Đồ án về Liên hợp máy

Chia sẻ: Luong Van Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
143
lượt xem
70
download

Đồ án về Liên hợp máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong ngành sản xuất nông nghiệp vấn đề xác định hợp lý nguồn lực cho các máy nông nghiệp là một vấn đề vô cùng quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn cao. Được tiếp xúc với Đồ án Lý thuyết liên hợp máy em thấy rất hữu ít cho việc tiềm hiểu kiến thức chuyên ngành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án về Liên hợp máy

 1. Đồ án liên hợp máy
 2. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 L i nói u Trong ngành s n xu t nông nghi p v n xác nh h p lý ngu n ng l c cho các máy nông nghi p là m t v n vô cùng quan tr ng, có ý nghĩa th c ti n cao. ư c ti p xúc v i án Lý thuy t liên h p máy em th y r t h u ích cho vi c tìm hi u ki n th c chuyên nghành, v n d ng ki n th c mình ã h c. Trong bài án Tình toán liên h p máy em ã s d ng phương pháp dùng th tinh toán. Phương pháp này r t ơn gi n tr c quan d hi u, kh năng ng d ng các ph n m m tin h c cao c bi t là ph n m m Matlab. Trong án này em cũng ã s d ng nhi u ki n th c c a các môn chuyên ngành liên quan khác c bi t là môn ng l c h c ôtô – máy kéo. Trong quá trình th c hi n bài án em ã nh n ư c s giúp t n tình c a các th y cô trong khoa Cơ i n – Trư ng H Nông Nghi p Hà N i. c bi t là ch d n t n tình c a th y giáo, Ts. Nông Văn Vìn và em cũng ã r t c g ng hoàn thành m t cách t t nh t án này. Nhưng trong quá trình th c hi n cũng không th tránh kh i khi m khuy t. Em r t mong ư c s nh n xét và góp ý c a th y. em có th c ng c thêm ki n th c c a mình. Em xin chân thành c m ơn ! Hà N i, ngày 12/12/2009 SV: Lương Văn Thao
 3. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 ÁN LIÊN H P MÁY Tên án: “Tính toán thành l p liên h p máy cày” * Yêu c u tính toán: − Xác nh yêu c u k thu t nông h c − L a ch n lo i máy kéo và máy nông nghi p − Ch n v n t c và s truy n làm vi c h p lý − Xác nh s lư ng máy nông nghi p − Tính toán năng su t và chi phí nhiên li u riêng c a liên h p máy − S d ng ngôn ng Matlab l p trình tính toán và v th * N i dung: − Tính toán l c c n liên h p máy − Xây d ng ư ng c tính ng cơ − Xây d ng ư ng c tính trư t c a máy kéo − Xây d ng ư ng c tính kéo c a máy kéo − Tính toán thành l p liên h p máy − Phân tích ánh giá các ch tiêu s d ng liên h p máy ã thành l p A. CÁC S LI U ÂU VÀO Tính toán thành l p liên h p máy kéo Shibaurra−3000A v i cày lư i di p − Các thông tin ã bi t: −Yêu c u nông h c: sâu cày: h= 18 cm − B r ng c u t o c a m t thân cày: bc= 25 cm − L c c n riêng c a cày: K0 = 70000 N/m2 − Các s li u k thu t và th c nghi m máy kéo Shibaurra−3000A (Nh t B n): + Tr ng lư ng máy kéo: G = 1500 kG + Chi u dài cơ s : L = 1,815 m + Kho ng cách t trong tâm n c u sau: a= 0,799 m + Bán kính bánh ch ng rk = 0.668 m
 4. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 + Chi u cao i m móc máy nông nghi p: hm = 0,4 m − Phân b t s truy n trong h th ng truy n l c: TÇng I II II Sè I 719.93 560.71 458.51 II 317.38 247.05 200.96 II 144.47 113.76 91.82 IV 68.98 52.34 41.36 − Hi u su t cơ h c trong h th ng truy n l c: 0.85 − Các s li u kh o nghi m ng cơ SD−3000 TT ne Me Ge §Æc tÝnh ®éng c¬ SD-3000 12 8 (v/ph) (kGm) (kg/h) 10 7 1 1308 9 3.8 6 8 Me, [kGm] 5 Ge[kg/h] 2 1426 10 4.1 6 4 3 1515 10 4.4 4 3 2 4 1639 10 4.9 2 1 0 0 5 1793 10 5.5 500 1000 1500 2000 2500 3000 6 2085 9 6.0 Me Ge ne[v/ph] 7 2142 9 6.2 8 2238 9 6.3 9 2331 8 6.7 10 2388 8 6.7 11 2506 8 6.9 12 2533 8 6.9 13 2628 8 6.9 14 2655 8 7.1 15 2698 7 6.8 16 2720 6 6.3 17 2737 5 5.7 18 2766 0 3.8
 5. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 −K t qu kh o nghi m trư t c a máy kéo trên ru ng g c r : Lùc D. tr- c tính trư t c a máy kéo Shibaura-3000A, trên ru ng g c ra TT kÐo ît 100 (kG) (%) 80 trư t D% 1 317 4.0 60 2 474 7.1 40 3 550 9.3 20 4 608 8.6 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 5 720 12.0 L c kéo Pk [kG] 6 823 13.6 7 945 16.4 8 1085 20.7 9 1235 30.0 10 1344 44.0 11 1391 67.1 12 1410 97.1 13 1411 100.0 − H s c n lăn: f= 0.06
 6. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 Ph n I. Tính toán l c c n c a liên h p máy 1.1. Khái quát v các tính ch t cơ lý c a t Các máy kéo ch y u làm vi c trên ng ru ng ho c chuy n ng trên các lo i ư ng t. Vi c nghiên c u các quá trình tác ng tương h gi a b ph n di ng c a máy (bánh xe ho c d i xích) và t là c n thi t và quan tr ng. n m ư cv n này trư c h t c n n m ư c các tính ch t cơ lý c a t. t là m t môi trư ng ph c t p - phân tán r i r c, không ng nh t và ư c c u t o b i ba pha: pha c ng (các h t c ng), pha l ng (nư c) và pha khí (không khí và hơi). Các tính ch t cơ lý c a t thay i tuỳ thu c vào tính ch t và thành ph n c a các pha ch a trong t. Nh ng tính ch t v t lý có nh hư ng l n n tính năng kéo bám c a máy kéo là thành ph n c u trúc, m và ch t. - Thành ph n c u trúc c a t (còn g i là thành ph n h t ) ư c ánh giá b i kích thư c hàm lư ng c a các h t c ng (c t li u) trong kh i t. Theo thành ph n c u trúc các lo i t ư c chia làm hai nhóm chính: nhóm t sét và nhóm t cát. Nhóm t sét ư c c u t o ch y u b i các h t sét, còn nhóm t cát ch y u là do các h t cát c u thành nên. - mc a t bi u th lư ng nư c ch a trong kh i t và ư c ánh giá b i t s gi a tr ng lư ng c a ph n nư c ch a trong kh i t và tr ng lư ng toàn ph n c a kh i t ó khi tr ng thái t nhiên. Khi m thay i thì tr ng thái và các tính ch t cơ h c c a t cũng thay i theo. Ví d , tùy thu c vào m tr ng thái c a t sét có th là c ng, d o ho c th l ng. - ch t (còn g i là c ng) là l c c n riêng c a t trên m i ơn v di n tích u o (máy o ch t) khi n u o ó vào trong t t trên xu ng dư i theo phương th ng ng. ch t và mc a t có nh hư ng l n n các tính ch t cơ h c c a nó. Khi kh o nghi m máy kéo trên ng ru ng thư ng ph i xác nh hai thông s này các sâu khác nhau tuỳ thu c vào m c ích nghiên c u.
 7. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 Các tính ch t cơ h c c a t Khi quan sát s tác ng tương h gi a b ph n di ng c a máy và t ngư i ta th y thư ng xu t hi n các hi n tư ng sau ây : - S phá v hoàn toàn c u trúc c a t nh ng vùng có ng su t l n hơn kh năng ti p nh n ngo i l c c a t. - Xu t hi n l c ma sát gi a b ph n di ng và t, gi a các ph n t t (ma sát n i t i) do chúng b trư t tương i v i nhau. - t b nén l i và các ph n t t d ch chuy n theo nhi u hư ng khác nhau. Do ó xu t hi n các ng su t trong t, trư c tiên xu t hi n vùng ng su t tr c ti p v i b ph n di ng và sau ó s ư c lan truy n vào bên trong theo nhi u hư ng khác nhau. l n và s phân b các ng su t ph thu c vào tính ch t tác ng c a t i tr ng, lo i và tr ng thái v t lý c a t. ti n cho vi c nghiên c u ngư i ta phân tích s bi n d ng c a t theo hai phương: phương pháp tuy n (vuông góc v i m t t) và phương ti p tuy n (song song v i m t t). Các ng su t ã ư c phân tích thành hai thành ph n tương ng v i hai phương ó: ng σ su t pháp tuy n ( ng su t nén) và ng su t σmax ti p tuy n ( ng su t c t). sâu c a v t bánh xe s ph thu c vào ng su t nén, còn tính ch t kéo bám c a b ph n di ng s ph thu c vào ng su t I II III c t. Do ó s c ch ng c t và ch ng nén là hai 0 h tính ch t cơ h c cơ b n có nh hư ng l n n H×nh 1.1 tính năng kéo bám c a máy kéo. Quan hÖ gi÷a øng suÊt ph¸p σ v ®é biÕn d¹ng h S c ch ng nén c a t ư c c trưng b i ng su t pháp tuy n. Th c nghi m cho th y r ng, m i quan h nh lư ng gi a ng su t pháp tuy n σ và bi n d ng h c a t có tính ch t phi tuy n. ư ng cong bi u di n m i quan h ó có d ng như hình 1.1. th này còn có tên g i là c tính nén c a t ho c ư ng cong nén t.
 8. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 c tính nén c a t có th chia làm ba ph n tương ng v i ba giai o n c a quá trình nén t. Trong giai o n th nh t ch x y ra s nén ch t làm cho các ph n t t xích l i g n nhau, quan h gi a ng su t và bi n d ng là tuy n tính. Trong giai o n th hai s nén ch t t v n ti p t c x y ra nhưng ng th i xu t hi n c c b hi n tư ng c t t m t s vùng bao quanh kh i t. Khi ó ng su t l n hơn n i l c ma sát và l c dính gi a các h t t, do ó bi n d ng s tăng nhanh hơn so v i s tăng ng su t và quan h gi a chúng là phi tuy n. Cu i giai o n hai ng su t trên toàn b vùng bao quanh kh i t l n hơn n i l c ma sát và l c dính gi a các ph n t t, quá trình nén ch t t k t thúc và b t u x y ra hi n tư ng trư t hoàn toàn gi a kh i t và vùng t bao quanh nó và ng su t pháp tuy n t giá tr c c i. Trong giai o n th ba ch x y ra hi n tư ng trư t c a kh i t, ng su t không tăng nhưng bi n d ng l i tăng. m t s lo i t trong giai o n này ng su t t còn gi m xu ng m t ít. S su t hi n ng su t pháp tuy n trong t là do tác ng c a ngo i l c (l c nén). Khi tăng l c nén s làm tăng ng su t cho n khi t ng su t c c i, sau ó dù có tăng l c nén không tăng n a. Do ó ng su t c c i σ max s c trưng cho kh năng ch ng u n nén c a t. Tr s c a σ max ph thu c lo i t và các tính ch t v t lý c a nó, c bi t là m. S bi n d ng c a t theo phương pháp tuy n liên quan n sâu c a v t bánh xe và do ó nh hư ng n l c c n lăn c a máy kéo. Vì v y ư ng c tính nén t ư c s d ng như m t cơ s khoa h c tính toán thi t k h th ng di ng c a máy kéo. ti n s d ng c tính này ngư i ta thư ng bi u di n m i quan h gi a ng su t pháp tuy n và bi n d ng b ng các công th c h i quy th c nghi m. Tuỳ theo m c ích nghiên c u và quan i m c u các tác gi và tuỳ thu c c lo i t, m i quan h ó có th ư c bi u di n theo các công th c th c nghi m khác nhau. M t trong các công th c hay ư c s d ng có d ng:
 9. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 τ τmax1 1 σ = k .h n τmax2 2 Trong ó: k - là h s th c nghi m; h- bi n d ng n - ch s mũ. Tr s c a k và n ph thu c vào lo i 0 l02 l01 l t, tr ng thái v t lý c a nó và ư c xác nh b ng th c nghi m Hình 1.2 Quan hÖ gi÷a øng suÊt tiÕp τ v S c ch ng c t c a t ư c t o thành ®é biÕn d¹ng l 1− ®Êt dÎo; 2− ®Êt kh«. b i hai thành ph n: l c ma sát và l c liên k t (l c dính) gi a các ph n t t. Các thành ph n l c này ph thu c vào các tính ch t cơ lý và ph thu c vào áp su t pháp tuy n, t c là ph thu c vào t i tr ng pháp tuy n. Trong quá trình c t t theo phương ngang x y ra s bi n d ng và các ng su t pháp tuy n. Th c t cho th y r ng m i quan h gi a ng su t ti p tuy n τ và bi n d ng l có d ng như hình 1.2. Hình d ng c a ư ng cong c t t cũng tương t như ư ng cong nén t. iv i t d o sau khi ng su t c t t n giá tr c c i τ max ư ng bi u di n là ư ng n m ngang, ch ng t ng su t không thay i. Nhưng i v i t c ng sau khi t giá tr c c i ng su t c t gi m xu ng chút ít r i sau ó gi nguyên giá tr . i u này ư c gi i thích r ng t c ng s c ch ng c t ư c t o thành do l c ma sát gi a các ph n t t khi τ 〈τ max trong t xu t hi n ma sát ngh nhưng khi τ = τ max s b t u x y ra hi n tư ng trư t hoàn toàn và do ó xu t hi n ma sát trư t và ng su t c t s gi m xu ng. Ngư i ta thư ng s d ng ng su t c t c c i τ max c trưng cho kh năng ch ng c t c a t và g i là s c ch ng c t c a t. Giá tr τ max ph thu c vào ng su t pháp tuy n ( ng su t nén), lo i và tr ng thái v t lý c a t.
 10. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 Th c nghi m cho th y r ng m i quan h gi a s c ch ng c t τ và ng su t pháp σ g n như là tuy n tính, th hi n như hình 1.3. iv i t khô l c dính là không áng k , th i t g c to , còn các lo i t t nhiên bao gi cũng t n t i l c dính gi a các ph n t t trên th ư c bi u di n b i τ o τ µ 1 2 τ0 0 σ w H×nh 1.3. Quan hÖ gi÷a øng suÊt tiÕp H×nh 1.4. ¶nh h−ëng ®é Èm τ v σ øng suÊt ph¸p ®Õn hÖ sè µ ®Êt mÒm; 2− ®Êt cøng M i quan h gi a ng su t ti p tuy n và ng su t pháp tuy n ư c bi u di n theo công th c : τ = τ o + µσ Trong ó: τ o : là ng su t do l c dính gi a các ph n t t t o nên µ : h s ma sát gi a các ph n t t µ = tgϕ ϕ : góc n i ma sát σ : ng su t pháp tuy n Trong các tính ch t v t lý m nh hư ng r t l n n các tính ch t cơ h cc a t. Th c nghi m cho th y r ng m i quan h gi a h s µ và m W có d ng như hình 1.4 m còn gây nh hư ng nc t c bi n d ng c a t khi nó ch u tác ng c a t i tr ng ng. Vì t c thoát nư c ra các l r ng trong t nh hư ng nt c lan truy n ng su t và t c bi n d ng mà t c thoát nư c l i ph thu c vào t c thay i l c tác d ng lên t. L c tác ng c a b ph n di ng c a máy kéo lên t mang tính ch t t i tr ng ng l c h c. Do ó m s gây nh hư ng n tính năng kéo bám và trư t c a máy kéo.
 11. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 Tóm l i s c ch ng nén và s c ch ng c t c a t là nh ng thông s quan tr ng và thư ng ư c s d ng tính toán cư ng ch u t i, tính n nh c a t nh ng công trình thu l i, xây d ng và là m t trong nh ng thông s cơ b n xác nh lún, s lư ng ti t di n và góc nghiêng c a các lo i m u bám bánh xe máy kéo làm vi c trên t có m cao. 1.2. Tính toán l c c n liên h p máy kéo Theo bài ta có: −Yêu c u nông h c: sâu cày: h= 18 cm − B r ng c u t o c a m t thân cày: bc= 25 cm − L c c n riêng c a cày: K0 = 70000 N/m2 − Các s li u k thu t và th c nghi m máy kéo MTZ−80 (Liên Xô): + Tr ng lư ng máy kéo: G = 1500 kG + Chi u dài cơ s : L = 1,815 m + Kho ng cách t trong tâm n c u sau: a= 0,799m + Bán kính bánh ch ng rk = 0,668 m + Chi u cao i m móc máy nông nghi p: hm = 0,4 m - Ch n s thân cày là 3 thân - L c kéo yêu c u là: Pm = K0.B.hm = 7000.0,25.3.0,18 = 945 (kG) - Tính l c kéo m b o i u ki n bám Pmmax • Tính ph n l c pháp truy n lên c u ch ng cho máy kéo bánh (Zk) G.( L − a ) + Pm .hm 1500.(1,815 − 0, 799) + 945.0, 4 Zk = = = 1117,355(kG ) L 1,815 Trong ó: L: chi u dài cơ s c a máy kéo (m) a: t a d c so v i c u sau (m) hm: chi u cao i m móc máy nông nghi p (m) • Tính l c kéo Pmmax Pmmax = P ϕ = ϕ .Zk = 0,7 . 1117,355 = 782,149 (kG) Trong ó: ϕ là h s bám (v i máy kéo bánh thư ng l y là 0,7)
 12. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 Ph n II. Xây d ng ư ng c tính kéo c a máy kéo 2.1. Xây d ng ư ng c tính c a ng cơ 2.1.1. Xây d ng ư ng c tính t c ư ng c tính t c th hi n s ph thu c c a công su t hi u d ng (Ne), mô men quay (Me), chi phí nhiên li u gi (Ge), chi phí nhiên li u riêng (ge) theo t c quay (ne) c a ng cơ. D a vào các s li u th c nghi m ta xây d ng: * ư ng cong mômen quay Me (Nm) ư c t o b i hai ư ng. M t o n tuy n tính và m t o n ư ng cong b c hai. Như trong hàm h i quy a1 .ne2 + a 2 .ne + a 3 khi ne ≤ n H Me =   b1 .ne + b2 khi n H < ne < nemac  a1 = -1,523.10-6 ; a2 = 4,5.10-3 ; a3 = 6,424 b1 = -0,066; b2 = 185,287 * ư ng cong chi phí nhiên li u gi Ge (kg/h) ư c t o b i hai ư ng. M t o n tuy n tính và m t o n ư ng cong b c hai. Như trong hàm h i quy c1 .ne2 + c 2 .ne + c3 khi ne ≤ n H Ge =   d1 .ne + d 2 khi n H < ne < nemac  c1 = -9,643.10-7; c2 =6,3.10-3; c3 = -2,810 d1 = - 0,028; d2 = 82,304 * ư ng cong công su t Ne (ml) Ne= Me.ne. π /30/736 * ư ng cong chi phí nhiên li u riêng ge (g/ml.h) Ge .10 3 ge= Ne
 13. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 Dùng Matlab v th ta ư c 2.1.1. Xây d ng ư ng c tính t i tr ng ư ng c tính t i tr ng là th th hi n s ph thu c c a công su t hi u d ng (Ne), t c quay (ne), chi phí nhiên li u gi (Ge), chi phí nhiên li u riêng (ge) theo mô men (Me) quay c a ng cơ. D a vào các s li u th c nghi m ta xây d ng: * ư ng cong t c quay ne (v/ph) ư c t o b i hai ư ng. M t o n tuy n tính và m t o n ư ng cong b c hai. Như trong hàm h i quy a1.M e + a2 khi M e ≤ M H ne =   2 b1.M e + b2 .M e + b3  khi M H < M e < M emac a1 = - 8,741 ; a2 = 2769,6 b1 = -25,058; b2 = 8,908 ; b3 = 3980,7
 14. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 * ư ng cong chi phí nhiên li u gi Ge (kg/h) ư c t o b i hai ư ng. M t o n tuy n tính và m t o n ư ng cong b c hai. Như trong hàm h i quy c1 .M e + c 2 khi Me ≤ MH Ge =   2 d1 .M e + d 2 .M e + d 3 khi M H < M e < M emac  c1 = 0,42; c2 = 3,757 d1 = - 0,184; d2 = 2,289; d3 = 0,160 * ư ng cong công su t Ne (ml) Ne= Me.ne. π /30/736 * ư ng cong chi phí nhiên li u riêng ge (g/ml.h) Ge .10 3 ge= Ne Dùng Matlab v th ta ư c
 15. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 2.2. Xây d ng ư ng c tính trư t c a máy kéo ư ng c tính trư t c a máy kéo có th mô t theo m t s hàm toán h c quen thu c. Thư ng s d ng hàm logarit ho c hàm mũ. − Theo hàm logarit: B δ = A ln % (1) B − Pk Trong ó: A, B là các h s h i qui Pk − l c kéo móc Lưu ý: Các h s h i qui th c nghi m A, B ch có giá tr tham kh o ho c s d ng i v i các lo i t tương t như lo i t ã thí nghi m. ăt: B= kPkmax = const δ = A ln(kPk max ) − A ln(kPk max − Pk ) t A1= Aln(kPkmax) = const δ = A1 − A ln(kPk max − Pk ) (2) Như v y hàm (2) ch là m t hàm tuy n tính (b c nh t) Trong ó h s k có th ch n trư c : k= 1,001 – 1,002 Ta ch n: k = 1,0015 ⇒ B= kPkmax = 1413,117 D a vào các s li u th c nghi m ta tìm ư c hàm h i qui trư t là: δ = -15,587.ln(1413,117-Pk) + 112,887 Dùng Matlab ta v ư c th :
 16. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 2.3. Xây d ng ư ng c tính kéo c a máy kéo §· biÕt: – Träng l−îng m¸y kÐo : G = 15000 [kG] – HÖ sè c¶n l¨n f = 0,06 – Lùc c¶n l¨n: Pf = fG [kG] – TØ sè truyÒn cña hÖ thèng truyÒn lùc i – HiÖu suÊt c¬ häc trong hÖ thèng truyÒn lùc ηm (chän ηm= 0,85) – B¸n kÝnh b¸nh xe chñ ®éng rk = 0,668 [m] C¸c b−íc tÝnh to¸n: 1– Cho gi¸ trÞ lùc kÐo Pm [kG] B 2– TÝnh ®é tr−ît cña m¸y kÐo δ = A ln % B − Pm ( Pf + Pm )rk 3– TÝnh m« men ®éng c¬ theo m« men c¶n: M e = [kGm] iη m 4– TÝnh tèc ®é quay cña ®éng c¬ ne [v/ph] :
 17. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 a1 M e + b1 khi 0 ≤ M e ≤ M eH ne =  2 a 2 M e + b 2 M e + c 2 khi M eH < M e ≤ M e max rk n e 5– TÝnh vËn tèc lý thuyÕt Vt = 0.377 [km/h] i 6– TÝnh vËn tèc thùc tÕ V=Vt(1–δ/100) [km/h] PmV 7– TÝnh c«ng suÊt kÐo Nm = [ml] (m· lùc) 270 8– TÝnh chi phÝ nhiªn liÖu giê cña ®éng c¬ Ge [kg/h] :  a 3 M e + b3 khi 0 ≤ M e ≤ M eH Ge =  2 a 4 M e + b 4 M e + c 4 khi M eH < M e ≤ M e max 9– TÝnh chi phÝ nhiªn liÖu riªng cña m¸y kÐo: Ge gT = 10 3 [g/mlh] Nm Pm 10− HiÖu suÊt kÐo: ηk = ηm (1 − δ /100) Pf + Pm Tính toán và v th b ng matlab ta ư c: ư ng c tính kéo c a máy kéo
 18. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50
 19. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 Ph n III. Tính toán thành l p liên h p máy 3.1. Các yêu c u tính toán khi thành l p liên h p máy kéo L a ch n s truy n m b o cho máy kéo làm vi c ư c phù h p v i l c kéo c a máy nông nghi p thì ư ng công su t kéo không th n m bên nhánh quá t i như th y th c a s truy n II4, I4 và III3. Vì v y khi làm vi c ta s ch n s truy n II3. • Công su t kéo: Nm =17,652(ml) • trư t: δ = 17,859% • Hi u su t kéo: ηk = 0,639 • Mô men: Me = 7,314 kGm • S vòng quay: ne = 2705,7 vg/ph • Chi phí nhiên li u gi : Ge = 6,834(kg/h) • Chi phí nhiên li u riêng: ge = 387,141(g/ml.h) • V n t c ho t ng : vm = 4,920 (km/h) 3.2. Tính toán thành l p liên h p máy V i lo i máy kéo Shibaurra−3000A (s li u trên ph l c 1) liên h p − v i cày lư i di p (s li u trên ph l c 2). Sau khi dùng phương pháp th xác nh ư c các ch tiêu làm vi c c a liên h p máy s truy n II3 có t s truy n i = 113,76. Ta tính toán các thông s khác c a liên h p máy. - Năng su t lý thuy t c a liên h p máy (ha/h) Wlt = 0,1.B.V = 0,1.1.4,92 = 0,492 (ha/h) Trong ó: 0,1: h s quy i B : b r ng c u t o (m) V : v n t c liên h p máy (km/h) - Năng su t th c t c a liên h p máy (ha/h) Wtt = Wlt . τ = 0,492.0,85 = 0,418 (ha/h) Trong ó:
 20. án liên h p máy Lương Văn Thao_CK L50 τ : h s tính n các hao phí v v n t c, b r ng làm vi c và th i gian ây τ = 0,85. - Tính chi phí nhiên li u riêng trên ha (kg/ha) Ge 6,834 gC = = = 16,349 (kg/ha) Wtt 0, 418 Trong ó: Ge : chi phí nhiên li u gi (kg/h) 3.3. Phân tích, ánh giá các ch tiêu c a liên h p máy ã thành l p Gi a hai ch nh m c và làm vi c c a máy kéo Qua ư ng c tính kéo ta th y r ng các ư ng cong công su t kéo u có giá tr c c i và các ư ng cong chi phí nhiên li u riêng u có giá tr c c ti u gmin và cùng t ư c trong m t vùng l c kéo. Lúc ó hi u qu làm vi c và tính ti t ki m nhiên li u c a máy kéo là cao nh t. Dùng th c tính kéo lý thuy t và ph n m m matlab ta xác nh ư c các ch tiêu kéo c a máy kéo ng v i s truy n 6 t i l c kéo yêu c u c a máy nông nghi p ã cho và các ch tiêu nh m c c a s truy n ó ta ư c: Trong ó ch tiêu kéo: • Công su t kéo: Nm =17,400 (ml) • trư t: δ = 17, 049% • Hi u su t kéo: ηk = 0, 644 • Mô men: Me = 7,15 kGm • S vòng quay: ne = 2707 vg/ph • Chi phí nhiên li u gi : Ge = 6,765 (kg/h) • Chi phí nhiên li u riêng: gm = 388,81 (g/ml.h) • V n t c ho t ng : vm = 4,971 (km/h) Trong ó ch tiêu kéo nh m c: • Công su t kéo: Nm =17,652(ml) • trư t: δ = 17,859%

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản