intTypePromotion=1

Đồ án: Xây dựng phương án bảo quản gỗ xẻ cho sản xuất đồ mộc và thiết kế phân xưởng bảo quản gỗ

Chia sẻ: Nguyenvan Liem | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

1
396
lượt xem
180
download

Đồ án: Xây dựng phương án bảo quản gỗ xẻ cho sản xuất đồ mộc và thiết kế phân xưởng bảo quản gỗ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như chúng ta đã biết và nghiên cứu thì gỗ là loại vật liệu có rất nhiều ưu điểm như nhẹ, xốp, hệ số phẩm chất cao, khả năng chịu lực tốt, cách điện, cách âm tốt… Do đó được con người sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, kiến trúc xây dựng…. Nhưng do các đặc điểm cấu tạo của gỗ làm cho gỗ dễ bị mốc mục, biến màu, dễ cháy, dễ bị côn trùng sâu nấm phá hoại. Để khắc phục nhược điểm của gỗ, từ xa xưa cha ông ta đã biết dùng một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án: Xây dựng phương án bảo quản gỗ xẻ cho sản xuất đồ mộc và thiết kế phân xưởng bảo quản gỗ

 1. Đồ Án Xây dựng phương án bảo quản gỗ xẻ cho sản xuất đồ mộc và thiết kế phân xưởng bảo quản gỗ 1
 2. Mục Lục LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................................................................. 3 NỘI DUNG ĐỒ ÁN ..................................................................................................................................... 4 I. XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN BẢO QUẢN ............................................................................................... 4 1. Môc tiªu& c¬ së lý luËn ............................................................................................................................ 4 Môc tiªu nghiªn cøu ....................................................................................................................................... 4 1.3. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu ......................................................................................................................... 4 2. Xây dựng phƣơng án bảo quản cho gỗ xẻ sản xuất đồ mộc ...................................................................... 5 2.1 Những căn cứ để xây dựng một phƣơng án bảo quản............................................................................. 5 2.2 Lựa chọn phƣơng án bảo quản ............................................................................................................... 7 2.3 Lựa chọn thuốc bảo quản và phƣơng pháp sử lý thuốc........................................................................... 8 II. THIẾT KẾ PHÂN XƢỞNG NGÂM TẨM GỖ ....................................................................................... 9 1.Những căn cứ để thiết kế ........................................................................................................................... 9 Chọn vị trí phân xƣởng ................................................................................................................................. 9 Nội dung thiết kế......................................................................................................................................... 10 Nội dung tính toán ...................................................................................................................................... 15 2
 3. LỜI NÓI ĐẦU Nhƣ chúng ta đã biết và nghiên cứu thì gỗ là loại vật liệu có rất nhiều ƣu điểm nhƣ nhẹ, xốp, hệ số phẩm chất cao, khả năng chịu lực tốt, cách điện, cách âm tốt… Do đó đƣợc con ngƣời sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, kiến trúc xây dựng…. Nhƣng do các đặc điểm cấu tạo của gỗ làm cho gỗ dễ bị mốc mục, biến màu, dễ cháy, dễ bị côn trùng sâu nấm phá hoại. Để khắc phục nhƣợc điểm của gỗ, từ xa xƣa cha ông ta đã biết dùng một số các phƣơng pháp bảo quản đơn giản nhƣ ngâm gỗ vào trong ao bùn, quét sơn ta…Các phƣơng pháp này cũng có hiệu quả nhƣng nó chỉ đƣợc sử dụng ở nông thôn là chủ yếu. Do đó vấn đề sử dụng chế phẩm hoá học trong bảo quản gỗ rất đựơc quan tâm. Cho đến nay, việc sử dụng chế phẩm hoá học trong bảo quản gỗ và lâm sản nói chung đã trở nên rất phổ biến, vì nó mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với nền sản xuất. Và nó ngày càng hoàn thiện đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lƣợng. Nhằm củng cố và vận dụng lý thuyết vào quá trình bảo quản gỗ, đƣợc sự hƣớng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô trong bộ môn Khoa học gỗ. Em đã tiến hành xây dựng đồ án “ Xây dựng phƣơng án bảo quản gỗ xẻ cho sản xuất đồ mộc và thiết kế phân xƣởng bảo quản gỗ”. Do hạn chế kinh nghiệm của bản thân, thời gian có hạn nên trong quá trình làm không thể tránh đƣợc thiếu sót. Em mong đƣợc sự chỉ bảo giúp đỡ từ phía các thầy cô để đồ án đƣợc hoàn thiện hơn. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoa 3
 4. NỘI DUNG ĐỒ ÁN I. XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN BẢO QUẢN 1. Môc tiªu& c¬ së lý luËn Môc tiªu nghiªn cøu X©y dùng cho b¶n th©n n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ b¶o qu¶n l©m s¶n ®ång thêi gióp cho mçi chóng ta cã kh¶ n¨ng tiÕp xóc gÇn víi thùc tÕ h¬n §Ó x©y dùng ®-îc ph-¬ng ¸n b¶o qu¶n hîp lý thÝ tr-íc hÕt ta ph¶I biÕt ®-îc môc tiªu b¶o qu¶n, lµ b¶o qu¶n lo¹i gç g×, v¸n g× víi môc ®Ých ra sao. ë ®©y ta x©y dùng ph-¬ng ¸n cho v¸n ghÐp thanh lµm mÆt bµn. 1.2. Néi dung nghiªn cøu. - T×m hiÓu c¸c lo¹i sinh vËt h¹i l©m s¶n ®Æc biÖt sinh vËt h¹i gç. - T×m hiÓu c¸c ph-¬ng ph¸p b¶o qu¶n h¹i gç. - TÝnh to¸n thêi gian ng©m tÈm thuèc. - TÝnh to¸n bÓ ng©m tÈm. - TÝnh to¸n l-îng thuèc ng©m tÈm. - VÏ ®-îc s¬ ®å ph©n x-ëng b¶o qu¶n. 1.3. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu - Ph-¬ng ph¸p kÕ thõa kÕt qu¶ cña c¸c chuyÒn ®Ò, khãa luËn. - T×m hiÓu qua gi¸o tr×nh B¶o qu¶n l©m s¶n vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. 4
 5. - T×m hiÓu qua c¸c th«ng tin b¸o chÝ, m¹ng internet… 2. Xây dựng phƣơng án bảo quản cho gỗ xẻ sản xuất đồ mộc Để xây dựng đƣợc một phƣơng án bảo quản thích hợp thì trƣớc hết phải tìm hiểu ƣu nhƣợc điểm của các phƣơng án bảo quản thông dụng. Mặt khác ta có thể tìm hiểu điều kiện thực tế và môi trƣờng sử dụng sản phẩm. Nhƣ chúng ta đã biết gỗ xẻ dùng để sản xuất đồ mộc có thể đƣợc bảo quản ở những nơi khác nhau nhƣ ở nơi có mái che hoặc ngay tai nơi xẻ - nghĩa là chúng có thể ở ngoài trời. Vì vậy gỗ này phải có phƣơng án bảo quản riêng cho từng trƣờng hợp. Và trong đồ án này, em sẽ dùng gỗ xẻ mà đƣợc đặt dƣới mái che, có điều kiện thông thoáng, ít bị ẩm. 2.1 Những căn cứ để xây dựng một phƣơng án bảo quản a. Điểu kiện môi trƣờng sử dụng sản phẩm. Với gỗ xẻ sản xuất đồ mộc mà có môi trƣờng đặt dƣới mái che, thông thoáng ít bị ẩm. Vì vậy khả năng bị nấm là rất thấp nên khi chọn thuốc có thể bỏ qua quá trình rửa trôi của thuốc và loại thuốc có ít khả năng chống nấm. Nên chọn loại thuốc có tác dụng chủ yếu là diệt côn trùng nhƣ mối, mọt, xén tóc, nếu thuốc có khả năng chống cháy càng tốt. b. Đối tƣợng phá hoại chủ yếu Đối tƣợng phá hoại chủ yếu là côn trùng: mối, mọt, xén tóc… Các loại côn trùng này phá hoại theo nguồn gốc nguyên liệu vào các thời điểm sử dụng sản phẩm. Về mùa đông, đối tƣợng phá hoại chủ yếu là mối vì chúng thƣờng nằm trong tổ để giữ ấm cho tổ nên chúng không ra ngoài, vì thế mà rất khó diệt chúng. 5
 6. Khi độ ẩm của gỗ đạt > 30% thƣờng bị các sinh vật nhƣ nấm phát triển mạnh, để tránh hiện tƣợng này chúng ta phòng trừ bằng cách phun nƣớc thƣờng xuyên hoặc hong phơi giảm độ ẩm của gỗ. c. Quy mô khối lƣợng, chủng loại sản phẩm Khối lƣợng cần đƣợc bảo quản nhƣ sau: - Tổng số gỗ thuộc nhóm dễ tẩm cần tẩm trong một năm là: 900m3. - Tổng số gỗ thuộc nhóm tẩm trung bình cần tẩm trong một năm là:700m3. - Tống số gỗ thuộc nhóm khó tẩm cần tẩm trong một năm là: 600m3. Vậy khối lƣợng gỗ cần tẩm trong một năm là: 2200m3. Dựa vào các số liệu trên ta có thể chọn lựa một số loại thuốc nhƣ: + Theo hiệu lực: Chế phẩm chỉ có tác dụng phòng trừ côn trùng hại lâm sản ( mối, mọt, xén tóc…) mà không phòng trừ đƣợc nấm mục còn gọi là phòng trừ côn trùng hại lâm sản. Ví dụ: CMM, Cislin, PMS, Lentrek… + Theo nguồn gốc nguyên liệu: Ta nên chọn thuốc có nguồn gốc từ hữu cơ để tránh gây độc hại. Ví dụ: Creosote, Cislin, Lentrek… và một số chế phẩm có nguồn gốc sinh học. d. Điểu kiện thực tế của cơ sở sản xuất - Điều kiện cơ sở vật chất: Đủ để chúng ta xây dựng đƣợc một nơi cất giữ gỗ, các bể ngâm tẩm đạt tiêu chuẩn. - Điều kiện tập trung gỗ: gỗ đƣợc tập chung một các liên tục đủ cho bể ngâm hoạt động hết công xuất. 6
 7. - Điều kịên khai thác, sản xuất, vận chuyển , chế biến, năng lƣợng… + Về vận chuyển: giao thông thuận tiện, phƣơng tiện thì thuận tiện và hiện đại. + Về chế biến: máy móc hiện đại 2.2 Lựa chọn phƣơng án bảo quản Do đôi tƣợng phòng trừ chủ yếu là côn trùng ( mối, mọt, xén tóc…) ta lựa chọn phƣơng án "ngâm tẩm thông thƣờng” . Thiết bị là một bể ngâm tẩm có dung tích lớn để có khả năng ngâm tẩm. Gỗ đƣợc ngâm tẩm trong một thời gian T sau đó đƣợc vớt ra ngoài và tiến hành ủ gỗ. Quá trình ủ gỗ nhằm cho thuốc bảo quản thẩm thấu sâu vào trong gỗ và ổn định. Tuỳ theo mục đích sử dụng ngƣời ta có thể tiến hành ngâm tẩm trong thời gian nhanh hay chậm. Tuỳ thuộc vào môi trƣờng sủ dụng mà ngƣời ta tẩm trong dung dịch có nồn độ khác nhau. Phƣơng pháp này có các ƣu điểm sau: - Phƣơng pháp đơn giản không tốn kém - Dễ tiến hành bảo quản - Có thể áp dụng rộng rãi - Chi phí thấp, hiệu quả kinh tế cao - Vốn đầu tƣ ít. Tuy nhiên nó cũng có nhƣợc điểm là : Gỗ sau khi ngâm tẩm thì độ ẩm trong gỗ lớn do đó phải phơi, sấy trƣớc khi đem vào sử dụng. 7
 8. Với những ƣu điểm nhƣ trên thì phƣơng pháp ngâm tẩm thông thƣờng là tối ƣu và phù hợp với sản xuất. 2.3 Lựa chọn thuốc bảo quản và phƣơng pháp sử lý thuốc Việc chọn thuốc là cực kì quan trọng trong bảo quản nói chung và trong bảo quản gỗ xẻ sản xuất đồ mộc nói riêng. Thì đối với gỗ xẻ cho sản xuất đồ mộc thì đối tƣợng phá hoại chủ yếu là mối, mọt, xén tóc nhƣng khi lựa chọn các loại thuốc có thể diệt đƣợc các sinh vật đó và cũng đảm bảo đƣợc rằng khi ngâm tẩm xong vẫn giữ nguyên đƣợc màu sắc của gỗ và có thể sơn phủ lên gỗ đó. Qua việc nghiên cứu kĩ lƣỡng về các loại thuốc bảo quản lâm sản mà nó đáp ứng đƣợc các nhu cầu trên thì em sử dụng thuốc là các loại thuốc có chứa thành phần của nguyên tố Bo Vì nguyên tố này có ƣu việt: + Có độc với sinh vật hại lâm sản + Không độc với con ngƣời và môi trƣờng + Dễ thấm vào gỗ và lâm sản + Có tính ổn định trong gỗ + Không làm giảm tính chất cơ học của gỗ. Cơ chế tác dụng của nó: thuốc làm tê liệt hệ thống thần kinh hoăcj ngộ độc khi côn trùng ăn phải thuốc hay ăn phải gỗ có thuốc nhƣng không tiêu hoá đƣợc. Các hợp chất trong thuốc trong thuốc sẽ tiêu diệt vi khuẩn giúp côn trùng tiêu hoá thức ăn hoặc huỷ các loại men tiêu hoá của chúng. Sinh vật sẽ không phát triển đƣợc hoặc bị chết đói. 8
 9. Để cho có thể tận dụng đƣợc trang thiết bị một cách hiệu quả về kinh tế ta có thể áp dụng các phƣơng pháp xử lý của các loại gỗ khó tẩm, trung bình, dễ tẩm gần giống nhau. II. THIẾT KẾ PHÂN XƢỞNG NGÂM TẨM GỖ 1.Những căn cứ để thiết kế - Lƣợng gỗ cần tẩm trong một năm là 2200m3 - Chủng loại: + Gỗ dễ tẩm 900m3 + Gỗ tẩm trung bình 700m3 + Gỗ khó tẩm 600m3 - Nguyên liệu: Nguyên liệu chủ yếu là gỗ Xoan đào. - Sản phẩm: gỗ này dùng để sản xuất các đồ nội thất trong gia đình nhƣ tủ bếp, tủ áo, ốp trần. ốp chân tƣờng…. - Loại thuốc bảo quản chủ yếu là: H3BO3, Na2B4O7.10H2O…. - Phƣơng pháp bảo quản: chọn phƣơng án ngâm tẩm thông thƣờng. Chọn vị trí phân xƣởng Việc chọn lựa vị trí phân xƣởng phải đảm bảo các yêu cầu sau ( Căn cứ vào quy hoạch tổng thể mà chọn ): - Vị trí cuối hƣớng gió: vì trong quá trình bảo quản ta thƣờng dùng các hoá chất mà các hoá chất này dễ bay hơi, khi gió thổi các hoá chất này sẽ bay ra khỏi phân xƣởng và gây độc hại cho con ngƣời. 9
 10. - Cách xa khu làm việc, khu dân cƣ: Vì các chất thải trong quá trình ngâm tẩm thải ra là rất độc. - Cách xa nguồn thức ăn: Các nƣớc thải rất dễ ngấm vào trong đất từ đó dễ đi vào nguồn nƣớc ăn của chúng ta nên khi lấy nƣớc cần cách xa khu vực đó để không bị ảnh hƣởng tới sức khoẻ. - Thuận tiện cho việc xuất nhập, vận chuyển gỗ: công tác vận chuyển cũng đƣợc quan tâm vì khi chúng ta chọn nơi làm phân xƣởng có đƣờng đi lối lại thuận tiện. Nội dung thiết kế a. Quy hoạch mặt bằng khu vực bảo quản Mặt bằng khu vực bảo quản phải đảm bảo có: . Khu vực kho bãi chứa gỗ chuẩn bị tẩm . Khu vực kho bãi chứa gỗ sau khi tẩm . Khu vực nhà làm việc . Khu vực chứa sản phẩm sau khi tẩm . Khu vực nhà hong khô gỗ sau khi tẩm . Hệ thống đƣờng vận chuyển nội bộ . Khu vực câp thoát nƣớc, khu vực lọc nƣớc thải, hệ thống cây xanh. 10
 11. 11
 12. a. Dây truyền công nghệ Các bƣớc công nghệ chung: - Chọn gỗ: Trƣớc khi ngâm tẩm ta nên chọn gỗ và phân chúng ra theo loại gỗ, độ ẩm gỗ, chiều dày gỗ. - Sấy gỗ: Khi gỗ đƣợc nhập về độ ẩm của chúng không đồng đều nên ta phải phân loại chúng ra theo độ ẩm, sau đó cho vào lò sấy. Sấy chúng đạt đến độ ẩm từ 25% - 40% là đƣợc. - Chuẩn bị gỗ: làm sạch gỗ, loại bỏ vỏ (nêu cần) xếp gỗ vào thùng tẩm sao cho thể tích là lớn nhất. - Khuôn chuẩn bị pha thuốc: + Thuốc đã pha chế sẵn + Thuốc pha tại phân xƣởng - Ngâm và tẩm gỗ theo quy trình đã chọn - Tiêu chuẩn chất lƣợng: Lƣợng thuốc thấm vào mỗi thanh gỗ xẻ là: + Lƣợng thuốc thấm 200 – 250g/ m3 + Lƣợng thuốc không thấm ít hơn 4kg/m3 + Độ thấm thuốc ở gỗ giác không ít hơn 10mm + Độ thấm thuốc ở gỗ lõi không ít hơn 5mm - Kiểm tra chất lƣợng: Nếu gỗ không đạt tiêu chuẩn chất lƣợng nhƣ nói trên thì ta phải tiến hành tẩm lại hoặc dùng phƣơng pháp tẩm khác. 12
 13. b. Thiết kế dây truyền công nghệ Đây là một yêu cầu cần thiết cho các nhà kĩ thuật, la một trong những yếu tố đánh giá trình độ của ngƣời thiết kế. Vì vậy dây truyền công nghệ hợp lý hay không chỉ nhằm làm ra các sản phẩm với hiệu quả cao mà nó còn có tính quyết địng đến việc thiết kế quy hoạch mặt bằng của toàn khu vực có liên quan đến công tác bao quản nói chung. Dây truyền công nghệ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhƣ: Mục đích sử dụng sản phẩm; thuốc baot quản;phƣơng pháp bảo quản; yêu cầu chất lƣợng gỗ sau khi tẩm; giá thành có thể chấp nhận; điều kịên thực tế của từng đơn vị; thị trƣờng thuốc bảo quản; vấn đề bảo vệ môi trƣờng. 13
 14. Bảo quản tạm thời khi lƣu bãi S¬ ®å d©y truyÒn c«ng nghÖ Gỗ xẻ Bảo quản tạm gỗ xẻ Thuốc Nƣớc bảo quản sạch Làm sạch sản phẩm Thuốc đã pha Bể ngâm tẩm gỗ Gỗ vừa đƣợc bảo quản Kiểm tra sản phẩm Gỗ bảo quản đạt Gỗ bảo quản tiêu chuẩn chƣa đạt tiêu chuẩn Đem đi sử dụng 14
 15. Nội dung tính toán Các thông số đầu vào( tính cho một năm sản xuất) M = 2200 m3 Tæng l-îng gç cÇn tÈm trong n¨m M 1 = 900 m3 Tæng l-îng gç dÔ tÈm trong n¨m M 2 = 700 m3 Tæng l-îng gç dÔ tÈm trung b×nh trong n¨m M 3 = 600 m3 Tæng l-îng gç khã tÈm trong n¨m Gç dÔ tÈm t1 = 3 ngµy Gç dÔ tÈm trung b×nh t2 = 5 ngµy Gç khã tÈm t3 = 7 ngµy Tæng sè ngµy lµm viÖc trong n¨m To = 300 ngµy Thuèc b¶o qu¶n sö dông H3BO3 , Na2B4O7.10H2O - Tinh to¸n tæng l-îng gç theo nhiÖm vô cÇn tÈm trong 1 n¨m. M = M1 + M2 + M3 = 900 + 700+600 = 2200 m3/n¨m. - Thßi gian c©n thiÕt (theo tÝnh to¸n) ®Ó tÈm sè gç cÇn tÈm trªn:Ti= Mi.ti LÊy s¬ bé l-îng gç tÈm trong mét mÎ lµ E0 = 1m3/mÎ. T1 = M1 . t1 = 900 . 3 =2700 T2 = M2 . t2 = 700 . 5 = 3500 (ngµy) 15
 16. T3 = M3 . t3= 600 . 7 = 4200 (ngµy) Tæng thêi gian ®Ó tÈm khèi l-îng gç M trong n¨m lµ: T = T1 + T2 + T3 = 2700+ 3500 + 4200 =10400 (ngµy) - TÝnh to¸n x¸c ®Þnh l-îng gç tÈm trong mét mÎ tÈm (M 0) t-¬ng øng víi thêi gian tÈm (T0) trong n¨m: T0 = 300 ngµy - Chªnh lÖch thêi gian tÝnh to¸n vµ thùc tÕ lµ: T = T/T0 = 10400/300 = 34.67 (lÇn) NÕu mçi mÎ tÈm chØ tÈm ®-îc 1m3 gç, mµ thêi gian tÈm trong n¨m lµ 300 ngµy/n¨m nh- vËy ®Ó tÈm hÕt 10400 m3 gç ph¶i mÊt 34.67 n¨m, ®iÒu nµy lµ v« lý. Do ®ã chØ cã thÓ t¨ng l-îng gç tÈm trong mét mÎ lªn Ýt nhÊt lµ 34.67 lÇn th× míi cã thÓ gi¶m T xuèng b»ng T0. T0 . M0 = T . E0 => M0 = (T . E0 )/T0 = 34.67 (m3/mÎ) Trong ®ã M0 lµ l-îng gç trong mçi mÎ cÇn tÈm (m3/mÎ) - TÝnh to¸n sè mÎ cÇn tÈm cho tõng nhãm gç. Gäi S1, S2,S3 lµ sè mÎ cÇn tÈm cho tõng nhãm gè (cïng chÕ ®é tÈm). S = M/M0 Sè mÎ ph¶i tÈm cho lo¹i gç thuéc nhãm gç dÔ tÈm: S1 = M1/M0 = 900/34.67 = 25.96 (mÎ) Sè mÎ ph¶i tÈm cho lo¹i gç thuéc nhãm gç tÈm trung b×nh: S2 = M2/M0 = 700/34.67 = 20.19 (mÎ) 16
 17. Sè mÎ ph¶i tÈm cho loai gç thuéc nhãm gç khã tÈm: S3 = M3/M0 =600/ 34.67 = 17.30 (mÎ) - TÝnh to¸n thêi gian cÇn thiÕt cho tõng nhãm gç trong c¶ n¨m. Gäi T01, T02, T03 lµ thêi gian ng©m cho tõng nhãm gç trong c¶ n¨m t-¬ng øng T01 = S1 . t1 = 25.96 . 3 = 77.88 (ngµy) T02 = S2 . t2 = 20.19 . 5 = 100.95 (ngµy) T03 = S3 . t3 = 17.30 . 7 = 121.10 (ngµy) TÝnh dung tÝch bÓ ng©m: B (m3) - Trong ng©m th-êng dung tÝch bÓ ng©m vµ dung tÝch chøa gç th-êng lÊy theo tû lÖ : B/ m0 = 10 /7 B = 10.M0/7 = 10 . 34.67 / 7 = 49.53 ( m3 ) lÊy B = 50 ( m3 ) - TÝnh to¸n thuèc b¶o qu¶n + TÝnh l-îng thuèc kh«: A: l-îng thèc thÊm cÇn ph¶i ®¹t sau khi tÈm (kg/m3) A =5 kg/m3 M: tæng l-îng gç cÇn tÈm trong n¨m (m3) K: l-îng thuèc kh« cÇn ®Ó tÈm cho gç M K = M *A * 1,1 = 2200 *5 *1,1 = 12100 (kg thuèc kh« ) Víi : 1,1 lµ hÖ sè dù tr÷ do r¬i v·i trong qu¸ tr×nh xö dông 17
 18. + TÝnh l-îng dung dÞch thuèc cµn thiÕt ®Ó tÈm M(m3) C: nång ®é dung dÞch yªu cÇu : C = 10% D: l-îng dung dÞch cÇn thiÕt (lÝt) D = K.C = 12100.100/10 = 121000 (lÝt) 18
 19. 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2