Dự án hướng dẫn công nghệ xây dựng hầm biogas VACVINA cải tiến

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

1
175
lượt xem
62
download

Dự án hướng dẫn công nghệ xây dựng hầm biogas VACVINA cải tiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hợp chất hữu cơ tồn tại ở nhiều dạng khác nhau trong cuộc sống, chủ yếu là các sinh vật chết và phân động vật. Hợp chất hữu được cấu tạo chủ yếu từ Cacbon kết hợp với một số nguyên tố khác như H, O, N, S...v..v.. tạo nên các hợp chất được gọi là cacbonhydrat, protein và lipit. Trong tự nhiên, xác chết và các hợp chất hữu cơ sẽ được xử lý nhanh chóng bởi vi sinh vật chủ yếu là vi khuẩn thông qua quá trình phân huỷ bằng việc bẻ gãy mạch cácbon phức tạp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự án hướng dẫn công nghệ xây dựng hầm biogas VACVINA cải tiến

 1. The center for rural communities research and development Biogas technology Instructions for the construction of improved VACVINA biogas plants D án hư ng d n công ngh xây d ng h m biogas VACVINA c i ti n
 2. Chương I I. T ng quan: H p ch t h u cơ t n t i nhi u d ng khác nhau trong cu c s ng, ch y u là các sinh v t ch t và phân ng v t. H p ch t h u ư c c u t o ch y u t Cacbon k t h p v i m t s nguyên t khác như H, O, N, S...v..v.. t o nên các h p ch t ư c g i là cacbonhydrat, protein và lipit. Trong t nhiên, xác ch t và các h p ch t h u cơ s ư c x lý nhanh chóng b i vi sinh v t ch y u là vi khu n thông qua quá trình phân hu b ng vi c b gãy m ch cácbon ph c t p t o thành các m ch nh hơn. Ti n trình phân hu x y ra có s hi n di n c a oxy ư c g i là quá trình phân hu hi u khí, t o ra m t h n h p khí có thành ph n là CO2. Phương trình hoá h c ư c bi u di n như sau: n(C6H10O5) + nH2O + n6O2 Aerobic bacteria n (6CO2+6H2O) + Q Kcalories. Ti n trình phân hu không có oxy ư c g i là phân hu y m khí t o ra m t h n h p khí ch a thành ph n metan. Phương trình hoá h c ư c bi u di n như sau: n (C6 H10O5) + nH2O Anaerobic bacteria n (3CH4+ 3CO ) Khí biogas là tên h n h p khí ư c t o ra b i quá trình phân hu sinh h c c a các h p ch t h u cơ dư i i u ki n y m khí. Thành ph n ch y u là khí metan, khí biogas s n sinh ra 5200-5800Kj/m3 khi t cháy nhi t thư ng. Khí biogas thân thi n v i môi trư ng là ngu n năng lư ng thay th các nhiên li u hoá th ch. II. C i ti n công ngh Biogas Nư c c ng và ph ph m nông nghi p có ch a các h p ch t h u cơ cao phân t . Khi t nhi t và m riêng, nh ng h p ch t ó s b b gãy thành các h p ch t nh hơn là h p ch t vô cơ hay là các khí. n ng cao, các khí t o ra s gây ô nhi m có h i cho ngư i và ng v t. M t khác vi c x lý ch t th i úng n t o s ra khí biogas và phân bón h u cơ. Cách th c này tr nên quan tr ng Vi t Nam th hi n b ng b ng mô hình VAC truy n th ng. Công ngh biogas có th mang l i nhi u l i ích cho nông dân, ó là: 1. S n xu t ư c nhiên li u tái t o s ch và r . 2. C i thi n i u ki n v sinh và s c kho các nông h (kh các ch t thô và phân b c (night soil), kh mùi hôi gây ra do phân l n, gi m thi u ru i và ng v t ký sinh, làm s ch ng v t nuôi nh t, h n khói ( t b ng g và than á). ng d ng công ngh Biogas cũng có nghĩa là nâng cao t m nh n th c v các v n môi trư ng quan tr ng và th c hành nông nghi p b n v ng. 3. Gi m CO2 thoát ra và gi m thi u s áp l c phá r ng khu v c trung du và mi n núi
 3. b i s thay th g b ng khí biogas khi un n u. 4. C i ti n tình tr ng tài chính h gia ình do gi m ho c không t n kém chi phí nhiên li u. 5. Gi m s thoái hoá t, c i thi n phân bón cho t và các s n xu t nông nghi p b i vi c s d ng ch t ã phân hu ( h m biogas) thay th các phân bón hoá h c. 6. Ho t ng chăn nuôi tr nên thu n ti n hơn c bi t là các khu tr i chăn nuôi t p trung. 7. Gi m s c lao ng c a các bà n i tr khi v sinh d ng c b p. III. Tình hình s d ng công ngh biogas Vi t Nam Công ngh biogas kích c gia ình ư c gi i thi u Vi t Nam t nh ng năm 90. Sau ó nhi u mô hình khác nhau ã ư c c i ti n. Vi t Nam trư c ây có 2 h th ng biogas ch y u: mái vòm kín (fixed dome) ho c túi nh a nilon (plastic bag). G n ây, có thêm s xu t hi n c a h m biogas th h th 3 xu t hi n VACVINA 1. H m biogas vòm c nh: ư c phát tri n Trung Qu c, n , h m biogas vòm kím bao g m nhi u h p ph n liên k t v i nhau. - Ph n chính hình chi c c c ng m dư i t (màu vàng), nh là nơi khí gas tích t (accummulate). nh có th làm b ng g ch, bê tông c t s t (ferro-concrete) hay nh a t ng h p (composite). - u vào (mũi tên ) là nơi nguyên li u ư c ph i tr n và cho vào h th ng. - u ra (mũi tên xanh) là nơi tích t bùn th i. H n h p h u cơ ư c ưa vào h m, khí gas ư c t o ra và tích t trong vòm. Khi lư ng khí gas tăng lên, ch t l ng trong thi t b s b nén xu ng, tràn qua và duy trì
 4. cân b ng h m ch a (mũi tên xanh). Thông thư ng, m t h m vòm kín s t o ra áp su t không i tương ương v i 80cm c t nư c. Và khi khí gas ư c s d ng, dung d ch l ng s ch y ngư c t h m ch a bên ngoài vào trong h m chính t o nên s cân b ng áp su t trong h m. Tuy nhiên, h th ng biogas vòm kín cũng có m t s như c i m khi áp d ng vùng nông thôn Vi t Nam. H th ng này khá ph c t p so v i trình xây d ng hi n t i cũng như là hu n luy n k năng cho các th n (masons). Toàn b c u trúc, c bi t là vòm c u có th hình thành h ng v t n t làm cho khí gas thoát ra ngoài gây nên s gi m áp su t.Hơn n a, giá tr u tư khá cao khi so sánh v i thu nh p c a các h gia ình. Sau m t th i gian s d ng, trong h m phân hu , m t l p bùn có th ư c tích t ngăn c n không cho khí gas thoát ra ngoài. Vi c làm s ch và b o dư ng hàng năm là c n thi t. 2. Ki u túi nilon: Mô hình này có ngu n g c t Colombia ư c gi i thi u Vi t Nam l n u tiên vào năm 1994 b i ti n sĩ Reg Preston, hi u trư ng (rector) trư ng i h c Nông nghi p nhi t i. H th ng này bao g m m t túi phân hu dài ho c là túi lên men và m t b hay túi ch a khí gas. C hai ư c ch t o t hai hay ba l p ng polyetylen dày 21µc và 1m ư ng kính. Chi u dài c a túi chính ư c xác nh b ng t ng th tích c a bu ng phân hu (10m chi u dài túi tương ng v i 7m3 th tích bu ng phân hu ). Túi phân hu ư c chôn vùi m t n a trong mương. M t u ư c n i v i thi t b tr n nh và thùng t p trung còn u kia là h bùn t p trung. Bình ch a gas có dung tích kho ng 1,8m3 thư ng ư c treo trong nhà b p hay t lên m t ch c nh. Khi h n h p h u cơ ư c cho vào túi phân hu , nó di chuy n ch m d c theo túi trong khi quá trình lên men x y ra và cho n khi b tr c xu t ra ngoài, nó tr thành bùn phân hu . Khí sinh h c t o ra t p trung trong túi chính dư i tác d ng c a tr ng l c cũng như là áp su t s t i bình ch a khí. Khí sinh h c ư c ch a ch ng m c nào ó trong túi chính và trong bình ch a. Ngư i s d ng có th i u ch nh s lư ng khí thoát ra b ng vi c ki m soát m c bơm căng c a túi.
 5. Túi nilon khá r , d dàng l p t và ho t ng, l p váng hình thành có th ư c i u ch nh d dàng khi v nh lên và nó s chìm xu ng áy. Tuy nhiên, túi nilon l i khá m ng manh, d b th ng hay rách trong kho ng 3 t i 5 năm. Chúng ph i ư c b o v tránh ng v t cũng như các tia n ng m t tr i, tia UV có th phân hu l p nh a.Thêm n a, mô hình này c n kho ng t r ng t 10 - 15m2 g n chu ng gia súc. ây là v n khó khăn cho nhi u h gia ình ng b ng sông H ng vì không r ng rãi xây d ng. 4.3. Mô hình b biogas VACVINA H m VACVINA ư c thi t k theo nh ng m c ích sau: - Thi t k và thi công ơn gi n v i dung sai l n. - S d ng ít không gian tr ng. - b n cao. - Giá thành xây d ng r hơn. - T o ra dòng khí n nh b i s i u khi n ch ng l p váng hình thành. - Chi phí b o dư ng th p. Mô hình h m VACVINA c i ti n
 6. M c dù không có m t mô hình nào là hoàn h o, nhưng VACVINA ã ch ng minh r ng nó là mô hình t ư c nhi u i u ki n: ơn gi n, r ti n và hi u qu . ư c thi t k theo phù h p v i i u ki n Vi t Nam, ư c nông dân ón nh n và ã mang l i hi u qu cao. Sơ thi t k và nguyên lý ho t ng như sau: Chú thích: 1. Nguyên li u vào; 2. H m phân hu ; 3. B ch a bùn l ng; 4. Túi ch a khí. Nó bao g m m t h m vuông (hay ch nh t) t ng m là h m phân hu chính v i túi ch a khí b ng nilon. M t h th ng u vào cho phép nguyên li u rơi xu ng trên b m t d ch lên men s làm phá v l p váng hình thành. 1. u vào: u vào là m t b ph n ơn gi n, r ti n là ng siphon (còn ư c g i là un i con th ) làm b ng t nung tráng men (glazed terracotta). H th ng thông thư ng bao g m hai ho c ba siphon u vào hay cũng có th u vào chính là nhà tiêu. Ngoài vi c óng vai trò là ch n p li u, nó cũng óng vai trò quan tr ng trong vi c ngăn ng a s hình thành m t l p váng dày b ng vi c cho phép dòng nguyên li u rơi th ng xu ng b m t dung d ch làm th m ư t và phá v l p váng. Khi nguyên li u ư c cho vào liên t c, b m t luôn b khu y ng và v ra. Thêm n a,
 7. siphon cũng ho t ng gi ng như m t van áp l c an toàn không cho khí thoát ra ngoài 2. H m phân hu : H m phân hu chính là m t h m ng m vuông góc ư c xây b ng g ch c và v a (mortar). Tuy nhiên hình d ng c a h m có th ư c i u ch nh tùy thu c vào s lư ng gia súc chăn nuôi. M t trong nh ng ưu i m l n c a mô hình này là t m bê tông (concrete) tr n h m phân h y ư c làm b ng ph ng có th d n s ch làm chu ng gia súc. 3. u th i bùn l ng: H th ng th i bùn bao g m m t ng th ng thư ng b ng PVC Ø110mm và dài 1m, nó ư c t m t góc 450 so v i h m phân h y. Nó có ch c năng là nhánh thoát bùn ( d ng l ng) và thi t l p m c ch t l ng cân b ng trong h m phân h y. ng thoát bùn thư ng n m v trí th p hơn ư ng ng vào, u cu i c a nó th p hơn n p h m kho ng 35cm. ch c ch n khí gas ư c nén ch t trong h m, u kia c a ng ư c nhúng sâu vào lòng ch t l ng c a h m phân h y. 4. H m ch a bùn l ng: Bùn l ng ư c ch a vào h m ch a ư c xây d ng g n h m phân h y, nó ư c dùng cho l n sau (b sung). Lư ng bùn ch y vào h m ch a bùn cân b ng v i lư ng phân cho vào h m phân h y u vào. Tuy nhiên, th tích c a h m ch a bùn ư c tính toán d a vào lư ng bùn l ng s d ng. Và h th ng ho t ng bình thư ng, lư ng bùn l ng trong h m ch a ph i luôn luôn ư c gi th p hơn u ra h m phân h y. 5. B ph n tích t khí: B ph n tích t khí ư c s d ng h ng và ch a khí gas làm nhiên li u. N u gia ình có m t s lư ng l n gia súc, càng nhi u khí ư c t o ra nên cũng ph i c n nhi u bình hay túi ng khí. Túi ư c thi t k 2 l p polyetylen. Nó có th ch a t 1,5- 2m3. tăng áp l c c a khí gas trong lúc n u nư ng, dùng m t sơi dây cao su qu n ch t xung quanh túi ch a khí, nó s thu nh l i khi lư ng khí trong túi gi m i làm cho
 8. túi khí luôn luôn t bơm căng.
 9. Chương II HƯ NG D N THI CÔNG H M BIOGAS VACVINA C I TI N M c tiêu: Ngư i tham gia ư c trang b ki n th c th c hành, các yêu c u k thu t c a vi c xây d ng h m biogas VACVINA c i ti n: - i u ch nh theo tình hình chăn nuôi, a hình xây d ng. - Các bư c thi công, l p t. - Ho t ng và b o trì. I. Chu n b : 1.1 Tính toán th tích h m phân h y: Kích c c a b t kỳ h m khí sinh h c nào cũng ph i d a trên s lư ng gia súc h gia ình s h u. Phương pháp tính toán d a theo các thông s cơ b n: t ng lư ng phân gia súc hàng ngày; th i gian lưu nh nh t c a bùn l ng trong h m phân h y; t l pha loãng c a phân v i nư c (n ng TS). Trong thi t k h m Biogas VACVINA c i ti n, th tích th c t b t ngu n theo công th c sau: V = Vgas + Vdig (1) Trong ó: Vgas : là th tích khí trong h m phân h y; Vdig : lư ng bùn l ng trong h m phân h y Và Vdig = T x Vdm (2) Trong ó: T : th i gian lưu c a bùn l ng trong h m phân h y (thư ng t 40 – 50 ngày) Vdm: s lư ng nư c và phân cho vào h ng ngày (lit/ngày) Và Vck = h1S Trong ó: S : di n tích t m áy c a h m phân h y. h1 : kho ng cách gi a m t dư i nh t i b m t c a bùn l ng trong h m phân h y (m). Khi s d ng phân l n là nguyên li u ch y u thì Vdm có th ư c tính như sau: Vdm = (w + nL)T (3) Trong ó: w: lư ng nư c dùng hòa tan phân c a n con l n (l).
 10. L: lư ng phân trung bình c a m t con l n trong ngày (l) T l hòa tan t i ưu c a nguyên li u u vào là 1 : 5 (m t ph n nguyên li u: 5 ph n nư c) Thay w = 5nL, t phương trình (1), (2), (3) ta có: V= Vck + (5nL + nL)T = Vck + 6nLT Như v y công th c tính th tích h m biogas dùng cho nông h nuôi heo như sau: V = Vck + 6nLT (4) Trong ó: n: s lư ng heo (con) L: lư ng phân trung bình c a m i con/ngày (2l/con/ngày) T: th i gian lưu trong h m (ngày) V i th i gian lưu T = 40 ngày, chúng ta có: V = Vck + 240nL 1.2 V t li u xây d ng: M t s v t li u c n thi t xây d ng h m biogas VACVINA 7m3 ư c li t kê theo b ng sau: V t li u ơn v tính S lư ng 1 G ch c tiêu chu n Viên 1400 2 Xi măng kg 600 3 Cát vàng thô M3 1,5 4 S i M3 0,5 5 S t thanh (φ8) kg 30 6 un ik m cái 1 7 ng PVC (φ21) m 4 8 Van, un i Cái 15 9 ng ch t d o (φ21) m 15 10 ng PVC (φ110) m 1
 11. 11 Túi polyetylen Cái 1 12 ng si-phon Cái 2 13 B p lò ơn Cái 2 14 Keo dán, cao su non 15 Cu c, x ng, dao, bay và các d ng c th n khác… II. K thu t thi công h m phân h y: Theo trình t sau: 1.2 Dùng v i b t che trên v trí xây d ng N u h m ư c l p ghép bên ngoài chu ng nuôi, công vi c u tiên là dùng m t t m b t che lên trên khu v c xây d ng. i u này làm gi m thi u th i gian xây d ng vì lo i tr y u t th i ti t x u, i u này s b o m ch t lư ng công vi c t t hơn. 1.3 ào h : L a ch n a i m xây d ng: V trí ư c l a ch n xây d ng ư c xác nh trong ph m vi nông h . V i b m t h m ph ng, v trí thích h p nh t là g n hay dư i chu ng l n hay gia súc. Hình d ng c a h m phân h y có th không nh t thi t ph i hình ch nh t mà có th ư c thi t k phù h p v i cách b trí và a hình xây d ng. - ào h : Sau khi ã c n th n l a ch n v trí xây d ng, chúng ta b t u ào h . Kích thư c c a h ph i l n hơn kích thư c c a h m ti n cho vi c ti n hành công vi c. Kích thư c c a h m phân h y ph i ư c o c rõ ràng. Tuy nhiên gi m thi u chi phí u tư và tăng hi u qu và d dàng ho t ng, c n ph i ào h sâu 2m, dài t 1,5-2m; r ng ư c i u ch nh tùy thu c vào th t ng th tích yêu c u. Lưu ý: Khu v c ào h ph i cao hơn m c nư c, s là c n thi t n u ào m t mương thoát nư c. Nư c s ư c t p trung trong mương và ư c bơm ra liên t c trong quá trình thi công. 2.3 Xây d ng n n c a h m phân h y Sau khi ã hoàn t t quá trình ào h , chúng ta ti n hành xây n n cho h m theo
 12. các bư c sau: - Chu n b m t l p dày kho ng 15cm nén ch t b ng g ch v n hay á nghi n (4x6cm) làm n n. - trên n n m t l p 5cm h n h p bê tông (g m 1 ph n xi măng, 2 ph n cát vàng, 3 ph n á v n) Lưu ý: Khi n n t y u nên s d ng s t thanh φ10 cho d m bê tông. Nư c úng ph i ư c bơm ra ngay l p t c. Có th s d ng các t m nilon tr i lên n n ch ng th m nư c. 2.4 Xây thành h m phân h y: Các b c tư ng ư c xây d ng khi ã hoàn thành n n (chi u dày c a g ch c ng v i l p v a). G ch ư c s d ng là g ch c. V a h t o thành b i 1 ph n xi măng và 4 ph n cát thô. Không có m i h gi a các viên g ch. Lưu ý: trong quá trình xây d ng thành h m, có ch a ch tr ng l p t u vào và u ra (như Fig 14) - L c a vào có ư ng kính 30cm, b t u t trên nóc h m. Nó có th t b t c b c tư ng nào. - L ra có kích thư c 30cm chi u cao và 25cm chi u r ng và ư c t dư i 30cm so v i nóc h m. 2.5 Trát v a các b c tư ng:
 13. L p v a thành trong óng vai trò quan tr ng trong vi c b o m khí gas và nư c không b rò ra ngoài. L p v a trát là h n h p c a cát vàng lo i t t v i xi măng (1 ph n xi măng + 3 ph n cát vàng). c bi t c n tr ng khi trát tư ng, chú ý t i dày c a l p v a. B m t ph i ư c tô láng và u n, các góc ph i bo tròn. - Các bư c th c hi n như sau: a. Làm s ch và lau chùi toàn b b m t trư c khi trát v a. b. L p v a dày kho ng 1cm, trát b ng bay r i dùng thư c g t làm ph ng b m t. c. i 1-2h cho l p v a khô, ti p t c làm láng b ng xi măng tinh. Lưu ý: B m t nh c a các b c tư ng (kho ng 5cm) không nh t thi t ph i trát xi măng vì nó s ư c trát m t l n n a khi l p t ph n n p c a h m phân hu . M t l p v a cu i cùng s k t n i hoàn ch nh gi a n p h m và các b c tư ng b ng bo tròn các góc m b o khí gas không thoát ra ư c. 2.6 Thi công n p h m b ng l p bê tông c t thép: Sau khi tô v a và làm láng các b c tư ng, công vi c ti p theo là làm tr n (n p h m). Vì l p tr n h m có th ư c s d ng làm chu ng l n, chu ng gia súc hay nhà xí nên nó ph i t dày t i thi u 10cm, b ng ph ng và kiên c . Quy trình này cũng gi ng như bê tông tr n nhà, tuân th các bư c sau: a. Chu n b giàn giáo ch c ch n tr n, s d ng giàn giáo g trong xây d ng dân d ng.
 14. b. Ch a l thông (l k thu t) cho ngư i vào trong mà không làm gián o n quá trình làm vi c. Khuôn l KT như sau: các ván g làm khuôn ư c ghép theo hình ch V, kích thư c 50x50cm phía trên, 45x45cm phía dư i, cao 10cm. - L KT có các ch c năng sau: Là ch i vào trong h m phân hu d b giàn giáo khi tr n bê tông khô, ngoài ra nó còn ư c dùng l p t, i u ch nh các ng u vào, ra; ư ng ng khí gas. Nó còn là ch vào l y các ch t th i tích lu và á s i (thư ng sau 7 - 10 năm s d ng). c. Chu n b m t t m lư i m t 15x15cm b ng s t φ8 u n cong hai u. t các thanh s t ng n n m dư i các thanh s t dày s ch c ch n hơn. N u r ng c a tr n l n hơn 2,5m thì k sư thi công ph i thi t k m t d ng lư i gia c b o m an toàn. Lưu ý: Các thanh s t gia c ph i ư c l p t xung quanh l KT tăng cư ng kh năng ch u t i.
 15. d. Tr n bê tông mác 200. T l nguyên li u xây d ng cơ b n: 1 xi măng : 2 cát : 3 s i ư c s d ng bê tông (mác 200). ch c ch n dày c a l p bê tông ng u, có th s d ng vài cái ch t có dài b ng 10cm canh chính xác, khi ph xong bê tông lên khu v c nào thì l y ch t ra. e. ng d n khí gas chính cũng ư c l p t trong quá trình bê tông. S t ng φ21 ư c g n bên thành không làm nh hư ng n ho t ng s n xu t trong tương lai. f. D m ch t bê tông. g. Sau 2 - 3h, khuôn g l KT có th ư c tháo i. Ti n hành làm láng các góc khi tháo khuôn. h. Làm n p y l KT: ph m t l p gi y xi măng trên b m t l KT và các m t bên. Sau ó t lư i thép lên trên và bê tông dày kho ng 5cm. Lư i thép s d ng s t φ8, kho ng cách 10cm u n cong lư i câu u cu i. thu n ti n cho vi c l y n p l ra d dàng, u n cong m t s i thép φ10 làm quai. L KT ư c hàn kín b ng t sét. i. ti t ki m th i gian thi công, n n b p lò cũng ư c xây d ng cùng th i gian v i thi công h m. N n lò b ng bê tông dày c 6 - 8cm v i lư i thép φ8 m t lư i 20x20cm u n lư i câu 2 u. B r ng và dài c a n n c 80x120cm. thu n l i cho vi c b p núc, làm n n b p lò cao kho ng 75cm so v i n n nhà b p.
 16. Chú thích: Hình trên: 2 l ch a trên n n b p l p t ng khí gas ( ng khí gas dư i ưa lên trên). Hình dư i: V trí c a 2 b p lò trên n n b p. Lưu ý: Trong quá trình thi công n n b p, 2 l ư ng kính 25cm ư c thi t k g n b p. Các l ph i cách mép ngoài c a thành ít nh t là 10cm, kho ng cách gi a 2 l là 50cm. III. L p t thi t b u vào, u ra, b p lò: Sau khi xây d ng n p h m, l KT, n p l và n n b p lò, toàn b công trình ph i ch xi măng lưu hoá. Giàn giáo ư c tháo g sau 7 ngày. Các ư ng ng li u vào và th i bùn m i l p t. Lưu ý: khi bê tông chưa t ư c c ng nh t nh, không t các v t n ng lên trên n p h m phân hu . 3.1 H th ng ng d n vào (h th ng n p li u) H th ng n p li u c a h m bao g m b tr n n i v i m t hay nhi u ng siphon ( u n i hình uôi mèo...). B tr n thư ng ư c t g n h m phân hu , góc chu ng nuôi. Kích thư c tiêu chu n c a b tr n là: dài x r ng x sâu = 0,2 x 0,4 x 0,3 (m). S lư ng ng sipon tuỳ thu c vào kích thư c c a h m phân h y, thông thư ng có 2 t i 3 ng m i h m. Nhà xí cũng có th ư c n i v i h th ng vào.
 17. V trí l p t ng siphon b ph n n p li u h m phân hu (chú ý chi u cao c a mi ng ng và ch u n cong c a ng siphon chênh nhau 5cm) V i cách l p t như trên, ng siphon gi ng như van m t chi u ngăn không cho khí thoát ra ngoài, l p t úng cách là c c kỳ quan tr ng. Trong trư ng h p này, khi nư c ư c vào trong ng siphon nó s t n cao nh t trong ng (hình bên ph i) ngang b ng v i mi ng ng u ra. C nh v trí và g n các u b ng v a. B tr n ư c xây d ng sát h m, nó có ch c năng t p trung và tr n l n các nguyên li u v i nhau trư c khi vào h m phân hu . Nó có th ư c ph lư i lên trên ngăn không cho g ch v n, á rơi vào h m phân hu . Lưu ý: ng siphon ph i ư c l p t sau khi hoàn thành h m phân hu , không ư c t trư c hay trong quá trình xây n p h m phân hu . 3.2 H th ng th i và hoàn lưu bùn l ng: Bao g m m t ng ra và h lưu bùn. H lưu bùn ư c xây d ng ch a ng th i, th tích ph thu c vào lư ng bùn th i ra. nh c a h b ng v i m c cao nh t c a lư ng bùn trong h m phân hu . Do v y m c bùn trong h lưu s luôn gi m c cân b ng ho c th p hơn so v i mi ng ng ra. ng thoát có ch c năng thoát bùn ã phân hu t h m phân hu vào h lưu bùn. Chi u dài và v trí c a nó óng vai trò quan tr ng khi xác nh m c bùn trong h m phân hu . ng PVC ư ng kính 110-150mm v i chi u dài b ng 1/3 chi u cao c a l p bùn trong h m phân hu (80-100cm). Nó ư c t m t góc nghiêng 450 ch c ch n r ng ph n n m dư i m c ch t l ng s có chi u cao úng b ng 1/3 chi u cao c a c t ch t l ng (bùn l ng). Ví d , n u bùn l ng trong h m phân hu sâu 1,5m thì u mút c a ng thoát ph i n m dư i m c ch t l ng úng 50cm.
 18. 3.3 ư ng ng d n khí gas ư ng ng d n khí gas n i u ra c a khí gas v i túi d tr gas, van an toàn và thi t b t (b p lò). 3.4 Van an toàn: M c ích: van an toàn có vai trò quan tr ng trong vi c b o m áp su t khí gas không vư t quá 15cm c t nư c. Nó bao g m các b ph n: chai nh a trong su t dung tích 1-1,5 lit; u n i ch T; ng nh a Ti n Phong φ21. L p t: l p t van an toàn, tuân th các bư c sau ây: (1) c1l ư ng kính 1,5-2cm trên c chai. (2) Chèn m t o n ng ng n vào trong chai, n i m t u v i ch T. (3) N i ch T v i 2 u là 2 u c a ng d n khí gas. Ho t ng: nư c vào trong chai, nư c ng p ng m t o n t 10 (ho c 15cm). ánh d u m c nư c trong chai tham kh o và thêm nư c khi c n thi t. N u áp su t khí gas t và vư t hơn 10cm (ho c 15cm) c t nư c thì khí gas s n i bong bóng trong ng và tr i lên trong chai. V trí t van an toàn: van an toàn ư c t nơi khá thông thoáng d dàng quan sát và b sung nư c khi c n thi t. Lưu ý: Ki m tra m c nư c thư ng xuyên, n u m c nư c trong chai xu ng th p hơn 10cm (hay 15cm) t c là u ng nh a không còn nhúng trong nư c thì ph i thêm
 19. nư c ngay l p t c ngăn ng a khí gas thoát ra làm gi m áp su t trong ư ng ng. 3.5 Túi d tr gas Khí gas ư c ch a trong bình d tr cho n khi ư c s d ng làm ch t t. Túi nilon d tr ư c treo ch c ch n dư i tr n chu ng heo hay m t v trí không có v t nh n có th âm th ng túi và không b ánh n ng m t tr i chi u vào. ch a khí gas cho 4 t i 5 gi n u nư ng c a m t gia ình i n hình nông thôn (5-6 ngư i, có 6-7 con heo) thì ch c n 1 túi (n u nuôi nhi u heo thì ph i c n thêm nhi u túi). Bình hay túi d tr ư c làm b ng 2 l p polyetylen 20-24 µc, ư ng kính 100cm , dài 2,5m có th ch a ư c 1,8m3 khí. M t u c a túi (bình) ư c c t ch t, u kia n i v i ch T và ng nh a φ21 (có th dùng bình nh a như hình dư i thay cho túi nilon). -L p t: Hai l p polyetylen ư c áp ch t v i nhau sao cho không còn không khí gi a khe h . Kĩ thu t bu c: túi căng ph ng lên khi bơm gas vào, hai u c a túi ư c g p l i t ngoài vào trong, dây cao su ư c dùng bu c ch t. Chèn m t ng dài 30cm có g n ch T u kia vào túi d n khí (PVC φ21). Áp su t t t o trong túi khi túi căng s d n dòng khí v b p lò. Ho t ng: Túi ph i ư c treo ch c ch n, thu n ti n cho vi c s d ng, không xa nhà b p. M t s i dây àn h i ư c c t vòng xung quanh túi n nh dòng khí ra trong quá trình n u. Sau khi n u, n i l ng dây tr l i túi căng l i như hình d ng ban u.
 20. 3.6 B p lò B p lò VACVINA s n xu t d s d ng. B p ư c làm b ng gang v i van b ng ng, ư c thi t k như b p khí hoá l ng (LPG) tiêu chu n. B p ư c l p t trên sàn, ng d n khí gas ư c n i hoàn ch nh vào b p thông qua van i u ch nh (van ài Loan) ư c g n dư i sàn b p. Trư c khi g n ch t van, s d ng m t ít ch t bôi trơn vào viên bi trong van nó trơn láng và ho t ng d dàng. Vì lý do an toàn , lưu ý h n ch tr em ti p xúc v i b p. Van chính cũng như là van t luôn luôn óng (ng t) khi b p không s d ng. Trư c khi s d ng, van chính ư c m trư c r i m i n van khí gas 3.7 San l p m t b ng: Sau khi hoàn ch nh vi c xây d ng và l p t, công vi c còn l i là san l p m t b ng. Cát là v t li u hi u qu nh t, chú ý t i nh ng ch xung quanh tư ng ngoài c a h m phân hu . Cát nên phun m nư c hi u qu lèn ch t t t hơn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản