Giáo án giải tích lớp 11

Chia sẻ: Nguyen Cat Tuong Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:66

1
865
lượt xem
243
download

Giáo án giải tích lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyền đề toán học về Giáo án giải tích lớp 11

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án giải tích lớp 11

 1. Giáo án này còn thô chưa biên tập. Đề nghị thầy cô biên tập, bổ sung, chỉnh lý trước khi dùng. GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG I : Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác §1. HÀM SỐ l ư ợng gi ác TIẾT : 1+2+3 Gv soạn : H òang Th ị Thu Ân Nguy ễn V ăn T ính Trường : THPT H ùy nh V ă n Nghệ …. A. MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức : . . Hiểu trong định nghĩa các hàm số lượng giác y = sin x, y = cosx, y = tanx, y = cotx, x là số thực và là số đo radian(không phải là số đo độ) của góc( cung) lượng giác.. Hiểu tính chẵn, lẻ, tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác, tập giá trị, tập xác định của các hàm số đó Biết dựa vào trục sin, trục côsin, trục tang, trục cotang gắn với đường tròn lượng giác để khảo sát sự biến thiên các hàm số tương ứng. 2. Về kỹ năng : . Học sinh nhân biết hình dạng và vẽ đồ thị của các hàm số lượng giác cơ bản. 3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập, bảng vẽ sẵn đồ thị các hàm số y = sin x, y = cosx, y = tanx, y = cotx, bảng vẽ đường tròn lượng giác . 2. Chuẩn bị của HS : ...... C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở ấn đáp đan xen hoạt động nhóm. D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC . Làm bt và lên bảng trả lời - Nhận xét và chính xác hóa bt của hs - Đọc sgk trang 4 - Y êu cầu hs đọc sgk trang 4 Đinh nghĩa (sgk) H ĐTP 2: T ính chẵn, lẻ của hs. - Nhớ lại kiến thức cũ và trả - Đn hs chẵn , hs lẻ? Bảng phụ lời câu hỏi . f(x)chẵn nêú : + x ∈D thì -x ∈D + f(-x) = f(x) f(x)lẻ nếu: + x ∈D thì -x ∈D + f(-x) = - f(x) - Nghe và hiểu nhiệm vụ. -Hs y = sinx chẵn hay lẻ? Vì sao? -Hs y = cosx chẵn hay lẻ ? Vì sao? Vận dụng vào bt Xđ tính chẵn, lẻ của hs sau Trang 1
 2. 1. y = sin3x 2. y = cos3x - L àm bt - Nhận xét và chính xác hóa bt của hs H ĐTP3 : T ính tuần hoàn của hs - Trả lời câu hỏi - đường tròn lượng giác ? - So sánh sinx và sin(x+2∏ ), cosx v à cos(x+2∏ )? - Thỏa mãn hs y = sin x, y = cosx tuần hoàn với chu kì 2∏ -. . H Đ TP4 : Kh ảo s át hs y = sinx trên đoạn [-∏; ∏] -Quan sát và trả lời câu hỏi - Cho M chạy trên đtlg, xét 4 -B ảng biến thiên trường hợp ( A đến B, B đến - Đồ thị hs y = sinx trên đoạn A’, A’ đến B’, B’ đến [-∏; ∏] A).Nhận xét sự biến thiên? Suy nghĩ và trả lời câu hỏi - Đồ thị của hs y = sinx? - Đồ thị của hs y = sinx trên - Nh ận xét đồ thị? toàn trục H Đ TP 5: Khảo sát hs y = cosx - Nghe và hiểu nhiệm vụ. - Biểu diễn cosx theo sinx? -Suy nghĩ và trả lời câu hỏi - Đồ thị hs y = cosx ? Đồ thị của hs y = cosx - Suy nghĩ và trả lời câu hỏi - Nhận xét đồ thị của hs y = cosx ? So sánh tính chất 2 hs y = Ghi nhớ:(sgk) sinx, y = cosx? - - Chia 4 nhóm và yêu cầu làm - T ì m GTLN, GTNN c bt. Nhóm 1,3 làm bt 1. ủa hs: 1. y = 1 + cos3x 2. y = sin3x - 3 - Nhận xét và chính xác hóa bt - Lên bảng làm bt của hs - HĐ3: Hàm số y = tanx, y = cotx Suy nghĩ và trả lời câu hỏi - Txđ của hs y = tanx, y = cotx? đ tlg với trục tang và trục cotang Đọc đn - Yêu cầu hs đọc đn SGK trang đ n ( SGK) 9,10 Trả lời câu hỏi - hs y = tanx, y = cotx chẵn hay lẻ? - Th ừa nhận hs y = tanx, y = cotx tuần hoàn với chu kì ∏ Trang 2
 3. Trả lời câu hỏi - Di chuyển điểm M trên đ tlg, đ tlg v ới trục tang cho hs nhận xét sự biến thiên của hs y = tanx - Đồ thị hs y = tanx Đồ thị hs y = tanx Trả lời câu hỏi - Nhận xét đồ thị? Kh ái niệm đường tiệm cận? - Yêu cầu hs tự khảo sát hs y = Ghi nhớ (sgk) cotx Đọc khái niệm - Yêu cầu hs đọc khái niệm hs tu ần hoàn - C ủng cố tri thức v ừa h ọc Làm bt v à lên bảng chữa - Chia 4 nhóm làm bt 1 sgk trang 14 - H Đ4: Củng cố toàn bài Câu hỏi 1 : Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung chính là gì ? - Theo em qua bài học này ta cần đạt được điều gì ? - BTVN : Làm bài 2 ....6 trang 14,15....... Trang 3
 4. GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG I : HAØM SOÁ LÖÔ NG G AÙC VAØ PT LÖÔ NG G AÙC Ï I Ï I §2.PHÖÔNG TRÌ NH LÖÔ NG G AÙC CÔ BAÛN Ï I TIẾT : ..... Gv soạn : Nguyễn Leâ  Baûo   uo ác và Ngoâ Thò  Q Ngoïc  Hoaø Trường : THPT  Huyøn h   Vaên  Ngh eä A.MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức :       Giuùp       hoïc  sinh: -Hieåu phöông phaùp xaây döïng coâng thöùc nghieäm cuûa caùc phöông trình löôïng giaùc cô baûn (söû duïng ñöôøng troøn löôïng giaùc,caùc truïc sin,coâsin,tang,coâtang vaø tính tuaàn hoaøn cuûa caùc haøm soá löôïng giaùc) -Naém vöõng coâng thöùc nghieäm cuûa caùc phöông trình löôïng giaùc cô baûn. 2. Về kỹ năng : Giuùp hoïc sinh: -Bieát vaän duïng thaønh thaïo coâng thöùc nghieäm cuûa caùc phöông trình löôïng giaùc cô baûn -Bieát caùch bieåu dieãn nghieäm cuûa caùc phöông trình löôïng giaùc cô baûn treân ñöôøng troøn löôïng giaùc. 3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập, bảng phụ. 2. Chuẩn bị của HS : Kieán thöùc ñaõ hoïc veà giaù trò löôïng giaùc,yù nghóa hình hoïc cuûa chuùng ôû lôùp 10 C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Gợi mở, vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC . HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng – Trình chiếu HĐ1:Giuùp hs töï tìm toøi caùch tìm nghieäm cuûa pt - Hs phaûi bieát trình baøy - Döïa vaøo ñöôøng troøn 1.Phöông trình veà ñieàu nhaän bieát LG goác A,höôùng daãn sin x = m ñöôïc. hs caùch giaûi pt(1) a)VD:SGK -Chính xaùc hoùa kieán b)Xeùt pt: thöùc,ghi nhaän kieán sin x = m (I)SGK thöùc môùi. -Höôùng daãn hs bieän luaän theo m.Cho hs thaûo luaän nhoùm. -Nghe hieåu nhieäm vuï -Ñaïi dieän nhoùm trình VD1:SGK baøy: -Hs nhoùm khaùc nhaän xeùt -Chia nhoùm vaø yeâu caàu nhoùm 1,3 laøm VD 1.1;nhoùm 2,4 laøm VD 1.2 SGK trang 21 -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.Hs nhoùm khaùc nhaän xeùt. Trang 4
 5. -Hoûi xem coøn caùch giaûi khaùc khoâng? HĐ2:Khaéc saâu coâng t höùc (I a) -Thaûo luaän theo nhoùm -Chieáu ñeà baøi taäp 2 vaø cöû ñaïi dieän baùo yeâu caàu caùc nhoùm Giaûi pt: sin x = 2 caùo. thaûo luaän vaø phaùt -Theo doõi caâu traû lôøi bieåu caùch laøm. vaø nhaän xeùt,chænh söûa choã sai neáu coù -Yeâu caàu Hs trình baøy roõ HĐ3:Giuùp HS hieåu yù nghóa hình hoïc caùc nghieäm cuûa moät PTLG - Nhaän xeùt baøi laøm -Chieáu ñeà baøi taäp VD:(SGK) cuûa baïn yeâu caàu nhoùm thaûo luaän vaø neâu caùch laøm -Nghe hieåu nhieäm vuï -GV nhaän xeùt lôøi -Nhaän xeùt baøi cuûa giaûi,chính xaùc hoùa baïn,söûa sai neáu coù. -GV chieáu noäi dung Chuù yù:SGK caàn chuù yù ñeå HS ghi nhôù. VD:(SGK) -Chieáu ñeà baøi taäp yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy HĐ4 : Giaûi phöông trình SinP(x) = SinQ(x) - Nhaän xeùt baøi laøm - Cho HS thaûo luaän 1)Sin 2x = Sinx cuûa baïn. nhoùm vaø trình baøy. -Nghe,hieåu nhieäm vuï - traû lôøi Chieám lónh tri thöùc veà 2)Pt:cosx = m(SGK) caùch giaûi pt:cosx = m HĐ5:Luyeän kó naêng vaän duïng coâng thöùc(IIa) - Nhaän xeùt baøi laøm - Chieáu ñeà baøi Giaûi pt sau: cuûa baïn,söûa sai neáu taäp,yeâu caàu HS thaûo 2 coù. luaän nhoùm,trình baøy. cos x = − 2 -Nghe hieåu nhieäm vuï. -GV trình chieáu noäi Chuù yù:(SGK) dung caàn chuù yù ñeå Hs ghi nhôù. HĐ6:Giaûipt:cosP(x)=C osQ(x) -Nhaän xeùt baøi laøm - Yeâu caàu Hs laøm baøi Giaûi pt: cuûa baïn,söûa sai neáu theo nhoùm cos(2 x + 1) = cos(2 x − 1) coù. - Chieám lónh tri thöùc 3)PT: tan x = m (SGK) -Nghe hieåu nhieäm vuï veà caùch giaûi pt:tanx = traû lôøi caâu hoûi. m VD3(SGK) -Hs nhoùm khaùc nhaän - Phaân coâng nhoùm 1,3 Trang 5
 6. xeùt,söûa sai neáu coù. laøm VD 3.1;nhoùm 2,4 -Chính xaùc hoùa kieán laøm VD 3.2 trong SGK thöùc ghi nhaän chuù yù trang 25 -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. -Trình chieáu noäi dung chuù yù ñeå HS hieåu vaø ghi nhôù. HĐ7:G aûi pt: tanP( x) = a i t nQ x) ( -Nhaän xeùt baøi laøm -Yeâu caàu HS giaûi vaø Giaûi pt: tan 2 x = tan x cuûa baïn,chính xaùc trình baøy theo nhoùm hoùa. -Chieám lónh kieán thöùc 4)PT: cot x = m (SGK) -Nghe hieåu nhieäm vuï. môùi veà caùch giaûi pt: cot x = m VD4(SGK) -Nghe nhaän xeùt baøi -Phaân coâng nhoùm 1,3 laøm cuûa baïn.Chính giaûi VD4.1;nhoùm 2,4 xaùc hoaù giaûi VD 4.2 SGK trang 26.Ñaïi dieän nhoùm trình Chuù yù:(SGK) baøy baøi giaûi. Nghe hieåu nhieäm vuï. -GV trình chieáu noäi dung chuù yù. HĐ8 : Khaéc saâu vaø luyeän kó naêng vaän duïng coâng thöùc (IVa) -Nhaän xeùt keát quaû -Yeâu caàu Hs thaûo 2x + 1 1 Giaûi pt: cot = tan baøi cuûa baïn luaän nhoùm,trình baøy 6 3 -Nghe hieåu nhieäm vuï caùch giaûi. -Hs nhaän xeùt baøi laøm -GV chieám lónh tri thöùc Moät soá ñieàu caàn löu cuûabaïn,chính xaùc veà moät soá ñieàu caàn yù(SGK) hoùa. löu yù khi giaûi PTLG cô baûn. -Trình chieáu VD5 cho Hs VD5(SGK) thaûo luaän nhoùm,ñaïi dieän trình baøy -Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn,chính xaùc hoùa. Giaûi caùc pt: HĐ9:Vieát coâng thöùc 2 nghieäm vôùi soá ño 1) cos(3 x − 15 0 ) = − ñoä 2 2) tan 5 x = tan 25 0 -Nhoùm 1,3 laøi BT1;nhoùm 2,4 laøm BT2 Ñaïi dieän trình baøy baøi giaûi cuûa nhoùm HĐ10:Cuûng coá toaøn baøi -Caâu hoûi 1:Em haõy cho bieát baøi hoïc vöøa roài coù nhöõng noäi dung chính gì? -Caâu hoûi 2:Theo em qua baøi hoïc naøy ta caàn ñaït ñöôïc ñieàu gì? -BTVN:hoïc kó lyù thuyeát,laøm BT trong SGK Trang 6
 7. GIAÙO AÙN GIAÛI TÍCH 11 Chöông   Haøm soá löôïng giaùc vaø phöông trình löôïng giaùc I: Baøi  Moät soá daïng phöông trình löôïng giaùc ñôn giaûn 3: Giaùo vieân soaïn: Nguyeãn   Ñình   Phöông Nguyeãn  Theá  Cöôøng Tröôøng THPT Huyønh Vaên Ngheä A.Muïc tieâu 1. Veà kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh naém vöõng caùch giaûi moät soá loaïi phöông trình löôïng giaùc ñôn giaûn: daïng phöông trình baäc nhaát baäc hai ñoái vôùi moät haøm soá löôïng giaùc,daïng phöông trình baäc nhaát ñoái vôùi sin vaø cos,daïng phöông trình thuaàn nhaát baäc hai ñoái vôùi sinx vaø cosx,moät vaøi phöông trình coù theå quy veà caùc daïng treân. 2. Veà kó naêng: Giuùp hoïc sinh nhaän bieát vaø giaûi thaønh thaïo caùc daïng phöông trình neâu trong baøi. B. Chuaån bò cuûa GV vaø HS: 1.GV: Chuaån bò giaùo aùn ,heä thoáng baøi taäp,baûng phuï... 2.HS: Hoïc baøi cuõ vaø ñoïc tröôcù baøi môùi. C. Phöông phaùp: Neâu vaán ñeà,gôïi môû, vaán ñaùp, hoaït ñoäng nhoùm. D. Tieán trình baøi daïy. 1. Kieåm tra baøi cuõ 2. Noäi dung baøi môùi Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Trang 7
 8. 1. Phöông   trình baäc   -Ñöa ra moät soá ví duï nhaát  vaø   phöông   veà daïng phöông trình trình  baäc  hai ñoái  baäc nhaát ñoái vôùi vôùi  o ät   m haø m  soá   moät haøm soá löôïng löôïng  giaùc. giaùc. Theo doõi baøi giaûng cuûa a. Phöông trình baäc GV nhaát ñoái vôùi moät haøm soá löôïng giaùc. -Giaûi chi tieát baøi * Ví duï 1: ( SGK) taäp ví duï1. -Löu yù Hs caùch vieát nghieäm cuûa phöông trình vôùi ñôn vò rad vaø ñoä. b. Phöông trình baäc hai ñoái vôùi 1 haøm - Giôùi thieäu tôùi HS soá löôïng giaùc. phöông trình löôïng Laøm theo höôùng daãn * Ví duï 2: ( SGK) giaùc loaïi baäc hai. cuûa GV - Höôùng daãn HS caùch ñaët aån phuï - Yeâu caàu HS leân baûng giaûi baøi taäp naøy. _ Söûa sai ( neáu coù) _Tieáp nhaän baøi taäp _Laøm baøi taäp vaø leân baûng traû lôøi .H1: ( SGK) _ Giôùi thieäu taäp H1 tôùi HS _Yeâu caàu HS laøm nhaùp baøi taäp, goïi 2 hoïc sinh leân baûng giaûi Nhôù laïi kieán thöùc cuõ _Goïi HS nhaän xeùt vaø nhaéc laïi tröôùc lôùp *Ví duï3: Giaûi phöông baøi laøm cuûa,söûa sai _ Leân baûng giaûi baøi trình: ( neáu coù) taäp 2cos2x + 2 cosx-4 = 0 _ Theo doõi baøi söûa cuûa Gv _ Gôïi yù HS caùch bieán ñoåi ñöa phöông trình veà daïng baäc hai: + Yeâu caàu HS nhaéc laïi coâng thöùc haï baäc. + Ñieàu kieän ñoái vôùi aån phuï _ Goïi Hs leân baûng giaûi bt H2: Giaûi phöông trình: _ Nhaän xeùt baøi laøm 5tanx – 2cotx - 3 = 0 cuûa HS Bieåu dieãn caùc _ Söûa sai ( neáu coù) nghieäm treân ñöôøng troøn löôïng giaùc. Chia lôùp thaønh caùc nhoùm Trang 8
 9. _ Giao coâng vieäc Ñöa Pt ñaõ cho veà pt cô 2.Phöông   trình baäc   _ Goïi ñaïi dieän nhoùm baûn ñaõ hoïc ôû tieát nhaát  ñoái  vôùi sinx  leân baûng trình baøy tröôùc. vaø  cosx: asinx  baøi laøm. +bcosx     = c _ Yeâu caàu caùc Xaùc ñònh kieán thöùc H3: Yeâu caàu hoïc sinh nhoùm khaùc nhaän trong SGK. giaûi phöông trình sinx xeùt baøi laøm cuûa + cosx =1 baèng caùch baïn söû duïng ñaúng thöùc : -Söûa sai (neáu coù) sinx + cosx = 2 π Thao khaûo baøi giaûi trong Sin ( x+ ) 4 SGK. _ Höôùng daãn HS söû duïng ñaúng thöùc vöøa neâu ñeå giaûi bt. * Ví duï 4: Giaûi phöông _ Ñöa ra phöông phaùp Theo doõi SGK. trình: 3 sinx – cosx =1. toång quaùt cho loaïi phöông trình naøy( Yeâu caàu hs ñònh vò kieán thöùc Caùch bieán ñoåi bieåu trong SGK) Theo doõi baøi giaûi cuûa thöùc asinx + bcosx = GV ,cuûng coá kieán thöùc. c ( a vaø b khaùc 0) thaønh daïng : Csinx( x+ α ) Cho hs tham khaûo ( SGK) baøi giaûi trong SGK. *Ví duï5: Giaûi phöông Laøm vieäc theo nhoùm trình: _ Cöû ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy baøi 2sin3x + 5 cos3x = -3 Höôùng daãn Hs theo laøm cuûa nhoùm mình. doõi caùch bieán ñoåi trong SGK H4. Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì phöông trình Theo doõi baøi giaûng cuûa sau coù nghieäm: GV. 2sin3x + 5 cos3x = m Thuyeát trình baøi giaûi _ Ñònh vò kieán thöùc trong theo phöông phaùp SGK. neâu treân 3.  Phöông   trình  Laøm theo yeâu caàu cuûa thuaàn   nhaát  baäc   GV hai  ñoái  vôùi sinx  vaø  cosx: Toå chöùc hs laøm Theo doõi GV höôùng daãn asin2x + bsinxcosx +  vieäc theo nhoùm baøi taäp. c cos2x= 0,a,b,c laø  _ Söûa baøi taäp hs nhöõng soá ñaõ  vöøa trình baøy. cho,a# 0 hoaëc b# 0  hoaëc c# 0. Phöông phaùp: ( SGK) Giôùi thieäu tôùi hs *Ví duï6 : Giaûi phöông phöông trình thuaàn trình: nhaát ñoái vôùi sinx 4sin2x - 5sinxcosx- vaø cosx. 6cos2x= 0. _Höôùng daãn caùch Laøm vieäc theo nhoùm giaûi pt loaïi naøy _ Leân baûng trình baøy Trang 9
 10. ( SGK). baøi giaûi cuûa nhoùm mình Yeâu caàu hs kieåm tra _ Theo doõi baøi söûa cuûa xem cosx = 0 coù phaûi Gv laø nhieäm cuûa pt hay khoâng? _ Höôùng daãn hs caùc böôùc tieáp theo ñeå giaûi pt Ñònh vò kieán thöùc trong H5.Giaûi phöông trình _ Goïi hs leân baûng SGK. treân baèng caùch chia laøm baøi taäp caû hai veá phöông _ Nhaän xeùt baøi laøm trình cho sin2x. cuûa hs _ Söûa sai ( neáu coù) Toå chöùc cho hs laøm Laøm theo yeâu caàu cuûa vieäc theo nhoùm ñua GV • Nhaän xeùt: ra lôøi giaûi cho baøi ( SGK) toaùn. _ Söûa hoaøn chænh baøi taäp. Nhôù vaø vieát laïi coâng thöùc ñaõ hoïc. Ñöa ra caùc phöông _ Laøm theo yeâu caàu phaùp giaûi pt vôùi cuûa Gv caùc tröôøng hôïp a= 0 H6. Giaûi phöông trình : hoaëc c = 0 vaø sin2x - 3 sinxcosx + 2 tröôøng hôïp: asin2x + bsinxcosx + c cos2x = 1 baèng hai cos2x= d ( a, b ,c ,d laø caùch ñaõ neâu treân. caùc soá thöïc,a2 + b2 + c2 # 0) 4.Moät  soá  duï  ví  khaùc. Ví duï 7: Giaûi phöông Toå chöùc cho Hs laøm Theo doõi SGK. trình: vieäc theo nhoùm tìm Sin2xsin5x = ra ñaùp aùn cuûa baøi sin3xsin4x toaùn. Tieáp nhaän heä thoáng baøi taäp. Yeâu caàu hs nhôù vaø vieát laïi coâng thöùc bieán ñoåi tích thaønh toång _ höôùng daãn hs söû duïng coâng thöùc ñöa pt ñaõ cho veà pt cô Ví duï 8 (SGK) baûn ñaõ hoïc. _ Goïi Hs leân baûng trình baøy baøi laøm . _ Hoaøn chænh baøi Trang 10
 11. Ví duï 9( SGK) laøm cuûa hs Treo baûng phuï( Ñaõ Nhaán maïnh: Hoï chuaån bò tröôùc ñoù) π vôùi heä thoáng baøi nghieäm k bao goàm taäp ñaõ chuaån bò 2 caû hoï nghieäm k π . tröôùc. _ Yeâu caàu hs tham khaûo baøi taäp ví duï8 trong SGK Laëp laïi caùc thao taùc ôû VD8 Gaén baûng phuï leân baûng,giôùi thieäu heä thoáng baøi taäp. Giao baøi taäp cho Hs veà nhaø laøm ñeå tieát sau söûa. E. Cuûng coá_ Giao coâng vieäc veà nhaø. Gv: Nhaéc laïi noäi dung chính cuûa baøi hoïc,yeâu caáu hs veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi taäp F. Ñaùnh giaù _ Ruùt kinh nghieäm Trang 11
 12. GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG III : GIỚI HẠN §3. HÀM SỐ LIÊN TỤC TIẾT : 01 Gv soạn : Nguyễn duy thăng Trường : THPT …LAIUYEN……………. A. MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức : Hiêủ và nhớ được quy tắc cộng và quy tắc nhân. -Phân biệt được các tình huống sữ dụng quy tắc cộng với các tình huống sữ dụng quy tắc nhân. - biết lúc nào dùng quy tắc cộng,lúc nào dùng quy tắc nhân. 2. Về kỹ năng : Giúp học sinh. -Vận dụng được hai quy tắc đếm cơ bản trong những tình huống thông thường -Biết phối hợp hai quy tắc này trong việc giải các bài toán tổ hợp đơn giản 3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập, bảng phụ, computer, projector. 2. Chuẩn bị của HS : Ôn bài cũ và xem trước bài HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC . HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng – Trình chiếu . HĐ1 :Giảng quy tắc cộng ví dụ 1. (SGK NC,trang 51) - Nghe và hiểu nhiệm vụ. Dựa vào ví dụ 1 đã cho ở - Trả lời câu hỏi . trên ,hãy khái quát hoá,và phát biểu nhận xét - Nhận xét câu trả lời của - Nhận xét câu trả lời của hs 1. Quy tắc cộng bạn. và dẫn dắt đến công thức Quy tắc đếm sau đây là quy cộng tắc cộng.(trang 52) - Yêu cầu hs đọc sgk trang 52, phần quy tắc cộng. - Nghe và hiểu nhiệm vụ. - Nhận xét câu trả lời của hs Ví dụ 2: (SGK NC,trang 52) - Trả lời câu hỏi . HĐ2 : Giảng quy tắc 2. Quy tắc nhân nhân - Nghe và hiểu nhiệm vụ. Dựa vào ví dụ 3 đã cho ở Ví dụ 3: (SGK NC,trang 52) - Trả lời câu hỏi . trên ,hãy khái quát hoá,và phát biểu nhận xét - Nhận xét câu trả lời của hs Quy tắc đếm sau đây là quy và dẫn dắt đến công thức tắc nhân.(trang 53) nhân - Yêu cầu hs đọc sgk trang 53, phần quy tắc nhân. - Làm bt và lên bảng trả lời Yêu cầu hs làm ví dụ 4: Ví dụ 4: (SGK NC,trang 53) - Nghe và hiểu nhiệm vụ. Phân tích và hướng dẩn VD5 v Ví dụ 5: (SGK NC,trang 54) - Trả lời câu hỏi . à yêu cầu hs Làm bt và lên bảng trả lời Trang 12
 13. - Nhận xét câu trả lời của hs ................................................... ................................................ .................................................. HĐ5 : Củng cố toàn bài - Câu hỏi 1 : Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung chính là gì ? - Theo em qua bài học này ta cần đạt được điều gì ? - BTVN : Làm bài 1-4 trang 54 ....... Trang 13
 14. Chuơng II : Tổ Hợp và xác suất. Bài 2 : Hoán vị- Chỉnh hợp và Tổ hợp. Tiết : GV : Nguyễn Thị Bích Suơng – Nguyễn Đắc Dũng. Trường THPT Lai Uyên. A. Mục tiêu. 1. Về kiến thức: - Hình thành các khái niệm hoán vị. - Xây dựng các công thức tính số hoán vị. 2. Về kỹ năng. - Biết sử dụng kiến thức về hoán vị để giải các bài toán. 3. Về tư duy thái độ. Tích cực tham gia vào bài học, cẩn thận, chính xác. B. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Có phiếu học tập. - HS: Nắm kiến thức cũ và chuẩn bị bài mới. C. Phương pháp dạy học: Phương pháp: Gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. D. Tiến trình bài học. 1. Ổn định lớp. 2. kiểm tra bài cũ: Em hãy nhắc lại quy tắc cộng và quy tắc nhân? 3. Bài mới Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Ghi bảng – Trình chiếu HĐ1: - Nghe hiểu nhiệm vụ. - Đưa ra ví dụ 1 SGK cho 1. Hoán vị. - Trả lời câu hỏi. học sinh thảo luận. a. Hoán vị là gì? - Phát biểu kết quả có thể - Tổng kết lại kết quả ( SGK). xảy ra. đúng học sinh đã nêu và khẳng định danh sách kết quả cuộc thi là một hoán vị của tập hợp. - Nhận xét. HĐ2: CH1: ( SGK). - Cho học sinh thảo luận Ví dụ: Viết ra 8 hoán vị của tập câu hỏi 1 SGK. hợp B={a,b,c,d}. - Nhận xét câu trả lời của học sinh. - Khẳng định cho một tập hợp số có thể thể viết được nhiều hoán vị. Vậy số các hoán vị đuợc xác b. Số các hoán vị. định như thế nào?. HĐ3: ĐL1: ( SGK). - Nghe hiểu các nhiệm vụ. - Cho biết nếu tập hợp A Ký hiệu: Pn là số các hoán vị của - Từ ví dụ đưa ra câu trả có n phần tử thì có tất cả tập hợp có n phần tử lời. bao nhiêu hóan vị. - Vận dụng lý thuyết giải - Chia 2 nhóm và yêu cầu Ví dụ: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 có ví dụ. nhóm 1 làm H2 (SGK) và thể lập được tất cả bao nhiêu số nhóm 2 làm ví dụ đưa ra. tự nhiên có sáu chữ số khác nhau. - Khẳng định lại kết quả. Trang 14
 15. 4. Củng cố: CH1: Bài học gồm những nội dung nào? CH2: Phân biệt chỉnh hợp, tổ hợp. Cho biết khi nào dùng tổ hợp, khi nào dùng chỉnh hợp. Lưu ý: Nhớ công thức tính số các chỉnh hợp và tổ hợp. BTVN: 5 → 8 (SGK) và chuẩn bị phần luyện tập. Trang 15
 16. GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG II : TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT ξ 3. HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP VÀ TỔ HỢP TIẾT: Gv soạn : Nguyễn Thị Thanh Vân Trường THPT LÊ LỢI A. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức: _ Giúp HS hiểu rõ thế nào là một chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử. Hai chỉnh hợp chập k khác nhau có nghĩa là gì ? Nhớ các công thức tính chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử. 2. Về kỹ năng: _ Biết tính chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử. _ Biết được khi nào dùng chỉnh hợp, tổ hợp trong bài toán đếm. _Biết sử dụng các kiến thức chỉnh hợp vào bài toán đơn giản. 3. Về tư duy thái độ: _ Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV: bảng phụ 2. Chuẩn bị của HS: ôn bài cũ, xem SKG trước. C. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC _Về cơ bản sử dụng phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp đan xen. D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu Nghe và làm bài tập trong giấy 2. Chỉnh hợp VD: Cho tập hợp nháp. a. Chỉnh hợp là gì ? A = { cam, hồng, lê} - cho VD a) Hãy viết các hoán vị có Nghe và hiểu nhiệm vụ - Gọi 3 HS lê bảng làm thể có của tập hợp A ? b) Hãy viết các tập hợp gồm hai phần tử là con của tập hợp A. c) Hãy viết các hoán vị có thể có từ các tập hợp con ở câu b) ? Nghe và đọc VD Gọi HS đọc VD3 SGK VD3 SGK trang57 trang57 Huấn luyện viên chọn 5 cầu thủ trong 11 cầu thủ và xếp thứ tự 5 cầu thủ này gọi là một chỉnh hợp chập 5 của 11 Lấy 2 phần tử từ 3 phần tử cầu thủ của tập hợp A và tính thứ tự Ở VD1 ta lấy 2 phần tử từ 3 các phần tử được gọi là chỉnh phần tử của tập hợp A và tính hợp chập 2 của 3 thứ tự các phần tử như câu b) và c) được gọi là gì ? Một cách tổng quát: có tập hợp A gồm n phần tử và một Lấy k phần tử từ n phần tử số nguyên k với 1≤k≤n. Định nghĩa:SGK trang 58 củatập hợp A và xếp theo thứ -Khi lấy k phần tử từ n phần tự thì đgl chỉnh hợp chập k tử củatập hợp A và xếp theo của n phần tử. thứ tự thì đgl gì ? Chú ý:GV nhấn mạnh chỉnh - GV nhấn mạnh chỉnh hợp hợp chập k của n phần tử thì chập k của n phần tử thì quan quan tâm đến thứ tự của các tâm đến thứ tự của các phần phần tử. Trang 16
 17. Chỉnh hợp chập 3 của n phần tử. tử được hiểu là lấy 3 phần tử ? Chỉnh hợp chập 3 của n từ 10 phần tử và xếp theo thứ phần tử được hiểu như thế tự. nào ? Nghe và hiểu nhiêm vụ Gọi 1 HS đọc H3-SGK58 Bảng phụ: H3SGK58 Gọi 1 HS lên bảng làm, HS khác làm nháp và nhận xét. Hai chỉnh hợp khác nhau là: Từ H3 hãy phân biệt thế nào Nhận xét: Sgk58 +Có phần tử thuộc chỉnh hợp là hai chỉnh hợp khác nhau này mà không thuộc chỉnh hợp kia. +Các phần tử của chỉnh hợp giống nhau mà thứ tự khác nhau. Nghe và hiểu nhiêm vụ ? Ở VD1 ta có thể lập được tất cả bao nhiêu chỉnh hợp chập 2 của 3 ? Để đếm được số chỉnh hợp có 2 cách: + Liệt kê và đếm như VD1 ? Nếu số quá lớn ta không thể liệt kê được thì tính số chỉnh hợp ntn ? b) Số các chỉnh hợp HS nghe và suy nghĩ GV trở lại VD4. Tính xem HLV có bao nhiêu cách lập danh sách 5 cầu thủ đá luân lưu ? Ta có coi việc chọn 5 cầu thủ từ 11 cầu thủ là một việc làm trãi qua 5 công đoạn - Có 11 cách chọn + Công đoạn 1: HLV chọn 1 cầu thủ đá quả thứ nhất,c ó mấy cách chọn ? - Có 10 cách chọn + Công đoạn 2: HLV chọn 1 cầu thủ đá quả thứ hai,c ó mấy cách chọn ? - Có 9 cách chọn + Công đoạn 3: HLV chọn 1 cầu thủ đá quả thứ ba,c ó mấy cách chọn ? - Có 8 cách chọn + Công đoạn 4: HLV chọn 1 cầu thủ đá quả thứ tư,c ó mấy cách chọn ? - Có 7 cách chọn + Công đoạn 5: HLV chọn 1 cầu thủ đá quả thứ năm,c ó mấy cách chọn ? Có 11.10.9.8.7 = 55440 cách ? Theo quy tắc nhân thì HLV chọn. có mấy cách chọn tất cả ? Vậy số các chỉnh hợp chập 5 của 11 là 55440. Nghe và hiểu nhiêm vụ Tương tự hãy tính chỉnh hợp chập 6 của 20. *Bài toán ổng quát: cho tập hợp A gồm n phần tử và một Trang 17
 18. HS nghe và suy nghĩ số nguyên k với 1≤k≤n. Hỏi có bao nhiêu chỉnh hợp chập k của n ? Akn = n.(n-1)(n-2)…(n-k+1) Số các chỉnh hợp chập k của n Định ly1: sgk58 được kí hiệu là: Akn. Số các chỉnh hợp chập k của n được tính ntn ? *Chứng minh: Sgk Cho VD VD: tính số các chỉnh hợp Nghe và hiểu nhiêm vụ a/ A35 b/ A55 Là phép hoán vị của tập hợp 5 Từ câu b) ta thấy chỉnh hợp phần tử chập 5 của 5 là phép gì ta đã học ? Là phép hoán vị của tập hợp n Chỉnh hợp chập n của n phần Nhận xét: Sgk 59 phần tử tử là gì ? Ann = Pn = n! Nghe và hiểu nhiêm vụ Cho hs làm VD5-Sgk59 Bảng phụ VD5-Sgk59 k A n = n.(n-1)(n-2)…(n-k+1) Chú ý: Sgk 59 n! = (n − k )! Quy ước: 0! = 1 A0n = 1 E. CỦNG CỐ - bài tập 6 SGK 62 F. DẶN DÒ - Học bài và công thức theo vở ghi, SGK - Làm bài tập SGK - Xem bài Tổ Hợp. Trang 18
 19. GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG II: TỔ HỢP –XÁC SUẤT BÀI 2: HOÁN VỊ- CHỈNH HỢP- TỔ HỢP TIẾT:3 GV soạn:Nguyễn Tuấn và Nguyễn Công Mão Trường: THPT Nguyễn Huệ A. MỤC TIÊU: 1. Về kiền thức : - Hiểu rõ thế nào là một tổ hợp chập k của một tập hợp có n phần tử.Hai tổ hợp chập k khác nhau là gi? -Nhớ các công thức tính số các hoán vị ,số các chỉnh hợp chập k và số các tổ hợp chập k của một tập hợp có n phần tử. 2.Về kĩ năng. -Biết tính số tổ hợp chập k của một tập hợp có n phần tử. -Biết được khi nào dùng tổ hợp, khi nào dùng chỉnh hợp trong các bài toán đếm -biết phối hợp sử dụng các khiến thức về hoán vị ,chỉnh hợp và tổ hợp để giải các bà toán đếm đơn giản 3.Về tư duy thái độ: Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic B.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV:Các phiếu học tập, giáo án và SGK 2.Chuẩn bị của HS: Ôn bài cũ và làm bài tập ở phần hoán vị và chỉnh hợp C.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở vấn đáp xen với hoạt động nhóm D.TIẾN TRÌNH BÀI HỌC HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng HĐ1: Ôn tập lại kiến thức cũ -Nghe và hiểu nhiệm vụ -Cho biết hoán vị của n phần -Nhớ lại kiến cũ và trả lời tử là gì? câu hỏi -Số hoán vị của n phần tử là gì? -Cho biết chỉnh hợp của n phần tử là gì? -Số chỉnh hợp của n phần tử là gì? Vận dụng vào bài tập Cho tập A={1,2,3,4}. a.Tìm số hoán vị của các phần tử của A b.Viết các chỉnh hợp chập 2 của A -Làm bt và lên bảng trả lời -Nhận xét và chính xác hoá lại câu trả lời của HS 3.TỔ HỢP HĐ2:a. Tổ hợp là gi? SGK,trang 59 HS đọc ĐN SGK -Yêu cầu HS đọc phần tổng quát,trang 59 HS suy nghĩ trả lời -Từ một hộp phấn có 10 viên ta lấy ra 5 viên .Hỏi cách lấy trên có phải là một chỉnh hợp hay tổ hợp? HS hoạt động theo nhóm Chia 4 nhóm cùng làm yêu a.Cho tập hợp cầu nhóm 1,3 làm bt a. Nhóm A={a,b,c,d}.Viết tất cả các tổ 2,4 làm bt b hợp chập 3 của A b.Cho tập hợp Trang 19
 20. A={1,2,3,4,5}.Viết tất cả các tổ hợp chập 3 của A HS trình bày cách giải -Gọi đại diện của nhóm lên trình bày - Cho HS nhóm khác nhận xét -Nhận xét các câu trả lời của hs,chính xác hóa nội dung HĐ3:b.Số các tổ hợp GV giảng định lý 3 Định lý 3 (SGK,trang 60) k Kí Hiệu : C n Đọc SGK trang 60 CHÚ Ý (SGK,trang 60) Chia 4 nhóm cùng làm yêu cầu nhóm 1,2 làm VD 6. Nhóm 3,4 làm VD 7 Gọi đại diện của nhóm lên trình bày - Cho HS nhóm khác nhận xét -Nhận xét các câu trả lời của hs,chính xác hóa nội dung 4. HAI TÍNH CHẤT CƠ k BẢN CỦA SỐ : C n HS tự chứng minh HĐ4: a.Tính chất 1 (SGK ,trang 61) k n−k cn = cn HS tự chứng minh HĐ5: b.Tính chất 2 k k k −1 c n+1 = c n + c n Chia 4 nhóm cùng làm CMR: Với 3 ≤ k ≤ n k k −1 k −2 k −3 k c n + 3c n + 3c n + c n = c n+3 Gọi đại diện của nhóm lên trình bày - Cho HS nhóm khác nhận xét -Nhận xét các câu trả lời của hs,chính xác hóa nội dung HĐ6:Củng cố toàn bài Học sinh trả lời trong phiếu -Phát các phiếu học tập là -Có bao nhiêu đường chéo TN những câu hỏi trắc nghiệm trong hình thập giác điều lồi? a.30 b.35 c.40 d.45 - lớp 11A có 35 học sinh ,có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh làm ban cán sự lớp? 3 3 a. A 35 b. C 35 3 3 c. A 32 d. C 32 -Câu hòi 1: Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung chính gì? -Theo em qua bài học này ta cần đạt điều gì? -BTVN: làm phần luyện tập ,trang 63 Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản