xây lắp vật tư vận tải Sông Đà 12.”

 1. Đồ án tốt nghiệp Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm ở Nhà máy xi măng Sông Đà thuộc công ty xây lắp vật tư vận tải Sông Đà 12
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lêi nãi ®Çu Trong thêi kú ®æi míi,c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· vµ ®ang cã b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ h×nh thøc vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.Cho ®Õn nay cïng víi chÝnh s¸ch më cöa, c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD) ®· gãp phÇn quan träng trong viÖc thiÕt lËp nªn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ ®Èy m¹nh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng trªn ®µ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Thùc hiÖn h¹ch to¸n trong c¬ chÕ míi ®Ó bï ®¾p nh÷ng chi phÝ bá ra vµ cã l·i. §Ó thùc hiÖn ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®ã, c¸c ®¬n vÞ ph¶i quan t©m tíi tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ khi bá vèn ra tíi khi thu vèn vÒ ®¶m b¶o thu nhËp cho ®¬n vÞ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô SXKD ph¶i thùc hiÖn tæng hoµ nhiÒu biÖn ph¸p, trong ®ã biÖn ph¸p quan träng hµng ®Çu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc lµ thùc hiÖn qu¶n lý kinh tÕ trong mäi ho¹t ®éng SXHD cña doanh nghiÖp. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch quan vµ gi¸m ®èc cã hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n­íc, ®ång thêi chÞu sù chi phèi cña c¸c quy luËt kh¸ch quan nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh… buéc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i hÕt søc quan t©m tíi viÖc gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. muèn ®¹t ®­îc nh­ vËy, th× ®iÒu ®Çu tiªn lµ doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm th«ng qua bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. ChÝnh v× vËy mµ viÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét yªu cÇu thiÕt yÕu trong nh÷ng vÊn ®Ò thêi thiÕt yÕu vµ lu«n lµ mét sù ®­îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m ®Ó gióp nhµ qu¶n lý l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh h×nh sö dông lao ®éng, vËt t­, tiÒn vèn cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh nh­ nµo?.. Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp cho sù ph¸t triÓn SXKD vµ yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp . 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NhËn thøc ®­îc vai trß cña kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, trong thêi gian thùc tËp t¹i nhµ m¸y xi m¨ng S«ng §µ (thuéc C«ng ty VËt t­ x©y l¾p vËn t¶i S«ng §µ 12), em ®· m¹nh d¹n t×m hiÓu nghiªn cøu ®Ò tµi vÒ tæ chøc c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty, ®¸p øng c¸c yªu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ë doanh nghiÖp. Néi dung tãm t¾t cña ®Ò tµi nh­ sau: PhÇn I: Lý luËn vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. PhÇn II: T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë Nhµ m¸y xi m¨ng S«ng §µ thuéc c«ng ty x©y l¾p vËt t­ vËn t¶i S«ng §µ 12. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë nhµ m¸y xi m¨ng S«ng §µ thuéc c«ng ty x©y l¾p vËt t­ vËn t¶i S«ng §µ 12. MÆc dï rÊt cè g¾ng vµ lu«n lu«n nhËn ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c c« chó, anh chÞ ë phßng kÕ to¸n c«ng ty, song do nhËn thøc vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn luËn v¨n ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tån t¹i thiÕu sãt. Em rÊt mong muèn vµ xin ch©n thµnh tiÕp thu ý kiÕn ®ãng gãp bæ xung.. nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a ®Ò tµi nghiªn cøu. 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng i: c¸c vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. .2. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu. 1.2.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt : Theo c¸c nhµ nghiªn cøu kinh tÕ thÕ giíi "Mäi ho¹t ®éng cña con ng­êi mµ t¹o ra thubnhËp lµ ho¹t ®éngh s¶n xuÊt ", nªn s¶n phÈm vËt chÊt vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm dÞch vô trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i khai th¸c vµ sö dông c¸c nguån lao ®éng, vËt t­, tµi s¶n, tiÒn vèn ®Ó thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm, cung cÊp dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh ®ã, doanh nghiÖp ph¶i bá ra c¸c hao phÝ­ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, chi phÝ bá ra cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp chi ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú. 1.2.2 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. 1.2.2.1 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ (yÕu tè chi phÝ) Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cã néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ ban ®Çu gièng nhau th× ®­îc s¾p xÕp vµo cïng mét yÕu tè chi phÝ, kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã ph¸t sinh ë ®Çu vµ dïng vµo môc ®Ých g×. Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc chia lµm 5 yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n sau: - Chi phÝ nghuyªn liÖu, vËt liÖu: bao gåm toµn bé gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh trong k× b¸o c¸o. - Chi phÝ nh©n c«ng: bao gåm toµn bé chi phÝ tr¶ cho ng­êi lao ®éng (th­êng xuyªn ay t¹m thêi) vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, trî 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng trong kú b¸o c¸o,c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (KPC§, BHXH, BHYT) - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnhh: bao gåm chi phÝ khÊu hao toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh tr­íc b¸o c¸o. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: bao gåm c¸c chi phÝ vÒ nhËn cung cÊp dÞch vô tõ c¸c ®¬n vÞ kh¸c phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o nh­: ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i, vÖ sinh vµ c¸c dÞch vô kh¸c. - Chi phÝ b»ng tiÒn: bao gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ch­a ®­îc ph¶n ¸nh ë c¸c chØ tiªu trªn, ®· chi b»ng tiÒn trong kú b¸o c¸o nh­: tiÕp kh¸ch , héi häp, thuª qu¶ng c¸o… 1.2.2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c«ng dông kinh tÕ chi phÝ. (kho¶n môc chi phÝ). Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cã cïng môc ®Ých, c«ng dông ®­îc s¾p xÕp vµo mét kho¶n môc chi phÝ, kh«ng ph©n biÖt néi dung kinh tÕ cña chi phÝ. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc chia thµnh 3 kho¶n môc chi phÝ sau: - Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : bao gåm c¸c kho¶n pahØ tr¶ cho ng­êi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô nh­: l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng, tiÒn ¨n gi÷a ca vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (BHXH, BHYT, KPC§) - Kho¶n môc chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp: bao gåm nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh t¹i bé phËn s¶n xuÊt (ph©n x­ëng, ®éi, tr¹i s¶n xuÊt …) ngoµi 2 kho¶n môc trªn. Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: c¸c néi dung kinh tÕ sau: + Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng : gåm c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, tiÒn ¨n gi÷a ca cñ nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng, ®éi, bé phËn s¶n xuÊt. 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Chi phÝ vËt liÖu: gåm chi phÝ vËt liÖu dïng chung cho ph©n x­ëng nh­: vËt liÖu dïng ®Ó söa ch÷a, b¶o d­ìng tµi s¶n cè ®Þnh, vËt liÖu v¨n phßng ph©n x­ëng vµ nh÷ng vËt liÖu dïng cho nhu cÇu qu¶n lý chung ë ph©n x­ëng. + Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt : gåm nh÷ng chi phÝ vÒ c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho ho¹t ®éng qu¶n lý cña ph©n x­ëng nh­: khu«n mÉu, dông cô g¸ l¾p, dông cô cÇm tay, dông cô b¶o hé lao ®éng… + Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: gåm toµn bé sè tiÒn trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh sö dông trong ph©n x­ëng nh­: m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn vËn tµi, truyÒn dÉn, nhµ c­ëng… +Chi phÝ dÞch vô m¸u ngoµi: gåm chi phÝ dÞch vô m¸u ngoµi phôc vô cho ho¹t ®éng cña ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt nh­: chi phÝ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh thuª ngoµi, chi phÝ ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i, c¸c kho¶n chi phÝ mua vµ sö dông c¸c tµi liÖu kü thuËt,b»ng s¸ng chÕ, giÊy phÐp chuyÓn giao c«ng nghÖ, nh·n hiÖu th­¬ng m¹i.. kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tµi s¶n cè ®Þnh. + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Gåm c¸c chi phÝ b»ng tiÒn ngoµi c¸c chi phÝ ®· kÓ trªn phôc vô cho ho¹t ®éng cña ph©n x­ëng. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c«ng dông kinh tÕ cña chi phÝ cã t¸c dông phôc vô cho viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt theo ®inh møc, cung cÊp sè liÖu cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, lµm tµi liÖu tham kh¶o ®Ó lËp ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt vµ lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm cho kú sau. 1.2.2.3. Ph©n lo¹i chi phÝ theo mèi quan hÖ víi s¶n l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th× toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chia 2 lo¹i: - Chi phÝ biÕn ®æi (biÕn phÝ)lµ nh÷ng chi phÝ cã sù thay ®æi vÒ l­îng t­¬ng quan tØ lÖ thuËn víi sù thay ®æi cña khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú nh­: chi phÝ nguyªn vËt liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - Chi phÝ cè ®Þnh ( ®Þnh phÝ) lµ nh÷ng chin phÝ kh«ng thay ®æi vÒ tæng sè khi cã sù thay ®æi khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong møc ®é nhÊt ®Þnh 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nh­: chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n, chi phÝ ®iÖn th¾p s¸ng. C¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông lín trong c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh, ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn vµ phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý cÇn thiÕt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. 1.3. ý nghÜa cña c«ng tac qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp th× chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu quan träng lu«n ®­îc nhµ n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp quan t©m v× chóng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lu«n ph¶i chÝnh x¸c. KÕ to¸n víi t­ c¸ch lµ c«ng cô qu¶n lý gióp ®¶m b¶o phôc vô th«ng tin cho c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ nãi chung vµ nãi riªng ë doanh nghiÖp mang tÇm vÜ m«. Do ®ã c¸c th«ng tin ph¶i lu«n ®¶m b¶o kÞp thêi, toµn diÖn, khaid qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, c¸c th«ng tin vÒ c¸c yÕu tè chi phÝ nh»m gióp nhµ n­íc biÕt ®­îc tØ träng tõng lo¹i chi phÝ, gi¶m ®èc dù to¸n chi phÝ lµm c¬ së lËp dù to¸n cho kú sau, lµm c¬ së ®Ó ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng, h¹ thÊp chi phÝ lao ®éng c¸ biÖt tõ ®ã gãp phÇn h¹ thÊp chi phÝ lao ®éng toµn x· héi. 1.4 Gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.4.1. Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm . KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hoµn thµnh ®­îc s¶n phÈm, cung xÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng, ®¸p øng nhu cÇu cua s¶n xuÊt, tiªu dïng x· héi. Chi phÝ bá ra ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm, cung cÊp dÞch vô hoµn thµnh ®­îc gäi lµ gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dÞch vô lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét khèi l­îng hay mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh trong ®iÒu kiÖn c«ng suÊt b×nh th­êng. 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh chÊt l­ìng, lµ c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt . VÒ b¶n chÊt, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh gièng nhau: chóng ®Òu lµ hao phÝ vÒ lao ®éng mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng cã sù kh¸c nhau: - Chi phi­ s¶n xuÊt lu«n g¾n víi thêi kú ph¸t sinh chi phÝ, cßn gi¸ thµnh l¹i g¾n víi khèi l­îng s¶n phÈm, dÞch vô ®· hoµn thµnh. - Chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ kh¸c nhau vÒ khèi l­îng do cã sù chªnh lÖch vÒ gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt dë dang ®Çu hoÆc cuèi kú. Gi¸ thµnh; SXSP trÞ gi¸ s¶n phÈm; dë dang ®Çu kú = + CFSX ph¸t ; sinh trong kú - trÞ gi¸ s¶n phÈm; dë dang cuèi kú - CP lo¹i; trõ Gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mèi quan hÖ mËt thiÕt: Chi phÝ s¶n xuÊt trong kyd lµ c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô ®· hµon thµnh. Sù tiÕt kiÖm hoÆc l·ng phÝ chi phÝ s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng t¸c qu¶n lý gi¸ thµnh g¾n víi c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt . 1.4.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.4.2.1. Ph©n lo¹i theo thêi gian vµ cã c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, gi¸ thµnh s¶n phÈm chia lµm 3 lo¹i: - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch : lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vµ s¶n l­îng kÕ ho¹ch. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch do bé phËn kÕ ho¹ch x¸c ®Þnh tr­íc khi tiÕn Hµ Néiµh s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp, lµ c¨n cø ®Ó ph©n tÝch t×nh hinhd thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. - Gi¸ thµnh ®Þnh møc: lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh trªn c¬ së ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt hiÖn hµnh vµ chØ tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm.ViÖc tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc ®­îc thùc hiÖn tr­íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Gi¸ thµnh ®Þnh møc lµ c«ng cô qu¶n lý ®Þnh møc cña doanh nghiÖp, lµ th­íc ®o chÝnh x¸c ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n, vËt t­, lao ®éng vµ gióp cho viÖc ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ, kü thuËt mµ doanh nghiÖp ®a thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - Gi¸ thµnh thùc tÕ: lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh trªn c¬ së sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh tËp hîp ®­îc trong kú tr­íc vµ s¶n l­îng s¶n phÈm thùc tÕ ®· s¶n xuÊt trong kú tr­íc. Gi¸ thµnh thùc tÕ ®­îc tÝnh to¸n sau khi kÕt thøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.4.2.2 Ph©n lo¹i theo ph¹m vi tÝnh to¸n. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy , gi¸ thµnh s¶n phÈm chia lµm 2 lo¹i - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (gi¸ thµnh c«ng x­ëng): bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu , vËt liÖu ®­îc trùc tiÕp, ch phÝ c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung tÝnh cho s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô hoµn thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc sö dông ®Ó ghi sæ kÕ to¸n thµnh phÈm nhËp kho hoÆc giao cho kh¸ch hµng vµ lµ c¨n cø ®Ó doanh nghiÖp tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n, tÝnh l·i gép. - Gi¸ thµnh toµn bé: bao gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tÝn cho s¶n phÈm ®ã. Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm lµ c¨n cø ®Ó xac ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. gi¸ thµnh ; toµn bé = gi¸ thµnh; sx + CP b¸n; hµng + CP qu¶n lý ; DN 1.5. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.5.1. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Trong doanh nghiÖp, chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh g¾n liÒn víi n¬i diÔn ra ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm ®­cî s¶n xuÊt. kÕ to¸n cÇn x¸c ®Þnh ®èi t­îng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tõ ®ã tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, cung cÊp sè liÖu cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vÞ, giíi h¹n mµ chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ph¶i tËp hîp nh»m ®Ó kiÓm tra, gi¸m s¸t chi phÝ s¶n xuÊt vµ phôc vô c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thùc chÊt cña viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ x¸c ®Þnh n¬i ph¸t sÞnh chi phÝ vµ ®èi t­îng chÞu chi phÝ. X¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ kh©u ®Çu tiªn cÇn thÕi cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. X¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt th× míi cã thÓ ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tõ kh©u ghi chÐp ban ®Çu tæng hîp sè liÖu, më vµ ghi sæ kÕ to¸n. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. - §Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp - Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. - §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm (®Æc tÝnh kü thuËt, ®Æc ®iÕmö dông, ®Æc ®iÓm th­¬ng phÈm……..). - Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh . §èi víi ngµnh c«ng nghiÖp, ®èi t­îng chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ lo¹i s¶n phÈm , dÞch vô, nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i, chi tiÕt, bé phËn s¶n phÈm, ph©n x­ëng, bé phËn, giai ®o¹n c«ng nghÖ, ®¬n ®Æt hµng. 1.5.2. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ra c¸c s¶n phÈm , dich vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra, cÇn ph¶i tÝnh ®­îc tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. X¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó kÕ to¸n tæ chøc c¸c thÎ (b¶ng) tÝnh gi¸ thµnh, lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp vµ tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt , quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. - XÐt vÒ nÆt tæ chøc s¶n xuÊt. 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + NÕu tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc (xÝ nghiÖp ®ãng tÇu, c«ng ty XDCB…) th× tõng s¶n phÈm ,tõng c«ng viÖc lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. + NÕu tæ chøc s¶n xuÊt hµng lo¹t hoÆc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng.th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng s¶n phÈm hoÆc tõng ®¬n ®Æt hµng. + NÕu tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, khèi l­îng s¶n xuÊt ra lín (dÖt v¶i, b¸nh kÑo…) th× mçi lo¹i s¶n phÈm lµ mét ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. - XÐt vÒ mÆt quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. +NÕu quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n th× ®èi t­îng tÝnh gi© thµnh vµ s¶n phÈm hoµn thµnh ë cuèi quy tr×nh s¶n xuÊt. + NÕu quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu liªn tôc th× ®èi t­în tÝnh gi¸ thµn vµ thµnh phÈm hoµn thµnh hoÆc cã thÓ nöa thµnh phÈm tù chÕ biÕn. + NÕu quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu song song th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ lµ bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm hoÆc s¶n phÈm l¾p r¸p hoµn chØnh. 1.6. NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. - Tæ chøc tËp hîp vµ ph©n bæ tõng lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ b»ng ph­¬ng ph¸p thÝch hîp. Cung cÊp kÞp thêi nh÷ng sè liÖu, th«ng tin tæng hîp vÒ c¸c ko¶n môc chi phÝ,yÕu tè chi phÝ ®· quy ®Þnh, x¸c ®Þnh ®ung ®¾c trÞ gi¸ cña s¶n phÈm dë dang cuèi kú. - VËn dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp ®Ó tÝn to¸n gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµh theo ®óng kho¶n môc quy ®Þnh vµ ®óng ú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· x¸c ®Þnh. 1.7. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt . 1.7.1 Tµi kho¶n kÕ to¸n chñ yÕu sö dông TK621, TK622,TK 627, TK154 (TK631) 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 10 TK621 - Chi phÝ NL, VL trùc tiÕp. bªn Nî: trÞ gi¸ thùc tÕ NV, VL xuÊt dïng trùc tiÕp cho h¹ot ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm, hoÆc thùc hiÖn dÞch vô trong kú h¹ch to¸n Bªn Cã: - TrÞ gi¸ N, VLsö dông kh«ng hÕt nhËp t¹i kho - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trªm møc b×nh th­êng ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 632 - gi¸ vèn hµng b¸n. - KÕt chuyªn chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh ë møc b×nh th­êng vµo bªn Nî TK 154- chi phÝ dë dang (hoÆc bªn Nî TK 631 - gi¸ thµnh s¶n xuÊt ). Tk 621 kh«ng cã sè d­ cuèi kú vµ ph¶n n¸h chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. 2. TK 622 - chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Bªn Nî: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Bªn cã: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trªn møc b×nh th­êng ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK632. -KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë møc b×nh th­êng vµo bªn Nî TK 154(hoÆc bªn nî TK 631) ®Ó tÝnh vµo gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, dÞch vô. TK 622 kh«ng cã sè d­ cuèi kú vµ ®­îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ. 3. TK. 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung (CHSXC). Bªn Nî: C¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã: C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph¸t sinh ë møc b×nh th­êng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi kÕt chuyÓn vµo TK154 . Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (TK631 - gi¸ thµnh s¶n xuÊt ) - Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph¸t sinh trªn møc b×nh th­êng ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 632 - gi¸ vèn hµng b¸n. TK627 : chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng cã sè d­ cuèi kú 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TK627 cã 6 cÊp tµi kho¶n cÊp II TK6271 - chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng TK6272 - chi phÝ vËt liÖu TK 6273 - chi phÝ dông cô s¶n xuÊt TK6274 - chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh TK 6277 - chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK6278 - chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 4. TK154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang * Bªn Nî: - kÕt chuyÓn (K/C) chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm, lao vô dë dang cuèi kú. * Bªn cã: - Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi, kho¶n xö lý thiÖt h¹i s¶n phÈm háng kh«ng tÝnh gi¸ thµnh. - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈm lao vô ®· hoµn thµnh trong l×. - Gi¸ trÞ vËt liÖu, c«ng cô, hµng ho¸ gia c«ng song nhËp l¹i kho. - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm , lao vô dë dang ®Çu kú * Sè d­ bªn nî: - Ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm lao vô cßn dë dang cuèi k× - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. * Bªn cã: - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm lao vô dë dang cuèi kú vµo TK154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈm, lao vô hoµn thµnh trong k×. TK 631 kh«ng cã sè d­ cuèi kú. 1.7.2 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 1.7.2.1 Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt. 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. KÕ to¸n tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu theo ®óng ®èi t­îng, tõ ®ã tËp hîp sè liÖu tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n theo tõng ®èi t­îng vµ ghi trùc tiÕp vµo tµi kho¶n cÊp I, II chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng. 1.7.2.2. Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp. Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng thÓ tæ ch­c riªng biÖt. §Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt cho c¸c ®èi t­îng cã liªn quan,kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: + Tæ chøc fhi chÐp ban ®Çu (ghi chøng tõ gèc) chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ, tõ ®ã tæng hîp sè liÖu trªn chøng tõ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ, tõ ®ã tæng hîp sè luiªô trªn chøng tõ kÕ to¸n theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ. + Chän tiªu chuÈn ph©n bæ phï hîp víi tõng lo¹i chi phÝ ®Ó tÝnh to¸n ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt ®· tæng hîp cho c¸c ®èi t­îng liªn quan. + X¸c ®Þnh hÖ sè ph©n bæ (H) C C H= =  Tn T trong ®ã: C: tæng chi phÝ ®· tËp hîp cÇn ph©n bæ. T: Tæng tiªu chuÈn dïng ph©n bæ Tn: tiªu chuÈn ph©n bæ cña ®èi t­îng n + TÝnh chi phÝ s¶n xuÊt ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng liªn quan (Cn) Cn = Tn x H Trong ®ã : Cn lµ chi phÝ s¶n xuÊt ph©n bæ cho ®èi t­îng n S¬ ®å kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. TK152,153.... TK621 TK154 TK152,138... Chi phÝ NVL KÕt chuyÓn, ph©n NhËp kho vËt liÖu Tù chÕ gia trùc tiÕp bæ chi phÝ NVL c«ng ,phÕ lÖu thu håi trùc tiÕp 13 TK155 TK334,338 TK622
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TK632 S¬ ®å kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú TK611 TK631 TK154 TK154 KÕt chuyÓn KÕt chuyÓn SPLD ®Çu kú SPLD cuèi kú 14 TK621 TK155 TK632
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TK153 TK214 TK111,112,142,335 1.8 C¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o dë dang cuèi kú. 1.8.1. §¸nh gi¸ s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o dë dang cuèi kú theo chi phi nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Theo ph­¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú chØ tÝnh phÇn chi nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, cßn nh÷ng chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong kú ®Òu ®­îc tÝnh cµo gi¸ thµnh cña s¶n phÈm hoµn thµnh. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: Dck = Error! x Q’d Trong ®ã: Dck vµ D®k lµ chi phÝ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ ®Çu kú +Cn lµ chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trong k×. + Qsp, Qd: lµ s¶n l­îng cñ s¶n phÈm hoµn thµnh vµ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. Tr­êng hîp doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm phøc t¹p, chÕ biÕn kiÓu liªn tôc gåm nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ s¶n xuÊt kÕ tiÕp nhau th× chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm dë dang ë giai ®o¹n c«ng nghÖ ®Çu tiªn tÝnh theo chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÑu trùc tiÕp, cßn chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña giai ®o¹n tr­íc ®ã chuyÓn s¸ng. 1.8.2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, c¨n cø vµo khèi l­îng s¶n phÈm dë dang vµ møc ®é chÕ biÕn hoµn thanhd cña chóng ®Ó quy ®æi khèi l­îng s¶n phÈm dë dang ra khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. Sau ®ã lÇn l­ît tÝnh tõng chi phÝ s¶n xuÊt cho s¶n phÈm dë dang cuèi kú nh­ sau: - §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt bá vµo ngay tõ ®Çu qu¸ str×nh s¶n xuÊt nh­ xchi phÝ nguyªn vËt liÖu (NVL) trùc tiÕp hoÆc chi phÝ vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp s¶n xuÊt th× tÝnh cho s¶n phÈm dë dang theo c«ng thøc. Dck = Error! x Q’d (1) - §èi víi c¸c chi phÝ bá dÇn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo møc ®é chÕ biÕn nh­ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sxx chung th× tÝnh cho s¶n phÈm dë dang theo c«ng thøc. Dck = Error! x Q’d (2) Trong ®ã: Q’d lµ khèi l­îng s¶n phÈm dë dang ®· quy ®æi ra khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng theo møc ®é chÕ biÕn hoµn thµnh (%HT) 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Q’d = Qd + %HT - §èi víi doanh nghiÖp chÕ biÕn phøc t¹p kiÓu liªn tôc th× c¸c kho¶n môc chi phÝ cña giai ®o¹n tr­íc chuyªn sang giai ®o¹n sau tÝnh cho gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú cña giai ®o¹n sau theo c«ng thøc 1. 1.8.3. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc chØ ¸p dông thÝch hîp víi nh÷ng s¶n phÈm ®· x©y dùng ®­îc ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt hîp lý hoÆc ®· thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n c¨n cø vµo khèi l­îng s¶n phÈm dë dang ®· kiÓm kª x¸c ®Þnh ë tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc tõng kho¶n môc chi phÝ ®· tÝnh ë tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ®ã cho tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm ®Ó tÝnh ra chi phÝ ®Þnh møc cña khèi l­îng s¶n phÈm dë dang cña tõng c«ng ®o¹n sau ®ã tËp hîp l¹i cho tõng lo¹i s¶n phÈm. 1.9. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm øng dông trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp chñ yÕu. 1.9.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n. ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n cßn gäi alf ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp, ®­îc ¸p dông trong tr­êng hîp ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh còng lµ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi kú b¸o c¸o. Tr­êng hîp cuèi kú cã nhiÒu s¶n phÈm dë dang vµ kh«ng æn ®Þnh, cÇn tæ chøc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo ph­¬ng ph¸p thÝch hîp. Trªn c¬ së sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc trong kú vµ chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang ®· x¸c ®Þnh, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh cho tõng kho¶n môc chi phÝ theo c«ng thøc: Z= D®k + C - Dck. Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm tÝnh nh­ sau: Z Z= Q Trong ®ã: Z, z: tæng gi¸ thµnh, gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm lao vô thùc tÕ C: tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp trong kú theo tõng ®èi t­îng 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. D®k, Dck: chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú. Q: S¶n l­îng s¶n phÈm, lao vô hoµn thµnh. Tr­êng hîp cuèi k× kh«ng cã s¶n phÈm dë dang hoÆc cã nh­ng Ýt vµ æn ®Þnh nªn kh«ng cÇn tÝnh chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang th× tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp trong k× còng ®ång thêi vµ tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh nµy ¸p dông thÝch hîp cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, khÐp kÝn tõ khi ®­a nguyªn vËt liÖu vµo cho tíi khi hoµn thµnh s¶n phÈm, mÆt hµng s¶n phÈm Ýt khèi l­îng, chu lÝ s¶n xuÊt ng¾n nh­ c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c, c¸c doanh nghiÖp ®iÖn n­íc. 1.9.2. Ph­¬ng ph¸p céng chi phÝ Ph­¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp cã quy ®Þnh c«ng nghÖ phøc t¹p, qu¸ tr×nh chÕ biÕn s¶n phÈm qua nhiÒu bé phËn s¶n xuÊt vµ cã s¶n phÈm dë dang nh­: doanh nghiÖp khai th¸c, dÖt, c¬ khÝ, chÕ t¹o… - §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ lµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña tõng giai ®o¹n. - §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm hoµn thµnh ë c¸c b­íc chÕ biÕn, gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh ë b­íc cuèi cïng lµ tæng chi phÝ ®· ph¸t sinh ë c¸c b­íc chÕ biÕn vµ tÝnh nh­ sau: NÕu gäi C1 , C2 … . Cn lµ chi phÝ tæng hîp ë tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt: Z = D®k + C1 + C2 + … + Cn - Dck Z = Error! 1.9.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh liªn hîp Lµ kÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh kh¸c nhau nh­ kÕt hîp ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, ph­¬ng ph¸p hÖ sè, ph­¬ng ph¸p tû lÖ, ph­¬ng ph¸p céng chi phÝ,… ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh liªn hîp ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt ho¸ chÊt, dÖt kim, giµy, may mÆc… 1.9.4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp x©y dùng ®­îc ®Þnh møc kinh tÕ kÜ thuËt hoµn chØnh 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chªnh lÖch do;thay ®æi ®Þnh møc   Ztt = Z®m Chªnh lÖch tho¸t ly;®Þnh møc 1.9.5. Ph­¬ng ph¸p hÖ sè. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo hÖ sè ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp trong cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, còng sö dông mét lo¹i nghuyªn liÖu, vËt liÖu nh­ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt thu ®­îc nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau nh­ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ho¸ chÊt, c«ng nghiÖp ho¸ dÇu ... khi ®ã ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, cßn ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh. C¨n cø vµo tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó x¸c ®Þnh cho mçi lo¹i s¶n phÈm mét hÖ sè tÝnh gi¸ thµnh . Trong ®ã lÊy lo¹i s¶n phÈm cã hÖ sè b»ng 1 lµm s¶n phÈm tiªu chuÈn. C¨n cø vµo s¶n l­îng thùc tÕ hoµn thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm vµ hÖ sè tÝnh gi¸ thµnh quy ­íc cho tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó tÝnh quy ®æi s¶n l­îng thùc tÕd ra s¶n l­îng tiÓu chuÈn. Gäi Hi lµ hÖ sè tÝnh gi¸ thµnh quy ­íc cña s¶n phÈm i. Qi lµ s¶n l­îng s¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈm i. + TÝnh quy ®æi s¶n l­îng thùc tÕ ra s¶n l­îng tiªu chuÈn. Q= Qi x Hi Trong ®ã Q lµ tæng ss¶n l­îng thùc tÕ hoµn thµnh quy ®æi ra s¶n l­îng s¶n phÈm tiªu chuÈn. + TÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i s¶n phÈm Zi = Error! x QiHi Zi = Error! 1.9.6. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo tØ lÖ NÕu trong cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kÕt qu¶ s¶n xuÊt thu ®­îc lµ nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i víi quy c¸ch, kÝch cì, phÈm cÊp kh¸c nhau sÏ tÝnh tõng quý, kÝch cì theo tû lÖ. §Ó tÝnh ®­îc gi¸ thµnh tr­íc hÕt ph¶i chän tiªu chuÈn ph©n bæ gi¸ thµnh. Tiªu chuÈn møc cña s¶n phÈm tÝnh th­o s¶n l­îng thùc tÕ sau ®ã tÝnh ra tû lÖ gi¸ thµnh cña nhãm s¶n phÈm. C«ng thøc: 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2