Gíao án 5 - TÔN TRỌNG PHỤ NỮ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
88
lượt xem
10
download

Gíao án 5 - TÔN TRỌNG PHỤ NỮ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong bài này HS biết: - Cần phải tôn trọng phụ nữ và vì sao cần tôn trọng phụ nữ . - Trẻ em có quyền được đối xử bình đẳng, không phân biệt trai hay gái. - Thực hiện các hành vi quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 5 - TÔN TRỌNG PHỤ NỮ

  1. Bài 7: TÔN TR NG PH N Ti t: 01 & 02 I. M C TIÊU H c xong bài này HS bi t: - C n ph i tôn tr ng ph n và vì sao c n tôn tr ng ph n . - Tr em có quy n ư c i x bình ng, không phân bi t trai hay gái. - Th c hi n các hành vi quan tâm, chăm sóc, giúp ph n trong cu c s ng hàng ngày. II. DÙNG D Y H C - Các th màu s d ng cho ho t ng 3, ti t 1. - Tranh, nh, bài thơ, bài hát nói v ngư i ph n Vi t Năm . III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U Ti t 1 HO T NG D Y HO T NG H C
  2. 1. Ki m tra bài cũ: - GV g i 2 HS lên b ng tr l i câu h i. - 2 HS lên b ng tr l i. - GV nh n xét, cho i m HS. 2. D y bài m i: Ho t ng 1: tìm hi u thông tin(trang 22 SGK) M c tiêu: Giúp HS bi t nh ng óng góp c a ngư i ph n Vi t Năm trong gia ình và ngoài xã h i. Cách ti n hành: - GV chia HS thành các nhóm và giao - HS làm vi c theo nhóm, nhi m v cho t ng nhóm quan sát, chu n b gi i quan sát và chu n b n i dung. thi u n i dung b c nh trong SGK. - i di n các nhóm lên - GV yêu c u các nhóm HS lên trình bày. trình bày, các nhóm khác nh n xét, b sung. - GV k t lu n: Bà Nguy n Th nh, bà Nguy n Th Trâm, ch Nguy n Thuý Hi n và bà - HS c l p th o lu n và m trong b c nh “m u con i làm nương” u tr l i. là nh ng ngư i ph n không ch có vai trò quan tr ng trong gia ình mà còn góp ph n r t l n vào công cu c u tranh b o v và xây d ng t nư c ta, trên các lĩnh v c quân s , khoa h c, th thao
  3. kinh t . - GV g i HS c ph n ghi nh trong SGK: ngư i già và tr em là nh ng ngư i c n ư c quan - 1 HS c tâm, giúp m i nơi, m i lúc. Kính già, yêu tr là truy n th ng t t p c a dân t c ta. - GV yêu c u HS c ph n ghi nh trong SGK. Ho t ng 2: làm bài t p 1, SGK M c tiêu: giúp HS bi t các hành vi th hi n s tôn tr ng ph n , s i x bình ng gi a tr - HS làm vi c cá nhân. em trai và gái. - 2 HS trình bày, c l p Cách ti n hành: nh n xét, b sung. - GV yêu c u HS t làm bài t p 1, SGK. - GV m i vài HS lên trình bày ý ki n - GV k t lu n: + Các vi c làm bi u hi n s tôn tr ng ph n là khi lên xe, luôn như ng các b n n lên trư c, chúc m ng các b n n nhân ngày qu c t ph n . + Vi c làm bi u hi n thái chưa tôn tr ng ph n là không thích làm chung v i các
  4. b n n trong công vi c t p th , không thích ng i c nh các b n n . Ho t ng 3: Bày t thái (bài t p 2, SGK) M c tiêu: giúp HS bi t ánh giá và bày t - HS l ng nghe thái tán thành ho c không tán thành ý ki n ó - HS c l p bày t thái Cách ti n hành: theo qui ư c. - GV nêu yêu c u c a bài t p 2 và hư ng d n HS cách th c bày t thái thông qua vi c giơ th màu. - GV l n lư t nêu t ng ý ki n: a. Tr em trai và gái có quy n ư c ix - HS c l p l ng nghe và bình ng. b sung b. Con trai bao gi cũng gi i hơn con gái. c. N gi i ph i ph c tùng năm gi i. d. Làm vi c nhà không ch là trách nhi m c a m và ch , em gái. . Ch nên cho con trai i h c, con gái ph i nhà lao ng giúp gia ình. - GV m i 1 s HS gi i thích lý do.
  5. - GV k t lu n: + Tán thành v i các ý ki n a, d. + Không tán thành v i các ý ki n b, c, vì thi u s tôn tr ng ph n . 2. C ng c –d n dò: - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ và chu n b gi i thi u 1 ngư i ph n mà em kính tr ng, sưu t m các bài hát, thơ ca ng i ngư i ph n .
  6. Ti t 2 HO T NG D Y HO T NG H C Ho t ng 1: X lý tình hu ng(bài t p 3, SGK). - C l p hát. M c tiêu: Giúp HS hình thành kĩ năng x lý tình hu ng. Cách ti n hành: - GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm - HS làm vi c theo nhóm, và phân công nhi m v óng vai 1 tình hu ng bài cùng th o lu n và chu n b óng t p 2. vai. - GV yêu c u các nhóm th hi n trư c l p - i di n các nhóm lên óng vai, các nhóm khác th o - GV k t lu n: lu n, nh n xét. Tình hu ng a: em nên d ng l i d em bé, h i tên, a ch . Sau ó có th d n em bé n n công an nh tìm gia ình c a bé. Tình hu ng b: hư ng d n các em cùng chơi chung ho c l n lư t thay phiên nhau chơi. Tình hu ng c: n u bi t ư ng, em hư ng
  7. d n ư ng i cho c già. N u không bi t, em tr l i c 1 cách l phép. Ho t ng 2: Làm bài t p 4, SGK. M c tiêu: giúp HS bi t nh ng ngày và t ch c xã h i dành riêng cho ph n ; bi t ó là bi u hi n s tôn tr ng ph n và bình ng gi i trong xã h i. - HS làm vi c theo nhóm Cách ti n hành: - i di n các nhóm tr l i, c l p nh n xét, b sung. - GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm và giao nhi m v cho các nhóm làm bài t p 4. - GV yêu c u các nhóm trình bày trư c l p. - GV k t lu n: + Ngày 08-3 là ngày qu c t ph n . + Ngày 20-10 là ngày ph n Vi t Năm. + H i ph n , câu l c b các n doanh nhân là t ch c xã h i dành riêng cho ph n . Ho t ng 3: Ca ng i ngư i ph n Vi t Năm(bài t p 5, SGK)
  8. M c tiêu: giúp HS c ng c bài h c. - HS làm vi c theo nhóm, cùng hát múa, c thơ, k Cách ti n hành: chuy n. - GV t ch c cho HS hát, múa, c thơ ho c k chuy n v 1 ngư i ph n mà em yêu m n dư i hình th c tìm hi u gi a các nhóm ho c óng vai phóng viên ph ng v n các b n. 2. C ng c –d n dò: - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ . Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản