intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án bài 9: Nói quá - Ngữ văn 8

Chia sẻ: Trần Tuyết Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

509
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết 37 TV. NÓI QUÁ.I.Mức độ cần đạt:. - Hiểu được khái niệm, tác dụng của nói quá trong văn chương và trong giao.tiếp hàng ngày.. - Biết vận dụng hiểu biết về biện pháp nói quá trong đọc hiểu và tạo lập văn.bản..II. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng:. 1. Kiến thức:. - Khái niệm nói quá.. - Phạm vi sử dụng của biện pháp tu từ nói quá( Chú ý cách sử dụng trong thành.ngữ, tục ngữ, ca dao...).. - Tác dụng của biện pháp tu từ nói quá.. 2. Kĩ năng:. - Vận dụng những hiểu biết về biện pháp nói quá trong đọc – hiểu văn bản.. 3. Thỏi độ:. - Ra quyết định sử dụng phép tu từ: nói quá và cách sử dụng.. - Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận và chia sẻ những kinh.nghiệm cá nhân vầ cách sử dụng phép tu từ nói quá..III.CHUẨN BỊ:. 1. Giáo viên:. -Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, sách thiết kế bài giảng.. -Bảng phụ, bút viết bảng, các ví dụ.. 2. Học sinh:. - Đọc sách, tìm hiểu bài.. -Tìm các ví dụ tương tự..* Phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm,….IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP:. 1. Ổn định lớp:. 2. Kiểm tra bài cũ:. Kiểm tra vở soạn và kiến thức về từ ngữ địa phương nơi HS sinh sống... 3.Bài mới:.HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT.GV Gọi HS đọc ví dụ trong sgk.(bảng phụ) I.Nói quá và tác dụng của nói quá.(H) Em hiểu thế nào là “chưa nằm đã sáng”,.“chưa cười đã tối”?. Thời gian trôi qua quá nhanh, đêm và ngày - Thời gian trôi qua quá nhanh, đêm.quá ngắn. và ngày quá ngắn..(H) Em hiểu thế nào là “thánh thót như mưa - Mồ hôi đổ ra rất nhiều, như mưa..ruộng cày”?.- Mồ hôi đổ ra rất nhiều, như mưa. - Không đúng với sự thật, nhưng có.(H) Theo em, “chưa nằm đã sáng”, “chưa tác dụng nhấn mạnh quy mô, kích.cười đã tối”, “thánh thót như mưa ruộng cày” thước, tính chất của sự vật, sự.có đúng sự thật hay không? việc nhằm gây ấn tượng cho.- Không đúng với sự thật, nhưng có tác dụng người đọc..nhấn mạnh quy mô, kích thước, tính chất.của sự vật, sự việc nhằm gây ấn tượng cho.người đọc..GV: Những trường hợp như trên gọi là Nói * Ghi nhớ sgk.quá. (H)Theo em thế nào là nói quá?.GV: Gọi HS đọc ghi nhớ..Bài tập nhanh..(H) Trở lại ví dụ tìm hiểu bài. Theo em nói - Nói nh vậy không đúng sự thật,.như vậy có đúng sự thật không và vì sao? nhưng có tác dụng nhấn mạnh vào.- Nói nh vậy không đúng sự thật, nhưng có điều mà người nói muốn diễn đạt..tác dụng nhấn mạnh vào điều mà người nói.muốn diễn đạt..(H) Cho biết tác dụng biểu cảm của nói quá.trong các câu sau đây!.-Gánh cực mà đổ lên non.Còng lưng mà chạy cực còn theo sau..-Bao giờ cây cải làm đình..Gỗ lim th¸i ghém thì mình lấy ta..-Đêm nằm lưng chẳng tới giường.Mong trời mau sáng ra đường gặp em..HS Trả lời theo suy nghĩ của HS..GV: Lắng nghe và ghi nhớ.GV: Chốt lại vấn đề và nội dung bài học. II/- Luyện tập..GV: Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp Bài 1:.1: a. sỏi đá cũng thành cơm: thành.(H) T×m biÖn ph¸p nãi qu¸ vµ gi¶i thÝch ýquả của lao động gian khổ, vất vả,.nghÜa cña chóng trong c¸c vÝ dô sau? nhọc nhằn; niềm tin vào bàn tay lao. a. sỏi đá cũng thành cơm: động.. b. đi lên đến tận trời: b. đi lên đến tận trời: Vết. c. thét ra lửa thương không có nghĩ lí gì, không. phải bận tâm.. c. thét ra lửa: kẻ có quyền. sinh, quyền sát đối với người khác.. Bài 2: Điền thành ngữ thích hợp. vào chỗ trống:. a.chó ăn đá, gà ăn sỏi..GV: Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp b.bầm gan tím ruột..2: c.ruột để ngoài da..(H) §iÒn c¸c thµnh ng÷ thÝch hîp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 9: Nói quá - Ngữ văn 8

  1. Tiết 37 TV NÓI QUÁ I.Mức độ cần đạt: - Hiểu được khái niệm, tác dụng của nói quá trong văn chương và trong giao tiếp hàng ngày. - Biết vận dụng hiểu biết về biện pháp nói quá trong đọc hiểu và tạo lập văn bản. II. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng: 1. Kiến thức: - Khái niệm nói quá. - Phạm vi sử dụng của biện pháp tu từ nói quá( Chú ý cách sử dụng trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao...). - Tác dụng của biện pháp tu từ nói quá. 2. Kĩ năng: - Vận dụng những hiểu biết về biện pháp nói quá trong đọc – hiểu văn bản. 3. Thỏi độ: - Ra quyết định sử dụng phép tu từ: nói quá và cách sử dụng. - Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân vầ cách sử dụng phép tu từ nói quá. III.CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: -Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, sách thiết kế bài giảng. -Bảng phụ, bút viết bảng, các ví dụ. 2. Học sinh: - Đọc sách, tìm hiểu bài. -Tìm các ví dụ tương tự. * Phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm,… IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở soạn và kiến thức về từ ngữ địa phương nơi HS sinh sống.
  2. 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT GV Gọi HS đọc ví dụ trong sgk.(bảng phụ) I.Nói quá và tác dụng của nói quá (H) Em hiểu thế nào là “chưa nằm đã sáng”, “chưa cười đã tối”? Thời gian trôi qua quá nhanh, đêm và ngày - Thời gian trôi qua quá nhanh, đêm quá ngắn. và ngày quá ngắn. (H) Em hiểu thế nào là “thánh thót như mưa - Mồ hôi đổ ra rất nhiều, như mưa. ruộng cày”? - Mồ hôi đổ ra rất nhiều, như mưa. - Không đúng với sự thật, nhưng có (H) Theo em, “chưa nằm đã sáng”, “chưa tác dụng nhấn mạnh quy mô, kích cười đã tối”, “thánh thót như mưa ruộng cày” thước, tính chất của sự vật, sự có đúng sự thật hay không? việc nhằm gây ấn tượng cho - Không đúng với sự thật, nhưng có tác dụng người đọc. nhấn mạnh quy mô, kích thước, tính chất của sự vật, sự việc nhằm gây ấn tượng cho người đọc. GV: Những trường hợp như trên gọi là Nói * Ghi nhớ sgk quá. (H)Theo em thế nào là nói quá? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ. Bài tập nhanh. (H) Trở lại ví dụ tìm hiểu bài. Theo em nói - Nói nh vậy không đúng sự thật, như vậy có đúng sự thật không và vì sao? nhưng có tác dụng nhấn mạnh vào - Nói nh vậy không đúng sự thật, nhưng có điều mà người nói muốn diễn đạt. tác dụng nhấn mạnh vào điều mà người nói muốn diễn đạt. (H) Cho biết tác dụng biểu cảm của nói quá trong các câu sau đây! -Gánh cực mà đổ lên non Còng lưng mà chạy cực còn theo sau. -Bao giờ cây cải làm đình
  3. Gỗ lim th¸i ghém thì mình lấy ta. -Đêm nằm lưng chẳng tới giường Mong trời mau sáng ra đường gặp em. HS Trả lời theo suy nghĩ của HS. GV: Lắng nghe và ghi nhớ GV: Chốt lại vấn đề và nội dung bài học. II/- Luyện tập. GV: Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp Bài 1: 1: a. sỏi đá cũng thành cơm: thành (H) T×m biÖn ph¸p nãi qu¸ vµ gi¶i thÝch ýquả của lao động gian khổ, vất vả, nghÜa cña chóng trong c¸c vÝ dô sau? nhọc nhằn; niềm tin vào bàn tay lao a. sỏi đá cũng thành cơm: động. b. đi lên đến tận trời: b. đi lên đến tận trời: Vết c. thét ra lửa thương không có nghĩ lí gì, không phải bận tâm. c. thét ra lửa: kẻ có quyền sinh, quyền sát đối với người khác. Bài 2: Điền thành ngữ thích hợp vào chỗ trống: a.chó ăn đá, gà ăn sỏi. GV: Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp b.bầm gan tím ruột. 2: c.ruột để ngoài da. (H) §iÒn c¸c thµnh ng÷ thÝch hîp vµo chç d.nở từng khúc ruột. trèng? e.vắt chân lên cổ. a. chó ăn đá, gà ăn sỏi. b. bầm gan tím ruột. Bài 3: Đặt câu với thành ngữ: c. ruột để ngoài da. a.Nàng có vẻ đẹp nghiêng nước d. nở từng khúc ruột. nghiêng thành. e. vắt chân lên cổ. b.Đoàn kết là sức mạnh dời non GV: Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp lấp biển. 3: c. Công việc lấp biển vá trời ấy là (H) §Æt c©u víi c¸c thµnh ng÷ dïng biÖn công việc của nhiều đời.
  4. ph¸p nãi qu¸ ®· cho? d.Những chiến sĩ mình đồng da a. Nàng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng sắt đã chiến thắng. thành. e.Mình nghĩ nát óc mà vẫn chưa b. Đoàn kết là sức mạnh dời non lấp giải được bài toán này. biển. c. Công việc lấp biển vá trời ấy là công việc của nhiều đời. d. Những chiến sĩ mình đồng da sắt đã chiến thắng. Bµi tËp 4: e. Mình nghĩ nát óc mà vẫn chưa giải a.Ngáy như sấm. được bài toán này. b.Trơn như mỡ. GV: Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp c.Nhanh như cắt. 4: d.Lúng túng như gà mắc tóc. (H) T×m 5 thµnh ng÷ so s¸nh cã dïng biÖn e.Lừ đừ như ông từ vào đền. ph¸p nãi qu¸? a. Ngáy như sấm. b. Trơn như mỡ. c. Nhanh như cắt. d. Lúng túng như gà mắc tóc. e. Lừ đừ như ông từ vào đền. Bµi tËp 6: Ph©n biÖt biÖn ph¸p tu tõ nãi qu¸ víi nãi kho¸c? Nói quá và nói khoác đều là phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng nhưng khác nhau ở môc đích. Nói quá là biện pháp tu từ nhằm mục đích nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm. Còn nói khoác nhằm làm cho người nghe tin vào những điều không có thực. Nói khoác là hành động có tác động tiêu cực.
  5. IV. Củng cố, dặn dò: 1. Củng cố: Nắm được thế nào là nói quá, và tác dụng của nó, vận dung vào làm bài tập. 2. Dặn dò: -Học bài. -Soạn bài mới. Ôn tập truyện kí Việt Nam. * Điều chỉnh kế hoạch: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2