intTypePromotion=3

Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 4

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
14
download

Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống mạch máu Động mạch não Đm cảnh trong thẳng 1.Bờ trên xương đá 2.Bờ trên hốc mắt 3.ĐMCT trong xương đá 4.Xiphông 5.Đoạn trong bể não của MMT 6.Đoạn trong não thất 7.A1 ĐMNT 8.Đoạn A2 9.Đoạn M1 10.Các ĐM bèo vân 11.Đoạn M2. Động mạch cảnh ngoài 1.Động mạch giáp trên 2.ĐM hầu lên 3.ĐM lưỡi 4.ĐM mặt 5.ĐM chẩm 6.ĐM tai sau 7.ĐM thái dương nông 8.ĐM hàm trong 9.ĐM cảnh trong

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 4

  1. HÖ thèng m¹ch m¸u §éng m¹ch c¶nh ngoµi 1.§éng m¹ch gi¸p trªn 2.§M hÇu lªn 3.§M l- ìi 4.§M mÆt 5.§M chÈm 6.§M tai sau 7.§M th¸i d- ¬ng n«ng 8.§M hµm trong 9.§M c¶nh trong 16
  2. HÖ thèng m¹ch m¸u §éng m¹ch c¶nh trong 1.§M c¶nh trong ®o¹n cæ 2.Th©n mµng cøng hè yªn 3.Th©n d- íi bªn 4,§M m¾t 5.§M th«ng sau 6.§M n·o sau 17
  3. HÖ thèng m¹ch m¸u §éng m¹ch n·o §m c¶nh trong th¼ng 1.Bê trªn x- ¬ng ®¸ 2.Bê trªn hèc m¾t 3.§MCT trong x- ¬ng ®¸ 4.Xiph«ng 5.§o¹n trong bÓ n·o cña MMT 6.§o¹n trong n·o thÊt 7.A1 §MNT 8.§o¹n A2 9.§o¹n M1 10.C¸c §M bÌo v©n 11.§o¹n M2. 18
  4. HÖ thèng m¹ch m¸u §éng m¹ch n·o T- thÕ nghiªng 1.Xiph«ng 2.§M n·o sau 3.§M n·o tr- íc 4.§M quanh thÓ trai 5.§M viÒn thÓ trai 6.Nh¸nh vá n·o lªn 19
  5. HÖ thèng m¹ch m¸u §éng m¹ch sèng nÒn 1.§M sèng 2.§M tuû sèng tr- íc 3.§M tiÓu n·o sau d- íi 4.§M th©n nÒn 5.§M tiÓu n·o tr- íc d- íi 6.C¸c nh¸nh xiªn c©u n·o 7.§M n·o sau. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản