intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp kế toán : 'Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai'

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
103
lượt xem
31
download

Đồ án tốt nghiệp kế toán : 'Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai'

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam đang chuyển sang nền kinh tế thị trờng dới sự quản lý vĩ mô của Nhà nớc đồng thời với chính sách mở rộng quan hệ với các nớc trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy ngày càng có nhiều cách doanh nghiệp thành lập. Do nhiều doanh nghiệp ra đời nên sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, muốn đứng vững và phát triển được mỗi doanh nghiệp cần phải năng động, nghiên cứu thị trờng và thị hiếu của khách hàng nhằm mang lại lượi nhuận cao. Muốn vậy doanh nghiệp phải quan tâm hàng đầu đến yếu tố đầu vào, đặc biệt là vật liệu, đây là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp kế toán : 'Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai'

 1. Đồ án tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n Lêi më ®Çu ViÖt Nam ®ang chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng d­íi sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc ®ång thêi víi chÝnh s¸ch më réng quan hÖ víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. V× vËy ngµy cµng cã nhiÒu c¸ch doanh nghiÖp thµnh lËp. Do nhiÒu doanh nghiÖp ra ®êi nªn sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®­îc mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¨ng ®éng, nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng nh»m mang l¹i lîi nhuËn cao. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i quan t©m hµng ®Çu ®Õn yÕu tè ®Çu vµo, ®Æc biÖt lµ vËt liÖu, ®©y lµ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. ë hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp, NVL chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy NVL cã ý nghÜa quan träng trong viÖc qui ®Þnh sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®êi. C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai lµ c«ng ty thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chuyªn may hµng xuÊt khÈu ë ViÖt Nam còng nh­ trªn thÕ giíi. Trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn nay cã kh«ng Ýt c«ng ty may nªn viÖc c¹nh tranh diÔn ra gay g¾t. §Ó c¸c s¶n phÈm c¹nh tranh ®­îc trªn thÞ tr­êng, C«ng ty ph¶i quan t©m ®Æc biÖt ®Õn NVL vµ viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu v× nã lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò qui ®Þnh ®Õn s¶n phÈm ®Çu ra. Trªn ®©y ta ®· thÊy vai trß cña NVL quan träng tíi møc nµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Do ®ã, sau qu¸ tr×nh häc ë tr­êng vµ trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai" Néi dung ®­îc chia lµm 3 phÇn chÝnh: PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i ®¬n vÞ thùc tËp. 1 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n PhÇn II: B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp m«n kÕ to¸n doanh nghiÖp Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô PhÇn III: B¸o c¸o thùc tËp m«n ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé cña c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò cña em tèt h¬n, thiÕt thùc víi thùc tÕ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Häc sinh T­ëng DiÖp Anh 2 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n PhÇn I §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i ®¬n vÞ thùc tËp 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ thùc tËp Kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn kÐo theo nhu cÇu x· héi còng cao lªn nhÊt lµ nhu cÇu vÒ may mÆc. ChÝnh v× vËy ho¹t ®éng may ngµy cµng chiÕm vÞ trÝ quan träng trong x· héi. HiÖn nay c¸c c«ng ty may ra ®êi ngµy cµng nhiÒu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña con ng­êi. C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai ra ®êi còng nh»m môc ®Ých ®ã. C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. C«ng ty cã tªn giao dÞch lµ: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai. §Þa ®iÓm: Khu D ph­êng Ph­¬ng Mai, quËn §èng §a, Hµ Néi. C«ng ty ®­îc thµnh lËp theo Q§ 02NN- TCCB/Q§ ngµy 02/01/1990 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc thµnh lËp xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã TK tiÒn ViÖt vµ TK ngo¹i tÖ göi t¹i ng©n hµng. TK tiÒn ViÖt: 431101000010 t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp Hµ Néi TK ngo¹i tÖ: 43210137000010 t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp Hµ Néi C«ng ty ®­îc thµnh lËp víi nhiÖm vô chñ yÕu s¶n xuÊt quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng vµ quÇn ¸o Jacket xuÊt khÈu. C«ng ty tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n, nh­ng d­íi sù chØ ®¹o vµ qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty, c¸c c«ng nh©n viªn ®· dÇn kh¾c phôc khã kh¨n ®i vµo æn ®Þnh, lµm ¨n ngµy cµng ®¹t hiÖu qu¶ cao. C¬ së vËt chÊt ban ®Çu cña c«ng ty rÊt s¬ sµi vµ thiÕu thèn. C«ng ty gåm cã 1 d·y nhµ kho khung TiÖp, 1 d·y nhµ cÊp 4 háng n¸t vµ mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc nh­ contenek, m¸y kh©u, m·y ch÷… Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty ®­îc ®Çu t­ c¶i t¹o l¹i nhµ kho thµnh 1 x­ëng s¶n xuÊt gåm 2 tÇng: TÇng 1 ch÷a nhiªn liÖu thµnh phÈm. TÇng 2 lµm ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ C«ng ty x©y dùng thªm 1 d·y nhµ tÇng míi. Ngoµi ra 3 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n m¸y mãc thiÕt bÞ còng ®­îc mua s¾m thªm (100% lµ m¸y may c«ng nghiÖp), m¸y thïa khuy, m¸y v¾t sæ, m¸y c¾t, m¸y lµ… Víi vèn cè ®Þnh vµo kho¶ng: 1.500.000.000 ® vµ 200.000 USD Vèn l­u ®éng kho¶ng: 300.000.000® §Ó phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng C«ng ty ph¶i t¨ng c­êng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, mÉu m·, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, kü thuËt vµ mü thuËt hîp thêi trang. Th¸ng 3/1993 theo nghÞ ®Þnh sè 388/H§BT/Q§ ngµy 24/3/1993 Nhµ n­íc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt ®æi tªn xÝ nghiÖp thµnh C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t­ mua s¾m thiÕt bÞ, m¸y mãc hiÖn ®¹i. C«ng ty ®· ký kÕt hîp ®ång víi nhiÒu kh¸ch hµng trªn thÕ giíi nh­: Hµn Quèc, Hång K«ng, Singapo, NhËt B¶n… B¶ng kÕt qu¶ 3 n¨m gÇn ®©y cña C«ng ty TT ChØ tiªu N¨m 1999 2000 2001 1 Doanh thu 8.516.789.436 9.050.879.230 10.150.371.450 2 Tæng chi phÝ 8.036.247.430 8.700.118.780 9.730.010.750 3 KÕt qu¶ 480.542.006 350.760.450 420.360.700 4 Tæng sè c¸n bé CNV 423 410 420 5 Vèn 3.131.347.737 3.241.347.737 3.364.019.787 + Vèn l­u ®éng 1.987.604.266 2.037.604.266 2.103.494.766 + Vèn cè ®Þnh 1.143.743.471 1.203.743.471 1.260.524.021 C«ng ty cã ®Æc ®iÓm lµ gia c«ng hµng may xuÊt khÈu nªn NVL chñ yÕu lµ v¶i, chØ, cóc… do c¸c chñ hµng ®Æt gia c«ng cung cÊp. NVL chÝnh lµ v¶i, b«ng lãt, mex… cßn NVL phô lµ chØ, cóc. Cßn NVL dù tr÷ cña C«ng ty rÊt Ýt nªn c«ng ty th­êng xuyªn gÆp khã kh¨n trong viÖc s¶n xuÊt. §ã lµ t×nh tr¹ng thiÕu vèn l­u ®éng v× khi ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng h×nh thøc thanh to¸n th­êng lµ sau 2 th¸ng c«ng ty míi nhËn ®­îc tiÒn c«ng. Do ®ã c«ng ty kh«ng cã s½n vèn l­u ®éng theo yªu cÇu ®Ó ®¸p øng cho s¶n xuÊt. C«ng ty ph¶i vay 4 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n ng¾n h¹n ng©n hµng ®Ó ®¸p øng kÞp thêi cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Lµ c«ng ty may nªn ®éi ngò c«ng nh©n th­êng lµ trÎ vµ n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î nªn ngµy c«ng lao ®éng kh«ng ®¶m b¶o, cã nhiÒu lÇn ph¶i lµm thªm giê míi ®¸p øng tiÕn ®é s¶n xuÊt, giao hµng ®óng thêi h¹n (®Æc biÖt nh÷ng ngµy ®ãng gãi vµo thïng contener). §èi víi nh÷ng khã kh¨n ®ã, vÒ l©u dµi c«ng ty ®· vµ ®ang cã biÖn ph¸p cô thÓ ¸p dông. C«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®i lªn trong m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc vµ s¶n xuÊt §Ó tæ chøc vµ s¶n xuÊt tèt c«ng ty chia ra lµm 4 ph©n x­ëng. C¸c ph©n x­ëng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau t¹o thµnh mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ khÐp kÝn vµ s¶n xuÊt hµng lo¹t hoÆc ®¬n chiÕc tuú theo yªu cÇu cña c¸c ®¬n ®Æt hµng. Ph©n x­ëng c¾t cã nhiÖm vô tr¶i v¶i, s¾c mÉu, c¾t b¸n thµnh phÈm. Ph©n x­ëng 1,2 chuyªn may c¸c lo¹i quÇn ¸o (b¶o hé) Ph©n x­ëng thªu chuyªn vÒ thªu c¸c lo¹i S¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt C«ng ty Ph©n x­ëng Ph©n x­ëng Ph©n x­ëng Ph©n x­ëng may 1 may 2 thªu c¾t 5 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ v¶i c¸c lo¹i May Tr¶i Lµ s­ên v¶i R¾c May GÊp mÉu tay C¾t ph¸ May §ãng cæ tói C¾t gät … KCS V¾t sæ Thïa §ãng khuy gãi KÕ to¸n Kho b¸n thµnh thµnh phÈm phÈm Tõ c¸c lo¹i v¶i, tr¶i v¶i ®Ó s¾c mÉu sau ®ã lµ c¾t ph¸, c¾t gät v¶i theo mÉu vµ ®¸nh sæ. B­íc ®Çu tiªn lµ may s­ên, may tay, may cæ vµ may cho hoµn thµnh s¶n phÈm, sau ®ã thïa khuy. Khi ®· may vµ thïa khuy xong tiÕp theo lµ ph¶i lµ, gÊp, ®ãng tói, cho vµo kho ®Ó tr¶ cho kh¸ch hµng. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña ®¬n vÞ C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña m×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn t×nh h×nh cña c«ng ty. - §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc võa lµ ng­êi ®¹i diÖn cho nhµ n­íc võa lµ ng­êi ®¹i diÖn cho CNV toµn c«ng ty vÒ ho¹t ®éng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, lËp kÕ ho¹ch triÓn khai mÉu may. - C¸c phßng ban kh¸c: + Phßng kÕ to¸n: tham m­u cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc tµi chÝnh, tæ chøc ®iÒu hµnh kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh 6 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n trung thùc vÒ sù biÕn ®éng hµng ho¸ trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ trong mçi kú h¹ch to¸n. + Phßng kü thuËt: triÓn khai vµ thùc hiÖn c¸c ®¬n ®Æt hµng, may s½n s¶n phÈm. Tham gia víi ph©n x­ëng thiÕt kÕ bè trÝ s¾p xÕp d©y chuyÒn s¶n xuÊt phï hîp víi tõng m· hµng. + Phßng kÕ ho¹ch: tham m­u cho gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n, ng¾n h¹n vÒ s¶n xuÊt. Cung cÊp vËt t­ phôc vô cho s¶n xuÊt, kiÓm tra, ®«n ®èc vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch, phô tr¸ch kho. + Phßng tæng hîp: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc, lao ®éng tiÒn l­¬ng, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt, triÓn khai víi nihÖm vô cña c«ng ty tíi c¸c bé phËn kh¸c. Lo viÖc hµnh chÝnh, qu¶n lý ph­¬ng tiÖn vËt t­, y tÕ. + Tæ thiÕt bÞ: L¾p ®Æt söa ch÷a, b¶o d­ìng MMTB, b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra b×nh th­êng, qu¶n lý söa ch÷a ®iÖn n­íc cho viÖc phôc vô s¶n xuÊt. + Tæ b¶o vÖ: B¶o vÖ tµi s¶n cho c«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc Phßng Phßng Phßng Tæ Tæ Phßng kÕ b¶o vÖ kü tæng thiÕt kÕ to¸n thuËt hîp bÞ ho¹ch 4. C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ thùc tËp 4.1. h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n lµ tËp hîp nh÷ng c¸n bé kÕ to¸n cïng víi nh÷ng trang thiÕt bÞ kü thuËt tÝnh to¸n ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. 7 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phøc t¹p hoÆc gän nhÑ tuú thuéc vµo quy m«, khèi l­îng nghiÖp vô kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. 4.2. C¬ cÊu tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n - KÕ to¸n tr­ëng kiªm tr­ëng phßng: Tèt nghiÖp ®¹i häc, lµ ng­êi cã nhiÖm vô hÕt søc quan träng. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tµi chÝnh cña c«ng ty. Tæ chøc ho¹t ®éng tµi chÝnh huy ®éng vµ sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶. ChØ ®¹o chuyªn m«n c¸c nh©n viªn trong phßng. Tæ chøc ®iÒu hµnh toµn bé hÖ thèng kÕ to¸n, gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n. - Phã phßng kÕ to¸n: Phô tr¸ch vÒ phÇn xuÊt nhËp khÈu c¸c hîp ®ång kinh tÕ, theo dâi viÖc thanh to¸n c¸c hîp ®ång, tæng hîp sè liÖu vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. - KÕ to¸n viªn: + Mét kÕ to¸n viªn theo dâi vÒ ng©n hµng thu, chi cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n vèn vay, TGNH, c¸c kho¶n thu chi cña c«ng ty ph¸t sinh hµng ngµy b»ng tiÒn mÆt vµ tiÒn sÐc. + Mét kÕ to¸n theo dâi TSC§ vµ XDCB: cã nhiÖm vô ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c TSC§ cña c«ng ty. + Mét thñ quü kiªm thñ kho cã nhiÖm vô thu chi vµ b¶o qu¶n TM trong c«ng ty. Giao nhËn vµ xuÊt vËt t­ cho c¸c tæ s¶n xuÊt, vµo thÎ kho theo dâi sè l­îng N - X - T. + Mét kÕ to¸n theo dâi vÒ phÇn nhËp - xuÊt thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH. 8 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. KÕ to¸n tr­ëng - kiªm tr­ëng phßng Phã KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n Thñ quü phßng nhËp xuÊt thu chi TSC§ vµ kiªm thñ kÕ to¸n thanh to¸n XDCB kho l­¬ng &BH 4.3. H×nh thøc kÕ to¸n a. HÖ thèng thanh kho¶n kÕ to¸n ¸p dông - Tk 152 " Nguyªn liÖu, vËt liÖu" TK dïng ®Ó ghi chÐp sè liÖu, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m NVL theo gi¸ thùc tÕ. TK 152 cã c¸c TK cÊp hai sau: + TK 1521: NVL chÝnh + TK 1522: NVL phô + TK 1523: Nhiªn liÖu + KTK 1524: Phô tïng thay thÕ + TK 1525: ThiÕt bÞ XDCB + TK 1528: VËt liÖu kh¸c. - TK 151 " Hµng mua ®ang ®i ®­êng" ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c¸c lo¹i vËt t­ hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· mua, chÊp nhËn thanh to¸n víi ng­êi b¸n, ng­êi nhËn thÇu nh­ng hµng ch­a vÒ nhËp kho. - Tk 331 "Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n" ph¶n ¸nh QH thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ng­êi b¸n, ng­êi nhËn thÇu vµ c¸c kho¶ng vËt t­, hµng ho¸, dÞch vô theo hîp ®ång ®· ký. - TK 133" ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ" ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ, ®· khÊu trõ vµ cßn khÊu trõ. b. h×nh thøc kÕ to¸n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n. C«ng ty tæ chøc h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. H×nh thøc nµy 9 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n phï hîp víi mäi quy m« lo¹i h×nh doanh nghiÖp - s¶n xuÊt, mÉu sæ ®¬n gi¶n, dÔ ®èi chiÕu. Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· kiÓm kª lËp b¶ng kª chøng tõ gèc, sau ®ã lËp chøng tõ ghi sæ vµ chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng kiÓm tra lµm c¨n cø cho viÖc ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ cuèi cïng sæ c¸i. §èi víi nh÷ng TK cÇn më sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt th× c¨nghiªn cøu ø vµo chøng tõ ghi sæ, chøng tõ gèc, b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc ®Ó ghi vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan. - Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt . + Sæ chi tiÕt vËt t­ + Sæ chi tiÕt thµnh phÈm + Sæ chi tiÕt TSC§ + Sæ chi tiÕt theo dâi TGNH + Sæ chi tiÕt c«ng nî cho tõng ®¬n vÞ + Sæ theo dâi quü TM, Sæ C¸i, BC§ - SPS, BC§ kÕ to¸n Cuèi th¸ng céng Sæ c¸i tÝnh ra sè d­ ph¸t sinh trong th¸ng cña tõng TK, lÊy kÕt qu¶ ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi SPS. Céng tæng sè tiÒn ph¸t sinh trong th¸ng trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ ®èi chiÕu víi b¶ng C§SPS. Sau khi ®· ®èi chiÕu kiÓm tra ®¶m b¶o khíp nhau th× c¨n cø vµo b¶ng C§SPS, b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng kÕt tµi s¶n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n. 10 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n Tr×nh tù ghi sæ, kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc B¶ng kª ®Þnh kho¶n Chøng tõ ghi sæ Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ quü Sæ ®¨ng ký Sæ C¸i chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp B¶ng C§ - SPS sè liÖu chi tiÕt B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra * Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT ThuÕ GTGT lµ 1 lo¹i thuÕ gi¸n thu ®­îc tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸ dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt, l­u th«ng ®Õn tiªu dïng. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn thuÕ GTGT. Sè thuÕ GTGT; ph¶i nép ThuÕ GTGT; cña hµng ho¸ dÞch vô = x ThuÕ suÊt ; thuÕ GTGT 11 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n PhÇn II. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp m«n kÕ to¸n doanh nghiÖp Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n NVL, CCDC Ch­¬ng I: T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ NVL, CCDC cña C«ng ty Ph­¬ng Mai I. §Æc ®iÓm qu¶n lý, ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ NVL, CCDC 1. §Æc ®iÓm NVL, CCDC Nh­ trªn chóng ta biÕt ®­îc vai trß cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nã lµ yÕu tè cÊu thµnh lªn thùc thÓ s¶n phÈm d­íi t¸c ®éng cña con ng­êi t¹o thµnh nh÷ng s¶n phÈm kh¸c nhau. ë xÝ nghiÖp nµo còng vËy, sè l­îng vµ chñng lo¹i NVL bÞ quyÕt ®Þnh bëi viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp Êy. ë C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai, NVL cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña nguyªn vËt liÖu ®Æc tr­ng vµ còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng theo nhiÖm vô s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty. NVL cña c«ng ty còng mang ®Æc ®iÓm chung lµ: tµi s¶n dù tr÷ thuéc TSL§, lµ ®èi t­îng lao ®éng, 1 trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¬ së vËt chÊt ®Ó h×nh thµnh nªn s¶n phÈm míi. CCDC lµ dông cô lao ®éng tham gia vµo nhiÒu chu tr×nh s¶n xuÊt cã gi¸ trÞ nhá h¬n 5 triÖu ®ång. NhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty lµ may hµng xuÊt khÈu theo ®¬n ®Æt hµng, NVL do kh¸ch hµng göi ®Õn nªn kh«ng h¹ch to¸n sè NVL ®ã. NVL chñ yÕu cña c«ng ty chñ yÕu lµ v¶i, chØ, cóc… nªn viÖc l­u trong kho dÔ g©y ra Èm mèc hay cã thÓ g©y ch¸y. Do ®ã viÖc b¶o qu¶n NVL lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng víi c«ng ty. 2. C«ng t¸c b¶o qu¶n vËt t­ Nh»m b¶o qu¶n tèt vËt t­ tr¸nh hao hôt tæn thÊt th× cÇn ph¶i cã ®ñ nhµ kho víi ®iÒu kiÖn kü thuËt an toµn. ViÖc tæ chøc b¶o qu¶n vËt liÖu nhËp kho lµ mét kh©u rÊt quan träng. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc tuy diÖn tÝch mÆt b»ng, nhµ x­ëng cßn chËt hÑp nh­ng xÝ nghiÖp còng ®· tæ chøc kho 12 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n tµng phï hîp víi quy m« cña xÝ nghiÖp t¹i c¸c kho còng trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn c©n, ®o, ®Õm. §©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó tiÕn hµnh chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô qu¶n lý, b¶o qu¶n h¹ch to¸n chÆt chÏ. 3. Ph©n lo¹i VL - CCDC Trong doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i vËt liÖu gåm nhiÒu chñng lo¹i, phÈm cÊp kh¸c nhau. Mçi lo¹i vËt liÖu ®­îc sö dông l¹i cã tÝnh n¨ng, vai trß c«ng dông kh¸c nhau, nªn ®Ó theo dâi tèt c¸c lo¹i vËt liÖu tr¸nh mÊt m¸t kÕ to¸n ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt liÖu nh­ sau: a. NVL chÝnh nh­: v¶i chÝnh c¸c lo¹i, v¶i lãt, b«ng, mÕch… b. Phô liÖu nh­: chØ, kho¸, cóc, chun… c. Nhiªn liÖu: x¨ng dÇu… d. Phô tïng thay thÕ: kim m¸y, ch©n vÞt m¸y kh©u… ViÖc ph©n lo¹i vËt liÖu nãi chung lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña tõng lo¹i vËt liÖu trong s¶n xuÊt. 4. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vËt liÖu - CCDC 4.1. §¸nh gi¸ NVL - CCDC nhËp kho ë C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai, NVL ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ. NVL ®­îc h¹ch to¸n lµ do mua ngoµi. Gi¸ thùc tÕ cña; NVL mua ngoµi = Gi¸ mua kh«ng;thuÕ GTGT + CF vËn chuyÓn; bèc dì; (nÕu cã) + ThuÕ NK ; vËt t­;(ph¶i nép) - C¸c kho¶n; ®­îc gi¶m trõ C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n vËt t­ tiÕn hµnh lËp phiÕu nhËp kho vµ lËp thµnh 3 liªn: - 1 liªn l­u t¹i gèc - 1 liªn giao cho thñ kho - 1 liªn giao cho kÕ to¸n VD: Ngµy 30/4/2003, C«ng ty mua v¶i lãt Tapeta nhËp kho 700m, ®¬n gi¸ 10.000®. Chi phÝ vËn chuyÓn lµ 200.000®. VËy gi¸ trÞ nhËp kho: 13 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n Gi¸ mua ngoµi + CF vËn chuyÓn = (700m + 10.000®) + 20.000 = 7.200.000® MÉu sè 01-GTKT-3LL AV-99-B Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2 (giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 30/4/2003 N0: 083011 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÖt 8/3 §Þa chØ: Sè 45 Minh Khai M· sè thuÕ: 010113471 Hä tªn ng­êi mua: NguyÔn Lan Anh §¬n vÞ: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè thuÕ: 010097821 STT Tªn hµng ho¸ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 V¶i lãt Tapeta m 700 10.000 7.000.000 Céng tiÒn hµng 7.000.000 ThuÕ GTGT 700.000 Céng thµnh tiÒn 7.700.000 ViÕt b»ng ch÷: B¶y triÖu b¶y tr¨m ngµn ®ång ch½n Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ký ghi râ hä tªn Ký ghi râ hä tªn NguyÔn Lan Anh 14 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n Tõ ho¸ ®¬n sè: 083011 ta lËp phiÕu chi sè 01 §¬n vÞ: Cty may XK Ph­¬ng Mai MÉu sè 02-TT PhiÕu chi Sè 01 Ngµy 30/4/2003 Nî TK152, 133 Cã TK 111 Hä vµ tªn ng­êi nhËn: Cty dÖt 8/3 §Þa chØ: 45 Minh Khai Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn v¶i lãt Tapeta Sè tiÒn: 7.000.000 (viÕt b»ng ch÷) B¶y triÖu b¶y tr¨m ngµn ch½n KÌm theo 01 chøng tõ gèc. C«ng ty dÖt 8/3 ®· nhËn ®ñ sè tiÒn: B¶y triÖu b¶y tr¨m ngµn ch½n. Ng­êi nhËn tiÒn Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ký ghi râ hä tªn Ký ghi râ hä tªn Ký ghi râ hä tªn 15 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn 2 (giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 30/4/2003 N0: 083011 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty vËn t¶i Hoµng Anh §Þa chØ: M· sè thuÕ: 010093278 Hä tªn ng­êi mua: NguyÔn V©n Anh §¬n vÞ: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè thuÕ: 010097821 STT Tªn hµng ho¸ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 VËn chuyÓn v¶i lãt Tapeta 200.000 Céng tiÒn hµng 200.000 ThuÕ GTGT 20.000 Céng thµnh tiÒn 220.000 ViÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m hai m­¬i ngµn ®ång ch½n Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ký ghi râ hä tªn Ký ghi râ hä tªn NguyÔn Lan Anh 16 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n Tõ ho¸ ®¬n sè: 083012 ta lËp phiÕu chi sè 02 MÉu sè 02-TT §¬n vÞ: Cty may XK Ph­¬ng Mai Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT PhiÕu chi Sè 02 Ngµy 30/4/2003 Nî TK152, 133 Cã TK 111 Hä vµ tªn ng­êi nhËn: Cty vËn t¶i Hoµng Anh Lý do chi: Chi tr¶ tiÒn vËn chuyÓn v¶i lãt Tapeta Sè tiÒn: 210.000 (viÕt b»ng ch÷) Hai tr¨m m­êi ngµn ®ång ch½n KÌm theo 01 chøng tõ gèc. C«ng ty vËn t¶i Hoµng Anh ®· nhËn ®ñ sè tiÒn: B¶y triÖu b¶y tr¨m ngµn ch½n. Ng­êi nhËn tiÒn Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo 2 ho¸ ®¬n sè 083011, 083012 vµ gi¸ nhËp kho cña v¶i lãt Tapeta lµ: 7.200.000 ® kÕ to¸n vËt t­ viÕt phiÕu nhËp kho nh­ sau: 17 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n MÉu sè 01-VT Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Sè 1001 PhiÕu NhËp kho vËt t­ Ngµy 30/4/2003 Nî TK152 Cã TK 111 Hä tªn ng­êi giao hµng: NguyÔn Lan Anh NhËp t¹i kho: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai STT Tªn nh·n hiÖu, quy M· §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn c¸ch vËt t­ sè Theo Thùc chøng tõ nhËp 01 V¶i lãt Tapeta m 700 700 10.000 7.000.000 02 VËn chuyÓn v¶i lãt 200.000 Céng tiÒn vËt t­ 7.200.000 NhËp ngµy 30/4/2003 KÕ to¸n vËt t­ Ng­êi giao hµng Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu) 4.2. §¸nh gi¸ NVL xuÊt kho T¹i C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai ®¸nh gi¸ NVL xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. C«ng thøc tÝnh gi¸ thùc tÕ NVL, CCDC xuÊt kho §¬n gi¸ xuÊt kho;b×nh qu©n =Error! Sè l­îng VL Gi¸ thùc tÕ NVL;CCDC xuÊt kho = x CCDC;xuÊt kho §¬n gi¸ xuÊt;kho b×nh qu©n 18 T­ëng ThÞ DiÖp Anh
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n VD: Dùa vµo sæ chi tiÕt cã t×nh h×nh nhËp xuÊt tån v¶i lãt Tapeta trong th¸ng 04/2003 nh­ sau: - Tån ®Çu th¸ng: 3000m, ®¬n gi¸ 10.000®/m Ngµy 7/4 nhËp: 1000m, ®¬n gi¸ 7.000®/m Ngµy 15/4 xuÊt 500m, ®¬n gi¸ 7.000®/m Ngµy 20/4 nhËp 1.500m, ®¬n gi¸ 10.000®/m Ngµy 29/4 xuÊt 2.000m, ®¬n gi¸ 10.000®/m Ta tÝnh ®¬n gi¸ xuÊt kho b×nh qu©n cña v¶i lµ: §¬n gi¸ xuÊt kho = Error! = Error! = 9.500 ®/m Gi¸ xuÊt kho v¶i chÝnh mµu vµng ngµy 15/4 = 500m x 9500 = 4.750.000 Tõ ®ã ta lËp phiÕu xuÊt kho cho ngµy 15/4 nh­ sau: 19 T­ëng ThÞ DiÖp Anh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản