Giáo án điện tử môn Khoa học lớp 4: Động đất và núi lửa ở Nhật Bản - Nguyễn Thị Tuyết

Chia sẻ: Nguyễn Văn Hữu Đạt | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
17
lượt xem
2
download

Giáo án điện tử môn Khoa học lớp 4: Động đất và núi lửa ở Nhật Bản - Nguyễn Thị Tuyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án điện tử môn Khoa học lớp 4: Động đất và núi lửa ở Nhật Bản sẽ giúp các thầy cô nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Mời các bạn cùng tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử môn Khoa học lớp 4: Động đất và núi lửa ở Nhật Bản - Nguyễn Thị Tuyết

 1. PHÒNG GD & ĐT QUẬN SƠN TRÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC HAI BÀ  TRƯNG Người thực hiện : Nguyễn Thị  Tuyết
 2.      đố các bạn ở  Nhật Bản có núi lửa  gì?
 3. Núi lửa Phú Sĩ ở Nhật Bản
 4. Các bạn có biết cấu tạo  bên trong của núi lửa  không?
 5. Kết lu ận   ­ Nướ c  s ạc h khô ng  ph ải từ thiê n nhiê n  mà c ó .  -Chúng  ta c ần làm nh ững  việc  nê n làm đ ể tránh g ây lãng  phí n ướ c .
 6. 2.  Tại sao phải thực hiện tiết kiệm  nước?  Câu 1: Em có nhận xét gì về hình a trong hai tranh 7 và 8 ? Câu 2: Em có nhận xét gì về hình b trong hai tranh 7 và 8 ?
 7. Nhà máy cấp nước
 8. Bể chứa nước sạch trong các nhà máy nước
 9. Lắp đặt hệ thống dẫn nước sạch 
 10. Một số bồn, bể chứa nước
 11. Kết lu ận  Ph ải tốn nhiều c ô ng  s ức  ,  Tiền Của m ới c ó  n ướ c  s ạc h đ ể  dùng  Vì v ậy khô ng  nê n lãng   phí n ướ c .  
 12. Nước sạch khan hiếm
 13. Sông Hồng mùa khô
 14. Ruộng đồng nứt nẻ
 15. Bạn cần biết ­ Phải tốn nhiều công sức, tiền của  mới  có nước sạch để dùng. Vì vậy, không  được lãng phí nước. ­ Tiết kiệm nước là để dành tiền cho  mình và cũng là để có nước cho nhiều  người khác cùng dùng.
 16. 3. ViÕt ch÷  S vµo « trèng  tr­íc c©u sai:             N­íc s¹ch lu«n cã s½n trong tù nhiªn.                                 Nguån n­íc lµ v« tËn cø viÖc dïng tho¶i m¸i.                     Ph¶i tèn nhiÒu c«ng søc, tiÒn cña míi s¶n xuÊt         ra ch÷   Đ  vµo « trèng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng,  ®­îc n­íc s¹ch nªn cÇn tiÕt kiÖm n­íc.               TiÕt kiÖm n­íc lµ mét c¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng.                    TiÕt kiÖm n­íc võa tiÕt kiÖm ®­îc tiÒn cho b¶n                 th©n, võa ®Ó cho nhiÒu ng­êi kh¸c ®­îc dïng  n­íc s¹ch.
Đồng bộ tài khoản