intTypePromotion=1
ADSENSE

Đổi mới dạy học xác suất – Thống kê theo hướng tích hợp để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Y – Dược

Chia sẻ: ViNobinu2711 ViNobinu2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

46
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đã nêu lên thực trạng việc dạy học XS – TK hiện nay: Xa rời thực tế và SV khó khăn trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH). Do đó, cần phải có sự đổi mới qua việc tuyên truyền, thuyết phục nhằm thay đổi nhận thức về dạy học XS – TK cho các giảng viên (GV) và Cán bộ quản lý trong các trường đại học Y – Dược theo hướng tích hợp 3 môn thành 1 môn để nâng cao năng lực NCKH cho SV.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới dạy học xác suất – Thống kê theo hướng tích hợp để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Y – Dược

TAÏP CHÍ KHOA HOÏC ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN Soá 5(30) - Thaùng 7/2015<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Đổi mới dạy học xác suất – Thống kê theo hướng<br /> tích hợp để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học<br /> cho sinh viên Y – Dược<br /> Innovating teaching probability – Statistics toward integrationto enhance capacity of<br /> scientific research for medical – Pharmaceutical students<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thanh Tùng<br /> Trường Đại học Kĩ thuật Y – Dược Đà Nẵng<br /> <br /> M.A. Nguyen Thanh Tung<br /> The Medicine and Pharmacy University of Da Nang<br /> <br /> <br /> Tóm tắt<br /> Để cho sinh viên (SV) thấy được vai trò và tầm quan trọng của môn học xác suất – thống kê (XS – TK)<br /> đối với các cán bộ y tế. Bài báo đã nêu lên thực trạng việc dạy học XS – TK hiện nay: xa rời thực tế và<br /> SV khó khăn trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH). Do đó, cần phải có sự đổi mới qua việc<br /> tuyên truyền, thuyết phục nhằm thay đổi nhận thức về dạy học XS – TK cho các giảng viên (GV) và<br /> Cán bộ quản lý trong các trường đại học Y – Dược theo hướng tích hợp 3 môn thành 1 môn để nâng cao<br /> năng lực NCKH cho SV.<br /> Từ khóa: đổi mới, Xác suất – Thống kê, tích hợp, Y – Dược, năng lực, nghiên cứu khoa học...<br /> Abstract<br /> Its aim is to let the students see the role and the importance of Probabilily and Statistics to medical<br /> staff. The article shows the status of teaching Probabilily and Statistics nowadays: not really related to<br /> reality, therefore, students may find it difficult tomake scientific research. As a result, there should be an<br /> innovation through propaganda and persuasion to change perceptions about teaching Probabilily and<br /> Statistics for teachers and staff management in the College of Medicine - Pharmacy towards integrating<br /> three subjects into one, in order to improve students’ abilities and capacities in the field of scientific<br /> reseach.<br /> Keywords: innovation, Probability - Statistics, integrating, Medical - Pharmaceutical, abilities and<br /> capacities, scientific research…<br /> <br /> <br /> <br /> Nghị quyết 29 Hội nghị lần thứ 8 Ban Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp<br /> Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đặt với nhiều phương thức và trình độ đào tạo<br /> vai trò đổi mới đối với các cơ sở đào tạo kĩ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng,<br /> ngành nghề: “Đối với giáo dục nghề thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân<br /> nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến lực kĩ thuật công nghệ của thị trường lao<br /> thức, kĩ năng và trách nhiệm nghề nghiệp. động trong nước và quốc tế”. Hơn nữa, nội<br /> <br /> <br /> 74<br /> dung tích hợp trong đào tạo nghề nghiệp thực hành riêng, giảng viên thuộc các bộ<br /> cũng được đưa vào Nghị quyết: “Nội dung môn, các khoa khác nhau không cùng sinh<br /> giáo dục nghề nghiệp được xây dựng theo hoạt chuyên môn. Môn Thống kê Y học<br /> hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác thuộc khoa Khoa học cơ bản, môn Tin học<br /> phong làm việc chuyên nghiệp để hình do bộ môn Tin học quản lí, môn Phần mềm<br /> thành năng lực nghề nghiệp cho người SPSS và NCKH do khoa Y tế công cộng<br /> học”. chịu trách nhiệm,…<br /> Hòa với công cuộc đổi mới giáo dục Chương trình đào tạo này có những<br /> và đào tạo, chúng tôi nhận thấy việc dạy hạn chế: Quá nặng về phân tích lí thuyết, ít<br /> học (DH) Xác suất - Thống kê cho sinh định hướng thực tiễn và hành động; Mất<br /> viên trong các trường đại học Y – Dược thời gian ôn lại kiến thức cũ; Kiến thức rời<br /> theo hướng tích hợp để nâng cao năng lực rạc, không có tính hệ thống; Lí thuyết và<br /> nghiên cứu khoa học cho SV là cần thiết, thực hành tách rời nhau; Không giúp người<br /> bổ ích, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới học làm việc tốt trong các nhóm; Nội dung<br /> giáo dục và đào tạo các cấp học nói chung trùng lặp; Không có tính kế thừa và sự liên<br /> và đại học nói riêng. hệ; Các giáo viên không thống nhất thuật<br /> 1. DH tích hợp với các môn Thống kê ngữ, không sử dụng cùng một chuẩn; Khó<br /> Y học, Tin học và NCKH trong các để thực hiện NCKH; Thiếu sự thống nhất,<br /> trường đại học Y – Dược nhất quán trong giáo trình, hạn chế khả<br /> Đối với các trường đại học, giảng dạy năng NCKH cho SV; Không phù hợp với<br /> chuyên sâu đối với các chuyên ngành là xu thế học tập suốt đời.<br /> thích hợp vì có những môn học độc lập, ít Vì vậy, sau khi học xong 3 môn học,<br /> có liên hệ với các môn học khác. Nhưng SV vẫn không biết viết báo cáo khoa học<br /> một số môn học có tính kế thừa, giảng dạy và ra trường, ít em làm nghiên cứu Y học.<br /> tích hợp là thích hợp và khả thi. Đưa tư 1.2. Ưu điểm của DH tích hợp ba môn<br /> tưởng sư phạm tích hợp vào DH Thống kê thành một môn<br /> Y học cho SV khối ngành Y tế là cần thiết. DH tích hợp giúp SV kết hợp giữa lí<br /> 1.1. Những hạn chế khi dạy và thuyết và thực hành để SV có năng lực<br /> học riêng biệt 3 môn Thống kê Y học, thực hiện được công việc cụ thể của nghề<br /> Tin học, Nghiên cứu khoa học nghiệp nhằm hướng đến mục đích sau: Gắn<br /> Chương trình đào tạo cán bộ y tế ở các kết đào tạo với lao động, chú trọng năng<br /> trường đại học Y – Dược với thời lượng lực hoạt động; DH hướng đến hình thành<br /> các môn học khác nhau. Môn Toán cao cấp các năng lực nghề nghiệp, đặc biệt năng<br /> là 5 đơn vị học trình, môn XS – TK là 3 lực hoạt động nghề; Khuyến khích SV học<br /> đơn vị học trình, môn Tin học là 3 đơn vị tích cực, chủ động và toàn diện; Nội dung<br /> học trình, môn NCKH là 3 đơn vị học trình dạy học có tính động hơn là dự trữ; Mục<br /> (Theo chương trình đào tạo chuyên ngành tiêu của việc học được xác định là để làm<br /> Bác sĩ đa khoa – Ban hành theo Quyết định được NCKH; Nội dung DH gắn những<br /> số 3601/QĐ – ĐT ngày 5 tháng 12 năm kiến thức, kĩ năng với kinh nghiệm sống,<br /> 2011 của Đại học Quốc gia Hà Nội) với hoạt động nghề nghiệp của SV; Phương<br /> mục đích SV sau khi ra trường có thể làm pháp DH nhằm thiết lập mối liên hệ giữa<br /> tốt công tác nghiên cứu y học. Chương các kiến thức đã học với thực tế; Người<br /> trình giảng dạy các môn này được thiết kế học cảm thấy quá trình học tập có ý nghĩa<br /> thành các môn học lí thuyết và môn học và phát triển kĩ năng chuyên môn; Tiết<br /> <br /> 75<br /> kiệm thời gian; Có tính liên tục, tính kế Qua quá trình thực hiện, làm mẫu và<br /> thừa và tính nhất quán. dạy thực nghiệm tại Trường Đại học Kĩ<br /> 1.3. Những vướng mắc trong DH thuật Y – Dược Đà Nẵng và Đại học Y –<br /> tích hợp ba môn thành một môn Dược Huế; Chúng tôi khảo sát 290 SV Đại<br /> Khi thực hiện DH tích hợp ba môn học Y – Dược Huế nhận thấy 230/290 SV<br /> này, chắc chắn sẽ gặp phải không ít khó (79%) cảm thấy hứng thú và các em biết<br /> khăn, vì đây là một quan điểm mới đối với vận dụng vào thực tiễn nghề nghiệp của<br /> nhà trường, giảng viên và phương diện mình và bước đầu biết làm quen với<br /> quản lí. Các chuyên gia, các giảng viên phụ NCKH. Cũng vậy, sau khi thực hiện công<br /> trách ba môn học trên rất khó để chuyển việc giảng dạy tại Trường Đại học Kỹ thuật<br /> đổi từ chuyên môn sang lĩnh vực mới trong Y – Dược Đà nẵng, chúng tôi đã tiến hành<br /> đó cần sự kết hợp với chuyên ngành khác. khảo sát đối với 320 sinh viên của Trường<br /> Đào tạo lại giảng viên, yêu cầu họ phải và nhận một số kết quả khả quan, phần lớn<br /> nắm vững ba môn học là vấn đề khó. Giảng các em thích môn Thống kê có Thực hành<br /> viên phải lựa chọn phương pháp DH phù và giao bài tập lớn (66%), các em thích giải<br /> hợp, linh hoạt với mỗi chủ đề tích hợp. Các các bài tập Thống kê Y học có liên quan<br /> phương pháp thường được sử dụng đó là đến chuyên môn nghiệp vụ (78%). Sau khi<br /> phương pháp DH theo dự án, phương pháp thực hiện bài tập lớn, vận dụng Thống kê,<br /> trực quan, phương pháp thực địa, phương SPSS và NCKH thì các em thấy những khả<br /> pháp DH nêu và giải quyết vấn đề. năng như tra cứu thông tin trên mạng, tìm<br /> 2. Thực hiện đổi mới việc DH XS – kiếm thông tin ở tài liệu, sử dụng các phần<br /> TK cho SV chuyên ngành Y – Dược mềm Word, PowerPoint được phát triển<br /> 2.1. Tiến hành thực nghiệm DH tích hợp hơn (77%). Các em cũng nêu một số khó<br /> Chúng tôi đã thực hiện DH tích hợp khăn khi thực hiện làm bài tập lớn là việc<br /> trong bài Lí thuyết mẫu và các đặc trưng thu thập dữ liệu, xử lý số liệu, cách vận<br /> của mẫu và đã trình bày cụ thể trong bài dụng Thống kê Y học, cách sử dụng phần<br /> báo: “Dạy học tích hợp với các môn Thống mềm Tin học, khó khăn về thời gian …<br /> kê Y học, Tin học và NCKH trong các Các em đề xuất tăng thêm tiết học, nên có<br /> trường đại học Y – Dược”. Ở đây, xin nêu Phòng Thực hành, có dụng cụ và phương<br /> lại vắn tắt các bước thực hiện bài giảng: tiện thực hành (72%) và được tham gia các<br /> Bước 1: Dạy kĩ phần Thống kê mô tả, phong trào Sinh viên nghiên cứu khoa học<br /> lí thuyết mẫu và các đặc trưng mẫu. Luyện (40%). Cuối cùng, sau khi ra Trường, các<br /> tập cho SV giải thành thạo các bài tập về em nghĩ các em có thể tham gia Nghiên<br /> dạng này. cứu Khoa học (51%).<br /> Bước 2: Hướng dẫn sử dụng phần Ngoài ra, tại Hội thảo XS – TK, chúng<br /> mềm thống kê SPSS cho SV sau khi học tôi đã báo cáo về DH tích hợp, chúng tôi đã<br /> xong bài Mẫu và các biểu đồ, đồ thị được Hiệu trưởng Trường Đại học Sư<br /> Bước 3: Giảng viên giao bài tập lớn phạm Đà Nẵng rất tâm đắc. Phòng Đào tạo<br /> theo nhóm SV đã phân công, hướng dẫn SV Trường Đại học Kĩ thuật Y – Dược Đà<br /> cách làm và cách báo cáo cho buổi học sau: Nẵng cũng đồng tình và một số GV tán<br /> Bước 4: Chuẩn bị cho buổi sửa bài tập thành và ủng hộ. Vì vậy, theo tôi cần phổ<br /> và báo cáo biến thực hiện những công việc có ích và<br /> Bước 5: Ôn tập và các bước để làm có kết quả trong việc dạy học cho SV<br /> NCKH chuyên ngành Y – Dược.<br /> <br /> 76<br /> 2.2. Tổ chức hội thảo về việc dạy NCKH; nhằm làm cho đồng nghiệp và cán<br /> tích hợp ba môn thành một môn và có bộ quản lý thấy được tính hiệu quả và khả<br /> kết quả đầu ra thi của phương án dạy học này.<br /> Để có sự đồng thuận và hổ trợ tích cực 3. Một số đề xuất đổi mới trong<br /> của các đồng nghiệp và các y bác sỹ, chúng DH XS – TK trong nhà trường<br /> tôi viết tờ trình gửi đến Ban giám hiệu, 3.1. Trong thời gian trước mắt:<br /> Khoa, Phòng Đào tạo, Phòng NCKH, - Giảng viên Thống kê kết hợp với các<br /> Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Quản giảng viên NCKH các khoa, bộ môn<br /> trị và trang thiết bị, mời các y bác sĩ giỏi về chuyên ngành hoặc Trưởng Khoa, Bộ môn<br /> Thống kê và NCKH tham gia báo cáo chuyên ngành (Khoa Y, Khoa Điều dưỡng,<br /> trong hội thảo. Nội dung mà chúng tôi đưa Khoa Sản, Khoa Xét nghiệm, Khoa Nha,<br /> ra là: Hội thảo Khoa học Thống kê trong Khoa Dược, Khoa Y tế công cộng, Khoa<br /> NCKH tại Trường Đại học Kỹ thuật Y Gây mê hồi sức, Khoa Vật lí Trị liệu, Khoa<br /> Dược Đà nẵng, với mục đích: Nhằm giúp Hình ảnh Y học,...)<br /> SV học tốt môn Thống kê Y học, làm được - Góp phần hoàn thiện mục tiêu, nội<br /> NCKH trong và sau khi ra trường và cùng dung chương trình môn học XS-TK theo<br /> với nhà trường đẩy mạnh phong trào hướng tăng cường ứng dụng thực tiễn và<br /> NCKH. Chúng tôi mời: Cán bộ phụ trách biên soạn lại giáo trình XS – TK Y học<br /> NCKH tại các trường và các bệnh viện theo hướng tích hợp.<br /> thuộc Thành phố Đà Nẵng, các giảng viên 3.2. Về lâu dài:<br /> dạy Thống kê Y học, NCKH và SPSS; Các - Thành lập Bộ môn Thống kê Nghiên<br /> giảng viên Khoa KHCB, Các giảng viên cứu Y học<br /> Khoa YTCC, Các Trưởng Khoa, Phòng, - Đào tạo giảng viên Thống kê Nghiên<br /> Bộ môn trong nhà trường, SV các lớp đại cứu Y học<br /> học (3 SV/lớp) và các giảng viên quan tâm - Xây dựng Phòng Thực hành Thống<br /> đến XS-TK và NCKH. Chúng tôi trình bày kê Nghiên cứu Y học<br /> các nội dung:<br /> - Tình hình NCKH tại trường Đại học TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng của SV và 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Tài liệu tập<br /> cán bộ CCVC; huấn Dạy học tích hợp ở trường Tiểu học,<br /> - Tình hình NCKH tại Bệnh viện Nxb Đại học Sư phạm.<br /> Đà Nẵng; 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Tài liệu tập<br /> - Những sáng kiến và kinh nghiệm huấn Dạy học tích hợp ở trường Trung học cơ<br /> sở, Trung học phổ thông, Nxb Đại học<br /> trong NCKH, dạy và học XS-TK Y học; Sư phạm.<br /> - Vai trò của Thống kê đối với nghiên 3. Đỗ Hàm (2007), Phương pháp luận trong<br /> cứu y học; nghiên cứu khoa học Y học, Nxb Y học.<br /> - Dạy và học môn Thống kê Y học; 4. Lê Cự Linh (2009), Thống kê Y tế công cộng,<br /> - Kết quả thực nghiệm sư phạm đổi Nxb Y học.<br /> mới dạy học Thống kê Y học theo hướng 5. Hoàng Trọng (2008), Phân tích dữ liệu<br /> tích hợp 3 môn: Thống kê Y học, SPSS và nghiên cứu với SPSS, Nxb Hồng Đức.<br /> <br /> <br /> <br /> Ngày nhận bài: 10/5/2015 Biên tập xong: 15/7/2015 Duyệt đăng: 20/7/2015<br /> <br /> <br /> 77<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2